Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Менеджмент \ 4859. Дипломна робота Система мотивації праці персоналу організації на прикладі ТОВ «ЕКСАВТО»

Дипломна робота Система мотивації праці персоналу організації на прикладі ТОВ «ЕКСАВТО»

« Назад

Код роботи: 4859

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Менеджмент

Тема: Система мотивації праці персоналу організації на прикладі ТОВ «ЕКСАВТО»

Кількість сторінок: 92

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 1600 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ

1.1. Суть і роль мотивації персоналу організації

1.2. Теорії мотивації персоналу в організації

1.3. Ринок праці та його суб'єкти як форма мотивації працівників

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ І СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ В ТОВ «ЕКСАВТО»

2.1. Загальна характеристика ТОВ «ЕКСАВТО»

2.2. Організація мотивації персоналу та його стимулювання на прикладі ТОВ «ЕКСАВТО»

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТОВ «ЕКСАВТО»

3.1. Розробка рекомендацій з планування кар'єри персоналу в ТОВ «ЕКСАВТО»

3.2. Напрями застосування сучасних методів стимулювання персоналу в ТОВ «ЕКСАВТО»

ВИСНОВКИ

РЕЗЮМЕ

RESUME

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТА

1. Тема роботи Система мотивації праці персоналу організації (на матеріалах ТОВ «ЕКСАВТО»).

2. Строк подання студентом роботи 2016 року.

3. Вихідні дані до роботи: мета дипломної роботи бакалавра – дослідження теоретичних підходів та розробка рекомендацій щодо вдосконалення системи мотивації персоналу в організації; об’єкт дослідження – процес стимулювання праці в організації; предмет дослідження – система мотивації і стимулювання праці персоналу організації.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) визначити суть і роль мотивації персоналу організації; описати теорії мотивації персоналу в організації; охарактеризувати ринок праці та його суб’єктів як форму мотивації працівників; дати загальну характеристику ТОВ «ЕКСАВТО»; визначити організацію мотивації персоналу та його стимулювання на прикладі ТОВ «ЕКСАВТО»; розробити рекомендації з планування кар’єри персоналу в ТОВ «ЕКСАВТО»; запропонувати можливий напрямок застосування сучасних методів стимулювання персоналу в ТОВ «ЕКСАВТО».

Актуальність теми даної роботи полягає в тому, що шлях до ефективного управління людиною лежить через розуміння її мотивації. Тільки знаючи те, що рухає людиною, що спонукає її до діяльності, які мотиви лежать в основі її дій, можна спробувати розробити ефективну систему форм і методів управління людиною. Для цього необхідно знати, як виникають або викликаються ті або інші мотиви, як і якими способами, мотиви можуть бути приведені в дію, як здійснюється мотивування людей.

Проблемою мотивації праці персоналу займались такі вчені, як Г.Г. Зайцев, Б.Ю. Сербіновський, Н. Дряхлов, Є. Купріянов, Р. Дафт, А. И. Кнорринг, Н. Мескон та інші вчені.

Готовність і бажання людини виконувати свою роботу є одними з ключових факторів успіху функціонування організації. Якщо добре знати і розуміти, що рухає людиною, що спонукає її до дій і до чого вона прагне, виконуючи певну роботу, можна, на відміну від примусу, що вимагає постійного впливу і контролю, таким чином побудувати управління людиною, що вона сама буде прагнути виконувати свою роботу найкращим чином і найбільш ефективно, з точки зору досягнення організацією своїх цілей.

Мета дослідження – полягає в дослідженні теоретичних підходів та розробці рекомендацій щодо вдосконалення системи мотивації персоналу в організації.

Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання:

- визначити суть і роль мотивації персоналу організації;

- описати теорії мотивації персоналу в організації;

- охарактеризувати ринок праці та його суб’єктів як форму мотивації працівників;

- дати загальну характеристику ТОВ «ЕКСАВТО»;

- визначити організацію мотивації персоналу та його стимулювання на прикладі ТОВ «ЕКСАВТО»;

- розробити рекомендації з планування кар’єри персоналу в ТОВ «ЕКСАВТО»;

- запропонувати можливий напрямок застосування сучасних методів стимулювання персоналу в ТОВ «ЕКСАВТО».

