Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Корпоративная социальная ответственность \ 4894. Шпаргалка з курсу Корпоративна соціальна відповідальність - 76 питань

Шпаргалка з курсу Корпоративна соціальна відповідальність - 76 питань

« Назад

Код роботи: 4894

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Корпоративна соціальна відповідальність

Тема: 76 питань

Кількість сторінок: 136

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 550 грн

1. Поняття соціально-ринкової держави у контексті реалізації її функції агента соціальної відповідальності

2. Розвиток уявлень про соціальну відповідальність в епоху Античності, Середньовіччя, Нового Часу

3. Протосоціологічні та соціологічні концепції соціальної відповідальності кінця 18-19 ст.

4. Виникнення та розвиток уявлень про соціальну відповідальність в кінці 19 – у І половині ХХ ст.

5. Сучасні концепції та моделі соціальної відповідальності в соціо-гуманітарному знанні

6. Соціальна відповідальність, як чинник стійкого розвитку суспільства. Індекси стійкого розвитку суспільства

7. Держава, як гарант реалізації принципів соціальної відповідальності у суспільстві

8. Соціальна держава, її можливості та недоліки у реалізації засад соціальної відповідальності

9. Типи соціальної держави, їх можливості та недоліки у реалізації засад соціальної відповідальності

10. Держава загального благоденства (welfare state), її можливості та обмеження у реалізації національної політики соціальної відповідальності

11. Змішаний тип держави загального благоденства (mix-welfare state), його можливості та обмеження у реалізації національної політики соціальної відповідальності

12. Ідеологія соціально-відповідального підприємництва Україні та поза її межами

13. Конструювання позитивного іміджу компанії: поняття, інструменти та методи оцінки ефективності

14. Інститут соціальної відповідальності та його складові

15. Інституційне середовище реалізації соціальної відповідальності суб’єктів господарювання та його характеристика

16. Опишіть функції Комітетів з етики

17. Що таке етична експертиза проекту чи аспекту діяльності?

18. Соціально-відповідальна поведінка особистості: поняття, різновиди, фактори, агенти, інститути формування

19. Соціально-відповідальна поведінка професіонала в організації: сутність, фактори та механізми формування

20. Соціально-відповідальна поведінка професіонала та корпоративна культура: параметри виміру та взаємозв’язок понять

21. Соціальне партнерство, як інструмент формування соціальної відповідальності

22. Класифікація основних моделей соціального партнерства в західних країнах та Україні

23. Формальні і неформальні регулятори трудових відносин та соціальної політики в Україні та світі

24. Роботодавці, як суб’єкт соціальної відповідальності у системі соціального партнерства

25. Профспілки, як суб’єкт соціальної відповідальності у системі соціального партнерства

26. Працівники, як суб’єкт соціальної відповідальності у системі соціального партнерства

27. Взаємини об'єднань роботодавців з владними структурами та профспілками в системі відносин соціального партнерства

28. Основні стандарти та рівні реалізації соціального діалогу у трикутнику «держава-підприємство-працівник»

29. Специфіка соціального діалогу, як інструменту підвищення соціальної відповідальність сторін у трудових конфліктах

30. Напрями удосконалення інституту соціального діалогу в Україні

31. Наведіть алгоритм моніторингу корпоративної соціальної відповідальності

32. Визначить етапи розроблення бази власних стандартів

33. Основні характеристики корпоративної соціальної відповідальності підприємства (КСВ)

34. Як проводиться популяризація досягнень в сфері соціальної відповідальності підприємства

35. В чому в цілому полягає значення та зміст моніторингу соціальної відповідальності?

36. Дайте характеристику ключовим індикаторам поточного становища корпоративної соціальної відповідальності

37. Визначте основні напрями корпоративної соціальної відповідальності

38. З чого складається відповідальність кожного громадянина?

39. В чому перебуває відповідальна ділова практика?

40. Визначте поняття відповідальності перед громадою

41. Як впроваджується трансляція корпоративної соціальної відповідальності на зовнішні зацікавлені сторони?

42. З чого складається комплексна система соціальної відповідальності?

43. Що таке експертне позіціювання?

44. З чого складається бюджет програми соціальної відповідальності?

45. Наведіть відмінність оцінювання ефективності соціальної відповідальності від оцінювання ефективності фінансових проектів та інвестування

46. Дайте характеристику волонтерським проектам та оцініть їх ефективність

47. В чому в цілому полягає значення оцінювання ефективності соціальної відповідальності?

48. Наведіть основні індикатори оцінювання соціальної відповідальності

49. Дайте характеристику системі управління та оцінки Лондонської бенчмаркетінгової групи (LBG)

50. Що розуміють під збалансованістю системи показників по соціальної відповідальності?

51. Як розрахувати соціальний ефект від інвестицій?

52. Що собою являє матриця показників при моніторінгу та оцінці соціальної відповідальності?

53. Наведіть етапи складення матриці показників при моніторінгу та оцінці соціальної відповідальності

54. Як використовується досвід світових компаній з соціальної відповідальності в Україні?

55. Охарактеризуйте еволюцію концепцій щодо формування взаємовідносин зі споживачами

56. Яка концепція побудови взаємин зі споживачами, на вашу думку, властива більшості підприємств України?

57. Назвіть міжнародні ініціативи у сфері захисту прав споживачів?

58. Дайте коротку характеристику міжнародним стандартам ISO 9000:2008 у питаннях забезпечення високої якості продукції та забезпечення прав споживачів

59. Яким чином захищають інтереси споживачів соціально-орієнтовані концепції TQM та EFQM?

60. Охарактеризуйте законодавство України у сфері захисту прав споживачів

61. У чому схожість і відмінність завдань маркетингу та КСВ у формуванні взаємин із споживачами?

62. Опишіть етичні проблеми упаковки товарів та правдивої реклами

63. Охарактеризуйте процес формування корпоративної соціальної відповідальності у відносинах із конкурентами

64. Які ключові завдання формування корпоративної соціальної відповідальності у відносинах із конкурентами?

65. Якими соціальними партнерами забезпечується сталий економічний розвиток держави?

66. На яких принципах базуються взаємовідносини між соціальними партнерами?

67. Назвати етичні правила у відносинах організації з покупцями. Питання безпеки та інформації. Питання справедливих цін

68. Назвати етичні правила відносин організації з конкурентами

69. Назвати етичні правила відносин організації з акціонерами, дилерами та постачальниками

70. Назвіть цінності і правила етики, яких повинні дотримуватися працівники організації у своїй діяльності

71. Що таке карти етики?

72. Охарактеризуйте організаційне управління як один із ключових аспектів КСВ

73. Назвати роль заінтересованих сторін на різних етапах розробки та впровадження стратегії з КСВ

74. Які права і обов’язки менеджера з КСВ на підприємстві?

75. Які функції Етичного Кодексу в сучасній організації?

76. Які розділи вміщує Етичний Кодекс організації?