Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Планирование и контроль на предприятии \ 4916. Дипломна робота Фінансове планування на підприємстві ТзОВ «ТЕРКОМ»: проблемні аспекти та напрямки удосконалення

Дипломна робота Фінансове планування на підприємстві ТзОВ «ТЕРКОМ»: проблемні аспекти та напрямки удосконалення

« Назад

Код роботи: 4916

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Планування і контроль на підприємстві

Тема: Фінансове планування на підприємстві ТзОВ «ТЕРКОМ»: проблемні аспекти та напрямки удосконалення

Кількість сторінок: 110

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 2000 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Сутність фінансового планування на підприємстві

1.2. Завдання, принципи та методи бюджетування у системі фінансового планування на підприємстві

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В ТзОВ «ТЕРКОМ»

2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика підприємства

2.2. Діюча практика фінансового планування в ТзОВ «ТЕРКОМ»

2.3. Оцінка оперативного фінансового планування на підприємстві

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В ТзОВ «ТЕРКОМ»

3.1. Формування системи фінансового контролінгу в контексті удосконалення фінансового планування на підприємстві

3.2. Впровадження бюджетування для підвищення ефективності фінансового планування на підприємстві

3.3. Методичні аспекти організації контролю в бюджетуванні

Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Актуальність теми. Сучасні ринкові умови висувають особливі вимоги до діючих підприємств. Складність конкурентних відносин, постійна динаміка зміни внутрішніх процесів підприємства та ринкових процесів створюють нові передумови для більш серйозного підходу до реалізації економічної безпеки підприємств. На основі оцінки наявних ресурсів і аналізу навколишнього середовища визначаються основні принципи формування концепції та стратегії розвитку підприємства, етапи розвитку й темпи змін, обґрунтовуються сфера діяльності і форми взаємодії як з партнерами, так і з конкурентами. Підприємство формує доцільні методи найбільш ефективного досягнення поставлених цілей за наявності обмежених ресурсів з допомогою гнучкого планування й управління діяльністю для забезпечення економічної безпеки.

Незважаючи на розробки в галузі ризик-менеджменту і на різноманіття підходів до фінансового планування на практиці, слід зазначити, що їх функції реалізуються ізольовано одна від одної, внаслідок чого знижується ефективність фінансового управління. Існуючі методики фінансового планування в більшості випадків спрямовані на контроль окремих фінансово- економічних показників, роль планування обмежена. Процедура складання фінансових планів є недосконалою, вони не враховують фінансові витрати на здійснення заходів з управління ризиками. Забезпеченню взаємозв’язків між підсистемами фінансового планування та ризик-менеджменту сприятиме впровадження інтегрованого підходу. Засобом вирішення цього питання є формування системи інтегрованого фінансового планування з розробкою варіантних сценаріїв залежно від передбачуваних тенденцій внутрішнього розвитку і зміни зовнішнього середовища. Першочергове значення має розробка методичного інструментарію ризикоорієнтованого фінансового планування для прийняття планових рішень щодо забезпечення фінансової стійкості в умовах невизначеності.

Окремі методологічні, методичні й організаційні аспекти фінансового планування досліджуються такими українськими та зарубіжними вченими як І. Бланком, В. Борисовою, Г. Висоцьким, О. Кнейслер, О. Квасовським, Н. Спасів, В. Костецьким, В. Опаріним, О. Орловим, І. Полтьєвою, О. Терещенком, В. Тропіною, І. Хомою, М. Алексєєвим, В. Бочаровим, Р. Брейлі, Дж. Ван Хорна, Дж. Вахович, У. Кінг, Дж. Сігела, А. Тейлора, Дж. Фіннерті, Дж. Шима та ін.

Відзначаючи вагомий внесок дослідників у цій сфері, слід зауважити, що окремі аспекти фінансового планування діяльності підприємств потребують подальших досліджень. Зокрема, це стосується розкриття місця, ролі та функцій фінансового планування у забезпеченні реалізації фінансових стратегічних цілей підприємства, впровадження та інтенсифікації розвитку бюджетування як інструменту поточного фінансового планування. Потреба в узагальненні накопиченого досвіду і розробці нових наукових підходів до фінансового планування підприємств в умовах ринкової невизначеності обумовили вибір теми дипломної роботи.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні основних напрямків удосконалення фінансового планування на підприємстві на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів даної проблематики.

