Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика труда и социально-трудовые отношения \ 4858. Дипломна робота Системи оплати праці на підприємствах машинобудівної галузі ТОВ «Сумський машинобудівний завод»

Дипломна робота Системи оплати праці на підприємствах машинобудівної галузі ТОВ «Сумський машинобудівний завод»

« Назад

Код роботи: 4858

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Економіка праці та соціально-трудові відносини

Тема: Системи оплати праці на підприємствах машинобудівної галузі ТОВ «Сумський машинобудівний завод»

Кількість сторінок: 84

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 1400 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Сутність оплати праці як економічної категорії

1.2. Форми і системи оплати праці

1.3. Принципи організації оплати праці на підприємстві

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

2.1. Система оплати праці на підприємствах машинобудівної галузі

2.2. Аналіз системи оплати праці у ТОВ «Сумський машинобудівний завод»

2.2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2.2. Аналіз системи організації заробітної плати на підприємстві

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ У ТОВ «СУМСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

3.1. Пропозиції щодо оптимізації системи оплати праці на промисловому підприємстві

3.2. Удосконалення методики організації оплати праці у ТОВ «Сумський машинобудівний завод»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

В умовах перебудови економіки України, створення соціальних та економічних відносин у суспільстві, розбудови нашої держави як незалежної та самостійної, важлива роль відводиться питанням організації оплати праці, тому що прогрес суспільства та його конкретних суб`єктів (підприємств, організацій) реалізується перш за все через зміцнення та розвиток особистих матеріальних стимулів, основною формою яких є оплата праці.

Теоретичні, методичні і прикладні питання оплати праці завжди були предметом наукових досліджень, зокрема, таких відомих українських вчених-економістів, як: П.Й. Атамас, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, В.В. Вітлінський, Н.І. Дорош, С.В. Іваненко, В.М. Пархоменко, В.В. Сопко, Л.К. Сук, Н.М. Ткаченко, Б.В. Усач, Ю.С. Цал-Цалко, В.О. Шевчуко.

Істотний внесок у вирішення проблем пов’язаних з організацією праці та заробітною платою внесли такі видатні вчені-науковці, як А.В. Базилюк, М.Т. Білуха, Д.П. Богиня, А.В. Калина, А.М. Колот, А.М. Кузьмінський, М.Я. Остап’юк, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, О.М. Уманський та інші. Це питання привертає увагу і зарубіжних учених, що безперечно внесли значний вклад у розробку даної проблеми, і серед яких слід виділити: В.А. Андреева, Г.Ю. Дубянську, Ю.А. Данилевського, Я.В. Соколова, А.Д. Шеремета, В.П. Суйца, Г.Г. Мелікьяна, Р.П. Колосову та ін. Проте низка аспектів даної проблеми вивчена недостатньо, а окремі мають спірний характер.

Тому проблема пошуку шляхів вирішення поставлених питань залишається актуальною, незважаючи на те, що була розглянута багатьма вченими та науковцями.

Об’єкт дослідження: система організації оплати праці на підприємстві ТОВ «Сумський машинобудівний завод».

Предмет дослідження: методичні і практичні аспекти організації оплати праці на підприємстві та шляхи її вдосконалення.

Метою даної випускної роботи є дослідження теоретичних питань щодо нового розуміння сутності заробітної плати, принципів її організації у ринкових умовах господарювання, комплексний аналіз організації оплати праці персоналу на конкретному підприємстві і розробка на цій основі практичних рекомендацій щодо шляхів вдосконалення організації заробітної плати в сучасних умовах.

Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлено і вирішено такі завдання:

- розкрити сутність оплати праці як економічної категорії;

- дослідити форми і системи оплати праці на підприємствах;

- визначити методику організація оплати праці;

- надати організаційно-економічну характеристику підприємства “Сумський машинобудівний завод»;

- зробити аналіз системи організації заробітної плати на підприємстві;

- надати пропозиції щодо оптимізації системи оплати праці на промисловому підприємстві;

- запропонувати шляхи удосконалення методики організації оплати праці у ТОВ «Сумський машинобудівний завод».

