Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Аграрная политика \ 4900. Курсова робота Географічні засади конкурентоспроможності агропродовольчого ринку України

Курсова робота Географічні засади конкурентоспроможності агропродовольчого ринку України

« Назад

Код роботи: 4900

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Аграрна політика

Тема: Географічні засади конкурентоспроможності агропродовольчого ринку України

Кількість сторінок: 46

Дата виконання: 2012

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методичні засади конкурентоспроможності агропродовольчого ринку

1. Суть та підходи до формування конкурентоспроможності агропродовольчого ринку

1.2. Оцінка конкурентних переваг виробництва агропродовольчої продукції

1.3. Методичні основи дослідження агропродовольчого ринку

Розділ 2. Чинники розвитку і розміщення конкурентоспроможного агропродовольчого виробництва регіонів

2.1. Історичні особливості розвитку сільського господарства

2.2. Сировина база агропромислового виробництва

2.3. Соціально-економічні чинники розвитку агропродовольчого виробництва

Розділ 3. Географічні засади конкурентоспроможності агропродовольчого ринку України

3.1. Загальна характеристика агропродовольчого ринку України

3.2. Перспективи підвищення конкурентоспроможності агропромислового виробництва

Висновки

Список використаної джерел

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку національного агропродовольчого ринку пов’язаний з його перебудовою в напрямку підвищення конкурентоспроможності, адже цього вимагають не лише впливи світових ринків, а глобалізація, зокрема, вступ України до СОТ та потреба інтеграції з країнами ЄС. Лише за системного і законодавчо узгоджено розвитку конкурентоспроможності агропромислового комплексу можна розраховувати на успіх.

Об’єктом дослідження є процес розвитку конкурентоспроможного агропродовольчого виробництва регіонів України.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні засади конкурентоспроможного розвитку агропродовольчого ринку України.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методичних основ та прикладних аспектів формування конкурентоспроможного виробництва в АПК, розробка шляхів його підвищення, спрямованих на забезпечення ефективного розвитку аграрного сектора.

Для досягнення поставленої мети були визначені так основні завдання:

- визначити теоретичні основи формування конкурентоспроможності агропродовольчого виробництва;

- оцінити географічні особливості формування конкурентоспроможного агропродовольчого виробництва;

- охарактеризувати методи дослідження конкурентоспроможності агропродовольчого виробництва;

- провести аналіз чинників формування конкурентних переваг виробництва агропродовольчої продукції;

- провести системний аналіз функціонування ринку агропродовольчої продукції регіонів України, оцінку її потенційного попиту і пропозиції;

- дослідити напрями формування ринку конкурентоспроможної агропродовольчої продукції за рахунок розвитку органічного агровиробництва;

- визначити рівень конкурентоспроможності основних видів агропродовольчої продукції на внутрішньому та міжнародному ринку і обґрунтувати перспективні параметри її формування;

- визначити основні проблеми та перспективи розвитку конкурентоспроможного агропродовольчого ринку України.

Питання підвищення конкурентоспроможності та ефективності господарювання в аграрній сфері знайшли відображення в роботах В.Г. Андрійчука, О.Д. Гудзинського, С.І. Дем’яненка, О.Ю. Єрмакова, В.В. Зіновчука, С.М. Кваші, П.М. Макаренка, М.Й. Маліка, В.Я. Месель-Веселяка, П.Т. Саблука, М.П. Сахацького, І.Н. Топіхи, І.І. Червена, В.В. Юрчишина, В.М. Яценка та ін. Теоретичні засади формування стратегій конкуренції викладено також у працях зарубіжних учених: Г.Л. Азоєва, У.М. Ліферта, Д.М. Майєра, Т.К. Пауелла, М.Е. Портера, Р.А. Фатхутдінова, Й.А. Шумпетера та ін.

Методи дослідження: при написані курсової роботи були використані наступні методи дослідження: індукційний, порівняльно-географічний, статистичний, історичний, системний.

1. Білик О. В. Забезпечення конкурентоспроможності продукції АПК України на зовнішніх ринках: Монографія / Білик О. В // – Біла Церква: Білоцерківський національний аграрний університет. – 2009. – С. 110.

2. Білик М. Д. Методичні підходи до управління прибутком підприємства / М. Д. Білик // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 11. - с. 42-45.

3. Горянчук В. Ф. Концептуальні підходи та методи оцінки конкурентоспроможності регіонів: Монографія. / Горянчук В. Ф. // – Умань: Видавництво Уманського державного аграрного університету, 2007. – 308 с.