Відповідно до цієї мети в процесі дослідження потрібно вирішити такі завдання:

- висвітлити теоретичні аспекти здійснення фінансового планування на підприємстві;

- охарактеризувати завдання, принципи та методи бюджетування в системі фінансового планування;

- здійснити оцінку сучасних тенденцій фінансового планування в ТзОВ «ТЕРКОМ»;

- проаналізувати процес оперативного фінансового планування в ТзОВ «ТЕРКОМ»;

- обґрунтувати основні напрямки удосконалення фінансового планування в ТзОВ «ТЕРКОМ»;

- розглянути доцільність впровадження контролінгу та бюджетування, як передумов успішного здійснення фінансового планування на підприємстві.

Об’єктом дослідження є фінансове планування на підприємстві.

Предмет дослідження - це фінансові відносини, які виникають між суб’єктами організації процесу фінансового планування на підприємстві.

Методи дослідження. В процесі дослідження при вирішенні поставлених завдань застосовувалися методи порівняння, систематизації і логічного узагальнення, системний підхід, прийоми економічного аналізу та інші методи наукових досліджень. Метою фінансового планування є планування подальшого розвитку для стабільності підприємства.

Інформаційною основою роботи є вітчизняні і зарубіжні фундаментальні і практичні дослідження сутності та здійснення фінансового планування на підприємстві, Закони України, Укази президента України, постанови Кабінету Міністрів України, статистичні дані по Україні, фінансова звітність ТзОВ «ТЕРКОМ».

Наукова новизна отриманих результатів. Основні положення, які виносяться на захист, полягають у наступному: у роботі поглиблено теоретико- організаційні засади фінансового планування на підприємстві в конкурентному середовищі за рахунок уточнення категоріально-понятійного апарату.

Структура й обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків. Повний обсяг дипломної роботи 110 сторінок комп'ютерного тексту, вона містить 15 таблиць і 10 рисунків, список використаних джерел із 63 найменувань.

ВИСНОВКИ

1. Результати проведеного дослідження дають можливість підсумувати, що фінансове планування - це процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками підприємства у плановому періоді. Метою фінансового планування є забезпечення господарської діяльності необхідними джерелами фінансування.

2. Основними завданнями фінансового планування на підприємстві є: забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними фінансовими ресурсами; установлення раціональних фінансових відносин із суб’єктами господарювання, банками, страховими компаніями; визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінка раціонального його використання; виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутку за рахунок раціонального використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів; здійснення контролю за утворенням та використанням платіжних засобів.

3. Фінансове планування включає: 1. Фінансове прогнозування - це дослідження та розробка ймовірних шляхів розвитку фінансів підприємства, альтернатив реалізації фінансових стратегій, які забезпечують стабільне фінансове становище підприємства в майбутньому. 2. Поточне фінансове планування - це процес визначення майбутніх доходів підприємства, напрямів витрат грошових коштів та обґрунтування заходів щодо забезпечення платоспроможності, дохідності та фінансової стійкості. 3. Бюджетування - це процес планування діяльності підприємства, його структурних підрозділів методом розробки системи взаємопов'язаних бюджетів та встановлення всіх видів фінансових витрат, джерел їх покриття і очікуваних результатів. 4. Оперативне фінансове планування можна розглядати як процес синхронізації у часі грошових надходжень та витрат, визначення послідовності здійснення всіх розрахунків та розробки заходів щодо запобігання відхилень від графіку надходжень і платежів.

4. Фінансове планування на підприємстві здійснюється згідно таких принципів: принцип повноти, принцип інтегрованості, принцип обґрунтованості, принцип гнучкості, принцип реальності, принцип економічності.

5. Планування як процес розробки майбутніх сценаріїв розвитку підприємства базується на використанні системи методів. До основних з них відносять такі: балансовий метод, нормативний метод, коефіцієнтний метод, розрахунково-аналітичний метод.

6. Фінансовий план відображає обсяги надходжень і спрямування коштів у планованому році з метою забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства, виконання його зобов'язань, уключаючи зобов'язання щодо сплати податків та обов'язкових платежів. Фінансовий план складається з таких розділів: джерела формування та надходження коштів; приріст активів підприємства; повернення залучених коштів; витрати, пов'язані з унесенням обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів; покриття збитків минулих періодів.

