Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика предприятий АПК \ 4934. Курсова робота Політика фінансового забезпечення діяльності підприємств АПК на прикладі ПАТ «Ніжинський жиркомбінат»

Курсова робота Політика фінансового забезпечення діяльності підприємств АПК на прикладі ПАТ «Ніжинський жиркомбінат»

« Назад

Код роботи: 4934

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економіка підприємств АПК

Тема: Політика фінансового забезпечення діяльності підприємств АПК на прикладі ПАТ «Ніжинський жиркомбінат»

Кількість сторінок: 66

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади фінансового забезпечення підприємств АПК

1.1. Сутність та особливості фінансового забезпечення підприємств АПК

1.2. Джерела формування фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств

1.3. Аналіз особливостей фінансового забезпечення діяльності підприємств України

1.4. Нормативно-правова база фінансового забезпечення діяльності підприємств АПК

Розділ 2. Аналіз фінансового забезпечення ПАТ «Ніжинський жиркомбінат»

2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства ПАТ «Ніжинський жиркомбінат»

2.2. Аналіз джерел формування капіталу та активів ПАТ «Ніжинський жиркомбінат»

2.3. Оцінка ефективності фінансової діяльності ПАТ «Ніжинський жиркомбінат»

Розділ 3. Напрями удосконалення фінансового забезпечення ПАТ «Ніжинський жиркомбінат»

3.1. Резерви збільшення фінансових ресурсів підприємства

3.2. Перспективи державної фінансової підтримки щодо фінансового забезпечення сільськогосподарського виробництва

Висновки

Література

Як показують теоретичні та практичні дослідження, питання забезпечення фінансовими ресурсами завжди було найважливішим в сфері господарської діяльності будь-якого підприємства. Сфера сільського господарства є особливою складовою господарського комплексу країни. Ця особливість формується системою чинників, що узагальнюють як віддачу так і вплив на всю економіку України зазначеної сфери у вигляді джерела ресурсів для значної кількості суміжних галузей, у вигляді споживача результатів праці, сформованих іншими галузями, у вигляді сателіта, що, за реалізації сприятливих сценаріїв, забезпечує виконання значного обсягу соціальних функцій. Рівень розвитку аграрної сфери в Україні, її виробнича структура безпосередньо визначає рівень життя значної частини населення країни.

Подальший розвиток інтеграційних процесів та необхідність забезпечення продовольчої безпеки України висувають об’єктивні вимоги до підвищення рівня конкурентоспроможності та результативності функціонування вітчизняного АПК. Проте завдання, поставлені перед агропромисловим виробництвом на сучасному етапі, стримуються незадовільним рівнем фінансового забезпечення практично усіх ланок та суб’єктів АПК. За таких умов найважливішим аспектом подальшого розвитку суб’єктів агропромислової сфери виступає формування ефективного механізму фінансового забезпечення суб’єктів господарювання.

Усе вищезазначене і мінливі умови існуючого бізнес-середовища обґрунтовують актуальність питання управління фінансовим забезпеченням діяльності підприємств АПК. На сьогодні існує об’єктивна необхідність продовження всебічного наукового аналізу політики фінансового забезпечення діяльності підприємства, яка впливає на фінансовий результат діяльності підприємства, що дозволить обирати і обґрунтовувати найбільш ефективну стратегію залучення фінансових ресурсів.

Наукові дослідження, присвячені темі формування, розподілу та використання фінансових ресурсів підприємств АПК останнім часом набули значної актуальності у вітчизняній теорії і практиці. Провідними вченими, що займаються дослідженням цих питань є Бабенко В.О., Дем’яненко М.Я., Крюков І.О., Максимов Н.О., Нікітченко С.О., Саблук П.Т., Присяжнюк А.Ю., Пасхавер Б.Й., Стецюк П.А. та ін.

Метою курсової роботи є дослідження аспектів формування політики фінансового забезпечення діяльності підприємства АПК.

Виходячи з поставленої мети, можна сформувати наступні задачі:

- визначення особливостей, джерел та форм фінансового забезпечення підприємств;

- аналіз особливостей фінансового забезпечення діяльності підприємств України;

- дослідження нормативно-правової бази фінансового забезпечення підприємств, зокрема АПК;

- дослідження політики фінансового забезпечення підприємства АПК, визначення її впливу на його фінансову стійкість;

- обґрунтування напрямків удосконалення політики фінансового забезпечення підприємства;

- окреслення перспектив державної фінансової підтримки підприємств АПК.

