Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Таможенно-тарифное регулирование \ 4919. Дипломна робота Митні формальності при переміщенні товарів через митний кордон України

Дипломна робота Митні формальності при переміщенні товарів через митний кордон України

« Назад

Код роботи: 4919

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Митно-тарифне регулювання

Тема: Митні формальності при переміщенні товарів через митний кордон України

Кількість сторінок: 124

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 1600 грн

Перелік умовних скорочень

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження системи митних формальностей

1.1. Сутність та принципи переміщення товарів через митний кордон України

1.2. Теоретичні та організаційно-правові основи митних формальностей при переміщенні товарів через митний кордон

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Моніторинг формування системи митних формальностей в Україні

2.1. Аналіз виконання митних формальностей при переміщенні товарів через митний кордон України

2.2. Оцінка системи аналізу та керування ризиками як елемент спрощення митних формальностей

2.3. Аналіз практичних аспектів реалізації інституту уповноважених економічних операторів

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Вектори оптимізації системи митних формальностей при переміщенні товарів через митний кордон України

3.1. Спрощення та удосконалення митних формальностей як засіб вдосконалення митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

3.2. Міжнародний досвід виконання митних формальностей та можливості його використання в Україні

3.3. Напрями забезпечення умов охорони праці в митних органах

Висновки до розділу 3

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Актуальність теми. Враховуючи стратегічний курс України до Європейського союзу та світового співтовариства, перед владою постає завдання формування та реалізації сучасної системи митного адміністрування, покликаної сприяти прискоренню зовнішнього товарообігу та підвищенню ефективності митної системи.

На даний час кожна держава намагається контролювати процеси переміщення товарів через свої кордони з метою захисту економічних інтересів та забезпечення національної безпеки, тому митні органи у своїй діяльності постають перед цілим рядом складних завдань. Головними залишаються забезпечення надходжень до державного бюджету та економічний захист суспільства. Але ці відповідальні завдання повинні здійснюватися ефективно й дієво, водночас підтримуючи легальний потік товарів.

Зовнішньоекономічна сфера розвивається досить динамічно, тому питання ефективної реалізації митними органами їх функціональних повноважень щодо виконання митних формальностей залишаються дуже гострими та актуальними, потребують детальних досліджень та оперативного реагування відповідно до змін на світовій арені. На шляху найбільшого сприяння прискоренню транскордонної торгівлі необхідно приділити особливу увагу розвитку сучасних форм митного контролю, спрямованих на спрощення та гармонізацію митних процедур та, відповідно, митних формальностей. Вищесказане підтверджує актуальність та необхідність теми дипломної роботи.

Проблематика митної справи, включаючи дослідження особливостей та перспектив розвитку, аналізується в наукових працях таких відомих науковців і практиків митної справи, як С. Барамзін, В. Ващенко, А. Войцещук, В. Демченко, П. Дзюбенко, Є. Додін, Ю. Дьомін, Ф. Жорін, В. Заяц, С. Ківалов, А. Козирін, Б. Кормич, Ю. Кунєв, А. Мазур, В. Науменко, П. Пашко, Л. Пісьмаченко, Д. Приймаченко, В. Сергієнко та ін.

Дослідженню питань, пов'язаних із здійсненням митних формальностей та митних процедур присвячені праці таких українських науковців та практиків як І. Бережнюка, О. Гребельника, A. Дубініної, С. Левченка, С. Терещенка, В. Ченцова та ін. Водночас недостатньо дослідженими є теоретико-методичні засади функціонування системи митних формальностей при переміщенні товарів через митний кордон у трансформаційних умовах економіки.

Метою дипломної роботи є дослідження теоретико-організаційних та практичних аспектів порядку виконання митних формальностей при переміщенні товарів через митний кордон та обґрунтування напрямків їх удосконалення з урахуванням світового досвіду.

Реалізація поставленої мети зумовила потребу у вирішенні таких завдань:

− з’ясувати сутність та принципи переміщення товарів через митний кордон України;

− дослідити теоретичні та організаційно-правові основи митних формальностей при переміщенні товарів через митний кордон;

− здійснити моніторинг формування системи митних формальностей в Україні;

− проаналізувати виконання митних формальностей при переміщенні товарів через митний кордон України;

− оцінити практичні аспекти реалізації інституту уповноважених економічних операторів;

− визначити вектори оптимізації системи митних формальностей при переміщенні товарів через митний кордон України;

− вивчити міжнародний досвід виконання митних формальностей та можливості його використання в Україні;

− окреслити напрями спрощення та удосконалення митних формальностей як засобу вдосконалення митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Об'єктом дослідження є державна митна справа.

