Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Вступление в малое предпринимательство \ 4928. Курсова робота Мале підприємництво: організація і проблеми становлення на прикладі ПП «Дельта Юг»

Курсова робота Мале підприємництво: організація і проблеми становлення на прикладі ПП «Дельта Юг»

« Назад

Код роботи: 4928

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Вступ в мале підприємництво

Тема: Мале підприємництво: організація і проблеми становлення на прикладі ПП «Дельта Юг»

Кількість сторінок: 50

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

1. Мале підприємництво в народногосподарському комплексі України. Державна підтримка малого підприємництва

2. Коротка екномічна характеристика малого підприємства «Дельта Юг»

3. Комерційна діяльність малого підприємства

4. Конкурентоспроможність та ризики ПП «Дельта Юг»

5. Проблеми і шяхи розвитку малого підприємництва

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

Актуальність дослідження. У сучасній економіці співіснують та органічно доповнюються малий, середній та великий бізнес, але на відміну від двох останніх малий бізнес є найбільш чисельним і поширеним сектором економіки. Формування і розвиток малого бізнесу засвідчує невідворотність ринкових перетворень, їх активність та успішність, а головне — є передумовою формування середнього класу. Він сприяє створенню значної частки робочих місць, впровадженню певної кількості досягнень науково-технічного прогресу у виробництво тощо.

Одним із перспективних напрямів створення конкурентного ринкового середовища в усьому світі був, є й залишається малий бізнес, бо він історично та логічно відіграв роль передумови формування такого середовища. Економічна історія свідчить, що малий бізнес був первинною, вихідною формою ринкового господарювання у вигляді дрібнотоварного виробництва. Саме тому, специфічне та функціональне призначення малого бізнесу набуває особливого значення для України, котра йде шляхом ринкових перетворень. Здатність малого бізнесу до формування оптимальних економічних пропорцій висуває завдання його відродження в нашому суспільстві.

У надзвичайно складних економічних умовах малі підприємства стихійно пристосувалися (адаптувалися) до ринку, який формується.

Постійно перебуваючи в умовах боротьби за виживання, малі підприємства активно диверсифікують свою господарську та інвестиційну діяльність.

Разом з тим, наприклад, в аграрній сфері малі підприємницькі структури створюють і утримують, навіть і збиткові форми діяльності, розраховуючи на те, що у майбутньому їх функціонування покриє пов'язані з ним витрати і стане навіть певним імпульсом до подальшого розвитку та прогресу фірми, тому вони покривають свої тимчасові збитки за рахунок своїх же високоприбуткових галузей.

Метою даної роботи є характеристика малого підприємництва, його організація та проблеми становлення на прикладі малого підприємства м. Херсон.

Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є:

- дослідити мале підприємництво в народногосподарському комплексі України. Державна підтримка розвитку малого підприємництва;

- надати коротку економічну характеристику малого підприємства;

- охарактеризувати комерційну діяльність малого підприємства;

- дослідити конкурентоспроможність та ризики;

- розглянути проблеми і шляхи розвитку малого підприємництва.

Предметом дослідження роботи є мале підприємництво, його організація та проблеми становлення.

Об`єктом дослідження курсової роботи є мале підприємство на прикладі приватного підприємства (далі ПП) «Дельта Юг».

ПП «Дельта Юг» знаходиться за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе 5.

Завдання цієї теми обумовлене інтенсивним розвитком сектора приватної справи, що зараз спостерігається, спонукає мене дослідити сутність малого підприємництва, його місце і роль в сучасних умовах, та засади створення та функціонування власної справи в Україні.

Розглянуто значення та функції малого бізнесу в системі ринкової економіки; класифіковано фактори, що визначають розвиток малого бізнесу; досліджено та охарактеризовано діяльність малого підприємства «Дельта Юг».

В курсовій роботі досліджено теоретичні основи малого бізнесу та малого підприємництва. Приділено увагу проблемам фінансування і кредитування суб'єктів малого бізнесу, управлінню витратами власної справи, ціновим механізмам малих підприємств в Україні.

Джерелами інформації є закони, навчально-методична література, річна фінансова і статистична звітність підприємства ПП «Еріх Шюле», комп’ютерні програми.

Курсова робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновку, списку використаних літературних джерел і додатків.

З вище сказаного можна зробити наступні висновки, що мале підприємництво як самостійний і незамінний елемент ринкової економіки істотно впливає на структурну перебудову в економіці країни, робить певний внесок у збільшення загальних обсягів виробництва, роздрібного товарообороту, сприяє економії та раціональному використанню всіх ресурсів, створює сприятливе середовище для розвитку конкуренції та усунення монополізму в здійсненні підприємницької діяльності, забезпечує сильнодіючі стимули до інноваційних процесів та високоефективної праці.

