Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика недвижимости \ 4855. Курсова робота Історичні концепції, ознаки та класифікація нерухомості

Курсова робота Історичні концепції, ознаки та класифікація нерухомості

« Назад

Код роботи: 4855

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економіка нерухомості

Тема: Історичні концепції, ознаки та класифікація нерухомості

Кількість сторінок: 48

Дата виконання: 2010

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретична частина

1.1. Історичні передумови виникнення ринку нерухомості

1.2. Характеристика основних об’єктів нерухомості

1.2.1. Система класифікацій об'єктів нерухомості

1.2.2. Класифікації житлових об'єктів нерухомості

1.2.3. Характеристика комерційних об'єктів нерухомості

1.2.4. Підприємство як особливий об'єкт нерухомості

Розділ 2. Практична частина

2.1. Визначення ринкової вартості котеджу шляхом порівняльного аналізу продажів

Висновки

Список використаних джерел

Актуальність теми. Різноманіття функцій нерухомого майна обумовлює тісний зв'язок процесів, що відбуваються на ринку нерухомості, практично з усіма формами господарювання в сучасних умовах розвитку економічних відносин в Україні. У зв’язку з цим, необхідні удосконалення і розширення існуючої системи термінів і понять, наукове обґрунтування нових визначень, а також розробка механізмів дослідження закономірностей, характерних для даної категорії.

Оскільки проблеми й завдання, пов'язані з ринком нерухомого майна, виникають у країнах з різним рівнем розвитку економіки, їх вирішення має місце в роботах як вітчизняних, так і закордонних авторів: Амосова О.Ю., Висоцької Г.В., Гавви В.М., Галасюка В.В., Голикова А.П., Гриценко О.А., Драпіковського А.М., Дубіщева В.П., Еккерта Дж.К., Елвуда Л., Лебідь Н.А., Молодченко-Серебрякової Т.Г., Ордуея Н., Стерника Г.М., Тарасевича Є.І., Тітяєва В.І., Тищенка О.М., Торкатюка В.І., Третяка А.М., Фрідмана Дж., Харрісона Г.С. тощо. У роботах цих авторів висвітлюються питання закономірностей становлення та функціонування ринку нерухомості, проблеми оцінки нерухомого майна, діяльності ріелтерських організацій, моделювання вартості нерухомості тощо.

Незважаючи на широкий спектр розробок теоретичного і методологічного характеру, в даній галузі ще залишаються невирішеними питання науково-методичного забезпечення інформаційної діяльності як складової професійного управління нерухомістю. Актуальною на даний момент є розробка науково-практичних рекомендацій щодо систематизації інформаційних потоків, їх комплексного аналізу й інтерпретації для прийняття управлінських рішень, для чого необхідне розширення теоретичних і прикладних досліджень у цій галузі. Непереміщуваність і унікальність нерухомого майна обумовлює тісний взаємозв'язок між розвитком територій (регіонів) і ринком нерухомості. Тому актуальним є методичне забезпечення аналізу регіональних ринків нерухомості та організаційно-економічні заходи в цій галузі.

Важливість вказаних проблем, їхня наукова новизна і практична значущість обумовили актуальність обраної теми, мету, завдання, структуру й зміст даного дослідження.

Метою курсової роботи є дослідження історичних передумов виникнення ринку нерухомості, з’ясування підходів щодо визначення основних понять ринку нерухомості.

Звідси випливає ряд завдань:

- дослідження історичні передумови виникнення ринку нерухомості;

- аналіз характеристики основних об’єктів нерухомості;

- дослідження системи основних об’єктів нерухомості;

- охарактеризувати житлові, комерційні об’єкти нерухомості та підприємства як особливого об’єкта нерухомості.

Об'єкт дослідження: процес функціонування ринку нерухомості та його особливості.

Предмет дослідження: організаційно-економічний механізм дослідження

Класифікації та ознак нерухомості, як складова удосконалення функціонування ринку нерухомості.