Предметом дослідження є теоретико-організаційні, правові та практичні аспекти виконання митних формальностей при переміщенні товарів через митний кордон України.

У процесі написання дипломної роботи були використані такі методи дослідження: метод логічної абстракції, історичний підхід; методи аналізу, синтезу та порівняльного аналізу; методи багатовимірного статистичного аналізу і економічного моделювання, багатофакторний регресійний аналіз. Також використовувались термінологічний, систематичний, економіко-математичний, розрахунково-конструктивний та інші методи наукового дослідження.

Інформаційно-фактологічну базу дослідження становлять нормативно-правові акти з питань державної митної справи, статистичні матеріали Всесвітньої митної організації, Європейського Союзу, Державної служби статистики України, Державної казначейської служби України, Міністерства доходів і зборів України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Джерелом для написання роботи є навчальні підручники та посібники, науково-публіцистична література, монографії, інтернет-ресурси.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в:

- систематизації теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо формування системи митних формальностей при переміщенні товарів через митний кордон України, а також визначенні характерних особливостей реалізації інституту уповноважених економічних операторів як засобу спрощення митних процедур;

- розробці векторів оптимізації системи митних формальностей при переміщенні товарів через митний кордон, спрямованих на вдосконалення митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Обсяг дипломної роботи становить 124 сторінки, в тому числі 10 таблиць, 15 рисунків та 5 додатків.

Перший розділ дипломної роботи «Теоретико-методологічні засади дослідження системи митних формальностей» присвячено дослідженню сутності та принципів переміщення товарів через митний кордон України, а також теоретичним та організаційно-правовим основам митних формальностей.

У другому розділі «Моніторинг формування системи митних формальностей в Україні» здійснено аналіз виконання митних формальностей при переміщенні товарів через митний кордон України, досліджено особливості митних формальностей, а також здійснено оцінку практичних аспектів реалізації інституту уповноважених економічних операторів.

Третій розділ «Вектори оптимізації системи митних формальностей при переміщенні товарів через митний кордон України». У ньому розглядається міжнародний досвід виконання митних формальностей та можливості його використання в Україні, а також напрями спрощення та удосконалення митних формальностей як засобу вдосконалення митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Список використаних джерел містить 95 положень.

Висновки

На сучасному етапі розвитку митна система зустрілася з низкою проблем, пов’язаних, з одного боку, з прагненням держави інтегруватися в європейську спільноту, що вимагає адаптації митного законодавства до загальновизнаних норм і стандартів митної діяльності, а з іншого – з неможливістю ефективно виконувати поставлені завдання за умов украй нестабільного, не розвинутого належною мірою митного законодавства. Саме тому в дипломній роботі головна увага зосереджена на дослідженні організаційно-правових та практичних засад митних формальностей, здійснювати які покликані митні органи. Проведене дослідження дає змогу зробити наступні висновки:

1. Переміщення через митний кордон України товарів та транспортних засобів – це сукупність дій, пов'язаних із ввезенням на митну територію України, вивезенням із цієї території або транзит через територію України товарів, транспортних засобів та інших предметів у будь-який спосіб, будь-якими засобами та видами транспорту, включаючи використання з цією метою трубопровідного транспорту та ліній електропередачі. Процес переміщення через митний кордон України товарів та транспортних засобів супроводжується комплексом митних формальностей, які у встановленому порядку здійснюються відповідними особами та митними органами з метою забезпечення дотримання законодавства України.

2. До митних формальностей відносяться усі дії, які повинні здійснити для переміщення товарів через митний кордон посадові особи митних органів (в т.ч. дії пов’язані із здійсненням митного контролю та щодо митного оформлення товарів та транспортних засобів), інші уповноважені особи, які пов’язані із цими товарами чи транспортними засобами – перевізники, декларанти, експедитори, представники інших державних контролюючих органів, інші особи.