Об'єкт дослідження – процес стимулювання праці в організації.

Предмет дослідження – система мотивації праці персоналу організації.

Емпірична база дослідження – продавець автомобільних запчастин ТОВ «ЕКСАВТО».

Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, узагальнення, порівняння, конкретизація, моделювання, спостереження.

У процесі вивчення даної теми та підготовці дипломної роботи бакалавра були використані нормативні документи, поточні архіви ТОВ «ЕКСАВТО», а також літературні джерела, як вітчизняних, так і зарубіжних авторів, статті з періодичних видань.

Структура дипломної роботи бакалавра зумовлена метою та завданнями дослідження і складається з вступу, 3 розділів, що включають 7 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дипломної роботи – 92 сторінки машинописного тексту, з них список використаних джерел складає 6 сторінок (69 джерел).

1. Визначено, що сутність мотивації персоналу полягає в формуванні у працівників стимулів до праці, а також у формуванні відповідного мотиваційного ядра й розвитку на цій основі трудового потенціалу. Роль мотивації персоналу в організації полягає у: визначенні потреб персоналу та забезпеченні їх задоволення в організації; розробці систем винагороди за роботу, що виконується; застосуванні різноманітних форм оплати праці; використання стимулів до ефективної взаємодії працівників в колективах і на підприємстві в цілому.

2. Описано теорії мотивації персоналу організації. Основна мета змістовних теорій мотивації – керівництво повинно визначити і чітко уявляти потреби своїх працівників. Змістовні теорії мотивації базуються на потребах та пов'язаних з ними чинниках, що визначають поведінку людей. У процесуальних теоріях аналізується те, як людина розподіляє зусилля для досягнення різних цілей, за допомогою процесуальних теорій мотивації керівництво визначає, як необхідно впливати на поведінку людини для ретельного виконання нею службових обов'язків.

3. Виявлено, що ринок праці являє собою систему суспільних відносин, що відображає рівень розвитку і досягнутий на даний період баланс інтересів між присутніми на ринку силами: підприємцями, працівниками та  державою. Було описано механізм регулювання ринку праці, виявлено основні принципи регулювання трудових відносин.

4. Розглянута загальна характеристика ТОВ «ЕКСАВТО». Одним із критеріїв діяльності підприємства у соціальному плані є зростання рівня заробітної плати працівників підприємства завдяки збільшенню прибутків підприємства. Організація займає досить велику частку на ринку автозапчастин, що дозволяє продукції вільно і легко конкурувати з продукцією інших підприємств.

5. Визначено організацію мотивації персоналу та його стимулювання в ТОВ «ЕКСАВТО». Групи методів, які застосовуються в управлінні персоналом на ТОВ «ЕКСАВТО»: адміністративно-організаційні, економічні та соціально-психологічні. Соціально–психологічні та економічні методи найбільш ефективно використовуються в організації. Це доводить низька плинність кадрів та задоволеність працівників умовами праці. На основі проведеного дослідження системи стимулювання персоналу ТОВ «ЕКСАВТО» можна зробити висновок, що система стимулювання персоналу на підприємстві потребує вдосконалення з урахуванням нових підходів і тенденцій кадрового менеджменту.

6. Розроблено рекомендації з планування кар’єри персоналу. Керівникам ТОВ «ЕКСАВТО» запропоновано практикувати планування кар'єри, що дозволяє співробітникам бачити, яку посаду вони можуть отримати, якщо отримають відповідний позитивний досвід при певних початкових умовах. Визначено, що одним з основних чинників мотивації персоналу для виконання роботи є оплата праці, яка виступає у формі заробітної плати.

