Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Автоматизация учета банковских учреждений \ 4854. Курсова робота Методика складання та подання фінансової звітності банку

Курсова робота Методика складання та подання фінансової звітності банку

« Назад

Код роботи: 4854

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Автоматизація обліку банківських установ

Тема: Методика складання та подання фінансової звітності банку

Кількість сторінок: 61

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні та нормативно-правові засади складання фінансової звітності в банку

1.1. Економічний зміст і призначення фінансової звітності банку

1.2. Склад, структура, класифікація та порядок формування фінансової звітності

1.3. Принципи підготовки та подання фінансової звітності

Розділ 2. Основні методи складання та аналізу фінансової звітності банку

2.1. Баланс банку: зміст, структура та методика заповнення

2.2. Характеристика звіту про фінансові результати та особливості його складання

2.3. Методика складання звіту про рух грошових коштівта звіту про власний капітал банку

2.4. Особливості складання квартальної та річної фінансової звітності банку

2.5. Специфіка складання консолідованої фінансової звітності банку

2.6. Порядок подання банками фінансової звітності до Національного банку України та її оприлюднення

Розділ 3. Проблеми впровадження та перспективи вдосконалення фінансової звітності банку

3.1. Перспективи вдосконалення фінансової звітності банку

3.2. Шляхи, що сприяють розширенню інформаційних можливостей фінансової звітності банку, для прийняття обґрунтованих управлінських рішень

3.3. Проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Фінансові звіти складаються відповідно до моделі бухгалтерського обліку, яка базується на очікуваному відшкодуванні історичної собівартості та на концепції збереження номінального фінансового капіталу.

У роботі розглянуто теоретичне та практичне значення складання та подання фінансової звітності банками України як для користувачів фінансової інформації, так і для банківської системи в цілому. Особлива увага приділяється складу фінансової звітності та строкам її подання, оскільки навіть найдоречніша інформація втрачає свою цінність та актуальність для користувачів, якщо вона подана несвоєчасно. Терміни подання фінансової звітності банків визначаються чинним законодавством України.

Основними нормативно-правовими документів, що регламентують вимоги та порядок складання фінансової звітності є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; Інструкція про порядок складання і оприлюднення фінансової звітності банків України; Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банківських установах, які потребують постійного доопрацювання.

Фінансові звіти є складовою процесу підготовки фінансової звітності. Повний комплект фінансових звітів, включає баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, а також ті примітки та інші звіти і пояснення, які є невід’ємною частиною фінансових звітів і без яких неможливо дати змістовне уявлення про роботу банку протягом звітного року. Вони можуть також містити додаткові таблиці та інформацію, що базується на таких звітах або випливає з них і має вивчатися паралельно з цими документами.

Методика складання Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів та Звіту про власний капітал банку ґрунтується на основних вимогах щодо розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно Інструкції про порядок складання і оприлюднення фінансової звітності банків України, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку України, які безпосередньо і визначають склад та зразки форм фінансової звітності.

Методологія складання звітності передбачає обов’язкове порівняння та зіставлення отриманих даних з попередніми роками для формування більш цілісного уявлення про функціонування банківської установи.

Особлива увага приділена питанню всебічного розкриття додаткової інформації щодо діяльності банку, яка наводиться у примітках до фінансових звітів, визнання доходів і витрат в залежності від джерел їх надходження, алгоритму розрахунку чистого прибутку комерційного банку за звітний період, вибору методу складання фінансових звітів.

Надзвичайно важливим моментом процесу формування фінансової звітності комерційного банку є проведення на достойному рівні його аналізу, таке дослідження дасть можливість побачити не просто цифри, а прослідкувати за роботою банку протягом року на основі розрахованих показників, винести об’єктивне рішення щодо ефективності його діяльності, порівняти отримані значення з запланованими.

Завдяки проведеному аналізу можна винести неупереджену оцінку діяльності банку не лише у порівняні з показниками минулого року, а також у співставленні даних з показниками функціонування банків-конкурентів, прослідкувати темпи зростання та приросту як окремих статей фінансових звітів до підсумку, так і звітності в цілому.

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» затверджений НБУ від 07.12.2000 р. №2121-111 (з урахуванням останніх змін) // http://www.portal.rada.gov.ua/.

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» затверджений Верховною радою України вiд 16.07.1999 № 996-XIV (з урахуванням останніх змін) http://www.portal.rada.gov.ua/.

3. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» затверджений Верховною Радою України вiд 28.12.1994 № 334/94-ВР (з урахуванням останніх змін) http://www.portal.rada.gov.ua/.

4. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування резервів під кредитні ризики в банках України, затверджена постановою Правління НБУ від 27.12.2007 № 481 // (з урахуванням останніх змін) http://www.portal.rada.gov.ua/.

5. Інструкція про порядок складання і оприлюднення фінансової звітності банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 р. №480 (з урахуванням останніх змін) http://www.portal.rada.gov.ua/.

6. План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджено постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. №280 (з урахуванням останніх змін) http://www.portal.rada.gov.ua/.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 (П(С)БО) “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87 // (з урахуванням останніх змін) http://www.portal.rada.gov.ua/.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // http://www.portal.rada.gov.ua/.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // http://www.portal.rada.gov.ua/.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // http://www.portal.rada.gov.ua/.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // http://www.portal.rada.gov.ua/.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «3агальні вимоги до фінансової звітності», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999р. №137) // http://www.portal.rada.gov.ua/.

13. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банківських установах, затверджено постановою Правління Національного банку України від 30.12.1998 р. № 566 (з урахуванням останніх змін) http://www.portal.rada.gov.ua/.

14. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені постановою правління НБУ від 18.06.2003 р. № 255 // http://www.portal.rada.gov.ua/.

15. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджені постановою Правління НБУ № 124 від 19.03.2003 р. // http://www.portal.rada.gov.ua/.

16. Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, розпорядження КМУ від 24 жовтня 2007 р. N911-р // http://www.portal.rada.gov.ua/.

17.Васюренко О. В. Облік і аудит в банках: Навч. посіб. - К.: Знання; 2006. - 595 с.

18.Герасимович А. М. та ін. Облік і аудит в банках: Підручник. - К.: КНЕУ, 2004. - 580 с.

19. http://www.portal.rada.gov.ua/.

Вступ

У сучасному світі банки працюють в нестабільному економічному і політичному середовищі. Звідси виникають неясність та непевність в отриманні очікуваного кінцевого результату, труднощі в розробці стратегічних планів та прогнозів, відсутність довіри партнерів один до одного і, як наслідок, руйнування господарських зв’язків. Для вирішення подібних проблем необхідна надійна та перевірена інформація про стан суб’єктів господарювання, ступінь достовірності якої, як правило, підвищується після проведення аудиторської перевірки.

Найбільш наочним та загальнодоступним джерелом інформації про діяльність банківської установи в цілому є фінансова звітність банку, яка розкриває результати його діяльності, дає комплексну характеристику успішності роботи за звітний період, фіксує та пояснює зміни, що відбулися протягом року, дає реальну можливість правдиво оцінити ефективність діяльності банку впорівнянні з минулими роками та аналогічними конкурентами на ринку банківських послуг.

Фінансова звітність є лицем банку. Вона являє собою систему узагальнених показників, які характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності установи за певний період. Дані фінансової звітності слугують основними джерелами інформації для аналізу фінансового стану установи.

Оскільки, саме для того щоб прийняти рішення, необхідно проаналізувати та дослідити забезпеченість фінансовими ресурсами, доцільність та ефективність їх розміщення і використання, платоспроможність банку, його взаємовідносини з партнерами та клієнтами. Оцінка цих показників необхідна і для ефективного управління банком в подальшому, за допомогою них керівники здійснюють планування, контроль, покращують та вдосконалюють напрями своєї діяльності.

Саме дослідження фінансової звітності відображає позитивні чи негативні підсумки діяльності банку та виносить рішення про правильність обрання облікової політики керівництвом. Надзвичайно важливою є звітність для складання платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції України.

Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить дані про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів банку за звітний період, а також важливий інструмент управління, який відображає майновий та фінансовий стан банку, дотримання ним фінансової дисципліни при виконанні визначеного кола операцій, забезпеченість відповідними джерелами коштів для своєчасного виконання зобов’язань.

Фінансові звіти складаються багатьма суб'єктами господарювання і надаються зовнішнім користувачам у різних країнах світу. І хоча такі фінансові звіти можуть виглядати подібними, вони відрізняються один від одного через соціальні, економічні та законодавчі особливості, притаманні кожній окремій країні. Крім того, при встановленні національних вимог беруться до уваги потреби різних користувачів фінансових звітів.

Звітність банку використовується для оцінки його конкурентоспроможності на ринку, рівня ліквідності активів банку, його платоспроможності, мобільності щодо прийняття відповідних рішень у критичних ситуаціях. Фінансова звітність складається на основі даних фінансового обліку.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів установи, яка є корисною для широкого кола користувачів у прийнятті ними відповідних економічних рішень. Фінансові звіти демонструють також результати управління, здійснюваного управлінським персоналом, або підзвітність управлінського персоналу за довірені йому ресурси.

Економічні рішення, що їх приймають користувачі фінансових звітів, вимагають оцінки здатності суб'єкта господарювання генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також часу та впевненості в їх генеруванні. Користувачі отримують змогу краще оцінювати цю здатність генерувати грошові кошти чи їх еквіваленти, якщо вони мають у своєму розпорядженні інформацію, зосереджену на фінансовому стані, результатах діяльності та змінах у фінансовому стані суб'єкта господарювання.

Актуальним залишається питання впровадження методики складання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що є загальноприйнятими в міжнародній практиці, та сприятимуть більш активній інтеграції українських банків в міжнародну банківську систему.

Фінансова звітність задовольняє практично всі інформаційні потреби, що є загальним для широкого кола користувачів.

Складання адекватної сучасним вимогам фінансової звітності дасть можливість забезпечити керівництво та персонал банку високоякісною інформаційною базою, що необхідна, насамперед, для оптимізації банківських продуктів, ефективного управління прибутком, об’єктивності оцінки діяльності банку та його структурних підрозділів, раціонального використання ресурсів, підтримки вигідного взаємоузгодження сфер та видів діяльності банку.

У нинішніх умовах розвитку банківського сектора України, з огляду на зростаюче збільшення обсягу інформаційних потоків, активне посилення конкурентної боротьби банків, постійну диверсифікованість банківської діяльності, ускладненість процесів управління, нестабільність економічного законодавства, доречно створювати систему інформаційної підтримки прийняття виважених рішень наоснові аналізу фінансової звітності банку.

Розроблення ефективної політики здійснення окремих банківських операцій неможливе без проведення дослідження факторів, що прямо чи опосередковано впливають на результати діяльності комерційних банків. Не менш важливим є і проведення комплексного аналізу діяльності банку, використовуючи дані фінансової звітності, як єдиної системи щодо результативності та надійності.