Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Управление качеством \ 4912. Курсова робота Аналіз якості продукції ПП “Джерело - 2000”

Курсова робота Аналіз якості продукції ПП “Джерело - 2000”

« Назад

Код роботи: 4912

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Управління якістю

Тема: Аналіз якості продукції ПП “Джерело - 2000”

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методичні основи аналізу якості продукції підприємства

1.1. Сутність та значення якості продукції

1.2. Методичні підходи до аналізу якості продукції

Розділ 2. Аналіз якості продукції ПП “Джерело – 2000”

2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика ПП “Джерело-2000”

2.2. Оцінка ефективності існуючої на підприємстві системи управління якістю продукції

2.3. Аналіз якості продукції підприємства

Розділ 3. Напрями забезпечення підвищення ефективності якості продукції

Висновки

Список використаних джерел

В умовах науково-технічного процесу і загострення конкурентної боротьби великого значення набуває рівень якості продукції.

Для підтримання високої якості та конкурентоспроможності готової продукції на підприємстві необхідно постійно впроваджувати новітні технології та одночасно постійно контролювати її якість в процесі технологічного циклу. Однак процес контролю повинен супроводжуватись певними методиками аналізу якості продукції, класифікацією видів браку та відповідними організаційними прийомами його усунення.

Метою курсової роботи є дослідження теоретичних і практичних засад аналіз якості продукції. Зазначена мета досягнута за допомогою вирішення таких завдань:

- дослідження теоретичних й методичних основ проведення аналізу якості продукції;

- оцінка рівня якості продукції підприємства;

- обгрунтування проекту формування (удосконалення) системи управління якістю продукції на підприємстві;

- оцінка економічних наслідків реалізації розробленої системи.

Об'єктом дослідження є ПП «Джерело 2000».

Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні проблеми забезпечення якості продукції підприємства.

Були використані традиційні способи і прийоми економічного аналізу господарської діяльності – порівняння, групування, відносні та середні величини тощо.

Інформаційну базу дослідження становлять нормативні, довідкові, звітні дані досліджуваного підприємства.

На підставі проведеного дослідження зроблені наступні висновки.

Якість як економічна категорія, відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють ступінь її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення.

В роботі проаналізовано фінансово-господарську діяльність ПП «Джерело 2000», що спеціалізується на виробництві і реалізації столярних виробів.

На підставі проведеного дослідження виявлено, що в 2011-2012 рр. фінансово-господарська ситуація на підприємстві значно покращилась: зросли темпи росту обсягу господарської діяльності, а також темпи росту валового і чистого прибутку. Підвищились і показники використання ресурсів підприємства: продуктивність праці, фондовіддача, коефіцієнт оборотності оборотних засобів.

Якість продукції ПП «Джерело 2000» є типовою для підприємства даної галузі. Дослідження технологічного процесу виробництва продукції в ПП «Джерело 2000» дозволило зробити висновок про достатньо високу якість столярних виробів, що виробляється, проте розрахунки показали, що рівень браку становить 1,4% від чистого доходу від реалізації продукції.

Характерними недоліками забезпечення якості продукції на ПП «Джерело 2000» є: недостатня інформація про якість продукції підприємства та технологічного процесу виробництва; слабкий взаємозв'язок між якістю виготовлення продукції й стимулюванням його підвищення; недостатня увага до технологічної підготовки виробництва, як важливого фактора формування якості виготовлення продукції; здійснення не зв'язаних між собою розрізнених заходів щодо підвищення якості виготовлення продукції; недосконалість організації робіт з обліку витрат і втрат, викликаних незадовільною якістю продукції; слабка аналітична робота з виявлення причин браку, пошуку резервів підвищення якості продукції, вивченню динаміки показників якості праці й продукції. Недостатня увага приділяється також контролю за виконанням рішень, прийнятих у рамках підвищення якості продукції.

Впровадження системи менеджменту якості на ПП «Джерело 2000» передбачає здійснення ряду заходів.

По-перше, наряду з діючою системою управління якості ПП «Джерело 2000» доцільно створити систему аналізу якості. Така система є ефективним управлінським інструментом на підприємстві, який дозволить ліквідувати непогодженість у діях відділів, налагодити комунікації, поліпшити взаємодію з зовнішніми організаціями. В ПП «Джерело 2000» повинно створити гурток якості який б формувався з вищого керівництва підприємством.. Основна мета гуртка якості - це забезпечення постійного вдосконалення виробничих процесів, свочасне оновлення технологічних процесів на основі розробки раціоналізаторських пропозицій з вдосконалення якості продукції.

По-друге, пропонується впровадження сушильного цеху. Впровадження сушильного цеху підвищить якість столярних виробів ПП «Джерело 2000» за рахунок поліпшення сушильних властивостей пиломатеріалів та заготовок.

Перехід на сегменти ринку, що відрізняються більш високою якістю продукції і більш кращими економічними характеристиками мають також соціально-економічний ефект, адже від якості столярних виробів залежить їх довговічність.

1. Бичківський Р. В. Управління якістю: навч. посіб. / Р. В. Бичківський. - Л.: Львівська політехніка, 2000. - 473 с.

2. Вакуленко А. В. Управління якістю: навч.-метод. посіб. / А. В. Вакуленко - К.: КНЕУ, 2004. - 213 с.

3. Версан В. Г. Системи управления качест¬вом продукции / В. Г. Версан, И. И. Чайка. - М.: Изд-во стандартов, 2006. - 426 с.

4. Герасимчук В. Г., Розенплентер А. Е. Економіка та організація виробництва. Підручник.- Київ: Знання, 2007. - 678 с.

5. Гличев А. В. Нововведения, маркетинг и управление качеством / А. В. Гличев // Стандарти и качество. - 2005. - № 10. - 423 с.

6. Зіміна Г. К., Цициліано О. Д. Роль стандартизації та статистичних методів у конкурентоспроможності організації // Оконные технологии. – 2006. – №26. – С. 105-111.

7. Ефимов В. В. Управление качеством: учеб. пособ. / В. В. Ефимов. - Улья- новск: Улиту, 2000. - 141 с.

8. Кириченко Л. С. Основи стандартизації, метрології та управління якістю: навч. посіб. / Л. С. Кириченко, Н. В. Мережко. - К.: КНТЕУ, 2006. - 325 с.

9. Круш П. В., Подвігіна В. І., Сердюк Б. М. Економіка підприємства. Навчальний посібник / за заг. ред. П. В. Круша, В. І. Подвігіної, Б. М. Сердюка. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – 780 c.

10. Крылова Г. Д. Зарубежный опыт управления качеством. - М: Издательство стандартов, 1992. - 298 с.

11. Новицкий Н. И. Управление качеством продукции / Н. И. Новицкий, В. Н. Олексик. - М.: Новое знание, 2002. - 367 с.

12. Молодцова О. П. Управління якістю програм продукції: навч. посіб. / О. П. Молодцова. - К.: КНЕУ, 2001. - 302 с.

13. Савицька Г. Ф. Економічний аналіз діяльності підприємтсва: навч.посіб / Савицький Г. Ф. – К.: Знання, 2007. – 668 с.

14. Салухіна Н. Г., Язвінська О. М. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 336 с.

15. Фейгенбаум А. Контроль якості продукції. – К.: Діло, 2005. – 318 с.

16. Череп А. В. Економічний аналіз / Череп А. В. – К.: Кондор, 2005. – 160 с.