Распечатать страницу

Курсова робота Міжбанківське кредитування

« Назад

Код роботи: 4905

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Управління банківською діяльністю

Тема: Міжбанківське кредитування

Кількість сторінок: 45

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОНОВИ МІЖБАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

1.1. Сутність міжбанківського кредитування, його особливості

1.2. Функції міжбанківського кредиту

1.3. Класифікація міжбанківських кредитів

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ КРЕДИТНОМУ РИНКУ

2.1. Загальний аналіз стану кредитного ринку України

2.2. Аналіз стану міжбанківського кредитного ринку

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖБАНКІВСЬКОГО РИНКУ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

Міжбанківські кредити відіграють величезну роль для держави, мають велике значення в міжбанківських операціях, де один банк може сприяти економічному розвитку іншого банку. Адже банк, особливо регіональний, має життєво важливе значення для економіки прив'язаного регіону, тому що підприємства і населення не можуть існувати окремо від економічної системи держави.

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що виконуються ринком міжбанківських кредитів функції є одними з найважливіших для забезпечення діяльності всієї банківської системи. Відомо, що одним з основних призначень ринку міжбанківських кредитів є забезпечення трансформації грошових потоків між найважливішими секторами фінансового ринку: кредитним, валютним, ринком державних і недержавних цінних паперів та інше міжбанківське кредитування, створюючи можливість для зазначеної трансформації ресурсів, також забезпечує оперативне регулювання поточної ліквідності кредитних організацій. Розвиненою ринок міжбанківських кредитів дозволяє підвищити ефективність використання кредитних ресурсів для банківської системи в цілому за рахунок перерозподілу тимчасово вільних грошових коштів.

Збільшення обсягів міжбанківських операцій, розширення їх видів при одночасному збільшенні ризиків за подібними операціями викликали зміну традиційних поглядів на кореспондентські відносини. Якщо раніше банки відводили кореспондентським відносинам другорядну, суто технічну роль, то в даний час вони розглядаються банками як інструмент зниження ризиків за операціями, важливе джерело отримання додаткового прибутку.

Значення міжбанківського кредитного ринка зросла в зв'язку з тим, що банки виступаючи одночасно позичальниками, самі є найбільшими споживачами банківських послуг. Раніше встановлення кореспондентських відносин передбачало отримання чисто технічної можливості проведення розрахунків з тим чи іншим банком, забезпечувало певні гарантії чіткості та своєчасності здійснення розрахунків, зниження ризиків неплатежів, конкурентоспроможність наданих банком послуг, то тепер в рамках кореспондентських відносин стає можливим отримання додаткового прибутку.

Метою дослідження є аналіз міжбанківського кредитування та його вплив на розвиток банку.

Для досягнення головної мети дослідження вирішуються наступні завдання:

- розкриття поняття, сутності та значення міжбанківського кредитування;

- вивчення видів міжбанківського кредиту;

- розгляд функцій міжбанківського кредитного ринку;

- аналіз діяльності комерційного банку, його фінансовий стан;

- аналіз міжбанківського кредитування банку;

- пропозицію відповідних рекомендацій щодо вдосконалення міжбанківського кредитування.

Об'єктом дослідження є процес здійснення міжбанківського кредитування.

Предметом дослідження виступає фінансова діяльність банків України.

При написанні роботи використовувалися навчальні, навчально-методичні джерела, наукова література.

Інформаційну базу курсової роботи становлять дані внутрішньобанківської документації, статистичні матеріали, публікація в періодичній пресі, монографії і підручники вітчизняних і закордонних фахівців в області досліджуваної теми.

Курсова робота складається з вступу, трьох основних частин, висновку, списку використаних джерел і додатків.

Міжбанківський кредит займає особливе місце у системі банківських економічних відносин і, завдяки ефективним механізмам підтримки ліквідності та перерозподілу фінансових ресурсів, здійснює істотний вплив на стан і розвиток як банківського сектору, так і реальної економіки.

Міжбанківський кредит – це система договірних двосторонніх відносин між банком-кредитором та банком-позичальником з приводу перерозподілу тимчасово вільних грошових потоків кредитора на користь позичальника на умовах платності, строковості, поворотності та забезпеченості.

Значення міжбанківських кредитів характеризується наступними функціями:

- постачання коштів для активних операцій банку;

- регулювання ліквідності;

- забезпечення додаткового доходу;

- оперативна реакція на зміну кон'юнктури ринку;

- створення позитивної кредитної історії, рекомендування себе з позитивного боку.

Міжбанківське кредитування може здійснюватися як між комерційними банками, так і між комерційним банком та НБУ. Кредитування між комерційними банками здійснюється, в основному, на основі прямих кореспондентських відносин та шляхом укладання одноразової кредитної угоди. Етапами кредитування є:

1) програмування;

2) надання банківської позики;

3) контроль за використанням кредиту.

Національний банк може надавати комерційним банкам наступні різновиди кредитів:

- кредити овернайт;

- кількісні або процентні тендери;

- стабілізаційні кредити;

- операції прямого та зворотного репо;

- емісія депозитних сертифікатів.

Серед основних тенденцій, котрими характеризується кредитний ринок України, можна виділити зростання обсягів надаваних кредитів, значне переважання обсягів кредитів, наданих резидентам над обсягами кредитів, наданих нерезидентам, найбільшим кредитуванням не фінансових корпорацій у розрізі секторів економіки та значне переважання залучених банківських ресурсів над власними.