7. В ринкових умовах немає єдиних вимог щодо видів фінансових планів, які розробляють підприємства. Т ому на кожному з них можуть бути свої особливості у фінансовому плануванні. Але до найбільш поширених видів фінансових планів відносять: план фінансових результатів, плановий баланс, баланс доходів і витрат, план грошових потоків, платіжний календар.

8. Щодо основних показників діяльності досліджуваного підприємства, то в активах ТзОВ «ТЕРКОМ» переважають, хоч і незначно, оборотні активи. Їхня частка зростала з 54,4% в 2013 році до 59,9% в 2015 році. Стосовно пасиву, то в даному випадку спостерігаємо значне переважання власного капіталу над усіма іншими складовими разом взятими. Його частка становила 68,5% в 2013 році, 62,1% в 2014 році та 65,2% в 2015 році.

9. Загальні кошти підприємства зростали протягом досліджуваних років. Так в 2014 році дане зростання становило 38973 тис. грн., в 2015 році - 27797 тис. грн. В 2014 році чистий прибуток підприємства зменшився на 2133 тис. грн., а в 2015 році підприємство отримало збиток в розмірі 251 тис. грн. Кількість штатних працівників досліджуваного підприємства в 2014 році зменшилася на 7 осіб, в 2015 році - на 4 особи. Станом на 01.01.2016 року середньооблікова чисельність працівників на заводі становила 79 осіб.

10. Для підприємства в 2013-2015 роках був характерний нестійкий тип фінансової стійкості. Така ситуація обумовлена тим фактом, що для забезпечення запасів крім власних обігових коштів та довгострокових кредитів і позик залучаються короткострокові кредити та позики; платоспроможність порушена, але є можливість її відновити.

11. Фінансове планування на ТзОВ «ТЕРКОМ» здійснюється через приріст. Тобто, плани складаються на підставі фактичних результатів, досягнутих у попередніх періодах. Згідно, розроблених на підприємстві фінансових планів, планується, що дохід від реалізації в 2016 році зросте на 57674 тис. грн. (на 17,7%) і становитиме 382235 тис. грн. Також, варто зазначити, що на відміну, від 2015 року, в 2016 році підприємство планує отримати чистий прибуток в розмірі 7252 тис. грн. Найбільшу частку чистого прибутку ТзОВ «ТЕРКОМ» планує отримати в третьому кварталі - 1488 тис. грн. (40%). Собівартість реалізованої продукції в 2016 році повинна зрости на 88180 тис. грн. (на 42,6%) і становитиме 295176 тис. грн. Виходячи з плану операційних витрат ТзОВ «ТЕРКОМ», бачимо, що операційні витрати в 2016 році плануються на рівні 397863 тис. грн., що на 104237 тис. грн. більше за показник 2015 року.

12. Чистий рух коштів в 2015 році становив 3308 тис. грн., що на 1725 тис. грн. менше за показник попереднього року. Скорочення даного показника зумовлене значним відтоком грошових коштів від операційної діяльності - 24494 тис. грн. Компенсувати даний відтік змогли грошові кошти від фінансової діяльності в розмірі 35608 тис. грн., що більш ніж в чотири рази перевищує відповідний показник 2014 року. Чистий рух грошових коштів в 2016 році планується на рівні 3475 тис. грн., що на 167 тис. грн. більше ніж в 2015 році. Позитивною ознакою даного бюджету, є те, що в ньому значно зменшений відтік грошових коштів від операційної діяльності (на 11814 тис. грн.). Залишок коштів на кінець 2016 року планується на рівні 11269 тис. грн. Даний показник, за умови його досягнення, може стати найвищим протягом усіх досліджуваних років. Прогнозний баланс ТзОВ «ТЕРКОМ» опрацьовують, коригуючи баланс за попередній рік з урахуванням усіх тих видів діяльності, що їх прогнозують протягом бюджетного періоду.

13. Успішному виконанню фінансового плану підприємства сприятиме дієвий систематичний контроль за доходами і видатками. В ТзОВ «ТЕРКОМ» контроль за мобілізацією грошових ресурсів здійснюють фінансові служби спільно з іншими відділами, які беруть участь у прогнозуванні і виконанні цих завдань і ведуть облік їх надходження (маркетингові служби, бухгалтерія). Основну увагу тут зосереджено на головному джерелі надходжень - виторгу від реалізації продукції і послуг. Для організації постійного контролю за виконанням плану реалізації використовуються дані про хід відвантаження продукції, платоспроможність покупців, строки оплати платіжних вимог за раніше відвантажену продукцію і надходження коштів по днях місяця. Відділ збуту підприємства складає графіки відвантаження продукції, відхилення яких неминуче відображається на залишках готової продукції. Фінансовий відділ повинен контролювати оплату рахунків.