3. Від чіткої регламентації порядків виконання митних формальностей та процедур митного контролю, їх логічної узгодженості, значною мірою залежить ефективність та дієвість митного контролю. Тому з метою належного нормативного упорядкування діяльності митних органів, митне законодавство регламентуючи порядок здійснення кожної процедури та форми митного контролю визначає також і права та обов'язки як посадових осіб митних органів, так і інших осіб, які виконують ці митні формальності, зокрема брокерів, громадян, перевізників, інших осіб. У підсумку це, сприятиме зміцненню законності й правопорядку в сфері митно-правового регулювання.

4. Досягнення Україною позитивних результатів у напрямі спрощення митних формальностей вимагає підвищення ефективності застосовуваних митних процедур, використання сучасних автоматизованих систем і новітніх інформаційних митних технологій, володіння механізмами управління ризиками, використання надійних та високошвидкісних систем передачі інформації, координації роботи з іншими державними відомствами і міжнародними організаціями. Підвищення ефективності митного регулювання зовнішньої торгівлі також пов'язане з запровадженням інституту уповноваженого економічного оператора сприяє переходу на якісно новий рівень партнерства між вітчизняними митними органами та суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

5. Опираючись, на світові тенденції розвитку митної справи, Україна повинна рухатись у напрямі: удосконалення форм та методів митного контролю на основі управління ризиками відповідно до вимог СОТ; уніфікації та спрощення митних формальностей; постійного розвитку засобів нормативно-правового регулювання та вдосконалення процедури проведення митного контролю в Україні; повноцінного функціонування автоматизованої системи «Електронна митниця»; створення сприятливих умов для здійснення митних формальностей у мінімальний термін, необхідний для забезпечення дотримання вимог законодавства з питань державної митної справи, із урахуванням міжнародного досвіду, сталої практики господарської діяльності в Україні.

6. Для подальшого впровадження в роботу митних органів передових інформаційних технологій, спрощення та автоматизації митних формальностей на найближчий час пропонується активне сприяння впровадженню такого нового суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності як уповноваженого економічного оператора, партнера митних органів у створенні безпечних ланцюгів поставок у зовнішній торгівлі, удосконалення законодавчого врегулювання його діяльності, зокрема формування та впровадження системи рейтингової оцінки суб'єктів ЗЕД з метою надання їм статусу уповноваженого економічного оператора на основі відповідних методик, зроблених у країнах ЄС та адаптованих до умов української економіки.

7. Необхідною умовою реалізації політичних та соціально-економічних перетворень в Україні є поступове приведення системи митного формальностей до рівня європейських стандартів, забезпечення єдиного злагодженого механізму взаємодії органів Міністерства доходів і зборів України, інших органів влади та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Тому сьогодні перед державою гостро стає питання пошуку нових підходів до розробки та реалізації ефективних управлінських рішень, спрямованих на спрощення митних формальностей при переміщенні товарів через митний кордон України.

Врегулювання в законодавчому полі митних відносин з урахування досвіду розвинених країн, розроблення наукових рекомендацій, здатних оптимізувати існуюче правове забезпечення митних відносин сприятиме реалізації прав суб'єктів транскордонного переміщення, захисту національних інтересів України, наповненню державного бюджету України та створить ефективні умови для захисту митного суверенітету та економічної безпеки України.

Список використаних джерел

1. Актуальні питання теорії та практики митної справи: монографія: за заг. ред. І. Г. Бережнюка. – Хмельницький.: ПП Мельник А. А., 2013. – 428 с.

2. Базярук І. Міжнародне співробітництво як один із невід’ємних напрямів боротьби із контрабандою / І. Базярук // Митна справа. – 2010. – № 2 (68). – С. 79–83.

3. Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти [Текст]: монографія / І. Г. Бережнюк. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2009. – 543 с.

4. Бережнюк І. Г. Управління економічною ефективністю роботи митних органів [Електронний ресурс] / І. Г. Бережнюк. — Режим доступу: http://www.awuj.ru/doc/IPO/Tezi/berejnuk.doc.

5. Бережнюк І. Г. Інституційна імплементація міжнародних стандартів у національні системи митного регулювання / І. Г. Бережнюк, А. І. Кредісов. // Митна безпека (серія Економіка). – 2010. – № 1. – С. 14-23.

6. Бондаренко К. В. Удосконалення системи митного контролю в Україні в контексті концепції «єдиного вікна» [Текст] / К. В. Бондаренко // Вісник АМСУ. – 2013. – № 2 (11). – С. 145-149.