Роль і місце досліджуваного у даній роботі підприємства в національній економіці виявляється в виконуваних ним функціях: формування конкурентного середовища; надання ринковій економіці гнучкості, оперативності реагування на потреби ринку, мобільності; прискорення реалізації новітніх технічних та комерційних ідей, наукоємкої продукції; створення нових робочих місць і вирішення проблеми зайнятості; пом’якшення соціальної напруги, демократизація ринкових відносин, створення середнього класу.

Розглянувши показники діяльності ПП «Дельта Юг» можна зробити висновок, що дохід від реалізації продукції в 2016 році збільшився на 5,1% порівняно з 2015 роком. Цьому сприяло збільшення обсягу реалізованої продукції. Середньорічна вартість основних засобів у звітному році збільшилася на 0,9 %. Фондовіддача збільшилась на 3,6 % за рахунок зменшення обсягу виробництва. Середньо спискова чисельність персоналу залишилась незмінною. Продуктивність праці збільшилась на 5,2% та рентабельність виробництва - на 112,5 %, внаслідок збільшення обсягів виробництва продукції.

Зважаючи на всі показники, можна зробити висновок, що ПП «Дельта Юг» у 2016 році працювало прибутково порівняно з 2015 роком. Про це свідчить значне збільшення чистого прибутку та виручки від реалізації продукції.

Головними причинами покращення діяльності та розвитку ПП «Дельта Юг» є:

- наявність дійового механізму реалізації державної політики щодо підтримки малого підприємництва;

- швидкі темпи та перекоси в процесі реформування власності;

- відсутність належного нормативно-правового забезпечення розвитку малого бізнесу;

- нормальні обсяги матеріальних фінансових ресурсів;

- чіткість системи обліку та статистичної звітності, покращення інформаційного та консультативного забезпечення.

Проте, основними макроекономічними чинниками, які впливають на розвиток даного підприємства, є: обмеженість внутрішнього попиту та наявність кризи збуту на внутрішньому ринку; обмеженості кредитів.

Формування державної політики розвитку малого підприємництва полягає у створенні цілісної системи його державної та громадської підтримки. Одним з дієвих механізмів розвитку підприємництва є прийняття, відповідно з положенням Концепції державної політики розвитку малого підприємництва, однойменної Програми та регіональних програм, які враховують специфіку кожної території і визначають пріоритети розвитку підприємництва.

Реалізація такої Програми створить умови для збільшення кількості діючих малих підприємств, таких як ПП «Дельта Юг». Для ефективнішої його діяльності, та подібних йому малих підприємств ця програма повинна забезпечити:

- приріст нових робочих місць;

- зростання частки малих підприємств у ВВП;

- додаткові надходження до бюджету;

- отримання додаткових ресурсів;

- підвищення рівня конкуренції серед вітчизняних товаровиробників;

- допоможе вирішенню соціально-політичних завдань;

- послаблення тенденції до соціальної диференціації населення.

Становлення малого та середнього бізнесу в Україні - тривалий процес, який повинен мати певну етапність, виходячи з економічного стану країни, існуючих проблем на макро- та мікрорівнях.

Розвиток малого бізнесу для держави є вигідним багатьма чинниками, для прикладу: формуванням середнього класу, ростом економічної активності населення, створенням нових робочих місць, розробкою нововведень та ін.

Держава повинна забезпечити спрощення законодавства, визначити права та обов’язки суб’єктів малого підприємництва, межі втручання місцевих органів у діяльність фірми. Крім використання нормативів прямої дії для функціонування суб’єктів малого бізнесу через митну, податкову, грошово-кредитну, зовнішньоекономічну систему, а також за допомогою інших заходів макроекономічного характеру. У цьому процесі роль держави є вирішальною.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України "Про підтримку малого підприємництва" від 19.10. 2000р. №2063-ІІІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T002063.html.

2. Закон України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва" від 21.12. 2000р. №2157-ІІІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T002157.html.

3. Послання Президента України до Верховної Ради України 2000 рік "Україна: поступ ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 рр." [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pro.zakon-i-normativ.info/index.php/component/lica/?view=text&base=1&id=150392&menu=60139.

4. Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://consultant.parus.ua/?doc=006XA7C20E.

5. Георгіаді Н. Г. Сучасний стан підприємницької активності в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4818.

6. Геєць В. М. Інноваційні перспективи України / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. — Харків: Константа, 2006. — 272 с.