У дипломній роботі були використані такі методи дослідження як системний аналіз – для деталізації і розчленування об'єкта дослідження на окремі важливі складові елементи; синтез – для узагальнення різних аспектів обліку і аналізу розрахунків з оплати праці; дослідження документів та реєстрів обліку за формою і змістом – для виявлення їхньої відповідності щодо інформаційної ємності адекватного вимогам стандартів; аналітичні розрахунки; порівняння – для зіставлення даних у динаміці; групування для визначення залежності показників одне від одного; середніх і відносних величин при аналізі розрахунків по оплаті праці.

В якості методологічної основи дослідження використовувалися теоретичні положення економічної науки, численні праці українських та зарубіжних учених з питань обліку та аудиту оплати праці, закони України та інші нормативно-правові акти. Основні положення роботи, висновки та пропозиції базуються на використанні та узагальненні матеріалів законодавчої бази України, даних періодичних видань, електронних ресурсів.

Кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох розділів та висновків. У вступі висвітлено актуальність, мету та завдання дослідження; в розділах розкриті результати проведеного дослідження та на завершення зроблені відповідні висновки та внесені пропозиції.

У першому розділі «Теоретичні аспекти оплати праці на підприємстві» розглянуто загальні поняття оплати праці на підприємстві. Також розглянуто економічну сутність заробітної плати, форм і систем оплати праці, стан теоретичних напрацювань та нормативного забезпечення з даної теми.

У другому розділі «Аналіз системи оплати праці на підприємствах машинобудівної галузі» проаналізовано в загальному систему оплати праці на підприємствах машинобудівної галузі. Дано загально-економічну характеристику ТОВ «Сумський машинобудівний завод» та розглянуто організацію оплати праці на цьому підприємстві.

У третьому розділі «Шляхи удосконалення системи оплати праці у ТОВ «Сумський машинобудівний завод» запропоновано шляхи вдосконалення системи оплати праці на промисловому підприємстві.

Загальний обсяг роботи становить 84 сторінок машинописного тексту, у тому числі 9 таблиць, 3 рисунки, 3 додатки на 10 сторінках, список використаних джерел містить 51 найменування на 5 сторінках.

ВИСНОВКИ

Узагальнюючи все вище наведене у випускній роботі дозволяє зробити нам наступні висновки.

Одне з центральних місць в обліку на підприємстві посідає заробітна плата.

Заробітна плата – це точка перетину інтересів багатьох: підприємства, працівника, податкової, фондів тощо. У зв’язку з цим важко переоцінити значення роботи бухгалтера, пов’язаної з обліком витрат на оплату праці. Вона, як правило, найбільш складна та трудомістка. Помилка у нарахуванні заробітної плати автоматично призводить до цілої серії помилок і порушень, які є найважчими за своїми наслідками.

Заробітна плата – це змістовна частина витрат роботодавців на виробництво й ефективний засіб мотивації робітників для досягнення високих кінцевих результатів праці.

Об’єктивною основою розвитку сучасних форм оплати праці є тенденція забезпечення повної самостійності підприємств у питаннях оплати праці, розмежування сфери державного і договірного регулювання цих відносин незалежно від форм власності.

Під системою оплати праці розуміється спосіб начислення розмірів винагороди, що підлягають виплаті працівникам, відповідно до проведених витрат праці, а у ряді випадків і з його результатами. Важливе значення в організації оплати праці має застосування такої системи, яка найбільше відповідатиме організаційно-технічним умовам виробництва і тим самим сприятиме поліпшенню результатів трудової діяльності.

За допомогою форм і систем оплати праці суспільство здійснює диференціацію рівня заробітної плати, визначає певні конкретні співвідношення в рівнях оплати праці різної кількості та якості. Основне завдання організації зарплати полягає в тому, щоб поставити оплату праці в залежність від кількості і якості трудового внеску кожного працівника і тим самим підвищити стимулюючу функцію внеску кожного.

Одним із основних важелів впливу держави на порядок організації оплати праці на підприємствах є надання соціальних гарантій в оплаті праці працівників (мінімальна заробітна плата, норми оплати праці, інші гарантії та компенсації). Найголовнішою складовою в системі державних соціальних гарантій є мінімальна заробітна плата, ефективність якої залежить від моделі розрахунку її величини. На сьогоднішній день в Україні необхідно реформувати систему соціальних гарантій оплати праці. При цьому, змінам підлягають не лише розміри мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму, але й сама методика розрахунку цих показників.

