Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Логистика \ 4924. Індивідуальна робота Логістична система та концепція організації виробництва

Індивідуальна робота Логістична система та концепція організації виробництва

« Назад

Код роботи: 4924

Вид роботи: Індивідуальна робота

Предмет: Логістика

Тема: Логістична система та концепція організації виробництва

Кількість сторінок: 11

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Сутність і види логістичних систем

2. Традиційна і логістична концепція організації виробництва

3. Практичне завдання

Висновки

Список використаної літератури

1. Сутність і види логістичних систем

2. Традиційна і логістична концепція організації виробництва

3. Практичне завдання

Річний попит на продукції фірми «АРС» становить 100 тис. шт. Витрати на замовлення становлять 70 грн. Витрати на зберігання одиниці продукції – 2 грн/рік.

Визначити: оптимальне замовлення, кількість замовлень і денну кількість продажу, якщо магазин працює 300 днів на рік; точку перезамовлення, якщо термін виконання замовлення 5 днів.

У сучасних умовах розвитку ринкової економіки виникає потреба досягнення підприємством стабільності на ринку та закріплення його позицій серед конкурентів. Вирішення цієї проблеми пов’язане із формуванням власної ринкової стратегії, проведенням постійних маркетингових досліджень, моніторингу мікро- і макросередовища фірми та виробленням певної моделі поведінки, що дасть змогу розвиватись та освоювати нові ринкові сегменти.

Проведення в Україні економічних реформ багато вчених і практиків пов’язують з можливістю використання на всіх рівнях управління класичних інструментів менеджменту, маркетингу, логістики. Однак, як показав досвід реформування вітчизняної економіки, ці інструменти добре зарекомендували себе в стабільній економіці розвинених країн, не завжди і не скрізь успішно застосовуються у вітчизняних реаліях. Це стосується насамперед логістики, яка, на відміну від менеджменту та маркетингу, до сьогодні не має чіткого концептуального бачення для її ефективного використання.

Значення логістики для досягнення цілей підприємства досліджували у своїх працях вітчизняні вчені: І.І. Бажин, А.Г. Кальченко, О.А. Кириченко, С.В. Мочерний, М.А. Окландер, Ю.В. Пономарьова, О.П. Хромов, Н.І. Чухрай та ін.

Логістика впливає майже на кожен аспект формування прибутків і збитків фірм. Тому відповідні зміни в логістичній стратегії впливають на фінансові результати діяльності фірм і роблять свій внесок у забезпечення їхньої довгострокової життєздатності.

У сучасних умовах господарювання перед підприємствами постає завдання сталого економічного зростання, яке може бути вирішене лише за умови компетентного управління потоковими процесами.

Сьогодні економіка є складним господарським механізмом, який складається з різних виробничих, торговельних, фінансових та інформаційних систем, робота яких спрямована на задоволення покупців у товарах і послугах. Запорукою успішної організації логістичної діяльності підприємства є обізнаність його керівників та спеціалістів із теоретичними основами, концепціями логістики, етапами її розвитку, логістичними системами, їх видами та характеристиками, методами моделювання логістичних систем, логістичних каналів та логістичних ланцюгів, інформаційними системами у логістиці, видами логістичних інформаційних систем та принципами їх створення.

Логістика є науково-практичним інструментом спільного господарювання багатьох економічно самостійних ринкових структур, що дозволяє досягти раціональної організації потокових процесів, які відбуваються в просторово-часовій послідовності, з метою виявлення та реалізації потенційних резервів управління й одержання додаткових доходів і прибутку цими структурами переважно за рахунок суспільно-корисних, головним чином – виробничих, факторів і джерел

Використання логістики на підприємстві дозволяє раціоналізувати та оптимізувати управління економічними потоками на всіх фазах інвестиційного проекту, що в результаті призведе до підвищення ефективності цього проекту в цілому. Логістика спрямовує зусилля на створення нового інвестиційного продукту з відповідними вартісними та споживчими якостями, передбачає раціоналізацію та оптимізацію управління економічними потоками, на основі чого підвищується рівень керованості, мобільності ресурсного потенціалу інвестиційного проекту.

1. Кальченко А. Г. Логістика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 284 с.

2. Логістика: навч. посібник / О. М. Тридід, Г. М. Азаренкова, С. В. Мішина, І. І. Борисенко. – К.: Знання, 2008. – 566 с.

3. Логістика: теорія та практика: навч. посібник / В. Кислий [та ін.]. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 359 с.

4. Логістика: підручник / М. Окландер; Одеський держ. економ. ун-т. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 344 с.

5. Основи логістики. Навч. посібник / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 176 с.