7. Дергалюк В. Г. Напрями удосконалення державної політики розвитку інтелектуального бізнесу в Україні / В. Г. Дергалюк // Інвестиції: практика та досвід. - № 20. – 2015. – 60 с.

8. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/.

9. Демешок О. О. Макроекономічні параметри та структурно-динамічні виміри функціонування реального сектору економіки держави / О. О. Демешок // Вісник ЖДТУ, № 4(75). – 2015. – 115 с.

10. Донців В. Я. Проблеми законодавчого забезпечення малого підприємництва / В. Я. Донців //Економіка підприємства №1, 2005. – 60 с.

11. Дуб Л. "Питання розвитку малого бізнесу в Україні" / Л. Дуб // Вісник Української Академії державного управління при Президенті України. – 2000. - №2. – 170 с.

12. Єпіфанова І. М. Основні аспекти розвитку малого бізнесу в Україні / І. М. Єпіфанова // Труды Одесского политехнического университета. - 2009. - № 1(31). - 220 с.

13. Заярна Н. М. Вплив економічної кризи на зовнішньоекономічну діяльність підприємств України / Н. М. Заярна, О. О. Притула // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць.– Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.01. – 364 с.

14. Карпова Е. И. Анализ зарубежного опыта поддержки малого бизнеса/ Е. И. Карпова, Л. И. Чубарева // [Электронный ресурс] Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.

15. Кирпот О. "Висококонцетроване суспільне виробництво – основа малого підприємницства" / О. Кирпот // Вісник Української Академії державного управління при Президенті України. – 2000. - №2. – 135 с.

16. Кондратюк Т. "Державна політика підтримки малого бізнесу: зміст і механізм реалізації / Т. Кондратюк // Вісник Української Академії державного управління при Президенті України. – 2001. - № 4. – 120 с.

17. Поляк М. М. Розвиток інвестиційно-фінансового механізму венчурного бізнесу в Україні: дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.00.03. «Економіка та управління національним господарством» / М. М. Поляк. — Чернівці, 2015. — 45 с.

18. Лех Г. А. Світовий досвід розвитку підприємств малого бізнесу / Г. А. Лех, М. М. Ільчишин, О. Я. Туркало // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15. – 400 с.

19. Мазур І. М. Організаційно-економічний механізм забезпечення енергетичної безпеки національної економіки: монографія / І. М. Мазур. – Івано-Франківськ: НАІР, 2014. – 650 с.

20. Маргасова В. Г. Економічна політика забезпечення стійкості економіки України в системі міжнародної економічної безпеки / В. Г. Маргасова // Вісник Чернігівського держ. технол. ун-ту: збір. наук. пр. – 2014. – 3(76). – 135 с.

21. Михальченко Г. Г. Перспективи розвитку машинобудівних підприємств в умовах невизначеності / Г. Г. Михальченко // Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. - № 8. – 2015. – 535 с.

22. Небава М. І. Механізми державного регулювання та підтримки малого підприємництва в Україні / М. І. Небава, І. Є. Шайдюк, Ю. І. Черкасова, А. В. Дмитрук // [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.

23. Озаринська В. В. Основи формування системи підтримки малого бізнесу в Україні / В. В. Озаринська // [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.

24. Папп В. В. Сучасний стан і тенденції розвитку малого підприємництва в Україні [Текст] / В. В. Папп // Бізнесінформ. – 2013. - №6. – 165 с.

25. Турча В. В. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні [Текст] / В. В. Турчак // Молодий вчений. – 2013. - №1 (01). – 45 с.

26. Тимченко О. І. Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в регіонах України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4135.

27. Хом’яков В. Манія переслідування / В. Хом’яков // Контракт. – 2010. № 46. – 80 с.

28. Цегелик Г. Г. Державна підтримка розвитку малого підприємництва в Україні / Г. Г. Цегелик, М. Я. Квик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. Т.2. – № 1. – 89 с.

29. Шепелев С. Е. Государственная поддержка малого предпринимательства за рубежом / Е. С. Шепелев // [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.jurnal.org/articles/2008/ekon46.html.

30. Шемшученко О. Ю. Деякі аспекти економічної політики і правового регулювання у сфері малого бізнесу / О. Ю. Шемшученко // Збірник матеріалів конференції „Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні”, УПСК, 2006. – 110 с.

31. Яворівський Г. Й. Малий і середній бізнес у пошуках місця в стратегії економічного зростання в Україні / Г. Й. Яворівський // Збірник матеріалів конференції „Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні”, УПСК, 2006. – 60 с.