Распечатать страницу

Курсова робота Фінансування освіти в Україні

« Назад

Код роботи: 4922

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Бюджетна система

Тема: Фінансування освіти в Україні

Кількість сторінок: 31

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи фінансового забезпечення освіти

1.1. Роль та значення освіти як державного соціально-економічного інституту в Україні

1.2. Система фінансування основних ланок освіти

Розділ 2. Фінансове забезпечення закладів освіти в Україні в сучасних умовах

2.1. Аналіз видатків державного бюджету на фінансування закладів освіти

2.2. Основні тенденції фінансування освіти у Дніпропетровській області

Розділ 3. Шляхи вирішення проблем в галузі освіти фінансування освіти в Україні

3.1. Основні проблеми фінансування освіти в Україні

3.2. Пропозиції щодо вирішення проблем фінансування освіти в Україні

Висновки

Список використаних джерел

У наш час стрімкий цивілізаційний розвиток призводить до того, що в рамках кожного суспільства постає потреба у висококваліфікованих кадрах. Ця потреба може бути задоволена високим рівнем освіти в державі та постійним його підвищенням.

В умовах економічної кризи, фінансування освіти і науки у повномасштабному обсязі здається неможливим. Незважаючи на це, проблема об'єктивного визначення обсягів фінансування залишається актуальною, оскільки нормативний метод фінансування освіти створює передумови для раціонального використання коштів державного бюджету і забезпечення якості підготовки спеціалістів на рівні вимог освітнього стандарту.

Окремі питання щодо цієї теми потребують детальнішого опрацювання. Так, на сьогодні необхідно глибоко дослідити теоретичні засади ефективного розподілу фінансових ресурсів на освіту. В Україні недостатньо врахований зарубіжний досвід реформування системи фінансування освіти.

Метою курсової роботи є теоретичне обґрунтування основних напрямів фінансування системи освіти.

Відповідно до поставленої мети були визначені такі завдання:

- визначити роль та значення освіти;

- розглянути систему фінансування освіти та основних її ланок;

- зробити аналіз видатків державного бюджету на фінансування закладів освіти;

- розглянути основні тенденції фінансування освіти в Дніпропетровській області;

- висвітлити проблеми сучасної системи освіти в Україні;

- запропонувати пропозиції щодо вирішення проблем фінансування освіти в Україні.

Об'єктом дослідження в даній роботі є система фінансового забезпечення освіти.

Предметом дослідження виступають фінансові відносини, що виникають з приводу фінансування основних ланок галузі освіти.

В процесі проведення аналізу були використані наступні методи дослідження: аналітичний, монографічний, статистичний, загальнонауковий – методи аналізу і порівняння.

Інформаційною базою написання курсової роботи є праці вітчизняняних вчених В. Андрущенко, Т. Боголіба, О. Бойко [1], Я. Бучковської [2], А. Величко [3], Т. Решетілова, А. Чернобай, М. Шаварина, В. Федосова [4] та інших. Серед зарубіжних авторів слід виділити праці М. Лукашенка, В. Марцинкевича, Я. Нейматова, Г. Хога, а також законодавство України, дані зі статистичного щорічника України, інформації з сайтів Міністерства освіти і науки та Дніпропетровської державної обласної адміністраціі.

Дослідивши фінансування освіти України можна дійти висновку:

1. Якість освіти є головним аргументом у забезпеченні високого економічного рівня розвитку професійної компетентності окремої людини, а також високого рівня розвитку держави.

2. Основними джерелами фінансування освіти є:

- кошти державного та місцевих бюджетів;

- кошти юридичних та фізичних осіб, громадських організацій і фондів;

- спонсорські і доброчинні внески та пожертвування;

- кошти галузей народного господарства, плата за додаткові освітні послуги та інші послуги, що надаються закладами освіти тощо.

При чому видатки на освіту складають найбільшу частину місцевих бюджетів, хоча величина її може значною мірою варіювати залежно від кількості навчальних закладів, що відносяться до юрисдикції даного району та обсягу бюджету, який в свою чергу визначається рівнем розвитку виробничої сфери району, обсягом податкових надходжень та тою їх часткою, що залишається у власному розпорядженні району.

3. Розглянувши сучасну систему фінансування освіти в Україні можна дійти висновку, що існуюча модель не повністю відповідає сучасним вимогам, які передбачають розширення впливу громадської думки на прийняття адекватних управлінських рішень, динамічне реагування на потреби суспільства, перерозподіл функцій управління між центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Не проводиться постійний моніторинг якості освіти на всіх рівнях за участю учнів, студентів, батьків, представників громадських організацій, а також оцінювання діяльності навчальних закладів та оприлюднення його результатів.

5. В останні роки уряд зменшив обсяги фінансування освіти, але продовжує впроваджувати програми на її розвиток. Проте ці заходи не вирішують усіх проблем,що склалися у галузі освіти [33].

Обмежене фінансування освіти і науки з державного та місцевих бюджетів призвело до погіршення стану матеріально-технічної бази навчальних закладів та їх соціальної інфраструктури, що гальмує впровадження сучасних інноваційних технологій і засобів навчання.