7. Запропоновано можливий напрямок застосування сучасних методів стимулювання персоналу. Було продемонстровано, до чого призведе введення додаткових методів стимулювання праці працівників: до поліпшення якості продукції за рахунок бажання персоналу працювати; до поліпшення якості робочої сили за рахунок отримання нових знань і умінь на курсах підвищення кваліфікації або при отриманні додаткової освіти; до зниження плинності кадрів. Саме тому вміла мотивація і стимулювання персоналу так необхідні для будь-якої фірми. Компанія, яка досягне в цьому компоненті знань найвищих успіхів, буде здатна показати кращі результати, не дасть можливість конкурентам виробляти кращу продукцію і в великих кількостях. Працівники, які віддані своїй фірмі, дають можливість підприємству відчути успіх і надійність в завтрашньому дні.

Таким чином, ми розглянули загальні питання системи мотивації праці персоналу організації. Однак для того, щоб виробити свою програму мотивації, керівники організації повинні знайти свій власний комплекс заходів, які краще підійдуть їх колективу. В даний час домогтися успіху, ігноруючи проблему мотивації персоналу, не можна. Здійснення програм стимулювання праці завжди вимагає великих витрат, але ефект, який вони можуть принести, значно більше. Адже саме працівники є головним ресурсом будь-якої компанії. Досягти найбільшої віддачі можна тільки в тому випадку, якщо вигоду від праці працівника має і компанія, і він сам.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Азарова А. О. Дослідження множини чинників нематеріальної мотивації на підприємстві / А. О. Азарова, О. А. Ковальчук // Економічний простір. – 2010. – № 5. – С. 53–58.

2. Альохіна О. Е. Стимулювання розвитку працівників організації / О. Е. Альохіна // Управління персоналом. – 2007. – № 1. – С. 50 – 52.

3. Аширов Д. А. Управление персоналом / Д. А. Аширов // Учебное пособие. – 2006. – 432 с.

4. Базаров Т. Ю. Управление персоналом / Т. Ю. Базаров // Учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – 2006. – 224 с.

5. Байда О. Мотивація праці як складова успіху організації / О. Байда // Вісник національного хмельницького університету. – 2010. – № 14. – С. 55–57.

6. Бердник А. А. Мотивування персоналу підприємства в сучасних умовах господарювання / А. А. Бердник // Технології та дизайн: економіка, фінанси, менеджмент. – 2013. – №1(6). – С. 27–30.

7. Бєлкін В. Мотиви і стимули праці / В. Бєлкін, Н. Бєлкіна // Соціальний захист. – 2006. – № 7. – С. 44 – 47.

8. Богданов Ю. Н. Мотивація персоналу / Ю. Н. Богданов, Ю. В. Зорін, Д. А. Шмонін // Методи менеджменту якості. – 2007. – № 11. – С. 14 – 19.

9. Бурмістров А. Які методи підвищення мотивації персоналу є найбільш дієвими? / А. Бурмістров // Управління персоналом. – 2008. – № 7. – С. 48 – 49.

10. Васина Д. В. Мотивация трудовой деятельности / Д. В. Васина // Учебное пособие. – 2010. – 65 с.

11. Верещагина Л. А. Психология потребностей и мотивация персонала / Л. А. Верещагина, И. М. Карелина – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2007. – 152 с.

12. Герчиков Д. В. Миссия организации и особенности политики управления персоналом / Д. В. Герчиков // Управление персоналом. – 2006. – № 12. – C. 6 – 8.

13. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник для вузов / И. Н. Герчикова. – М.: ЮНИТИ– ДАНА, 2005. – 511 с.

14. Дафт Р. Л. Менеджмент / Р. Л. Дафт. – Питер, 2006. – 480 с.

15. Дигун О. современие реалии мотивации / О. Дигун // управление персоналом. – 2011 – №7. – С. 72-78.

16. Дряхлов Н. Система мотивации персонала в Западной Европе и США / Н. Дряхлов, Е. Куприянов // Проблемы теории и практики управления. – 2009. –№ 2. – С. 83 – 88.

17. Дуда С. Т. Мотивація та результативність праці персоналу підприємства: їх сутність та взаємозв’язок / С. Т. Дуда, Х. Р. Кіцак // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць – 2010. – C. 188 – 193.

18. Дьолог Т. І. Управління мотивацією у вітчизняних підприємствах: мотиваційний механізм, мотиваційні фактори і критерії ефективності мотивації / Т. І. Дьолог // Економіка та держава. — 2013. – № 10. – С. 16–18.