7. Васильєва В. Г. Здійснення митного контролю експортно-імпортних операцій / В. Г. Васильєва //Економічний простір. – 2012. – № 67. – С. 5-19.

8. Войченко Т. О. Альтернативи транспортної складової транзитного потенціалу України / Т. О. Войченко. // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2011. – № 3. – С. 28-34.

9. Гащицький О. А. Концепція механізму адаптації митної політики України в умовах лібералізації міжнародної торгівлі / О. А. Гащицький // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2013. – № 3. – С. 10–17.

10. Гащицький О. А. Трансформація митної політики України в умовах лібералізації міжнародної торгівлі:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – К.: КНЕУ, 2012. – 18 с.

11. Державне управління охороною праці: [Електронний ресурс]: Монографія / Ткачук К. Н., Зеркалов Д. В., Ткачук К. К., Мітюк Л. О., Полукаров Ю. О. – К.: «Основа», 2013. – 348 с.

12. Дикань В. Л. Стратегічні пріоритети розвитку економіки України в умовах зміни світових центрів економічної і політичної влади / В. Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – С. 11–16.

13. Діяльність митних органів України у сфері боротьби з контрабандою тютюнових виробів // Боротьба з контрабандою: законодавство, новини, досвід. – 2011. – № 1. – С. 8-10.

14. Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. Митна справа. Підручник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», Центр навчальної літератури, 2010. – 320 с.

15. Дяченко О. О. Необхідність впровадження сучасних, перспективних, інформаційних систем в процес митного контролю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/technical-sciences-114/informatics-computer-science-and-automation-114/21780-114-639.

16. Жамкочьян С. Таможенное право Европейского сообщества. Рабочая книга таможенника. – Вып. 7 / С. Жамкочьян. – СПб.: Синтез-Полиграф, 2012. – С. 380-387.

17. Задорожна А. Ю. Митний контроль в аспекті виконання митних формальностей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=520%3A090513-23&catid=67%3A2-0513&Itemid=83&lang=ru.

18. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» від 15.11.2011 № 4025-VI / Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4025-17.

19. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994 № 80/94-ВP [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80.

20. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII (редакція від 17.11.12) / Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/959-12.

21. Закон України «Про Концепцію загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 21 листопада 2002 р. № 228-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/228-iv.

22. Інструктажі з питань охорони праці / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://safety–rtc.com/view_post.php?id=264.

23. Інформаційно-аналітичні матеріали до заслуховування на засіданні Уряду 01.02.2012 Голови Держмитслужби України Калєтніка І. Г. з питань діяльності митних органів у 2012 році.

24. Інформаційно–статистична інформація Міністерства доходів і зборів України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://minrd.gov.ua.

25. Інформація про підсумки діяльності Державної митної служби України у 2011-2012 рр. / Робочі матеріали Державної митної служби України.

26. Калінеску Т. В. Застосування збалансованої системи показників для оцінювання митної діяльності [Електронний ресурс]. / Т. В. Калінеску, І. В. Пономарьова – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua.

27. Конвенція про тимчасове ввезення від 26.06.1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_472.

28. Концепція реформування діяльності митної служби України «Обличчям до людей» від 29.10.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/ukypublish/article?art_id=2213039&cat_id.

29. Концепція створення багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця»: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 1236-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1236-2008-%D1%80.

30. Левченко С. Г. Інстит уповноваженого економічного оператора: новела законодавства / С. Г. Левченко. // Митна справа. – 2011. – № 4 (76). – С. 22-30.

31. Мартинюк В. П. Митна система та економічна безпека держави: теорія і методологія; [монографія] / Мартинюк В. П. – Тернопіль: Астон, 2010. – 256 с.

32. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_012.

33. Митне право України: навчальний посібник. За заг. ред. проф. В. В. Ченцова. – К.: – 2007. – 283 с.

34. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI зі змінами та доповненнями / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

35. Митний тариф України від 05.04.2001 № 2371-III із змінами та доповненнями (редакція від 01.01.2013 р.) / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2371%D0%B0-1.

36. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур від/ 18.05.1973 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_643.

37. Мосей Г. О реформировании таможенной системы / Г. Мосей // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – № 5. – С. 23-34.