Об’єктом дослідження є капітал ПАТ «Ніжинський жиркомбінат».

Предметом дослідження є політика фінансового забезпечення діяльності підприємства.

Висновки

Грошові прибутки та надходження, які перебувають у розпорядженні підприємства являють собою фінансові ресурси. Політика управління фінансовими ресурсами та фінансового забезпечення є важливою складовою ефективного функціонування підприємства.

Рівень потреб у фінансових ресурсах та співвідношення між джерелами їх залучення різняться відповідно до галузей у яких вони використовуються. Політику фінансового забезпечення було розглянуто на прикладі підприємства агропромислового сектору. Підвищення ефективності виробництва в аграрних підприємствах згідно з науково-обґрунтованими положеннями можливе лише за умови, якщо власні оборотні засоби авансовані в мінімальних розмірах, а позичені спрямовуються на створення сезонних запасів і витрат, забезпечують оптимальну структуру засобів сфери виробництва та сфери обігу. Своєчасне підключення позикових засобів до виробничого процесу усуває небезпеку його призупинення з причини відсутності фінансових ресурсів на придбання основних і оборотних засобів.

Політика фінансового забезпечення діяльності є цілеспрямованим використанням фінансів для досягнення довгострокових і короткострокових завдань, визначених установчими документами. Фінансові ресурси підприємства за джерелами залучення поділяють на власні і позикові. Формування фінансових ресурсів з різних джерел дає можливість підприємству своєчасно інвестувати кошти в нове виробництво, забезпечувати у разі необхідності розширення і технічне переозброєння діючого, фінансувати наукові дослідження, розробки та їх впровадження.

В роботі була проаналізована структура джерел фінансування активів вітчизняних суб’єктів господарювання і виявлені наступні тенденції: мала частка власного капіталу – протягом досліджуваного періоду його питома вага не перевищує 35%; найбільшу питому вагу мають поточні зобов’язання – станом на кінець 2012 р. вона складала 45,63%. Така низька частка власного капіталу у вітчизняних підприємств свідчить про втрату автономії та погіршення їх фінансового стану.

Більш раціональною структурою відзначився зведений пасив сільськогосподарських підприємств. Частка власного капіталу на підприємстві склала понад 50%. Частка довгострокових зобов’язань, станом на кінець 2012р. склав 12,14%, поточних – 33%.

Таким чином, більш швидкі темпи росту пасиву підприємств АПК в порівнянні із загальноукраїнськими і більшу віддачу по ВВП ( при акумулюванні 5,1% фінансових ресурсів формується майже 8% ВВП), можемо сказати, що у даної галузі є значний потенціал росту і розвитку, який зазвичай нівелюють через його занедбаність і відсталість технологій. Сільськогосподарські підприємства акумулюють майже третину загального фінансового результату і мають більшу частку (порівняно із загальними даними по Україні) прибуткових підприємств.

Найбільш поширеним джерелом залучення позикових фінансових ресурсів є кредит. У сільське господарство було залучено 36,49 млрд. грн. кредитних коштів. Розподіл за строковістю кредитування сільськогосподарських підприємств майже дублює загальну тенденцію кредитування нефінансових корпорацій – 45,2% (16,51 млрд. грн.) кредити строком до 1 року; 44,1% (16,1 млрд. грн.) строком на 1-5 р.; 10,7% (3,88 млрд. грн.) на строк понад 5р. Враховуючи специфіку функціонування підприємств АПК – сезонність функціонування, можна зробити висновок, що кредитування фінансує поточну діяльність та частково оновлення основних фондів підприємств. Для залучення довгострокових позикових фінансових ресурсів сільськогосподарським підприємствам доцільно використовувати лізинг.

Нормативно-правове регулювання фінансового забезпечення діяльності підприємств АПК здійснюється через ряд нормативно-правових актів. Фінансування діяльності підприємства за рахунок власних та позикових коштів на сьогодні регулюється Податковим кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України, Рішеннями та Постановами НКЦПФР. Фінансування інноваційної діяльності підприємств АПК регулюється Законами України «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки», «Про державну підтримку сільського господарства», «Про продовольчу безпеку України» та ін.

Політика фінансового забезпечення діяльності досліджувалась на прикладі ПАТ «Ніжинський жиркомбінат». Протягом досліджуваного періоду підприємство було збитковим, хоча у 2012 р. вдалось досягнути скорочення збитків і наростити продуктивність праці та фондовіддачу.