19. Зайцев Г. Г. Управление персоналом / Г. Г. Зайцев – СПб.: Северо-Запад, 2009. – 411 с.

20. Зайцева О. А. Основы менеджмента / О. А Зайцева, А. А. Радугин, К. А. Радугин // Учебное пособие для вузов. – М.: центр, 2006. – С. 286-290.

21. Зиновьев И. Ф. Формирование и реализация кадрового экономического потенциала в аграрной сфере: [монография] / И. Ф. Зиновьев. – Симферополь: Феникс, 2008. – 407 с.

22. Іванов С. Л. Роль нематеріальних чинників мотивації праці у формуванні людського капіталу сучасного підприємства в Україні / С. Л. Іванов // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 5. – C. 34 – 38.

23. Іванченко Г. В. Особливості використання нематеріальних стимулів на вітчизняних підприємствах / Г. В. Іванченко // Економіст. – 2010. – №3. – С. 21–23.

24. Ісайкіна О. Д. Мотиваційний процес в сучасному аспекті менеджменту персоналу / О. Д. Ісайкіна. [Електронний ресурс] – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2012_18_1/Isaikina.pdf.

25. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента / Н. И. Кабушкин. – Мн.: Новое издание, 2007. – 336 с.

26. Каверзін Н. Метод батога і пряника: Чи завжди він виправдовує себе і в яких умовах ефективний? / Н. Каверзін // Служба кадрів. – 2007. – № 8. – С. 32 –37.

27. Катков В. Формування організаційної культури на промисловому підприємстві / В. Катков // Управління персоналом. – 2008. – № 2. – С. 66 – 70.

28. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом / А. Я. Кибанов. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 304 с.

29. Кибанов А. Я. Формирование системы управления персоналом на предприятии / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров. – М.: Дело, 2007. – 412 с.

30. Клименко М. П. Мотивація управлінського персоналу в реалізації загальної стратегії підприємства / М. П. Клименко, О. О. Філатова // Сталий розвиток економіки – 2011. – №5 – С. 81 – 85.

31. Кнорринг А. И. Теория, практика и искусство управления / А. И. Кнорринг. – М.: Дело, 2008. – 199 с.

32. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу / А. М. Колот // Навчальний посібник. – Київ: КНЕУ, 2008. – 224 с.

33. Кочеткова А. И. Психологические основы управления персоналом / А. И. Кочеткова. – М.: Зерцало, 2007. – 303 с.

34. Кравченко А. И. Трудовые организации: структура организации поведения / А. И. Кравченко. – М.: ЮристЪ, 2008. – 114 с.

35. Красовский Ю. Д. Организационное поведение: Учеб. пособие для вузов / Ю. Д. Красовский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 511 с.

36. Кричевский Р. А. Если вы руководитель / Р. А. Кричевский. – М.: Проспект, 2001. – 301 с.

37. Літинська В. А. Мотиваційні методи кар’єрного просування персоналу підприємств / В. А. Літинська // Вісник Запорізького національного університету – 2010 – №3(7) – С. 58 – 61.

38. Липсиц И. В. Не повторять ошибок / И. В. Липсиц. – М.: Экономика, 2006. – 312 с.

39. Лифинец А. С. Основы управления персоналом / А. С. Лифинец. – Иваново.: Дом книги, 2006. – 256 с.

40. Магура М. И. Поиск и отбор персонала / М. И. Магура. – М.: ЗАО Бизнес-школа «Интел-синтез», 2007. – 368 с.

41. Магура М. И. Современные персонал-технологии / М. И. Магура, М. Б. Курбатова. – М.: ЗАО Бизнес-школа «Интел-синтез», 2008. – 376 с.

42. Майбурд Е. М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров / Е. М. Майбурд. – М.:ЮНИТИ, 2006. – 411 с.

43. Макаров С. Ф. Менеджер за работой / С. Ф. Макаров. – М.: ЮристЪ, 2005. – 291 с.