38. Мошинська О. В. Спрощення зовнішньоекономічної діяльності засобами митного регулювання: нормативно-правова модель і перспектива розвитку / О. В. Мошинська, А. В. Мазур [Електронний ресурс]. – Режим доступу: nbuv.gov.ua/portal/Soc_Guin/Vamsu_pravo/2012_1 /Mosh_Maz.htm.

39. Мунтиян В. И. Интеграционные устремления Украины и ЕС: ответственный подход. / В. И. Мунтиян // Еженедельник «2000». – 2013. – С. 21-24.

40. Мунтиян В. И. Стратегия развития взаимодействия Украины с таможенным союзом Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской федерации // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сборник научных трудов / В. И. Мунтиян – Донецк: ДонНУ, 2011. – С. 397-404.

41. Найда А. О. Світовий досвід митно-тарифного регулювання та можливості його застосування в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economics.crimea.ua/files/conference/crimea_dec_2012.pdf.

42. Наказ ДМСУ від 18.10.2006 р. № 907 «Концепція створення, упровадження і розвитку системи електронного декларування товарів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1025.11632.0.

43. Наказ ДМСУ від 27.05.2005 р. № 435 «Про затвердження Концепції створення, упровадження і розвитку системи аналізу та керування ризиками та Положення про систему аналізу й селекції факторів ризику при визначенні окремих форм митного контролю» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0435342-05.

44. Наказ ДМСУ від 28.03.2012 р. № 191 «Про Концепцію інтегрування системоутворюючих компонентів технічних та спеціальних засобів митного контролю з автоматизованою системою митного оформлення Держмитслужби України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0191342-12.

45. Наказ ДМСУ від 4.11. 2010 р. № 1341 «Про затвердження Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему Держмитслужби України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MK101555.html.

46. Наказ Міндоходів України «Про затвердження нормативних актів з питань охорони праці» від 21.06. 2013 р. № 191 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minrd.gov.ua/pro–minrd–ukraini/struktura–/aparat/03–departament–infrastrukturi/povidomlennya/viddil–pojejnoi–bezpeki––mobilizatsiyn/ohorona–pratsi/povidomlennya/101802.html.

47. Наказ Міністерства фінансів України від 12.12.2012 р. № 1316 «Про затвердження Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0318-13.

48. Наказ Міністерства фінансів України від 22.05.2012 р. № 583 «Про затвердження Порядку створення зон митного контролю» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0879-12.

49. Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.12 р. № 631 «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1360-12.

50. Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.12 р. №657 «Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1669-12.

51. Науменко В. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні [Текст] / В. П. Науменко, П. В. Пашко, В. А. Руссков. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 394 с.

52. Огонь Ц. Г. Ефективність механізму планування і фінансового забезпечення розбудови та облаштування митного кордону України / Ц. Г. Огонь //Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 114-125.

53. Олійник Д. С. Управління ризиками митного контролю в контексті вимог Кіотської конвенції / Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – №2. – Т. 1. – С. 197-201.

54. Основи митної справи в Україні: підручник / за ред. П. В. Пашка. – К.: Знання, 2008. – 651 с.

55. Отчет о конференции ВТО в Ю. Корее [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://customsdkn.ru/world-news/380-otchet-o-konferencii-vto-v-yukoree.html.

56. Офіційний сайт Всесвітньої митної організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wcoomd.org/.

57. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

58. Офіційний сайт Європейської Комісії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu.

59. Офіційний сайт Міністерства доходів і зборів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minrd.gov.ua/.

60. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/

61. Пасічник A. M., Кузнецов О. П., Полока С. О. Нова комп'ютеризована транзитна система ЄС: проблеми та перспективи для України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuy.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vamsu_tekhn/20 111 /Pas_KP.htm.

62. Пастух І. П. Митне право України: [навчальний посібник] / І. П. Пастух, О. В. Горбач – К.: ФОП О.С. Ліпкан, 2011. – 128 с.

63. Пашко П. В. митна безпека (теорія, методологія та практичні рекомендації0: монографія / П. В. Пашко. – Одеса: АТ «Пласке», 2009. – 628 с.

64. Пашко П. В. Митна політика та митна безпека України / П. В. Пашко, П. Я. Пісной // Фінанси України. – 2006. – № 1. – С. 74-85.

65. Підсумки роботи Чернівецької митниці за 2013 рік / Офіційний сайт Чернівецької митниці Міндоходів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cv.minrd.gov.ua/diialnist/plani-ta-zviti-roboti/140150.html.

