Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансы предприятий \ 4921. Розрахункова робота Плата за землю та фіксований сільськогосподарський податок

Розрахункова робота Плата за землю та фіксований сільськогосподарський податок

« Назад

Код роботи: 4921

Вид роботи: Розрахункова робота

Предмет: Фінанси підприємств

Тема: Плата за землю та фіксований сільськогосподарський податок

Кількість сторінок: 13

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Плата за землю: економічний зміст і порядок нарахування

2. Фіксований сільськогосподарський податок: призначення, платники, ставки

3. Задача

Висновок

Список використаних джерел

3. Задача

Розрахуйте прибуток від реалізації продукції за такими умовними даними:

1. Залишок продукції на початок планового періоду, за оптовими цінами становить 430 грн.; за собівартістю – 380 грн.

2. Випуск продукції у плановому періоді, за оптовими цінами – 8910 грн; за собівартістю – 7620 грн.

3. Залишки продукції на кінець планового періоду, за оптовими цінами 310 грн.; за собівартістю – 250 грн.

Формуючи податкову політику, держава шляхом збільшення або зменшення державного обсягу податкових надходжень, зміни форм оподаткування та податкових ставок, тарифів, звільнення від оподаткування окремих галузей виробництва, територій, груп населення може сприяти зростанню чи спаданню господарської активності, створенню сприятливої кон'юнктури на ринку, умов для розвитку пріоритетних галузей економіки, реалізації збалансованої соціальної політики. Використовуючи податкові пільги, держава регулює пропорції в економічній структурі виробництва й обміну, пропорції у розвитку продуктивних сил. Організація оподаткування здійснює значний вплив на реалізацію суспільного продукту, темпи нагромадження капіталу і технічного оновлення виробничого потенціалу держави.

Податкова система є одним з найважливіших чинників системи державного управління, адже оподаткування підприємств є інструментом регулювання економіки країни. Однак варто зазначити, що вплив податкових важелів на економіку потребує чіткої спланованості, системності та прогнозованості рішень. Потрібно враховувати, що надмірне податкове навантаження є негативним чинником державної податкової політики, яке відповідним чином впливає на розвиток національної економіки, стримує ділову активність суб’єктів господарювання, уповільнює зростання валового внутрішнього продукту та є однією з причин виникнення кризових явищ у суспільстві.

Отже, податки – це система обов'язкових платежів підприємств, організацій, установ та населення, що є одним з основних джерел формування доходів державного бюджету на всіх його рівнях.

За економічною суттю податки є відносинами, які виникають між державою і юридичними та фізичними особами з приводу примусового відчуження нею частини новоствореної вартості в грошовій формі, її вилучення і перерозподілу для фінансування державних видатків, реалізація суспільних потреб.

Податки впливають на такі показники фінансово-господарської діяльності, як: ціна продажу продукції, дохід від реалізації продукції, собівартість продукції, операційний прибуток, чистий прибуток підприємства, швидкість обертання обігових коштів, платоспроможність, напрями використання прибутку тощо. Податки є економічною базою функціонування держави і найважливішою формою регулювання ринкових відносин. Вони становлять 80-95 % дохідної частини державного бюджету. Все, що пов'язане зі споживанням держави, закладено в податках.

Оптимальна система оподаткування діяльності підприємств повинна відповідати таким вимогам: вона повинна мати антициклічний характер, сприяти стабілізації, оздоровленню економіки країни загалом, її пропорційному та збалансованому розвитку; кожен податок мусить мати цільове призначення, тобто конкретний вид видатків у бюджеті, на покриття яких цей податок стягується.

1. Бойчик І. М. Економіка підприємства: навч. посібник / І. М. Бойчик – К.: Атака, 2004. – 480 с.

2. Облік та оподаткування підприємств / С. І. Дробязко, Т. М. Козир. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/18150409/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/oblik_ta_opodatkuvannya_pidpriyemstv_malogo_biznesu.

3. Податковий кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://online.dtkt.ua/Book/%C2%AB%D0%94%D0%9A%C2%BB%20%E2%84%9604-2015.epub.

4. Фінанси підприємств: підручник / наук. ред. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.

5. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: навч. посібник – 2-ге вид., переробл. і допов. – К: МАУП, 2004. – 328 с.

6. Фінанси підприємств: навч. посібник / Р. А. Слав'юк. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 460 с.