Распечатать страницу

Звіт з практики Фінансовий стан ТзОВ «Ромас»

« Назад

Код роботи: 4851

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Фінансовий аналіз

Тема: Фінансовий стан ТзОВ «Ромас»

Кількість сторінок: 23

Дата виконання: 2011

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика ТзОВ „Ромас”

1.1. Техніко-економічна характеристика підприємства

1.2. Склад та структура активу балансу Товариства

1.3. Характеристика трудових ресурсів установи

Розділ 2. Аналіз фінансового стану підприємства

Розділ 3. Напрямки покращення економічного стану ТзОВ "Ромас"

Висновки

Список використаних джерел

Неодмінною складовою переходу України до ринкових відносин є створення нових підприємницьких структур та приватизація підприємств. Цей перехід зумовив еволюцію відносин власності і типів суб’єктів господарювання в напрямку забезпечення їх розмаїття. Процеси ринкових перетворень привернули суттєву увагу до дослідження теоретичних та практичних проблем подальшого розвитку та підвищення ефективності функціонування підприємств як державного, так і приватного сектора економіки України.

Особливістю формування цивілізованих ринкових відносин в Україні є посилення впливу таких чинників, як жорстка конкурентна боротьба, технологічні зміни та постійне вдосконалення методів технічної обробки економічної інформації. Середовище, в якому функціонують вітчизняні підприємства характеризуються також безперервними нововведеннями в податковому законодавстві, змінами процентних ставок та валютних курсів, а також різкими коливаннями цін на ресурси та відносно високим темпом інфляції. Більшість цих факторів враховується при викладенні матеріалу вітчизняними та російськими авторами підручників та навчальних посібників, використаних при написанні даної роботи.

Ефективне виробництво та реалізація якісної продукції позитивно впливають на загальний стан підприємства. Збої у виробничому процесі, погіршення якості продукції, ускладнення з її реалізацією ведуть до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, внаслідок чого погіршується його платоспроможність. Очевидним також є і зворотній зв'язок, який полягає у тому, що відсутність коштів може призвести до перебоїв у забезпеченості матеріальними ресурсами, а отже, і у виробничому процесі. Однак у виробничій діяльності українських підприємств часто трапляються випадки, коли і добре працююче підприємство відчуває фінансові ускладнення, пов'язані з недостатньо раціональним розміщенням і використанням наявних фінансових ресурсів.

Тому, проходження виробничої практики є невід’ємною складовою частиною процесу професійної підготовки студентів.

Метою проходження практики на підприємстві є формування у студентів професійних знань і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах, на базі знань набутих під час навчання; поглиблення та закріплення в студентів теоретичних знань, опанування студентами сучасними прийомами, методами та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії; виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Основними завданнями практики є: закріплення теоретичних знань і застосування їх у практичній діяльності; формування професійних знань і навичок під час професійної діяльності; збирання, систематизація необхідних матеріалів для даної роботи.

Базою практики обрано товариство з обмеженою відповідальністю ТзОВ (надалі Товариство) „РОМАС”, яке займається оптовою торгівлею будівельними матеріалами, а також, будівельно-монтажними роботами.

ТзОВ «РОМАС» знаходиться у місті Червоноград Львівської області. Товариство займається оптовою торгівлею будівельними матеріалами, а також надає будівельно-монтажні роботи в межах Червонограда та Сокальського району.

На підприємстві працює 42 особи різного кваліфікаційного рівня, який і має вирішальний вплив на формування заробітної платні.

Підприємство має недостатню фінансову стійкість. Про це свідчить ряд показників. Незважаючи на те, що підприємство має добрі результати по деяких показниках, воно знаходиться в нестійкому фінансовому стані через нестачу грошових коштів і на даний момент працює у збиток. Хоча і продукція не залежується на складі, тобто на неї є попит повинна була б приносити великий дохід підприємству. Але великий вплив є кількість цієї продукції, на яку вплинуло те, що Товариство велику частину сплачує відсотки по кредиту і невзмозі закуповувати велику кількість товару.

Оскільки на ТзОВ "РОМАС" існує дві великі проблеми – це різке підвищення курсу американського долара, яке призвело до великих відсотку сплачування кредиту та немала дебіторської заборгованості, на них потрібно звернути особливу увагу. Проблему збуту можна вирішити через реалізацію продукції з негайною оплатою і, звісно ж, шляхом зниження відпускних цін. Щодо дебіторів, то потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків зі споживачами.

Доцільно також продати застарілу частину основних фондів,їхнє використання добігає завершенню, а отриману суму спрямувати на придбання нового обладнання чи на розширення виробничої та збутової діяльності. А також зацікавити інвесторів у привабливості підприємства для залучення їхніх коштів, які б могли покращити економічний стан Товариств, розрахуватися із банком і працювати на повну силу для одержання максимального прибутку

Пошук ефективних механізмів управління фінансовими ресурсами та забезпечення їх реальної інтеграції в систему ринкових відносин зумовлює необхідність розробки певної фінансової стратегії на даному етапі розвитку підприємства. Адже, сьогодні нас відділяє вже немало часу відтоді, як Україна стала на шлях ринкових перетворень. Цей шлях і досі залишається складним та заплутаним, а часом навіть незбагненним пересічному громадянину, що давно звик чути про реформування економіки, не помічаючи реальних змін на краще.

На думку багатьох західних економістів, проблема української промисловості полягає в тому, що керівники багатьох підприємств є вихованцями старої командно-адміністративної системи господарювання, в якій, при відсутності функціонуючого ринкового механізму та дефіцитності ресурсів, споживчий попит сприймався як небажане явище або, навіть, як гальмо економічного розвитку. Відмінність ринкової економіки в цьому відношенні полягає в тому, що споживчий попит в будь-якій формі розуміється виробником як стимул до збільшення обсягів підприємства.

1. Бандурка О. М. Фінансова діяльність підприємства / О. М. Бандурака, М. Я. Коробов. – К.: ЛИБІДЬ, 1998. – 350 с.

2. Білик М. С. Державні підприємства як об'єкт фінансового управління в умовах переходу до ринкової економіки / М. С. Білик // Український журнал "Економіст" – 1999. №1. – 5 с.

3. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента / И. А.Бланк. – К.: НИКА-ЦЕНТР, 1999. – 3 с.

4. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально- практичний посібник / За ред. С. Ф. Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс­Клуб», 2000. - 768 с.

5. Бухгалтерський облік та оподаткування: Навч. посібник / За ред. Хом’яка Р. Л., Лемішовського В. І. - Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2008. - 1112 с.

6. Вітлінський В. В. Ризик у менеджменті / В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний. – К.: ТОВ "БОРИСФЕН-М", 1996. – 9 с.

7. Заблоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / Б. Ф. Заблоцький. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. — 107 с.

8. Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник. - Львів: “Магнолія Плюс”, 2006. – 428 с.

9. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности – М.: Финансы и статистика, 1996.

10. Ковалевський В. В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / В. В. Ковалевський. — К.: Знання, 2004. — 350 с.

11. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы, концепции и методы – М.: Финансы, 1997.

12. Партин Г. О. Фінанси підприємств / Г. О. Партин, А. Г Загородній // Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. – 379 с.