4. Дудар В. Т. Проблеми функціонування агропродовольчого ринку України в умовах членства у Світовій Організації Торгівлі / Дудар В. Т. // К. – 2010. - №1. – С. 35-38.

5. Жаліло Я. А. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізацій / [Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. В. Белінська та ін.]; за ред. Я. А. Жаліла. – К.: НІСД, 2005. – 388 с.

6. Запотоцький С. П. Регіональна конкурентоспроможність: суспільно – географічні засади формування / Запотоцький С. П. // – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2012. – 424 с.

7. Кваша С. М. конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому аграрному ринку / Кваша С. М., Н. Є. Голомша // Економіка АПК. – 2006. № 5. – С. 99-104.

8. Копистко О. В. Теоретичні основи конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції / Копистко О. В. // К.: Економіка АПК. – 2010, - №1. – С. 61-63.

9. Мазур Н. А. Конкурентоспроможність виробництва сільськогосподарської продукції та основні напрямки її підвищення / Мазур Н. А., Мосіюк М. В. // Економіка АПК. - 2007. – № 2. – С. 123-127.

10. Мазур Н. А. Конкурентоспроможність виробництва сільськогосподарської продукції та основні напрямки її підвищення. // Економіка АПК. – 2007. – № 3. – С. 99-104.

11. Осауленко О. Г. Статистичний щорічник “Сільське господарство України” за 2010 р. // Держкомстат України: Під заг. кер. О. Г. Осауленка. – К.: – 2010. - С. 135-196.

12. Олійник Я. Б. Економіко-екологічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування / За ред. П. П. Борщевського. – К.: Лібра, 1996. – 208 с.

13. Портер М. Е. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / Пер. з англ. / Портер М. Е. // – К.: Основи, 1998. – 390 с.

14. Саблук П. Т. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції практичний посібник / за редакцією П. Т. Саблука. – К.: ІАЕ, 2000. – 555 с.

15. Саблук П. Т., Фесина А. А, Власов В. І та ін. Агропромисловий комплекс в системі зовнішньоекономічної діяльності України / Саблук П. Т // – К.: ІАЕ, 2005. – 135 с.

16. Сердюк А. М. Оцінка природно географічних і соціально-економічних чинників розвитку агропромислового виробництва / Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского - Серия «ГЕОГРАФИЯ» Том 17 (56) № 4 (2004) 415422. - С. – 415-422.

17. Супіханов Б. К. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва в умовах підготовки вступу до СОТ / Б. К. Супіханов // Економіка АПК. – 2007. – № 5 – С. 44-49.

18. Ульянченко О. В. Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України на кластер них засадах / Ульянченко О. В. // Вісник аграрної науки. – 2010. - №10. – С. 30-59.

19. Червен І. І. Аграрний ринок вимагає зваженої цінової політики / І. І. Червен, І. Д. Бурковський, А. В. Бурковська. // Економіка АПК. – 2007. – № 3. – С. 99-104.

20. Шиян В. Й., Шарко І. О. Аграрна політика: Курс лекцій // Шиян В. Й. / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2007. – 204 с.

21. Шнипко О. С. Національна конкурентоспроможність: сутність, проблеми, механізми, реалізації / Шнипко О. С. – К.: Наукова думка, 2003. - 334 с.

22. Шубравська О. В. Інноваційні трансформації агропродовольчого сектора економіки: світові тенденції та вітчизняні реалії // Економіка і прогнозування. – 2010. – №3. – С. 90-102.

23. Офіційний сайт Електронної енциклопедії «Сільське господарство». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.agroscience.com.ua.

24. Звіт про конкурентоспроможність регіонів України. Інформаційний портал Фонду «Ефективне управління». – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.competitiveukraine.org/upload/reports/Competitiveness_report_2011_ua.pdf.

25. Статистичний щорічник за 2010 рік: Сільське господарство. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: www.ukrstat.gov.ua.

Висновки

Агропродовольчий ринок займає особливе місце в структурі аграрного ринку України, є визначальним результатом функціонування аграрного сектора і підприємств з переробки сільськогосподарської продукції. Оцінка конкурентоспроможності агропромислового виробництва є досить актуальною в сучасний час, оскільки визначає ефективність такого виробництва та перспективи розвитку сільського господарства загалом.

