Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Социология экономики \ 4895. Курсова робота Стереотипізація гендерних відносин у споживанні через рекламу та ЗМІ

Курсова робота Стереотипізація гендерних відносин у споживанні через рекламу та ЗМІ

« Назад

Код роботи: 4895

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Соціологія економіки

Тема: Стереотипізація гендерних відносин у споживанні через рекламу та ЗМІ

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи гендерних стереотипів економічної поведінки в рекламі та засобах масової комунікаці

1.1. Поняття гендерної стереотипізації

1.2. Гендерні стереотипи в суспільстві

1.3. Вивчення взаємодії засобів масової комунікації і гендерних проблем

1.4. Гендер і споживання: взаємозв'язок двох категорій у процесі ідентифікації особистості

Розділ 2. Емпіричне дослідження гендерних стереотипів економічної поведінки через рекламу та засоби масової комунікаці

2.1. Роль медіатізації в подоланні гендерних стереотипів у сфері споживання

2.2. Інструментарій емпіричного соціологічного дослідження гендерної стереотипізації в споживанні через рекламу та ЗМІ в Україні

2.3. Емпіричне дослідження гендерних стереотипів на прикладі американського телеефіру під час «прайм-тайм»

Висновки

Список використаної літератури

Одним із головних стандартів і найважливішим показником демократизації європейських країн є прийняття та затвердження гендерної рівності.

Гендерні відносини, що є створеними у суспільстві, неупинно змінюються. Відповідно з новими поглядами на розвиток у суспільстві гендерної рівності, що визначено різноманітними організаціями міжнародного рівня, гендерна проблематика є одним із ключових елементів розвитку людини. З тієї причини що, як жінки так і чоловіки постійно та невід’ємно пов'язані один з одним через відносини, сімейні зв'язки, ролі та обов'язки.

Сучасне суспільство трактується як суспільство споживання, і споживча природа сучасної людини возвеличується над усіма іншими складовими його соціокультурної ідентичності. Споживання сьогодні фактично втратило зв'язок із задоволенням декого уже існуючого набору потреб (в такому сенсі, в якому його розуміла класична економічна теорія) укорінених в людській біології. В сучасному суспільстві це такий процес, в якому покупець активно втягується. заради спроби створення і підтримання своєї ідентичності.

У результаті базові мотиви людей і основні маркери соціальної диференціації зосередились вже не навколо процесу праці, а у межах сфери споживання, у якій сама ідентичність людини все більш пов'язана з споживчими практиками.

У той самий час засоби масової комунікації активно розвиваються протягом останнього сторіччя, і вже давно увійшли до повсякденного життя. Реклама та ЗМІ стали найефективнішим інструментом впливу на людину у ХХI ст. Навряд чи ми знайдемо більш впливовий, універсальний і масовий інструмент донесення інформації та корегування людської свідомості, ніж ЗМІ. Розвиток реклами, значно змінив зміст, функції та механізми масових комунікацій, зробивши їх все більш універсальними і все менш контрольованими.

Питаннями гендерної специфіки текстів у засобах масової комунікації присвячено багато робіт різноманітних дослідників, серед українських це такі автори як – І. Кіянка, Н.Ф. Остапенко, Н.М. Сидоренко, Т.І. Старченко, та російські науковці: О.А. Вороніної, Г.С. Двіняніної, А.В. Кириліної, М.А. Семенової, О.П. Василенка та ін.

Першими, хто підняв питання гендерної проблематики у ЗМІ на теренах Європи та США були жінки-феміністки – Бетті Фрідан та її книга «Жіноча містика» (1963), Клер Шорт, Гай Тачмен, та Анджела Макроббі (1960-ті – 1970-ті рр.) з сучасних соціологів відомими є Джина Девіс (Instituteon Gender in Media) та Стейсі Л. Сміт (USC Annenberg).

Завдання:

- дослідити процес формування та особливості суспільства споживання;

- визначити місце та статус людини у суспільстві споживання;

- розглянути образ Споживача у соціологічній та економічній перспективі;

- визначити способи самоідентифікації у суспільстві споживання;

- визначити, що відбувається – індивідуалізація чи деіндивідуалізація особистості.

