Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика труда и социально-трудовые отношения \ 4869. Курсова робота Фонд оплати праці, аналіз та шляхи удосконалення фонду оплати праці ТОВ "БК "АЗУР ГРУП" за 2013-2015 рр.

Курсова робота Фонд оплати праці, аналіз та шляхи удосконалення фонду оплати праці ТОВ "БК "АЗУР ГРУП" за 2013-2015 рр.

« Назад

Код роботи: 4869

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економіка праці та соціально-трудові відносини

Тема: Фонд оплати праці, аналіз та шляхи удосконалення фонду оплати праці ТОВ "БК "АЗУР ГРУП" за 2013-2015 рр.

Кількість сторінок: 56

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи фонду оплати праці на підприємстві

1.1. Економічна сутність заробітної плати

1.2. Формування фонду оплати праці на підприємстві

1.3. Класифікація виплат фонду оплати праці

Розділ 2. Аналіз фонду оплати праці ТОВ "БК "АЗУР ГРУП"

2.1. Організаційно економічна характеристика ТОВ "БК "АЗУР ГРУП"

2.2. Аналіз забезпеченості та ефективності використання трудових ресурсів ТОВ "БК "АЗУР ГРУП"

2.3. Аналіз використання фонду оплати праці

Розділ 3. Шляхи удосконалення формування фонду оплати праці

3.1. Зарубіжний досвід формування фонду оплати праці

3.2. Пропозиції щодо удосконалення формування фонду оплати праці

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

Розбудова ринкової економіки країни й усі пов’язані з цим трансформаційні процеси мають здійснюватися в інтересах людини для поліпшення якості її життя. Не зменшуючи значення інших соціально-економічних явищ, що входять до складу соціально-трудових відносин (зайнятості, охорони праці, розвитку персоналу тощо), зазначимо, що найпроблематичнішими сьогодні є ті, які пов’язані з організацією та ефективністю оплати праці.

Оплата праці – найсуперечливіша категорія в системі умов праці, оскільки саме в ній відбито різнобічні інтереси сторін суспільно-трудових відносин, усі їхні досягнення й прорахунки. Це один із найважливіших показників, що характеризує рівень економічного та соціального стану суспільства і залежить передусім від продуктивності праці.

В Україні необхідні радикальні зміни в організації й стимулюванні ефективності праці, оптимізації диференціації доходів працівників та їх оподаткування, що є обов’язковою передумовою сталого соціально-економічного розвитку. Тому цілком закономірною є потреба у своєчасній, об’єктивній і достовірній інформації щодо оплати праці з погляду кожної із сторін соціально-трудових відносин – держави, роботодавця і найманого працівника. У цьому аспекті, на нашу думку, доцільно розглянути структуру фонду оплати праці, яку пропонує нам чинне законодавство і на основі якої формується інформація про оплату праці як в межах окремого підприємства, так і у масштабах усієї держави.

Пропонований чинним законодавством перелік основних видів виплат, які входять до фонду оплати праці, не передбачає аналітичного опису, а також детального групування, що зумовлює актуальність проведеного наукового дослідження.

Усвідомлення виключної важливості відлагодженого механізму формування, розподілу і використання фонду оплати праці для забезпечення ефективної діяльності підприємства завжди привертало увагу вчених економістів і практиків. Вагомий внесок у дослідження окремих аспектів цієї проблеми впродовж періоду державної незалежності України внесли знані науковці: Базилюк А.В., Богиня Д.П., Бондар І.К., Войнаренко М.П., Гальчинський А.С., Колот А.М., Купалова Г.І., Лагутін В.Д., Лібанова Е.М., Лук'янченко Н.Д., Нижник В.М., Павловська Н.О., Турецький О.А., Фільштейн Л.М., Чумаченко М.Г. та інші. Вирішенню аналогічних проблем присвячено поточні публікації вчених близького зарубіжжя, а також країн розвинутого, соціально орієнтованого ринку.

Мета дослідження Метою курсової роботи є аналіз діючої системи та форми оплати праці на підприємстві та рекомендацій щодо її покращення.

Завданням курсової роботи витупає:

1. Теоретичне обґрунтування поняття заробітної плати, оплати праці;

2. Визначити напрямки формування фонду оплати праці;

3. Охарактеризувати класифікацію виплат фонду оплати праці;

4. Проаналізувати фінансові показники, оплату праці та формування фонду оплати праці на прикладі підприємства;

5. Дослідити зарубіжний досвід формування фонду оплати праці;

6. Запропонувати шляхи удосконалення формування фонду оплати праці.