Частка міжбанківських кредитів у структурі зобов’язань банківської системи України найбільш високою протягом досліджуваного періоду спостерігалася станом на 01.01.2010 року, коли вона становила 36,42%, що обумовлювалося підвищеною потребою банків у підтримці ліквідності внаслідок економічної кризи. У цей період найбільш фінансово стійкі банки підвищували ставки за міжбанківськими кредитами внаслідок стрімкого підвищення попиту на них, що і обумовило даний показник, потім частка мала тенденцію до зниження, тому що відбувалася постійна поступова стабілізація банківської системи у післякризовий період. Найбільшою є частка міжбанківських кредитів у структурі ресурсів банку І групи.

Протягом 2013, 2012 та 2011 років Національний банк здійснював підтримку ліквідності банків через постійно діючу лінію рефінансування (кредити овернайт), рефінансування банків строком до 14 днів, до 90 днів та до 360 днів шляхом проведення процентних і кількісних тендерів і підтримання ліквідності банків шляхом проведення операцій прямого репо з державними облігаціями України та надання стабілізаційних кредитів.

Таким чином процедура міжбанківського кредитування відіграє важливу роль у формуванні ресурсної бази банку та активно використовується на кредитному ринку України.

1. Аврамчук Л. А. Роль міжбанківського кредитування у формуванні ресурсної бази банків в умовах глобалізації [Текст] / Л. А. Аврамчук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. − №168. – C. 16-21.

2. Аналіз банківської діяльності: Підручник [Текст] / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; за ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2004. – 599 с. – ISBN 966–574–567–0

3. Банківські операції: Підручник [Текст] / За ред. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

4. Банківські операції: Підручник [Текст] / За ред. В. І. Міщенка, Н. Г. Слав’янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

5. Вовк В. Я. Кредитування і контроль: Навч. посібник [Текст] / В. Я. Вовк, О. В. Хмеленко. – К.: Знання, 2008. - 463 с. – ISBN 978-966-364-402-2.

6. Грошово-кредитна статистика [Електронний ресурс]: Національний банк України: офіційне Інтернет – представництво – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44579.

7. Гуляєва Л. П. Міжбанківські кредити в Україні: еволюція розвитку та проблеми сучасності [Текст] / Л. П. Гуляєва // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ. – 2005. – № 206. – Т. 1. – С. 207–215.

8. Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]: Національний банк України: офіційне Інтернет – представництво – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=74208.

9. Івасенко А. Г. Міжбанківський кредит: сутність, проблеми і перспективи розвитку [Текст] / А. Г. Івасенко – М.: Вузовська книга, 1998. – 237 с.

10. Кириленко В. Б. Міжбанківське кредитування як недепозитне джерело залучених ресурсів [Електронний ресурс] // Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Foa/2009_13/13_29.pdf.

11. Коцовська Р. Р. Банківські операції: навчальний посібник [Текст] / P. P. Коцовська, О. П. Павлишин, Л. М. Хміль. - Нац. Банк України. Ун-т банк. справи. – К., 2006. – С. 456. – ISBN 966-7097-91-9.

12. Кузьмак О. М. Міжбанківські кредити в Україні: еволюція розвитку та проблеми сучасності / О. М. Кузьмак // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ. – 2005. – № 206. – Т. 1. – С. 207–215.

13. Кузьмак О. М. Ставка рефінансування: сутність та економічна роль в банківській системі / О. М. Кузьмак // Фінанси, облік, банки: сб. науч. трудов. – Донецьк. – 2005.– № 11. – С. 191–196.

14. Кузьмак О. М. Дієвість міжбанківських кредитів в розвитку банківської системи [Текст] / О. М. Кузьмак // Тернопільський національний економічний університет. – 2008. – C. 36-38.

15. Михайлюк Р. В. Удосконалення організації міжбанківського кредитування в Україні [Текст] / Р. В. Михайлюк // Вісник НУВГП. – 2007. – № 2 (38). – С. 152-158.

16. Міжбанківський кредит [Електронний ресурс]: Національний банк України: офіційне інтернет-представництво. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123443&cat_id=123217.

17. Мороз В. М. Національний банк та грошово-кредитна політика: [Текст] / В. М. Мороз. - Навч. посіб. – К.: Знання, 2002. – 215 с. ISBN 966-620-113-5.

18. Операції комерційних банків [Текст] / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ. – 2003. – 500 с. – ISBN 966-7330-25-7.

19. Папаіка О. О. Банківські операції [Текст] / О. О. Папаіка, В. О. Орлова, А. Ф. Кононенко, О. В. Грицак, І. В. Попова та ін. – Донецьк. – 2010. – 145 с.

20. Сич Є. М. Ринок фінансових послуг [Текст]: Навч. посібник. Реком. МОН молодь спорт України для студ. ВНЗ / Є. М. Сич, В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко. – К.: ЦУЛ, 2012. – 428 с. – ISBN 978-617-673-058-3.

21. Скоморович І. Г. Рух грошових капіталів на міжбанківському ринку України [Електронний ресурс] / Національна бібліотека ім. І. В. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/aprer/2008_4_2/82.pdf.

22. Статистичні бюлетені Національного банку України за 2010 - 2014 рр. [Електронний ресурс] // Національний банк України. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=71195.

23. Твердохлібова Д. Моделі міжбанківських розрахунків: вплив на формування пропозиції грошей [Текст] / Д. Твердохлібова // Економіка України. – 2006. – № 12. – C. 29-38.

24. Чекмарева Е. Н. Формирование ценовых индикаторов межбанковского кредитного рынка: методология и практика [Текст] / Е. Н. Чекмарева // Деньги и кредит. – 2007. – № 1. – C. 31-39.

25. Шульга Л. В., Землячова О. А. Управління кредитним ризиком [Електронний ресурс] // Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fkd/2010_1/ part1/15.PDF.

26. Щибиволок З. І. Аналіз банківської діяльності [Текст]: Навч. посіб. / З. І. Щибиволок – К.: Знання, 2006. – 311 с. – ISBN 966-346-039-3.