Об’єкт – гендерні стереотипи у споживанні.

Предмет – стереотипізація гендерних відносин в споживанні через рекламу та ЗМІ.

Мета – дослідити вплив гендерних стереотипів у рекламі та ЗМІ на споживання.

Згідно з поставленою метою було поставлено наступні завдання:

- уточнити поняття гендерної стереотипізації;

- визначити гендерні стереотипи в суспільстві;

- визначити та надати характеристику засобам масової комунікації, як фактору формування гендерних стереотипів економічної поведінки;

- визначити взаємозв'язок між категоріями гендер і споживання;

- розглянути емпіричне дослідження гендерної стереотипізації через рекламу та засоби масової комунікації на прикладі Америці;

- розробити програму (інструментарій) емпіричного соціологічного дослідження гендерної стереотипізації в споживанні через рекламу та ЗМІ в Україні.

Методи дослідження: аналіз, теоретичне вивчення літератури, спостереження, порівняння та контент-аналіз емпіричних даних.

Структура роботи: дана робота складається з двох розділів. Перший розділ присвячений теоретичним основам гендерної стереотипізації, та ЗМІ, як фактору формування гендерних стереотипів, а також взаємозв'язку категорій "гендер" та "споживання". У другому розділі автором розроблено інструментарій соціологічного дослідження гендерних стереотипів економічної поведінки в сучасній Україні.

У курсовій роботі було проаналізовано стереотипізацію гендерних відносин у споживанні через рекламу та ЗМІ. Ми виявили те, що в суспільстві існує безліч підходів до вивчення стереотипів і споживання. І ці підходи можна поєднувати між собою, поглиблюючись у взаємозв'язки споживання і гендерних проблем.

Підводячи підсумок курсової роботи необхідно зазначити, що поставлені завдання перед написанням дослідження було виконано. У курсовій роботі було здійснено дослідження стереотипізації гендерних відносин у споживанні через рекламу та засоби масової комунікації та зроблено наступні висновки:

1. Гендерні стереотипи - це ідея суспільства, соціальних ролей чоловіків і жінок, їх психологічних і фізіологічних особливостей. На соціальному рівні, гендерні стереотипи, зберігають і відповідають умовам життя, перешкоджають ефективному залученню жінок у виробництво, науку, економічне та політичне управління суспільством.

2. Стереотипи історично в значній мірі позначають гендерну нерівність та дискримінацію. Традиційна точка зору, полягає в тому, що чоловіки повинні заробляти гроші на робочому місці, а їхні дружини - забезпечити роботу по дому і догляду за дітьми. Крім того, було зроблено висновок, що в суспільстві існує стереотипна думка, що жінки гірше займають керівні посади, ніж чоловіки, особливо у змішаних і чоловічих групах. Тобто, українське суспільство сприяє пасивності і залежності жінок. Ці тенденції сприяють ЗМІ, що в масовій свідомості створюють образ слабких жінок. Крім того, зображення чоловіків і жінок неоднакове на українському ринку.

3. Концепція гендерних стереотипів як соціальних чинників формуються на основі зображень, отриманих в засобам масової комунікації і створює стереотипне уявленнях про чоловіків і жінок.

4. Рекламна продукція репрезентує стереотипний розподіл гендерних ролей. Жінки змальовуються переважно в ролі матерів і домогосподарок, значення їхніх професійних та суспільних ролей применшується або не зображується взагалі. Зображення чоловіків у приватній сфері сім’ї та дому відсутні. Чоловікам притаманна інструментальна сфера діяльності.

5. Гендерні стереотипи дуже активно впливають на засвоєння соціальних ролей людиною, які в свою чергу активно будують споживчу поведінку.

6. Соціальні категорії як споживчі інститути та гендер перебувають у постійній взаємодії і взаємовпливі. Людина, проходячи всі етапи соціалізації, вибудовує свою гендерну приналежність, за допомогою знаків, відтворюючи споживчі практики, наказані його гендерної субкультурою. І всі інститути споживання з одного боку (реклама, засоби масової інформації, сегментація ринку на товари для чоловіків / жінок, хлопчиків / дівчаток) виступають агентами соціалізації, допомагаючи засвоювати весь набір гендерних ролей, дисплеїв, стереотипів.