Об’єктом дослідження є процес формування фонду оплати праці на прикладі ТОВ "БК "АЗУР ГРУП".

Предметом дослідження є теоретичні і практичні аспекти проблеми формування фонду оплати праці на підприємстві за умов становлення ринкових відносин.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 56 сторінок.

1. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - 17. - 121 с.

2. Армстронг М. Оплата труда: практическое руководство по построению оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала / М. Армстронг. – Днепропетровск: Вид- во "Баланс Бизнес Букс", 2007. – 512 с.

3. Афонин И. В. Управление развитие предприятия: Учеб. пособие. - М., 2002.

4. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. - К.: Ника-центр, Эльга, 2002. - 528 с.

5. Бойчик I. М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2004. - 480 с.

6. Болотіна Н. Б. Трудове право України: підручник / Н. Б. Болотіна, Г. І. Чанишева. – К.: Вид-во "Знання", КОО, 2000. – 564 с.

7. Брезицька К. Ф. Аналіз сучасних систем оплати праці в зарубіжних країнах / К. Ф. Брезицька // Управління розвитком. 2011. - № 8(105). - с. 30-31.

8. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. - Житомир, 2000.

9. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 524 с.

10. Гриньов А. В. Організація та управління на підприємстві. - Харків: Вид. дім «ІНЖЕК», 2004. - 329 с.

11. Гриньова В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / В. М. Гринькова, Г.Ю. Шульга. - К.: Знання, 2010. - 310 с.

12. Данюк В. М., Чернушкіна О. О. Грейдинг у системі управління персоналом / В. М. Канюк, О. О. Чернушкіна // Вісник Хмельницького національного університету. 2009. - № 4. - с. 70-73.

13. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / За ред. С. Ф. Покропивного. - К., 2000.

14. Економіка підприємства. Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. — 2- ге вид., пер.та доп. - К., 2002.

15. Економіка підприємства: Навч. посібник / За ред. А. В. Шегди. - К.: Знання, 2005. - 431 с.

16. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. 3. Бурчевський, М. І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. Чумаченка М. Г. - К.: КНЕУ, 2001. - 540 с.

17. Жук Н. Дослідження особливостей зарубіжного досвіду здійснення кадрової політики / Н. Жук // Галицький економічний вісник. - 2011. - №1(30). - с. 15-24 - (світова економіка й міжнародні економічні відносини).

18. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 300 с.

19. Запорожан Л. Зарубіжний досвід оплати праці за грейдами / Л. Запорожан, В. Барабан, М. Запорожан // Економічний аналіз. - 2011. Випуск 8. Частина 2. - с. 155-157.

20. Іванілов О. С. Економіка будівництва: Навч. посібник. - Харків: Вища шк., 2000. - 584 с.

21. Інструкція зі статистики заробітної плати: Затверджена наказом Міністерства статистики України від січня 2004 року № 5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

22. Крищенко К. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління оплатою праці // Україна: аспекти праці. - 2007. - № 6.

23. Лебедева С. Регулирование заработной платы и обеспечение устойчивого экономического развития: методологические и методические подходы / С. Лебедева // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 8. – С. 12-22.

24. Лишиленко О. Бухгалтерський облік розрахунків за виплатами працівникам // Бухгалтерський облік і аудит. - 2004 - № 12. - С. 29-30.

25. Лужеренко М. М., Єфремова. А. О. Вітчизняний та зарубіжний досвід вдосконалення оплати праці на підприємствах // Культура народов Причерноморья. - 2009. - № 176. - С. 19-21.

26. Лукашевич В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посібн. / В. М. Лукашевич. – Львів: Вид-во "Новий світ". – 2004. – 248 с.

27. Макконел К. Р. Економикс: Принципи, проблеми и политика. В 2-х т.; пер. с англ. 11-го изд. / К. Р. Макконел, С. Л. Брю. - М.: Республика, 1993. - Т.1. - 456 с.

28. Морозова И. Н. НR – менеджмент: справочник менеджера по персоналу / И. Н. Морозова. – Ростов н/Дону: Вид-во "Фенікс", 2006. – 256 с.

29. Мочерний С. Економічна енциклопедія. – У 3-х т. – Т. 1 / редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Вид-во "Академія", 2000. – 864 с.

30. Синяєва Л. В. Теорія та практика формування і регулювання витрат на оплату праці в Україні: монографія / Л. В. Синяєва. – Запоріжжя, 2009. – 250 с.