14. Впровадження процесу бюджетування в ТзОВ «ТЕРКОМ» дозволить: поліпшити фінансові результати на основі управління прибутком і витратами, раціонально розподіляти і використовувати ресурси, оптимізувати витрати по підприємству і впровадити оперативний контроль за постійними і змінними витратами; поліпшити платоспроможність підприємства на основі ефективного управління грошовими потоками; підвищити якість та оперативність прийняття управлінських рішень; узгоджувати, координувати дії окремих підрозділів і відділів підприємств, а також напрямків діяльності для досягнення поставлених глобальних завдань.

15. На досліджуваному нами підприємстві - ТзОВ «ТЕРКОМ» для автоматизації процесу планування не використовується ніякого програмного забезпечення. Виходячи з вище викладеного дослідження програмного забезпечення мною керівництву підприємства можна запропонувати розпочати використовувати програму FPlan Professional Advisor+. Вона є однією з найпопулярніших програм початкового рівня, що випускається компанією First Financial Software. Спроектована ця програма так, щоб дибитися найбільшої простоти використання, що і стало першочерговим критерієм вибору, оскільки у підприємства немає на даний момент спеціалістів для використання більш складних програм. До того ж FPlan справляється з більшістю звичайних сценаріїв, з якими стикається фахівець з планування, і коштує недорого в порівнянні з іншими програмами такого типу. Сильна сторона програми полягає в тому, що з її допомогою легко одержати короткий і переконливий звіт.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие / М. М. Алексеева. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 248 с.

2. Алфьорова І. Дослідження економічної сутності бюджетування та фінансового планування / І. Алфьорова, М. Колесникова // Схід. - 2010. - № 3 (103). - С. 3-7.

3. Белоусова І. А. Вдосконалення планування як функції управління суб’єктів господарської діяльності / І. А. Белоусова // Вісник ЖДТУ. - 2012. - №1 (59). - С. 71-74.

4. Бихалова К. О. Дослідження та впровадження процесу інтегрованого планування полів бізнесу / К. О. Бихалова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. - 2010. - №8 (150), Ч.1. - С. 34-38.

5. Білоусова О. С. Фінансове планування підприємств в управлінні процесами збалансування фінансів реального сектора / О. С. Білоусова // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2011. - № 3, Т. 1. - С. 45-54.

6. Богомолова Н. І. Удосконалення фінансового планування на залізничному транспорті / Н. І. Богомолова, О. О. Кравченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2011. - № 34. - С. 164-167.

7. Борейко В. І. Стратегічне управління промисловими підприємствами в ринкових умовах / В. І. Борейко, А. В. Борейко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. - Випуск 2(50). - Серія «Економіка». - 2010. - С. 23-29.

8. Бурлаков О. О. Становлення фінансового планування підприємств в Україні / О. О. Бурлаков // Вісник Житомирського державного технологічного університету. - 2012. - № 1 (59). - Ч 2. - С. 251-253.

9. Бюджетування: практика застосування на українських підприємствах // матеріали професійної конференції. ТОВ “Фінансовий Аналітик-Сервіс”, м. Київ, 12 грудня 2003 р. - 79 с.

10. Вальтер О. Э. Финансовый менеджмент / Вальтер О. Э., Понеделкова Е. Н., Корнилин Д. А. - М.: Колос, 2002. - 176 с.

11. Васейчук Л. А. Регіональні особливості стратегічного планування в Україні / Л. А. Васейчук // Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. пр. - 2012. - №1 (9). - С. 26-31.

12. Ватченко О. Б. Бюджетування як інструмент фінансового планування / О. Б. Ватченко, О. Ю. Вороніна // Економічний простір. - 2012. - № 60. - С. 133-143.

13. Виханский О. С. Стратегическое Управление: Учебник. - 2-е изд. Пере раб. и доп. - М.: Г ардарики, 2002. - 296 с.

14. Вовк В. М. Планування як важливий елемент системи фінансового менеджменту на підприємстві / В. М. Вовк, М. В. Ліп’яніна // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. пр.: Випуск XVI, № 1. - К.: СЕУ / Рівне: НУВГП, 2010. - 573 с. - С. 168-178.

15. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник / И.Н. Герчикова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 501 с.