Сучасна система соціальних гарантій повинна передбачати різницю у рівнях життя, рівнях доходів і рівнях споживання в різних регіонах країни, у селі і у місті. Тому є необхідність у диференціації мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму в залежності від регіону. Встановлення єдиного державного показника та регіональних, які б визначались виходячи з державного з використанням поправочного коефіцієнта.

Отже, країна, яка будує соціально-ринкову економіку не може в жодному разі обійтися без державного регулювання оплати праці. Головним завданням державного регулювання є забезпечення збалансованості інтересів всіх учасників трудового процесу, підвищення рівня життя населення та забезпечення нормального відтворення робочої сили.

Виходячи з поставленої на початку роботи мети і сформульованих завдань, перший розділ випускної кваліфікаційної роботи присвячений вивченню теоретичних основ оплати праці на підприємстві. При цьому були вивчені сутність, форми, системи та принципи організації оплати праці на підприємстві.

Другий розділ роботи нами було присвячено аналізу системи оплати праці у ТОВ “Сумський машинобудівний завод», основним видом діяльності якого є випуск насосного обладнання. Нами надана організаційно-економічна характеристика підприємства і зроблено аналіз системи організації заробітної плати на підприємстві, в якому виявлені певні недоліки. У ТОВ «Сумський машинобудівний завод» низька частка основної заробітної плати пов’язана передусім з економічними можливостями підприємства, тобто з неможливістю гарантувати стабільно високий рівень тарифу. Це викликане неможливістю забезпечити високі обсяги виробництва та їх позитивну динаміку.

У зв’язку з цим нами третій розділ роботи було присвячено шляхам удосконалення системи оплати праці у ТОВ «Сумський машинобудівний завод».

Результати виконаного дослідження й узагальнення досвіду промислового впровадження прикладних розробок в умовах арматурного цеху ТОВ «Сумський машинобудівний завод» показали, що мотиваційний потенціал системи оплати і стимулювання праці може бути істотно підвищений, якщо традиційні форми і методи оплати та стимулювання праці робітників підприємства доповнюються комплексом нетрадиційних удосконалених підходів, вибір яких визначається необхідністю вирішення тих чи інших конкретних завдань виробництва.

З-поміж них – нагорода працівників за реалізацію творчих ідей, ініціатив та укладення вигідних контрактів; заохочення за розроблення і впровадження нових пропозицій і рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності роботи підприємства; виплата бонусів за різними напрямами діяльності робітників.

Таким чином, проведене дослідження з удосконалення системи оплати праці та стимулювання працівників дало змогу відповісти на питання щодо подальшої діяльності з питань заробітної плати працівників арматурного цеху як структурного підрозділу та підприємства в цілому.

У ході дослідження було запропоновано три основні напрями вдосконалення організації матеріального стимулювання:

– застосовувати на підприємстві бонусну систему оплати праці як основу соціальної безпеки та основний важіль високопродуктивної й ефективної праці;

– звернути увагу на досвіду розвинутих країн, які вже довгий час успішно розвиваються в умовах висококонкурентного ринку (створення індивідуальне встановлення заробітної плати);

– ввести посаду бухгалтера-економіста з праці, завдяки якому підвищиться ефективність обліку, швидкість та оперативність обробки даних з питань оплати праці.

Отже, можна з точністю стверджувати, що вірно вибрана система і стратегія оплати праці допоможе підприємству зацікавити своїх співробітників в праці, націлити їх на підвищення ефективності праці, тим самим оптимізувати витрати і максимізувати прибуток.

Заробітна плата була, є і ще тривалий час буде важливим якісним показником ефективності функціонування суб'єкта господарювання. Тому питання організації праці залишається відкритим і може розроблятися і удосконалюватися з плином часу та розвитком підприємницької діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ахтирська О. Г. Оплата праці в Україні: довідник з оплати праці / О. Г. Ахтирська, Т. П. Вовченко, М. М. Головченко, Т. В. Добродій, Ю. В. Камінська, Т. М. Крисенко. – К.: Радник Прес, 2006. – 254 с.