44. Максимцов М. М. Менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. М. М. Максимцова, А. В. Игнатьевой. – М.: Банки и биржи, Юнити, 2007. – 343 с.

45. Маслов Е. В. Управление персоналом предприятия / Е. В. Маслов. – «Инфра-М», 2006. – 432с.

46. Маусов Н. Менеджмент персонала – ключевое звено внутрифирменного управления / Н. Маусов // Проблемы теории и практики управления, 2006. – № 5. – С. 8 – 12.

47. Мерсер Д. ИБМ: Управление в самой преуспевающей корпорации мира / Д. Мерсер. – М.: Прогресс, 2004. – 512 с.

48. Мескон Н. Основы менеджмента / Н. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедуори. – М.: Дело, 2002. – 800 с.

49. Михайлов С. І. Менеджмент: навч. посіб. / С. І. Михайлов, Т. І. Балановська, О. С. Степасюк // – 2-ге вид. випр. та доп. – К.: “Центр учбової літератури”, 2012. – 536 с.

50. Мордовин С. К. Управление персоналом: Современная практика / С. К. Мордовин. – Спб.: Питер, 2005. – 304 с.

51. Мушкін І. Нематеріальна мотивація продуктивності праці / І. Мушкін // Персонал. — 2012. — № 4. — С. 44–49.

52. Негашев Е. В. Анализ предприятия в условиях рынка.: Учеб. пособие / Е. В. Негашев. – М.: Высш. Шк, 2007. – 343 с.

53. Оучи У. Г. Методы организации производства: японской и американский подходы / У. Г. Оучи. – М.: Экономика, 2006. – 311 с.

54. Поліщук Д. І Мотивація як чинник підвищення продуктивності на підприємстві / Д. І. Поліщук, Я. Д. Качмарик // Науковий вісник НЛТУ України – 2011. − Вип. 21.8. – С.209–213.

55. Проект Трудового кодексу України від 27.12.14 № 1658 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221.

56. Пронников В. А. Управление персоналом в Японии / В. А. Пронников, И. Д. Ладанов. – М.: Экономика, 2003. – 235 с.

57. Резник С. Д. Персональный менеджмент / С. Д. Резник. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 622 с.

58. Різник В. В. Сучасні тенденції мотивації праці управлінського персоналу / Різник В. В // Економічний вісник університету, 15/1 – 2010. – №15/1. – С. 58 – 62.

59. Ровенська В. В. Мотивація персоналу в період економічної кризи / В. В. Ровенська // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 1. – С. 88–90.

60. Сасіна Л. О. Механізм мотивації управлінського персоналу: наук. вид. / Л. О. Сасіна, М. С. Дороніна, В. М. Лугова. – Харків: АдвА, 2010. – 240 с.

61. Сербиновский, Б. Ю. Управление персоналом / Б. Ю. Сербиновский. – Москва: Дашков и К, 2010. – 464 с.

62. Славогородська О. Ю. Мотивація персоналу на підприємстві до підвищення компетентності як інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємств / О. Ю. Славогородська // Проблеми науки. – 2010. – №1. – С. 94.

63. Сладкевич В. П. Мотивационный менеджмент / В. П. Сладкевич. – К.: МАУП, 2007. – 168 с.

64. Співак В. В. Мотивація як засіб ефективного менеджменту персоналу підприємств / В. В. Співак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6, Т.2. – С. 178–181.

65. Сурков С. Социально-психологические модели в анализе трудовой мотивации работников / С. Сурков // Вопросы экономики. – 2010. – № 8. – С. 90–101.

66. Тарнавська Н. П. Менеджмент: теорія та практика / Н. П. Тарнавська, Р. М. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 498 с.

67. Травин В. В. Основы кадрового менеджмента / В. В. Травин. – М.: Высшая школа, 2005. – 362 с.

68. Травин В. В. Менеджмент персонала предприятия / В. В. Травин, В. А. Дятлов. – М.: Финпресс, 2005. – 203 с.

69. Єськов О. Л. Система мотивації персоналу, орієнтована на цілі та результати його роботи / О. Л. Єськов, Н. Д. Дарченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – №2. – С. 194-198.