66. Пісьмаченко Л. М. Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в Україні: регулювання та контроль: монографія / Л. М. Пісьмаченко. – Донецьк: Юго-Восток Лтд, 2008. – 366 с.

67. План дій Європейського Союзу в галузі юстиції та внутрішніх справ, погоджений на ІУ засідання Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС від 12.12.2001 року № 994_494. – [Електронный ресурс]. – Режим доступу: www.kmu.gov.ua/.

68. Показники сталого розвитку [Електронний ресурс] // Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. – Режим доступу: http://wdc.org.ua/sites/default/files/SD2010-FULL-P2-UA_1.pdf.

69. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 p. № 435 «Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон, в яких здійснюється переміщення товарів через митний кордон України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-2012-п.

70. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 p. № 450 «Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/450-2012-%D0%BF.

71. Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади [Електрон. ресурс]: Указ Президента України від 28 лютого 2013 р. № 96/2013. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/15486.html.

72. Програма економічних реформ на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf.

73. Прокопенко B. B. Митні формальності: поняття, зміст (міжнародно- правовий аспект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ms/20115/61.pdf.

74. Рамкові стандарти Всесвітньої митної організації з забезпечення безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ambu.org.ua/files/ram_standart.html.

75. Регламент Європейського парламенту і Ради від 23 грудня 2008 р. № 450/2008 Про встановлення Митного кодексу Співтовариства (Модернізованого Митного кодексу) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://govuadocs.com.ua/navigate/index-20003727.html.

76. Річний звіт Міністерства доходів і зборів України за 2013 рік // Журнал Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2014. – 62 с.

77. Руренко О. Г. Митна безпека України в умовах глобалізації / О. Г. Руренко, В. М. Горбачук // Митна безпека. Серія: Економіка. – 2010. – № 1. – С. 55-58.

78. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. –295 с.

79. Спрощення процедур торгівлі: англо-російський глосарій термінів (2-ге видання) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unece.org/tradewelcome/publications.html.

80. Статистичні дані виконання Державного бюджету України // Головний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua/mam/uk/doccatalog/list?currDir=146477.

81. Стратегічний план розвитку Міністерства доходів і зборів України на 2013–2018 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/869–2013–%D1%80.

82. Суворов В. В. Окремі аспекти оцінки ефективності здійснення митної справи в Україні / В. В. Суворов // Митна безпека. – 2010. – № 2. – Серія «Економіка». – С. 107-115.

83. Терещенко С., Галько С. Управління ризиками під час митного контролю товарів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.Ua/portal/soc_gum/tovary/2011_l/6.pdf.

84. Терещенко С. С. Міжнародні стандарти щодо статусу уповноваженого економічного оператора / С. С. Терещенко., С. Д. Симонова, Г. О. Хабло [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Mbez/econ/2010_2/Tereschenko_Simonova_Khablo.pdf.

85. Ткачик Ф. П. Сучасні орієнтири вдосконалення митного контролю її Україні / Ф. П. Ткачик, Р. Б. Баран // Інноваційна економіка. – 2013. – №1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2013_l/67.pdf.

86. Угода про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року / Офіційний сайт Верховної ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_011.

87. Україна у цифрах, 2013. Статистичний збірник [Текст] // Державна служба статистики України. – К., 2014. – 250 с.

88. Федотова І. О. Деякі актуальні питання правового регулювання та організації здійснення попереднього документального контролю митними органами / І. О. Федотова // Митна справа. – 2011. – № 6 (78). – С. 25-30.

89. Формування системи митного аудиту в Україні: монографія: за заг. ред. О. М. Вакульчик. – Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2014. – 208 с.

90. Are simplified customs procedures for imports effectively controlled? // Special Report of European Court of Auditors. – 2010. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.europarl.

91. Compendium of Authorized Economic Operator Programmes 2012 edition [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/~/media/B8FC2D23BE5E44759 579D9E7 80B176AC.ashx.

92. Customs Blueprints – Pathways to modern customs. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007. – 223 p.

93. Doing Business 2007–2013 Annual Reports / A copublication of the World Bank and the International Finance Corporation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org.

94. European Commission. Bulletin of the European Union, 2011. – № 11. – P. 93.

95. Glossary of international customs terms. World Customs Organization. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wcoomdpublications.org/downloadable-publications/glossary-of-international-customs-terms.html? store=english& from_store=french.