Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Контроллинг \ 4856. Індивідуальна робота Роль контролінгу в системі управління підприємством

Індивідуальна робота Роль контролінгу в системі управління підприємством

« Назад

Код роботи: 4856

Вид роботи: Індивідуальна робота

Предмет: Контролінг

Тема: Роль контролінгу в системі управління підприємством

Кількість сторінок: 22

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Роль контролінгу в системі управління підприємством

Задача

Список джерел

Задача

На підприємстві розпочата підготовка короткострокового фінансового плану на наступний рік. Вихідні припущення:

- бюджет розробляється поквартально;

- підприємство виробляє і продає один вид продукції;

- податок на прибуток розраховується по спрощеній схемі.

Система бюджетів складається поквартально на основі даних про прогнозовані обсяги збуту продукції:

Таблиця 1

Варіант

Прогноз продажу, од.

Прогнозована ціна, грн.

Вартість накладних витрат на 1 годину робочого часу, грн.

1

2

3

4

3

25000

27000

30000

22000

35

5.27

Оплата в поточному кварталі складає 80% від об’єму виручки, 20% оплачується в наступному періоді. Погашена дебіторської заборгованості на початок року очікується в 1 кварталі планового року.

Плановий залишок запасів готової продукції на кінець планового періоду складає 20% від об’єму продажу наступного періоду. Запаси готової продукції на кінець року плануються в розмірі 3500 од. продукції.

Кількість сировини на од. продукції складає 6.5кг, ціна 1 кг сировини становить 1.7 грн.

Залишок сировини на кінець кожного кварталу планується на рівні 10% від потреб майбутніх періодів. Запас сировини на кінець року складає 6300 кг.

Оплата постачальникам за сировину здійснюється так: 50% в поточному кварталі, 50% в наступному кварталі.

Оплата праці виробничого персоналу здійснюється за умов: витрати праці на 1 продукції = 0.8 год. Вартість 1 год. 12.8 грн.

Накладні витрати поділені на постійну та змінну частину. Планування змінних витрат здійснюється виходячи зх. нормативу 2 грн. на 1 годину роботи основного персоналу. Інші накладні витрати оцінені на рівні 58 000 грн. за квартал, в т.ч. амортизація 140000 грн.

Величина витрат на збут і адміністративні витрати плануються у вигляді двох частин – змінної та постійної. Норматив змінної частини складає 1.7 грн. на д. продукції.

Таблиці 2

Планові постійні витрати, грн.

Показник

1 кв

2 кв

 3 кв

4 кв

Реклама

38000

38000

38000

38000

Зарплата менеджерів

36000

36000

36000

36000

страхування

 

1900

35000

 

Податок на прибуток – 25%.

Стан активів і пасивів підприємства на початок планового періоду складає:

Таблиця 3

Початковий баланс, грн.

Активи

 

 

Пасиви

 

Оборотні активи

 

 

Поточні зобов’язання

 

Грошові кошти

42500

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари

90000

 

Кредиторська заборгованість

25800

Сировина і матеріали

4200

7000 кг

Власний капітал

 

Готова продукція

26000

2000 од.

Статутний капітал

175000

Всього оборотні активи

162700

 

 

 

Основні засоби

 

 

Нерозподілений прибуток

449900

земля

80000

 

Всього власного капіталу

624900

Будівля і обладнання

700000

 

 

 

амортизація

-292000

 

 

 

Залишок вартості будівель і обладнання

408000

 

 

 

Всього активів

650700

 

Всього пасивів

650700

В кінці періоду до відділ контролінгу знайшли наступні дані:

Таблиця 4

Звітні показники діяльності підприємств за минулий рік

Обсяг прод., од.

Ціна, грн.

Використ. матеріалів для випуску реалізов. продукції, кг

Вартість використ. матеріалів, грн.

Витрати часу праці на обробку 1 од продукції, год.

Нарахов. зарплата за виробн. реалізов. продукції, грн.

Змінні накладні витрат, грн.

110000

35.5

720500

1210440.0

0.78

1158300

450450.0

Також у звітному році було оплачено постійних витрат на суму 418500 грн., із який 8000 грн. – це страхування, оплачено авансом за наступний рік.

Необхідно:

1) побудувати систему операційних бюджетів:

- бюджет продажу;

- план виробництва продукції;

- бюджет витрат на матеріали;

- бюджет витрат на оплату праці виробничого персоналу;

- бюджет накладних витрат;

- бюджети собівартості;

- бюджет адміністративних і маркетингових витрат;

- прогнозний звіт про прибутки та збитки.

2) скласти фактичний звіт про прибутки і збитки за системою директ-костійнг за звітний рік, порівняти його показники з бюджетними даним и гнучкого і фіксованого бюджету, і визначити загальні відхилення;

3) деталізувати загальні відхилення по матеріалах, праці і змінним накладним витратам;

4) визначити точку беззбитковості і межу безпеки в натуральному і грошовому вигляді на снові планового і фактичного звіту про прибутки і збитки.

1. Петрусевич Н. Ю. Особливості інституціонального розвитку контролінгу в Україні / Н. Ю. Петрусевич // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2006. – Вип. № 187. – С. 866-874.

2. Терещенко О. О. Контролінг у системі антикризового управління підприємством / О. О. Терещенко // Фінанси України. – 2009. – № 9. – С. 48–55.

3. Дайле А. Практика контроллинга / [под ред. и с предисл. М. Л. Лукашевича, Е. Н. Тихоненковой; пер. с нем. Deyhle A / Controller – Praxis. – Management Service]. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 336 с.

4. Манн Р. Контроллинг для начинающих / Манн Р., Майер Э.; [пер. с нем. Ю. Г. Жукова; под ред. И с предисл. В. В. Івашкевича]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 304 с.

5. Пушкар М. С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: [монографія] / Пушкар М. С., Пушкар Р. М. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 370 с.

6. Портна О. В. Контролінг: [нав. посібник] / Портна О. В. – Львів: «Магнолія-2006», 2007. – 190 с.