2. Боброва О. Г. Організація і стимулювання праці [Текст]: навчально-методичний посіб. / О. Г. Боброва. - Мін-во освіти і науки України, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – [2-ге вид., без змін]. – К.: КНЕУ, 2006. – 145 с.

3. Большешальська А. В. Облік розрахунків з оплати праці у контексті гармонізації національних та міжнародних стандартів [Текст] / А. В. Большешальська // Всеукраїнська наукова інтернет-конференція студентів та молодих вчених, присвячена видатним вченим. Житомирська наукова бухгалтерська школа Франца Бутинця. – 2012. – №1.

4. Васильченко В. С., Петюх В. М., Щетініна Л. В. Ринок праці: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана – 2.вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2006. – 228 с.

5. Волгин Н. Оплата труда – болевая точка сегодняшней экономики [Текст] / Н. Волгин // Человек и труд. – 2009. – №7. – С. 19-24.

6. Волкова О. В. Соціально-економічні детермінанти ринку праці України: монографія / Укоопспілка; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. Кафедра загальноекономічних дисциплін. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 376 c.

7. Воронін А. Механізми формування доходів працівників залежно від зростання ефективності виробництва / А. Воронін, А. Пастухов // Экономика Украины. – 2009 – №8. – С. 42-55.

8. Воськолович Н. Формування ціни робочої сили на ринку праці перехідного періоду / Н. Воськоловіч // Людина і праця. – 2000. – № 1. – С. 30-36.

9. Гаврилюк Л. А. Економіка праці і соціально-трудові відносини: підруч. для студ. ВНЗ / Л. А Гаврилюк. – Умань, 2008. – 648 с.

10. Гадзевич О. І. Оплата праці в умовах ринку: теорія і практика / О. І. Гадзевич – К.: КОНДОР, 2008. – 400 с.

11. Гамова О. В. Заробітна плата як економічна категорія [Текст] / О. В. Гамова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007. – №3. – С. 60-64.

12. Гаркавін Р. Розрахунки з оплати праці [Текст] / Р. Гаркавін // Школа бухгалтера. – 2006. – № 13. – С. 7–9.

13. Гармідер Л. Д. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навч. посіб. / Л. Д. Гармідер, С. О. Філатова. - Дніпропетровський ун-т економіки та права. – Д.: [Вид-во ДУЕП], 2009. – 638 с.

14. Герасимова О. Н. Экономика машиностроительного производства: учеб. пособие / О. Н. Герасимова. - М.: МГИУ, 2007. - 128 с.

15. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / О. А. Грішнова. – [4-те вид., оновл]. – К.: Знання, 2009. – 391 с.

16. Должанський М. І. Бухгалтерський облік в Україні з використанням П(С)БО: навч. Посіб / М. І. Должанський. - Л.: Львівський банк. Інститут НБУ, 2003. – 494 с.

17. Доронина О. А. Системы оплаты труда: сущность, виды, задачи / О. А. Доронина // Матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання». – [Ч. 3]. – Донецьк, 2002. – С. 267–270.

18. Доронина О. А. Совершенствование системы оценки и оплаты труда на промышленном предприятии / О. А. Доронина // Социальноэкономические аспекты промышленной политики. Социальнотрудовые отношения и социальная политика в современных экономических условиях. – Донецк: НАН Украины. Инт экономики промсти, 2003. – [Т. 4, ч. 2]. – 245 с.

19. Дудченко Н. І. Удосконалення обліку, аналізу і аудиту розрахунків з оплати праці в бюджетних установах [Текст] / Н. І. Дудченко // Фінансові ринки і цінні папери. – 2009. – № 15. – С. 24–28.

20. Завиновская Г. Т. Организация заработной платы в промышленности / Г. Т. Завиновская. – К.: Вища школа, 2007. – 566 с.

21. Закон України "Про зайнятість населення" від 01.03.91 г. № 804-12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

22. Закон України "Про оплату праці" / Затверджено Постановою Верховної Ради України від 19.10.2000р. № 2056-МI (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

23. Закон України “Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3356–XII. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/pro_kolektivni_dogovori_i_ugodi.htm.

24. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XIIІз змінами, внесеними згідно із Законами N 3458-VI ( 3458-17 ) від 02.06.2011, ВВР, 2011, N 50, ст. 551. - [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

25. Кодекс Законів Про Працю України: за станом на 1 груд. 2006 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Х.: «Одіссей», 2006. – 207 с.

26. Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення / А. М. Колот. – К.: Наукова думка, 2007. – 200 с.

27. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств [Текст]: Навч. посібник / М. Я. Коробов. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. – 378 с.

28. Крищенко К. Удосконалення організаційно:економічного механізму управління оплатою праці [Текст] / К. Крищенко // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 6. – С. 9-17.

29. Лепешинская М. И. Заработная плата / М. И. Лепешинская // Бюджетные организации. Экономика и учет. – 2008. – №10. – С. 52-66.

30. Лепьохіна І. О. Теоретичні аспекти формування заробітної плати та її функції [Текст] / Вісник ЖДТУ. – 2011. – №2. – С. 76-78.

31. Лишиленко О. Бухгалтерський облік розрахунків за виплатами працівникам / О. Лишиленко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 12. – С. 29-30.

32. Лібанова Е. М. Ринок праці: навч. посібник / Лібанова Е. М. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.

33. Лукашевич В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В. М. Лукашевич. – Л.: Новий Світ-2000, 2007. – 248 с.

34. Мочерний С. В. Економічна теорія: підручник/ С. В. Мочерний, М. В. Довбенко - К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 856 с.

35. Мочерний С. В. Політична економія / C. В. Мочерний, О. А. Устенко, С. В. Фомішин. - Херсон: “Дніпро», 2002. – 794 с.

36. Муравьем Е. М. Слесарное дело: учебное пособие / Е. М. Муравьев - Москва: Изд-во "Просвещение", 1984. – 176 с.

37. Науменко В. І. Словник термінів ринкової економіки / В. І. Науменко. – К., 1996. – 272 с.

38. Новак І. Соціальний пакет як механізм удосконалення оплати праці [Текст] / І. Новак // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 2. – C. 6-13.

39. Онищенко Т. Оплата праці: податковий та бухгалтерський облік / Онищенко Т., Рудяк Ю., Пустовіт М. – Харків, Фактор, 2008. – 528 с.

40. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: підручник / С. Ф. Покропивного. – [Вид. 2-е, перероб. та доп]. - К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

41. Портер М. Ю. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран / М. Ю. Портер. — М.: Международные отношения, 1993. — 896 с.

42. Ревенко А. П. Оплата праці у структурі виробництва [Текст] / А. П. Ревенко // Економічна теорія. – 2007. – № 2. – C. 70-81.

43. Сергеева И. В. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях машиностроения: учебное пособие / И. А. Сергеева. - Мосвка: МГИУ, 2008. – 162 с.

44. Семикіна М. В. Конкурентоспроможність персоналу підприємства: теорія і практика регулювання [Монографія] / М. В. Семикіна, О. О. Смірнов. – Кіровоград: «КОД», 2008. – 208 с.

45. Ткаченко Н. М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. - К.: А.С.К., 2001. – 348 с.

46. Трусова Л. И. Экономика машиносроительного предприятия: учебное пособие / Л. И. Трусова, В. В. Богданов, В. А. Щепочкин. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 200 с.

47. Хом`як Р. Л. Бухгалтерський облік в Україні: навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали / Р. Л. Хом’як – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), „Інтелект – Захід», 2001. – №718. – 155 с.

48. Церетелі Л. Оплата праці [Текст] / Л. Церетелі // Вісник податкової служби. – 2001. – №25. – С.50–55.

49. Шамалін Д. Надбавки і доплати в системі оплати праці / Д. Шамалін, Ю. Ступак // СЕ. – 2008. – №2 – С.78- 84.

50. Шульга Н. М. Тенденції розвитку ринку праці та регулювання якості робочої сили / Н. В. Шульга. – Х.: Видавництво ХНЕУ, 2007. – 148 с.

51. Шульга Н. В. Сутність оплати праці, її форми і системи [Текст] / Н. В. Шульга // Проблеми формування ринкової економіки: міжвідомчий науковий збірник. / Відп. ред. О. О. Бєляев. – К.: КНЕУ, 2002. – Вип. 10 – С. 73-77.