Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономическая диагностика \ 4897. Курсова робота Економічна діагностика стану підприємства ПАТ «Київхліб»

Курсова робота Економічна діагностика стану підприємства ПАТ «Київхліб»

« Назад

Код роботи: 4897

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економічна діагностика

Тема: Економічна діагностика стану підприємства ПАТ «Київхліб»

Кількість сторінок: 63

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ЗАВДАННЯ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ДІАГНОСТИКА РИНКОВИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Характеристика підприємства

1.2. Діагностика конкурентоспроможності продукції

1.3. Порівняльний аналіз стану підприємства

1.4. SWOT-аналіз підприємства

РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Оцінка використання технічної складової виробничого потенціалу підприємства

2.2. Оцінка використання матеріальної складової виробничого потенціалу підприємства

2.3. Оцінка використання кадрової складової виробничого потенціалу підприємства

2.4. Визначення впливу ефективності використання ресурсів на обсяги виробництва і реалізації

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Експрес-аналіз балансу та звіту про фінансові результати підприємства

3.2. Діагностика ліквідності підприємства

3.3. Діагностика фінансової стійкості підприємства

3.4. Діагностика ділової активності та рентабельності

3.5. Діагностика імовірності банкрутства

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект (роботу) студента

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

1. Тема проекту (роботи) Економічна діагностика стану підприємства ПАТ «Київхліб»

 

2. Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи) _____________________

 

3. Вихідні дані до проекту (роботи) (форма № 1 «Баланс», форма № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2015-2016 pp.); матеріали періодичних видань, підручники і монографії з теми дослідження;

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці):

1) здійснити характеристику підприємства;

2) здійснити діагностику конкурентоспроможності продукції;

3) здійснити систему порівняльний аналіз стану підприємства;

4) здійснити SWOT-аналіз підприємства;

5) здійснити оцінку використання технічної складової виробничого потенціалу підприємства;

6) здійснити оцінку використання матеріальної складової виробничого потенціалу підприємства;

7) здійснити оцінку використання кадрової складової виробничого потенціалу підприємства;

8) визначити вплив ефективності використання ресурсів на обсяги виробництва і реалізації продукції підприємства;

9) здійснити експрес-аналіз балансу та звіту про фінансові результати підприємства;

10) здійснити діагностику ліквідності підприємства;

11) здійснити діагностику фінансової стійкості підприємства;

12) здійснити діагностику ділової активності та рентабельності;

13) здійснити діагностику імовірності банкрутства.

 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень).

Організаційна структура ПАТ «Київхліб»______ ____.

В ринкових умовах функціонування підприємства намагаються не тільки зберегти свої ринкові позиції, вижити, але й ефективно функціонувати, розвиватися, розширювати діяльність. Значну роль в забезпеченні ефективного розвитку підприємств в умовах конкуренції відіграє економічна діагностика, яка дозволяє оцінити стан підприємства за різними ознаками (показниками та характеристиками) і використати отриману інформацію для розробки рекомендацій, заходів, спрямованих на поліпшення цього стану або попередження негативних для функціонування підприємства подій, що і обумовлює актуальність теми дослідження.

Метою курсової роботи є обґрунтування теоретичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо економічної діагностики стану підприємства ПАТ «Київхліб».

Для досягнення поставленої мети в роботі визначені для вирішення наступні завдання:

1) здійснити характеристику підприємства;

2) здійснити діагностику конкурентоспроможності продукції;

3) здійснити систему порівняльний аналіз стану підприємства;

4) здійснити SWOT-аналіз підприємства;

5) здійснити оцінку використання технічної складової виробничого потенціалу підприємства;

6) здійснити оцінку використання матеріальної складової виробничого потенціалу підприємства;

7) здійснити оцінку використання кадрової складової виробничого потенціалу підприємства;

8) визначити вплив ефективності використання ресурсів на обсяги виробництва і реалізації продукції підприємства;

9) здійснити експрес-аналіз балансу та звіту про фінансові результати підприємства;

10) здійснити діагностику ліквідності підприємства;

11) здійснити діагностику фінансової стійкості підприємства;

12) здійснити діагностику ділової активності та рентабельності;

13) здійснити діагностику імовірності банкрутства.

Предметом дослідження у курсовій роботі виступає сукупність теоретичних і практичних аспектів економічної діагностики підприємства, об’єктом — господарська діяльність ПАТ «Київхліб».

Методи дослідження: аналіз літературних джерел за тематикою, а також емпіричні методи досліджень - контент-аналіз документів ПАТ «Київхліб», методи порівняльного аналізу, SWOT-аналіз.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна роботи полягає в теоретичному узагальнені системи факторів економічної діагностики підприємства.

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення роботи полягає в розробці методичного забезпечення оцінки економічної діагностики підприємства.

Структура та обсяг роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Робота містить 23 таблиці, 1 рисунків та 2 додатків. Повний обсяг курсової роботи становить 63 сторінки. Перелік посилань нараховує 16 найменувань.

1. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навчальний посібник для студентів ВУЗів / О. Я. Базілінська. – К.: ЦУЛ, 2009. – 328 с.

2. Бутко М. П. Виробничий менеджмент: підручник / М. П. Бутко. – К.: ЦУЛ, 2015. – 400 с.

3. Гарачук Ю. О. Підвіщення ефективності діяльності підприємствами за рахунок управління конкурентоспроможністю / Гарачук Ю. О. // Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. К.: ВНЗ «Нац. акад. упр.» (Україна), 2008, - №2. - с. 60-65.