16. Говорушко Т. Теоретичні аспекти необхідності і сутності планування діяльності підприємств / Т. Говорушко, Л. Приходько // Економічний аналіз. - 2011. - Вип. 9, Ч. 2. - С. 115-117.

17. Гончаренко І. В. Методичні підходи до впровадження системи бюджетування на підприємствах / І. В. Гончаренко, Н. С. Танклевська // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». - 2010. - Вип. 5/2 (40). - С. 64-68.

18. Гриньова В. М. Фінанси підприємств: навч. посіб.: 2-ге вид., перероб. і доп. / В. М. Гриньова, В. О. Коюда. - К: Знання - Прес, 2004. - 424 с.

19. Дайле А. Практика контроллинга: Пер. с нем. / Под ред. и с предисл. М. Л. Лукашевича, Е. Н. Тихоненковой. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 336 с.

20. Єзгор Л. Планування - основний елемент фінансового менеджменту підприємства в Україні / Л. Єзгор // Формування ринкової економіки в Україні. - 2009. - Вип. 19. - С. 219-223.

21. Зиньковская Н. В. Стратегическое планирование на предприятии / Н.В. Зиньковская, Н. А. Волкова, И. П. Кошевая. - М.: ГАУ, 1993. - 214 с.

22. Івата В. В. Роль фінансового планування в системі сучасного управління підприємств машинобудування / В. В. Івата // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». - 2009. - №6. - С. 183-185.

23. Іляшенко А. Х. Теоретичні засади фінансового планування і прогнозування в Україні / А. Х. Іляшенко // Економічний простір. - 2012. - №61. - С. 178-190.

24. Іонін Є. Є. Фінансова аналітика сучасного бізнесу: [монографія] / Є. Є. Іонін, М.М. Овчинникова. - Донецьк, ДонНУ, 2012. - 311 с.

25. Казакова Н. А. Экономический анализ в оценке бизнеса: учебно­практическое пособие / Н. А. Казакова. - М.: Дело и Сервис, 2011. - 288 с.

26. Каришин Н. Бюджетування в системі управління підприємствами харчової промисловості / Н. Каришин // Галицький економічний вісник. - 2012. - №1(34). - с. 108-114.

27. Квасовський О. Теоретична концептуалізація формування фінансового механізму виробничих кластерів / О. Квасовський, Е. Карапетян // Світ фінансів. - 2014. - № 3. - С. 135-146.

28. Кнейслер О. В. Фінансове адміністрування і менеджмент у системі управління фінансами суб’єктів господарювання / О. В. Кнейслер, Н. І. Налукова // Наукові записки національного університету «Острозька академія». - 2013. - Вип. 24. - С. 169-173.

29. Кнейслер О. В. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / О. В. Кнейслер. - Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 240 с.

30. Ковалев В. В. Финансы организаций (предприятий): учебник / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. - М.: Проспект (ТК Велби), 2012. - 305 с.

31. Ковалев В. В. Управление финансами: Учебное пособие / В. В. Ковалев. - М.: ФБК-ПРЕСС, 1998. - 160 с.

32. Когут І. А. Необхідність та особливості здійснення фінансового планування на підприємствах в сучасних умовах господарювання / І. А. Когут // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. М. Ф. Кропивка. - Мелітополь, 2012. - № 4 (20). - С. 153-160.

33. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е. А. Ананькина, С. В. Данилочкин, Н. Г. Данилочкина и др.; Под ред. Н. Г. Данилочкиной. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. - 279 с.

34. Коркуна Д. М. Фінансове прогнозування, як основа фінансових планів підприємства / Д. М. Коркуна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. - 2008. - №628. - С. 539-545.

35. Костецька І. І. Методи складання бізнес-плану із застосуванням програми PROJECT EXPERT / І. І. Костецька // Економічний простір: зб. наук. праць. 2009. - № 28/2. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. - С. 232-236.

36. Костецький В. В. Фінансовий контролінг у системі управління фінансами підприємства / В. В. Костецький // Наукові записки національного університету «Острозька академія». - 2012. - Вип. 19. - С. 143-146.

37. Костирко Л. А. Фінансовий механізм сталого розвитку підприємств: стратегічні орієнтири, системи забезпечення, адаптація: Монографія / Л. А. Костирко. - Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2012. - 474 с.

38. Кравченко О. О. Генезис теорій фінансового планування і прогнозування / О. О. Кравченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2011. - № 36. - С. 56-60.