7. Гендерні стереотипи, які існують у певному суспільстві визначають, якими повинні бути чоловіки та жінки, які виконувати ролі, обирати професії, вирішувати задачі на всіх етапах життєвого шляху.

8. В Україні та у світу в цілому, необхідно покращувати і усучаснювати гендерні стосунки. Так як гендерні ролі чоловіка та жінки поступово зміщуються, не дивлячись на сприйняття більшості, суспільству треба підлаштовувати соціальні інститути під "потреби часу" та соціальні потреби.

Список використаної літератури

1. Альчук Анна. Между образом и знаком // Преображение. Русский феминистский журнал. – М., 2009. - № 4. – С. 166-168.

2. Астафьев Я. У. Экономика любви формирование гендерных стереотипов // Социс. – 2002. – № 11. – С. 127-134.

3. Барсукова С. Ю. Образ женщины-предприниматели в средствах массовой информации // ЭКО. - 2010. - № 2.

4. Бурдье П. Различения: социальная критика суждения / П. Бурдье // Экономическая социология. Т. 6. – 2005, № 3. – С. 25-48.

5. Бурейчак Т. С. Моделі маскулінності у сучасній українській рекламі / Т. С. Бурейчак // Методологія, теорія та практика соціологічного дослідження сучасного суспільства [зб. наук. праць]. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2005. – C. 523-526.

6. Василенко О. П. Потребление в гендерном измерении. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2007/17/vasilenko_ov.doc.pdf.

7. Веблен Т. Теория праздного класса: монография. – М.: Прогресс, 1984. – 336 с.

8. Грабовська І. Жінка в українській політиці та її портрет у ЗМІ // Філософсько-антропологічні студії 2011. Спецвипуск. - К.: Стилос, 2001. - С. 210-219.

9. Грицяк Н. Проблеми трансформації державного механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в Україні // Управління сучасним містом. – 2009. – № 1/1-3 (9). – С. 26-33.

10. Грошев А. В. Технологии гендера рекламных дискурсивных практик // Женщина в российском обществе. Российский научный журнал. - 2010. - № 1. - С. 31-45. (папка СумГЦ).

11. Грошев И. В. Гендерная невербальная коммуникация в рекламе / И. В. Грошев // Социологические исследования. –1999. – № 4. – С. 71-77.

12. Грошев И. В. Гендерная невербальная коммуникация в рекламе / И. В. Грошев // С Гендерні аспекти державної служби: Монографія / М. Пірен, Н. Грицяк, Т. Василевська, О. Іваницька / За заг. ред. Б. Кравченка. – К.: Основи, 2002. – 335 с.

13. Грошев И. В. Гендерная невербальная коммуникация в рекламе // СОЦИС. - 2010. - № 4. - 71-77.

14. Забадыкина Е. Сексизм в средствах массовой информации / Е. Забадыкина // Все люди сестры. Бюллетень / ПЦГИ. СПб, 2009 – № 3. – С. 20-27.

15. Ильин В. И. Гендерные модели потребления // Поведение потребителей. – Интернет ресурс. Режим доступа: http://www.consumer.narod.ru/lections/gender.html.

16. Ильин В. И Социально-половая сегментация рынка // Поведение потребителей. – Интернет ресурс. Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/read/m7/12.ht.

17. Кісь О. Моделі конструювання ґендерної ідентичності жінки в сучасній Україні / Оксана Кісь // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2008. – № 27. – С. 37-58.

18. Клецина И. С. Гендерные стереотипы в межгрупповом взаимодействии / И. С. Клецина // Психология гендерных отношений: Теория и практика. – СПб.: Алетейя, 2008. – С. 246-267.

19. Козлова Н. Н. Гендер и вхождение в модерн // Общественные науки и современность. – 1999, № 5. – С. 164-174.

20. Кон И. С. Три в одном: сексуальная, гендерная и семейная революции. – Интернет ресурс. Режим доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0447/ analit05.php.

21. Костенко Н. Масова комунікація / Н. Костенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2010. – № 6. – С. 127-151.