4. Гетьман О. О. Економіка підприємства: навч. посібник / Гетьман О. О., Шаповал В. М. - 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 488 с.

5. Горлачук В. В. Економіка підприємства: навч. посіб. / В. В. Горлачук, І. Г. Яненкова. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 344 с.

6. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз: підручник для ст-тів ВНЗ / Б. Є. Грабовецький. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 256 с.

7. Жучкова Г. А. Конкурентоспроможність продукції та конкурентний статус підприємства / Жучкова Г. А. // Регіональні перспективи. – 2000. – №. 1. – С. 85-87.

8. Клименко С. М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб. / С. М. Клименко, Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабась, О. С. Дуброва, А. В. Вакуленко – К.: КНЕУ, 2008 - 520 с.

9. Кривов’язюк І. В. Економічна діагностика: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / І. В. Кривов’язнюк. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 456 с.

10. Кузьмін О. Є. Економічна діагностика: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. - К.: Знання, 2012. – 318 с.

11. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навчальний посібник / В. О. Мец. – К.: Вища школа, 2013. – 280 с.

12. Никифоренко В. Г. Управління персоналом: навчальний посібник / В. Г. Никиференко. 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Одеса: Атлант, 2013. – 275 с.

13. Партин Т. О. Фінанси підприємств: навч. посіб. [Текст] / Т. О. Партин, А. Г. Загородній – 2-ге вид., перер. і доп. – К.: Знання, 2015. – 379 с.

14. Петренко М. І. Оцінка ділової активності підприємства / М. І. Петренко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – К., 2010. – Вип. 26. – С. 182–186.

15. Фінансовий облік: підручник, Терноп. нац. економ. ун-т. / [Крупка Я. Д., Задорожний З. В., Гудзь Н. В. та ін.]. – [3-тє вид, доп. і перероб.].– Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 418 с.

16. Юрчишена Л. В. Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві / Юрчишена Л. В., Волинець С. М. // Ефективна економіка. – 2011. – №. 8.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

В результаті дослідження економічної діагностики підприємства в Курсовій роботі було отримано наступні висновки:

1. Розглянули загальну характеристику діяльності ПАТ «Київхліб» – визнаний лідер хлібопекарського ринку України. ПАТ «Київхліб» пропонує споживачам велику кількість хлібобулочних виробів, а саме - хліб, булочні, здобні, листкові вироби, бублики, сухарі, соломка, хлібні палички, сушки, напівфабрикати для піци, пироги та пиріжки, вироби до Великодня та інших релігійних свят.

2. Здійснили діагностику конкурентоспроможності продукції в роботі було з’ясовано, що хлібобулочні вироби складає гідну конкуренцію іншим. Серед чотирьох обраних для дослідження хлібу, ПАТ «Київхліб» в рейтингу за конкурентоспроможністю продукції посягає 1-е місце. Після оцінки конкурентоспроможності товару можна зазначити такі заходи, що повинні будуть враховуватись при виготовленні нової продукції. Це такі як:

- стимулювання збуту продукції;

- покращення упаковки;

- зменшення витрат виробництва;

- зниження ціни товару.

3. Провівши порівняльний аналіз стану підприємства найкраща конкурентна позиція серед провідних виробників хлібопекарської галузі належать ПАТ «Київхліб», а найгірше місце серед лідерів відійшло ПАТ «Одеський коровай». Це пояснюється тим, що даний хлібокомбінат представляє вужчий асортимент хлібопекарської продукції порівняно з іншими, зокрема відсутня продукція кондитерського виробництва, що для інших підприємств становить значну частину доходів. Спостерігається низька продуктивність основних фондів, що пов’язано з високим ступенем їх зношеності, моральним та фізичним старінням. Низький рівень фінансового стану ПАТ «Одеський коровай» впливає на доступ до позикових ресурсів, які можна використати для оновлення основних фондів, що є теж негативним чинником.

4. Здійснивши діагностику виробничого потенціалу підприємства можна стверджувати, що показники виробничої, матеріальної та трудової складової використовуються але не інтенсивно. Ефективна робота основного виробництва залежить від чіткої роботи допоміжного виробництва, зокрема, забезпечення хлібокомбінату сировиною і допоміжними матеріалами, енергією (тепловою та електричною), пальним, парою, якісним виконанням ремонтних робіт, а також дотримання технологічних процесів. Це випливає з того, що, як правило, виробничі процеси на підприємствах носять апаратурний безперервний характер і порушення хоча б однієї складової виробничого процесу може призвести до випуску неякісної або бракованої продукції.

5. Здійснивши фінансову діагностику стану підприємства на підставі проведених розрахунків ліквідності можна зробити узагальнюючий висновок про середню ліквідність балансу та платоспроможність підприємства. Аналіз ліквідності показав, що у підприємства збільшилася спроможності сплатити свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність в майбутньому. Аналіз фінансової стійкості свідчить про те що товариство є фінансово нестійким.

Показники ділової активності є сприятливими, для швидкого обернення ресурсів. ПАТ «Київхліб» використовує всі наявні ресурси та вкладений капітал.

6. За час існування заводу в нестабільному економічному середовищі управлінський персонал зміг вивести підприємство на належний йому рівень і уникнути банкрутства; підняти рентабельність, прибутковість; завоювати довіру та авторитет споживачів; залучити до співпраці відповідальних постачальників сировини та допоміжних матеріалів; розвинути зовнішньоекономічну діяльність.

Вміле керування підприємством, впровадження нових технологій виробництва продукції, удосконалення праці, ведення інноваційної політики на кожному робочому місці приведуть підприємство до успіху і визнання.