39. Кравченко О. О. Передумови використання сценарного підходу до фінансового планування і прогнозування на залізничному транспорті / О. О. Кравчекно // Вісник економіки транспорту і промисловості. - № 37. - 2012. - С. 140-144.

40. Лихачова О. Н. Финансовое планирование на предприятии: Учеб. Пособие / О. Н. Лихачова. - М.: ООО «ТКВелби», 2003. - 264 с.

41. Лобанова Е. Н. Стратегическое планирование на предприятиях / Лобанова Е. Н., О. В. Соколова. - М.: АНХ. 1990. - 184 с.

42. Лобанова Е. Н. Управление финансами: 17 - модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 14 / Е. Н. Лобанова, М. А. Лимитовский. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 240 с.

43. Майєр Е. Контроллинг как система мышления / Е. Майєр. - М.: Изд. «ДИС», 1997. - 159 с.

44. Мельник Д. Л. Роль та місце функціональних стратегій у загальній стратегії розвитку підприємства / Д. Л. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: "Економічні науки". - 2010. - № 4. Т. 2. - С. 208-212.

45. Райан Б. Стратегический учет для руководителя / Пер. с англ. под ред. В. А. Микрюкова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. - 616 с.

46. Робсон А. Цели и практическое осуществление финансового планирования и контроля. Финансовое планирование и контроль / А. Робсон. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 320 с.

47. Савченко В. Ф. Планування і прогнозування: еволюційні зміни та ситуація в Україні / В. Ф. Савченко // Чернігівський науковий часопис. - Серія: Економіка і управління. - 2011. - № 2 (2). - С. 12-20.

48. Савченко К. В. Цільове планування як інструмент реалізації стабілізаційної політики держави / К. В. Савченко // Наука й економіка. - 2011. - № 3 (23). - С. 30-33.

49. Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций / В. П. Савчук. - К.: Издательский Дом «Максимум», 2001. - 600 с.

50. Семь нот менеджмента / Бочкарев А., Кондратьев В., Краснова В. и др. / Под ред. Красновой В. и Привалова А.; изд. 5-е, доп. - М.: ЗАО “Журнал Эксперт”, 2001. - 656 с.

51. Сергеев И. В. Оперативное финансовое планирование на предприятии / И. В. Сергеев, А. В. Шипицын. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 288 с.

52. Ставерська Т. О. Принципи і процедури фінансового планування і прогнозування на підприємстві / Т. О. Ставерська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2014. - №5. - С. 167-170.

53. Степура В. В. Світовий досвід фінансового планування / В. В. Степура // Науково-виробничий журнал «Часопис економічних реформ». - Луганськ: СНУ ім. В. Даля. - 2014. - № 1 (5). - С. 41-44.

54. Стефанів І. Ф. Напрямки удосконалення фінансової політики підприємств / І. Ф. Стефанів // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2014. - Випуск 13. - С. 542-547.

55. Теплова Т. В. Планирование в финансовом менеджменте / Т. В. Теплова. - М.: Изд. «Магистр», 1998. - 324 с.

56. Уткин Е. А. Финансовый менеджмент. Учебник для вузов / Е. А. Уткин. - М.: Издательство «Зерцало», 1998. - 272с.

57. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е. С. Стояновой. - М.: Изд. Перспектива, 1996. - 405 с.

58. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин. - Тернопіль: Економічна думка, 2009. - 232 с.

59. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: Пер. с нем. / Под ред. и с предисл. А. А. Турчака, Л. Г. Головача, М. Л. Лукашевича. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 800 с.

60. Хруцкий В. Е. Внутрифирменное бюджетирование: Настольная книга по постановке финансового планирования / Хруцкий В. Е., Сизова Т. В., Гамаюнов В. В. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 400 с.

61. Черниш Е. А. Прогнозирование и планирование: Учеб. Пособие / Е. А. Черныш, Н. П. Молчанова, А. А. Новикова, Т. А. Салтанова. - М.: Издательство “ПРИОР”, 1999. - 176 с.

62. Шим Джай К. Основы коммерческого бюджетирования. Пер. с англ. / Шим Джай К., Джоэл Г. Сигел. - СПб.: Азбука, 2001. - 496 с.

63. Эйткен-Дейвис Р. Прогноз движения денежных средств. Финансовое планирование и контроль / Шим Джай К., Джоэл Г. Сигел. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 426 с.