Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Макроэкономика \ 4893. Наукова робота Макроекономічні показники Рівненської області за 2008-2012 рр.

Наукова робота Макроекономічні показники Рівненської області за 2008-2012 рр.

« Назад

Код роботи: 4893

Вид роботи: Наукова робота

Предмет: Макроекономіка

Тема: Макроекономічні показники Рівненської області за 2008-2012 рр.

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

Завдання 1. Валовий регіональний продукт (ВРП)

Завдання 2. Економічна активність населення

Завдання 3. Безробіття

Завдання 4. Кон’юнктура ринку праці

Завдання 5. Індекс споживчих цін

Завдання 6. Інвестиції

Завдання 7. Зовнішньо-економічна діяльність

Завдання 8. Доходи домашніх господарств

Завдання 9. Узагальнююча характеристика розвитку області на основі показників ВРП, безробіття та інфляції

Висновок

Список використаної літератури

Наукова робота відіграє важливу роль у навчальному процесі студента. Вона сприяє засвоєнню знань, розвитку вмінь та здобуттю студентами навичок з дисципліни, що вивчається, для ефективного використання їх у практичній діяльності. Наукова робота дозволяє ширше і повніше оцінити ситуацію в країні і, зокрема, в певному регіоні. На основі аналізу та систематизації можна зробити висновок про подальші перспективи розвитку як окремої галузі так і економіки в цілому.

Наукова робота має на меті навчити студентів за якими формулами можна розрахувати ті чи інші показники та в яких одиницях вони вимірюються. Окрім теоретичної частини кожен студент повинен навчитися будувати графіки, які значно полегшують процес аналізу економічного розвитку кожної області. На кінцевому етапі ми маємо змогу оцінити розвиток не лише окремої області, а й порівняти його з розвитком держави в цілому.

Кожен студент може ближче зрозуміти кожен з макроекономічних механізмів функціонування національної економіки.

Рівненська область знаходиться на північному заході України. Провідне місце в економіці області займають промисловість і сільське господарство. У сукупній валовій продукції області питома вага промисловості становить 27,3%, сільського господарства — 27,4%. В області діє 245 промислових підприємств. Серед інших областей Рівненщина виділяється виробництвом лляних тканин, нетканих матеріалів, деревостружкових плит, фанери, мінеральних добрив. Трудові ресурси області становить 54 відсотки від загальної кількості населення.

В географічній структурі експорту товарів найбільша доля припадає на країни ЄС - 49%. В товарній структурі експорту 35,9% займає продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, 19,6% - деревообробна та целюлозна промисловість, 14,1% - добувна промисловість, 10,8% -продукція машинобудування, 8% - продукція харчової промисловості та сільського господарства. Третина імпорту області - мінерали. 20% - продукція машинобудування.

Здійснивши аналіз деяких макроекономічних показників протягом 2008-2012 років ми зробили висновки про темпи розвитку економіки держави в цілому і кожного регіону зокрема.

Під час написання наукової роботи ми стикнулися з такими макроекономічними показниками як: зайнятість, безробіття, ВРП, попит і пропозиція робочої сили, ІСЦ, інвестиції, експорт-імпорт, доходи населення.

В результаті аналізу встановлено, що найбільше скорочення спостерігається у показниках інвестиційної місткості майже на 45%, що негативно відображається на економіці регіону. Найбільше зростання ми бачимо у валовому регіональному продукті на 154%, що позитивно впливає на розвиток економіки.

Порівнюючи економіку регіону з державою в цілому бачимо, що ІСЦ значно спав, тобто на 4,3%, що позитивно відображається на розвитку регіону. Це означає, що рівень інфляції знизився, тому населення може дозволити собі більшу кількість одиниць продуктів харчування, або ж збільшити свої заощадження якщо не збільшувати витрат на споживання. Але в той же час рівень безробіття зростає як в області, так і у державі. Це свідчить про те, що влада повинна застосувати міри, щоб збільшити кількість робочих місць. Оскільки сюди може входити і фрикційне безробіття, то владі і працедавцям слід підвищити заробітну плату і покращити умови праці. Обсяг ВРП Рівненської області має тенденцію до зростання, так само як і обсяг ВРП держави, що теж впливає на економіку позитивно.

Виконавши цю роботу ми бачимо, що деякі показники мають тенденцію до зниження, а потім до зростання, що все ж таки позитивно впливає на економіку, в той час коли інші показники стрімко падають, або ж ростуть.

1. Економіка Рівненської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://uk.wikipedia.org/wiki. – Назва з екрану.

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник.: У 2 кн. - Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. - 4-те вид. вип. і доп. - К: Знання, 2006. - 723 с.

3. Базилевич В. Д. Макроекономіка: підручник для вузів / В. Д. Базилевич. - 3-тє вид., випр. - К.: Знания, 2006. - 624 с.

4. Батура О. В. Макроекономіка: навчальний посібник / О. В. Батура, О. Ф. Івашина, Л. Ф. Новикова. К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 236 с.

5. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. 3. Ватаманюка і С. Панчишина. - К.: Видавничий Дім "Альтернативи", 2001. - 606 с.

6. Політична економія. Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. Г. І. Башнянина і к.е.н., доц. Є. С. Шевчук. 4-те вид., перероблене і виправлене. — Львів: «Новий світ-2000», 2005. — 480 с.

7. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник / Т. В. Майорова. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 376 с.

8. Мельникова В. I. Макроекономіка: навчальний посібник / В. I. Мельникова, Н. I. Климова. 2-ге вид., доп. К.: Професіонал, 2005. - 396 с.

9. Заощадження в економіці України: макроекономічний аналіз: Монографія. - Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 536 с.

10. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL:http://www.ukrstat.gov.ua/. – Назва з екрану.