31. Тимош І. М. Економіка праці: навч. посібн. / І. М. Тимош. – Тернопіль: Вид-во "Астон", 2001. – 347 с.

32. Черкашина Д. АпГрейд зарплати / Д. Черкащина // Контракти. 2008. - №48. [Електронний ресурс] http://archive.kontrakty.ua/gc/2008/48.

33. Чингос П. Т. Оплата по результату. Из опыта оплаты труда персонала в США / П. Т. Чингос: пер. с англ. – М.: ВД "Вильямс", 2004. – 416 с.

34. Шваб Л. І. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. - 2-е вид. - К.: Каравела, 2005. - 568 с.

Висновок

Отже, оплата праці є складною соціально-економічною категорією, до якої належать базова заробітна плата, бонуси, преміальні та інші виплати, залежні від результатів діяльності, а також соціальний пакет (медичне страхування, путівки тощо).

Судячи із згаданих функцій і принципів, вона відіграє одну з ключових ролей у рентабельності підприємства, добробуті працівників та економічному розвитку держави. Тому доцільним є ранжування встановлення оплати праці для працівників установ й організацій, результати діяльності яких неможливо виміряти (наприклад, галузь освіти і науки, охорони здоров'я й ін.) та підприємств, рентабельність, яких залежить від продуктивності праці найманих працівників. Для останніх необхідно визначити такий величину оплати праці, яка складалася б із базової ставки заробітної плати (її величина має забезпечувати повне задоволення життєво необхідних потреб) та бонусної, яка прямо залежить від результатів діяльності працівника. У такому випадку заробітна плата виконуватиме сповна свої функції.

В ході аналізу основних техніко-економічних показників було розглянуто обсяги випуску і реалізації продукції й інші показники, які мають тенденцію до збільшення: набирає оберту виробництво продукції, від цього збільшується випуск продукції, зростає попит на продукцію.

Важливим показником, що характеризує роботу промислового підприємства є собівартість продукції. Проведений аналіз витрат на виробництво продукції показав, що за аналізований період загальна сума витрат на виробництво продукції значно зменшилась у зв’язку зі скороченням об’ємів виробництва.

Обсяг випуску продукції за 2015 рік зменшився на 11707,92 млн. од., порівняно з 2014 роком; чистий дохід у 2015 році становив 12017,00 тис. грн. що на 18147,90 тис грн. менше ніж в базовому, середньорічна вартість основних засобів збільшилась на 0,29 % або на 66,30 млн. грн., фондовіддача зменшилась на 0,80, а фондомісткість збільшилась на 8,98% або на 1,20.

Порівняно з початком 2015 року, на його кінець вартість основних засобів збільшилась на 66,30 тис. грн. Це зумовлене тим, що основних засобів було придбано більше, ніж списано.

ТОВ "БК "АЗУР ГРУП" забезпечене трудовими ресурсами. За звітний 2015 рік на підприємстві відбулось збільшення чисельності працюючих. Середньомісячна зарплата у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 1,35% або на 11,10 грн. Продуктивність праці зменшилась на 936,01грн/особу або на 0,38%. Показник середньогодинного виробітку збільшився на 3,57%.

Згідно проведених розрахунків виявлено зменшення чистого доходу на 18147,90 грн та чистого прибутку на 4853,50 грн в порівнянні з попереднім роком.

Розрахункові показники рентабельності по підприємству дуже низькі, але з часом поліпшуються, хоча і незначними темпами. Основним чинником який впливає на рентабельність- це висока собівартість виробленої продукції. Для успішної роботи підприємству необхідно розробити заходи щодо зниження собівартості продукції, або переглянути ціни на продукцію, тобто проводити більш сприятливу цінову політику.

На основі викладеного вище можемо сказати, що вітчизняні організації можуть багато запозичити з досвіду іноземних компаній. Ідеться насамперед про узагальнення й запозичення керівниками підприємств та організацій зарубіжного прогресивного досвіду стосовно внутрішньофірмової підготовки кадрів, використання сучасних систем оцінювання персоналу, формування й застосування системи матеріального та психологічного заохочення різних категорій працівників до високоефективної трудової діяльності, а також залучення значної частини персоналу до управління виробництвом.

Розглянуті вище системи оплати праці, які практикуються у західних країнах, мають бути застосовані в Україні для розвитку і стимулювання працівників підприємств та організацій. Таким чином, політика індивідуалізації трудових доходів найманих працівників, яка є базисом сучасних систем оплати праці за рубежем, може бути впроваджена на вітчизняних підприємствах.