Конкурентоспроможність сільськогосподарського підприємства – це його здатність у поточному періоді та в довгостроковій перспективі забезпечувати високу ефективність виробництва та збуту своє продукції.

Конкурентоспроможність вітчизняної агропродовольчої продукції складається із сукупності конкурентних переваг, що проявляються на світовому ринку шляхом їх порівняння з відповідними показниками зарубіжних фірм-конкурентів. Чинниками конкурентних переваг агропродовольчої продукції можуть слугувати: рівень рентабельності виробництва, рівень продуктивності праці, ефективність стратегічного планування, ефективність управління агроформуваннями, здатність швидко реагувати на запити і вимоги агропродовольчого ринку.

Методика дослідження агропродовольчого ринку полягає в оцінці конкурентоспроможності підприємства, як найменшої складової, з якої формуються всі наступні ланки ринку. Основою цієї методики є оцінка трьох груп показників:

1) ефективності управління виробничим процесом;

2) показники фінансового стану підприємства;

3) показники ділової активності.

При написанні курсової були використані такі методи: індукційний, порівняльно-географічний, статистичний, історичний, системний.

Було розглянуто чинники розвитку і розміщення, що впливають формування конкурентних переваг виробництва агропродовольчої продукції;

Для кращого вивчення особливостей агропродовольчого ринку на території України було досліджено історичні особливості розвитку сільського господарства України. На території України сільське господарство розвивалось протягом багатьох століть і стало невід’ємною частиною культури українці. Однак розвитку сільського господарства заважало цілий ряд чинників, таких як фільваркова система господарювання, панщина, колективні господарства. Зараз в Україні відбувається перехід до ринкових відносин, що відбувається досить з великими перешкодами та проблемами.

Основою виробництва агропродовольчої продукції є його сировинна база. Складовими сировинної бази агропромислового виробництва сільськогосподарські культури є рослинництва та тваринництво. Продукція рослинництва це зернові культури, цукровий буряк, картопля, виноград, олійні, злакові, баштанні культури та інші.

Продукцію тваринництва складають: м’ясо та м’ясопродукти, молоко і молокопродукти, яйця і яйце продукти, риба і рибо продукти. На виробництво продукції рослинництва та тваринництва, впливають різноманітні соціально-економічні та природно-географічні чинники. Сукупність яких визначають можливість виробництва певної продукції на досліджуваній території. Звідси виникає спеціалізація на виробництві продукції в регіонах України, оскільки вирощування, того чи іншого продовольства на території, де сприятливіші умови, сприяє кращому кінцевому результату – прибутку.

Подано загальну характеристику агропродовольчого ринку України. Було визначено рівень конкурентоспроможності основних видів агропродовольчої продукції на внутрішньому та міжнародному ринку і обґрунтувати перспективні параметри її формування.

В економіці України однією з найголовніших галузей є сільське госпо­дарство. Його частка в народному господарстві країни за загальноприйня­тими макроекономічними показниками досить висока. Зокрема тут зосере­джено понад 19 % трудових ресурсів, 71,2 % земельного фонду і 92 % сільськогосподарських угідь і 5,6 % основних засобів. Від рівня економічного розвитку сільського господарства значною мірою залежить економіка країни в цілому.

У роботі розглянуто основні проблеми та перспективи розвитку конкурентоспроможного агропродовольчого ринку України.

Виявлено наступні проблеми розвитку агропродовольчого ринку в Україні: у виробництві аграрної продукції зайняті переважно особи без належної фахової підготовки, у результаті чого виготовлена у цих господарствах продукція втрачає конкурентні переваги не лише на зовнішніх, але й на внутрішньому ринку; низька якість продукції та ефективність цієї галузі порівняно з іншими країнами – загрозливим, з точки зору продовольчої безпеки, можна вважати істотне зниження рентабельності основних видів продукції сільського господарства.

Економічною основою формування конкурентних відносин на агропродовольчому ринку України є: створення багатосекторної аграрної економіки; реорганізація та приватизація підприємств та організацій усіх галузей АПК; створення нормативно-правової бази антимонопольного регулювання на загальнодержавному рівні; розвиток інфраструктури ринку та новітніх концепцій конкуренції; євроінтеграція економіки України.

На даний момент агропромислове виробництво України перебудовується, потребує запровадження нових законів, що будуть відповідати сучасним вимогам, та забезпечуватимуть розвиток сільського господарства в цілому. Лише після цього агропромислове виробництво буде динамічно розвиватись та буде конкурентоспроможним на світовому ринку.