Теоретичною основою курсової роботи є сукупність загальнонаукових принципів і методів проведення комплексних досліджень, фундаментальні положення економічної теорії, вітчизняні й закордонні наукові розробки в галузі девелопменту, інвестиційного аналізу, вартісної оцінки, фінансового менеджменту, економічної статистики, стандартизації та інформаційного забезпечення функціонування ринку нерухомості, нормативно-правові джерела, що регулюють відносини у сфері нерухомого майна й оціночної діяльності.

Нерухомість - основа національного багатства країни. Стан ринку нерухомості впливає країни загалом, оскільки ринків капіталу, праці, товарів та послуг необхідні приміщення, відповідні виконуваної діяльності.

Купівля-продаж нерухомості, страхування і майнових суперечки, оподаткування, здавання майна у найм, акціонування підприємств і перерозподіл майнових часткою, реалізація інвестиційних проектів та кредитування під заставу - ось короткий перелік операцій, під час здійснення яких потрібні знання з економіки нерухомості. Такі операції поширені, стан ринку нерухомості впливає країни загалом, тому знання економіки нерухомості необхідна як на шляху успішної підприємницької діяльності різних видів, і у життя, у побуті кожної сім'ї і окремо взятих громадян.

Проаналізувавши особливості сучасного ринку нерухомості України, можна зробити висновок про його регіональну розшарованість та структурну неоднорідність. Важливим є прогнозування поведінки ринку нерухомості в короткостроковому періоді для учасників ринку, що переслідують короткострокові цілі, та в довгостроковому – для тих суб’єктів, що розглядають ринок нерухомості як об’єкт інвестування.

Дослідивши динаміку середньої ціни на нерухомість в Україні, Росії, країнах Європи та США, та міжнародні економічні рейтинги держав, можна зробити висновок про наявність зв’язку між цими індексами. Зважаючи на тісний зв'язок нерухомості з показниками розвитку держави на мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях, актуальність дослідження ринку нерухомого майна є надвисокою.

1. Голиков А. П. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика / А. П. Голиков, А. Г. Дейнека, Н. А. Казакова. – Х.: Олант, 2009. – 319 с.

2. Гриценко Е. А. Ринок нерухомості: закономірності становлення і функціонування / Е. А. Гриценко. – X.: Бізнес-Інформ, 2002. – 128 с.

3. Павленко В. Нерухомість та її оподаткування в умовах ринкової економіки. Перспективи введення податку на нерухоме майно в Україні / В. Павленко // Науковий вісник. – 1999. – № 3 (6). – 34-46 с.

4. Регіональні особливості ціноутворення на ринку об’єктів нерухомості, що приватизуються // Власність в Україні. – 2000. – № 1. – 42-43 с.

5. Тітяєв В. І. Проблеми і шляхи реформування економіки житлового господарства / В. І. Тітяєв, А. В. Полонін // Комунальне господарство міст: наук.-техн. сб. – К.: Техніка, 2009. – Вип. 34. – 95-98 с.

6. Усенко Я. Б. Структура і дінаміка ринку об’єктів оренди / Я. Б. Усенко // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. – 2000. – № 1. – 109 с.

7. Божко Е. А. Аналіз регіональних тенденцій зміни ціни на об’єкти нерухомості / Е. А. Божко // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – 2003. – №22. – 205 с.

8. Асаул А. М. Економіка нерухомості: Підручник / А. М. Асаул, І. А. Брижань, В. Я. Чевганова. – К.: «Лібра», 2004. – 307 с.

9. Пазинич В. І. Оцінка об’єктів нерухомості [навчальний посібник] / В. І. Пазинич, Л. А. Свистун – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 434 с.

10. Ринок нерухомості / А. М. Асаул, В. І. Павлов, І. І. Пилипенко, та ін.: [навч. посібник]. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 387 с.

11. Гриненко С. В. Економіка нерухомості. Конспект лекцій / С. В. Гриненко. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. – 107 с.

12. Татарова А. В. Оцінка нерухомості і керування власністю: Навчальний посібник / О. В. Татарова. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. - 70 с.

13. Алексєєв В. А. Угоди з нерухомістю. Практичний посібник. - М.: Проспект, 2006. – 340 с.