Зважаючи на те, що освіта є одним з головних стратегічних напрямків економічного зростання і виступає фундаментом прогресу суспільства, то необхідним є вирішення проблем, які існують у цій сфері.

Першочергово потрібно здійснити зміну механізмів бюджетного фінансування. Тобто зробити перехід від переважно бюджетного фінансування освіти до більш суттєвої участі в цьому процесі комерційного бізнесу та банків.

Також існує необхідність поліпшення матеріального забезпечення працівників освіти і вирішення проблеми доступності освіти для всіх верств населення.

1. Бойко О. Ю. Фінансування освіти в Україні - [Електронний ресурс] - http://nauka.zinet.info.

2. Бучковська Я. Г. Проблеми фінансування освіти в Україні / Я. Г. Бучковська // Наука й економіка. 2010. – № 2(18). – С. 20-24.

3. Величко А. В. Питання бюджетного фінансування закладів освіти / А. В. Величко, І. В. Калько // Освіта Донбасу. – 2007. – № 5. – С. 75-84.

4. Бублій Г. А. Позабюджетні джерела фінансування системи вищої освіти [Електронний ресурс] - http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_ep/2012_1/files /EC112_35.pdf.

5. Українська освіта: стан, проблеми, перспективи в Україні і в світі // Українознавство. 2006 - с. 35.

6. Трансформація української освіти в контексті європейської інтеграції: цілісне бачення: Міжнародний центр перспективних досліджень - 2000 - с. 48

7. Дослідження "Управління освітою та фінансування освіти", керівник - Ніколаєв В. С. - с. 24.

8. Кириленко О. Ефективне фінансування вищої освіти - шлях до конкурентної економіки і відкритого суспільства //Вища школа. - 2007. - № 4. - C. 23-34.

9. Монаєнко А. Суб'єкти та правові засоби, за допомогою яких здійснюється фінансування освіти та науки // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 12. - C. 103-106.

10. Кичко І. Фінансування освіти в умовах формування соціального орієнтованої економіки // Фінанси України. - 2003. - № 1. - С. 53-59.

11. Закон України "Про освіту" - [Електронний ресурс] - www.minfin.gov.ua/.

12. Добровольська Л. Деякі аспекти державного фінансування освіти //Фінанси України. - 2003. - С. 50-54.

13. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 2012 - с. 416.

14. Финансирование и образование – Инвестиции и доходы. / Unesko Publishing. 2010 – с. 45.

15. Аптекар С., Краснова В. Про формування місцевих бюджетів. Економіка України – 2008. №4 – с. 247.

16. Василенко Л. І., Бабич П. С. Місцеві фінанси та фінансова незалежність. // Фінанси України – 2011. №8 – с. 112-117.

17. Кириленко О. П. Зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів. //Фінанси України – 2014. № 9 – с. 35

18. Про державний бюджет на 2012 рік: Закон України від 12.2010 р. №4282-VI] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

19. Про Державний бюджет на 2013 рік: Закон України від 12.2013 р. №715-VII] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

20. Про державний бюджет на 2014 рік: Закон України від 16.01.2014 р. №719-VII] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

21. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2014/15 навчального року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

22. Ніколаєнко С. М. Вища освіта – джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства / С. М. Ніколаєнко. – К.: Знання, 2005. – 319 с.

23. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України http://mon.gov.ua/.

24. Кравченко В. І. Місцеві фінанси Украни: Навч. посіб. – К.: Т-во Знання", КОО, 2010 – с. 249-254.

25. Інформація про виконання бюджетних програм за 2012 рік управління освіти та науки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dniprorada.gov.ua/informacija-pro-vikonannja-bjudzhetnih-program-za-2012-rik-upravlinnja-osviti-ta-nauki.

26. Інформація про виконання бюджетних програм за 2013 рік управління освіти та науки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dniprorada.gov.ua/informacija-pro-vikonannja-bjudzhetnih-program-za-2013-rik-upravlinnja-osviti-ta-nauki.

27. Інформація про виконання бюджетних програм за 2014 рік управління освіти та науки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dniprorada.gov.ua/files/zvit2014_upr-osvitu-nauki.xls.

28. Рибак В. В. Проблеми формування доходних джерел місцевих бюджетів Економіка України – 2011. №10 – с. 29-38.

29. Дослідження "Управління освітою та фінансування освіти", керівник – Ніколаєв В. С. – с. 24.

30. Корсак К. В. Реформи в освіті: Узагальнення закордонного досвіду – http://park.kiev.ua/osvita/eduinfo/korsak/kk-reform1.html.

31. Пищулин С. Экоанализ. Современные методы маркетинга в области образования: динамика, перспективы –http://www.ug.ru/ug_pril/ol/97/34/t4_1.

32. Андрущенко В. П. Роздуми про освіту: Статті. Нариси. Інтерв'ю. — К.: Знання України, 2004 – с. 738.

33. Стан і перспективи реформування освіти в Україні – Постметодика, № 3. 2012 – с. 7.

34. Українська рада з економічної освіти – http://ucee.com.ua.