22. Кравченко Е. И. Мужчина и женщина: взглядсквозь рекламу (социологические мозаики Эрвина Гоффмана) / Е. И. Кравченко // Социс. – 2009. – № 2. – С. 117-131.

23. Кулачек О. І. Розвиток гендерної політики в Україні: реалії та перспективи // Вісн. УАДУ. – 2011. – № 4. – С. 297-303.

24. Левченко К. Б. Гендерна політика в Україні: визначення, формування, управління: монографія. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – 344 с.

25. Максимова О. Б. Гендерное измерение в современном социально-коммуникативном дискурсе: роль рекламы // Вестник РУДН (серия социология). – 2004, № 1(6). – С. 154-159.

26. Мельник Т. Гендерна політика в Україні. – К.: Логос, 2010. – 91 с.

27. Овруцкий А. В. Социология потребления: основные направления исследования // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2010. – № 5. – С. 160-167.

28. Оксамитна С. М. Ґендерні ролі та стереотипи / С. М. Оксамитна // Основи теорії ґендеру: [навчальний посібник / відп. редактор Скорик М. М.]. – К.: «К.І.С.», 2004. – С. 157-181.

29. Олійник А. С. Конституційне законодавство України: гендерна експертиза. – К.: Логос, 2010. – 77 с.

30. Приепа А. Производство теории потребления // Логос. – 2000. – № 4 (25). – Интернет ресурс. Режим доступа - http://www.ruthenia.ru/logos/number/2000_4/09.htm.

31. Скорнякова С. С. Гендерные стереотипы в средствах массовой коммуникации / С. С. Скорнякова // Актуальные проблемы теории коммуникации [сб. научных трудов]. – СПб.: СПбГПУ, 2009. – С. 220-225.

32. Туркина О. Пип-шоу (идиоадаптация образа женщины в российской телерекламе) / Туркина О. // Женщина и визуальные знаки [под ред. А. Альчук]. – М.: Идея-Прогресс, 2010. – С. 78–87.

33. Ушакин С. А. Количественный стиль: потребление в условиях символического дефицита // Социоло-гический журнал. – 1999. – № 3–4. – С. 187-214.

34. Чернова Ж. В. «Корпоративный стандарт» современной мужественности. Инструкция по созданию // Социологические исследования. – 2003, № 2. – С. 97-103.

35. Шевченко Д. Н. Функции потребления в социокультурной динамике Российского общества. Автореф. дисс…канд. социол. наук. – Ростов н/Д., 2009. – 28 с.

36. Шпанер Л. Образ жінки у телерекламі: погляд психолога /Людмила Шпанер // Український жіночий рух: здобутки і проблеми. Вип. 1. – Дрогобич: Коло, 2008. – С. 152-161.

37. Castels Manuel, "Masscommunication, mass self-communication, and power relationships in the network society", Bloomsbury Academic.

38. GSDRC, "Gender and media" // available inhttp://www.gsdrc.org/index.cfm?objectid=C7CDEA8A-14C2-620A-27875B3758263EC3.

39. Laetitia Biscarrat (2013). "L'analyse Des Médias Au Prisme Du Genre: formation d'une épistémè". Revue frança isedes sciences del'information et dela communication 3.

40. Malgorzata Wolska, "Gender Stereotypes in Mass Media. Case Study: Analysis of the Gender Stereotyping Phenomenon in TV Commercials", Krytyka.org, 2011.

41. Melissa McSweeney, "Gender Equality in the Media: The New Social Movement", Insight, 12 August 2012.

42. Pavarala V., Malik K. K. and Cheeli J. R., 2006, ‘Community Mediaand Women: Transforming Silence into Speech’, Chapter 3.2 ineds. A. Gurumurthy, Gender in the Information Society: Emerging Issues, Asia-Pacific Development Information Programme, UNDP and Elsevier, New Delhi, - pp. 96-109.

43. Virginie Julliard; Nelly Quemener (2014-01-15). "Legenredanslacommunicationetlesmédias: enjeuxetperspectives" // available in http://rfsic.revues.org/693.

44. Women In The Media: Female TV And Film Characters Still Sidelined And Sexualized, Study Finds // available in http://www.huffingtonpost.com/2012/11/13/women-in-the-media-female_n_2121979.html.