Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансы предприятий \ 4918. Курсова робота Управління дебіторською заборгованістю на прикладі Козятинського міського споживчого товариства

Курсова робота Управління дебіторською заборгованістю на прикладі Козятинського міського споживчого товариства

« Назад

Код роботи: 4918

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Фінанси підприємства

Тема: Управління дебіторською заборгованістю на прикладі Козятинського міського споживчого товариства

Кількість сторінок: 44

Дата виконання: 2007

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

Розділ 1. Сутність дебіторської заборгованості торговельного підприємства

1.1. Сутність та види дебіторської заборгованості. Нормативно-правове регулювання

1.2. Поняття сумнівних і безнадійних боргів

1.3. Основні методи аналізу стану дебіторської заборгованості підприємства та їх характеристика

Розділ 2. Методи аналізу стану дебіторської заборгованості підприємства

2.1. Організаційно-економічна характеристика Козятинського міського споживчого товариства

2.2. Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості Козятинського міського споживчого товариства

2.3. Оцінка стану та використання дебіторської заборгованості підприємства

Розділ 3. Основні напрямки вдосконалення регулювання дебіторської заборгованості на підприємстві

Висновки

Список використаної літератури

В умовах ринку за наявності конкуренції, як невід’ємного елемента ринкової економіки та труднощів у реалізації і збуті продукції підприємства продають її, використовуючи послідовну форму оплати. При цьому у них з’являється дебіторська заборгованість. Вона виникає внаслідок розрахунків підприємства з покупцями, постачальниками, фінансовими органами, підрядниками, робітниками.

Необхідно розрізняти нормальну і прострочену заборгованість. Наявність простроченої заборгованості призводить до створення фінансових труднощів, нестачі фінансових ресурсів, необхідних для придбання виробничих запасів, виплати заробітної плати, відсутності грошових коштів та інше.

Аналіз стану дебіторської заборгованості має велике значення для безперебійного здійснення підприємством господарської діяльності. Він є необхідним для провадження ефективного управління, виявлення розмірів і динаміки невиправданої заборгованості, причин її виникнення або росту. Аналіз дебіторської заборгованості включає вивчення її складу і структури, строків існування і давності створення, а також здійснення оцінки її якості і ліквідності.

При аналізі дебіторської заборгованості визначається своєчасність розрахункової дисципліни, яка впливає на стійкість фінансового становища підприємства.

Нормальний стан дебіторської заборгованості – це одна з умов відсутності збоїв у діяльності підприємства і здійснення ним ефективного господарського процесу.

Метою даної курсової роботи виступає оцінка стану дебіторської заборгованості Козятинського міського споживчого товариства, дослідження динаміки зміни її основних показників за 2004-2006 рр. та пошук шляхів вдосконалення її регулювання.

Дебіторська заборгованість є важливою складовою поточних активів підприємства та істотно впливає на його фінансовий стан. Саме тому підприємство повинно систематично здійснювати аналіз стану дебіторської заборгованості, що забезпечить здійснення ефективного управління і контролю над нею.

Удосконалення управління дебіторською заборгованістю дасть змогу не лише зменшити її суму, а й витрати підприємства, пов’язані з її обліком на балансі.

Лише на основі аналізу і контролю дебіторської заборгованості, за умови сформованої політики кредитування можна тримати під контролем розміри дебіторської заборгованості, визначити її оптимальну суму, а отже підвищувати ефективність використання фінансових ресурсів.

Проведений аналіз стану дебіторської заборгованості Козятинського МСТ дозволяє зробити наступні висновки. Дані аналізу свідчать про збільшення темпів зростання дебіторської заборгованості порівняно з минулими періодами, зниження коефіцієнта оборотності та збільшення тривалості погашення дебіторської заборгованості протягом 2004-2006 рр., що говорить про погіршення платоспроможності та платіжної дисципліни підприємства.

Дебіторська заборгованість займає значну частку в загальній сумі поточних активів. Так, у 2006р. вона становила 31,6%. Відвернення такої значної суми поточних активів в дебіторську заборгованість може призвести до погіршення фінансового стану підприємства і спричинити фінансові труднощі.

Найбільшу частку становить дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків: у 2004р. – 84,5%, у 2005 р. і 2006 р. – 94%. Це свідчить про неналежну платіжну дисципліну підзвітних підприємств і структурних підрозділів.

Загалом можна сказати про нормальну платіжну дисципліну на підприємстві, оскільки за 2004-2006 рр. не виявлено простроченої заборгованості, а термін погашення – до 1 року.

Рентабельність підприємства у 2004 р. становила 22,05%, у 2005 р. – 23,11%, у 2006 р. – 26,57%. Такий рівень рентабельності є нормальним, до того ж спостерігається тенденція до його збільшення.

1. Методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств від 28.07.2006, Центральна спілка споживчих товариств України Укоопспілка.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджені наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року №237.

4. Білик М. Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств. //Фінанси підприємств. – 2003р. - №12. – с. 24-36.

5. Глен А., Деніел Г., Шорт – Основи фінансового обліку. – К.: «Основи», 1997 р.

6. Дмитро Костюк. Безнадійна заборгованість, і не тільки. // Податки та бухгалтерський облік. – 2005р. - №82. – с. 16-24.

7. Економічна теорія: сучасні проблеми розвитку сфери товарного обігу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К, 2002. – ч.2. – с. 54-58.

8. Елла Єлінек. Що таке заборгованість і з чим її їдять? // Дебет-Кредит. – 2005 р. - №26. – с. 31-37.

9. Кобилянська О. І. Фінансовий облік.: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 473 с.

10. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.

11. Мазаракі А. А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. (Під ред. проф. Н. М. Ушакової). – К.: Хрещатик, 1999 р.

12. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2003. – 278 с.

13. О. Конторщикова. Управління дебіторською заборгованістю на підприємстві. // Економіка, фінанси, право. – 2002р. - №7. – с. 23-25.

14. О. С. Бондаренко. Методика управління портфелем дебіторської заборгованості. // Актуальні проблеми економіки. – 2006р. - №4. – с. 17-23.

15. Олександр Єфімов. Заборгованість: звичайна, сумнівна, безнадійна. //Бухгалтерія. – 2004р. - №17. – с. 30-34.

16. Рєхачева А. Удосконалення обліку резерву сумнівних боргів на підприємствах торгівлі. // Вісник КНТЕУ. - 2004р. - №4. – с. 74-80.

17. Управління дебіторською заборгованістю підприємства.: Навч. посібник / Л. О. Лігоненко, Н. М. Новикова. – К.: КНТЕУ, 2005.

18. Шило В. П., Верхоглядов Н. І., Ільїна С. Б., Темченко А. Г., Брадул О. М. – Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства.:Навч. посібник. – К.: Кондор, 2005 р. – 240 с.