Сформована структура пасиву підприємства є вкрай несприятливою – частка власного капіталу у 2012 р. склала 6,06% (1645 тис. грн.). Довгострокові кредити банку складали понад 60% (17000 тис. грн.), поточні зобов’язання – 27% (7361 тис. грн.), кредиторська заборгованість склала 17% (4640 тис. грн.) від усіх джерел формування активів. Співвідношення необоротних і оборотних активів на підприємстві складало 30% на 70% відповідно. У дебіторську заборгованість було залучено 37% (10120 тис. грн.), запаси – 29% (7766 тис. грн.).

ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» скоротив обсяг коштів, залучених у запаси, що вказує на їх нормування, проте дебіторська заборгованість зросла. Темп росту необоротних активів на підприємстві склав – 106%. Протягом досліджуваного періоду підприємство намагається вирівнювати структуру майна підприємства – скорочує оборотні і нарощує необоротні активи, здійснює капітальні інвестиції. Це відбувається за рахунок довгострокових кредитів, оскільки власні фінансові ресурси підприємства є обмежені, до того ж воно є збитковим.

Оцінка ефективності фінансової діяльності дає змогу прийти до висновку, що фінансовий стан підприємства протягом досліджуваного періоду залишається нестабільним. Перш за все, на нестабільність фінансового стану вказує аномально нестійка структура пасиву балансу, збитковість підприємства, значення нижче нормативного коефіцієнту автономії, чистої виручки, накопиченого зносу.

Про покращення фінансової ситуації на підприємстві свідчить скорочення збитковості, нарощення виручки від реалізації продукції, перебування двох з трьох показників ліквідності (поточної і проміжної) в межах нормативних значень, нарощення коефіцієнтів оборотності. Таким чином, першочерговим завданням для підприємства залишається покращення фінансового стану та організація раціональної системи управління фінансовими ресурсами. Оптимізацію процесу фінансового забезпечення діяльності доцільно проводити в напрямку нарощення прибутковості і власного капіталу.

В подальшому нарощення прибутковості і покращення фінансового забезпечення можливе за рахунок нарощення виручки від реалізації, рефінансування дебіторської заборгованості, скорочення запасів, контролю за витратами. Основним способом зниження собівартості є економія усіх видів ресурсів, що споживаються у виробництві. Зниження трудомісткості продукції та підвищення продуктивності праці можливе через перехід до більш ефективних, ресурсозберігаючих технологій з інноваційною складовою. Необхідно вдосконалювати збутову політику підприємства. Для збільшення обсягів продаж доцільно використовувати рекламу, гнучку цінову політику, розвиток зовнішніх ринків, оскільки внутрішній є досить насиченим.

Важливим є питання оптимізації грошових потоків на підприємстві. Критерій оптимізації повинен спиратись на забезпечення безперебійного виробничого процесу. Підприємству доцільно розробити платіжний календар. Окрім того, доцільним є здешевлення залучених фінансових ресурсів в напрямі використання трансфертів з державного бюджету, залучення кредитів на пільгових умовах за державними програмами. Вищезазначені дії, допоможуть оптимізувати політику фінансового забезпечення діяльності підприємства та забезпечити його стабілізацію та розвиток у довгостроковій перспективі.


 

Література

1. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 № 2664-III (зі змінами та доповненнями від 19.11. 2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.

2. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» від 30.10.1996 № 448/96-ВР (зі змінами та доповненнями від 11.10.2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр.

3. Положення НКЦПФР "Про порядок випуску корпоративних облігацій" від 17.07.2003 № 322 (зі змінами та доповненнями від 12.10.2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0706-03.

4. Закон України «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 № 2623-III (зі змінами та доповненнями від 05.12.2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-14.

5. Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 р.» від 18.10.2005 № 2982-IV (зі змінами та доповненнями від 18.10.2005) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2982-15.

6. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства» від 24.06.2004 № 1877-IV (зі змінами та доповненнями від 11.08.2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1877-15.

7. Закон України «Про фінансовий лізинг» 16.12.1997 № 723/97-ВР (зі змінами та доповненнями від 16.01.2004) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/723/97-вр.

8. Закон України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III ( зі змінами та доповненнями від 02.12.2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

9. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV (зі змінами та доповненнями від 05.12.2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

10. Господарський кодекс України від 3.11.2003 № 436-IV (зі змінами та доповненнями від 02.12.2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

11. Закон України "Про цінні папери і фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV (зі змінами та доповненнями від 11.10.2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.

12. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та доповненнями від 16.12.2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

13. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 № 964-IV (зі змінами та доповненнями від 18.05.2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15.

14. Білик Н. М. та ін. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / Н. М. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Притуляк. – К.: КНЕУ, 2005. – 592 с.

15. Бланк И. А. Управление формированием капитала / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2000. – 512 с.

16. Бланк Н. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс / Н. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 1999. – 528 с.

17. Бойчик І. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / І. М. Бойчик. – К.: Атіка, 2007. – 527 с.

18. Величко В. В. Економіка підприємства: Навч. посіб. / В. В. Величко. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 169 с.

19. Власова Н. О. та ін. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / Н. О. Власова, О. А. Круглова, Л. І. Безгінова. – К.: ЦУЛ, 2007. – 269 с.

20. Воронкова В. В. Операційний менеджмент: Навч. посіб. / В. В. Воронкова. – Л.: Магнолія, 2010. – 338 с.

21. Гриньова В. М., Коюда В. О. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / В. М. Гриньова, В. О. Коюда. – К.: Знання-Прес, 2006. – 423 с.

22. Дєєва Н. М., Дедіков О. І. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / Н. М. Дєєва, О. І. Дедіков. – К.: ЦУЛ, 2007. – 323 с.

23. Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – 2ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 485 с.

24. Кузьменко Л. В. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. / Л. В. Кузьменко. – Х.: Олді-плюс, 2009. – 255 с.

25. Мовчаренко В. В. Фінансовий аналіз: Конспект лекцій / В. В. Мовчаренко. – Ч.: ЧДІЕУ, 2005. – 144 с.

26. Петленко Ю. В. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / Ю. В. Петленко. – К.: Кондор, 2007. – 298 с.

27. Поддєрьогін А. В. та ін. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / А. В. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк. – К.: КНЕУ, 2006. – 551 с.

28. Подольська В. О. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / В. О. Подольська. – К.: ЦУЛ, 2007. – с. 323.

29. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник / Г. І. Філіна. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 320 с.

30. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз: Підручник / Ю. С. Цал-Цалко. – К.: ЦУЛ, 2008. – 566с.

31. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / О. О. Шеремет. – К.: Кондор, 2011. – 193 с.

32. Бабенко В. О. Стан законодавчо-правової бази в сфері інноваційної діяльності підприємств АПК / В. О. Бабенко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/ZnpTdau/2012_2_4/18-4-04.pdf.

33. Бондаренко Н. В. Стан пільгового кредитування поточної діяльності сільськогосподарських підприємств / Н. В. Бондаренко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/Inek/2011_1/216.pdf.

34. Грещук Л. М. Фінансовий стан підприємства та шляхи його вдосконалення / Л. М. Грещук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bsfa.edu.ua/files/konf/23022013/sekciya5/teza_hreshuk.pdf.

35. Іщенко Н. А. Управління ефективністю використання залучення фінансових ресурсів підприємства / Н. А. Іщенко // Економічний простір. – 2010. – №44/2. – С. 195-200.

36. Корнієв В. Л. Сутність та види лізингу підприємства / В. Л. Корнієв // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – №1. – С. 108-110.

37. Крюкова І. О. Фінансове забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств / І. О. Крюкова // Інноваційна економіка. – 2012. – №9. – С. 93-95.

38. Максимова Н. О. Сучасні аспекти фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників / Н. О. Максимова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vkhdtusg/2013_138/32.pdf.

39. Нікітченко С. О. Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників в умовах економічної кризи / С. О. Нікітченко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2009_142_2/09nso.pdf.

40. Попов В. М. Сучасні особливості фінансового забезпечення сільського господарства / В. М. Попов // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/27.pdf.

41. Рябенко Г. М. Шляхи покращення фінансового стану підприємства / Г. М. Рябенко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2012_7/105.pdf.

42. Тітаренко Г. Б. Особливості фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств АПК в Україні / Г. Б. Тітаренкова, С. В. Степова // Інноваційна економіка. – 2012. – №10. – С. 27-30.

43. Шевалдіна В. Г. Нефінансові корпорації як об’єкт банківського кредитування / В. Г. Шевалдіна // Фінанси, облік і аудит. – 2012. – №19. – С. 230-237.

44. Інформація про стан і розвиток фінансових компаній, лізингодавців та ломбардів України за 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/dpn/fk_2012.pdf.

45. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44579.

46. Сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

47. Український фондовий ринок: впевненість, стійкість та зростання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics.