Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Международная экономика \ 4849. Розрахункова робота Економіка та платіжний баланс Ірландії

Розрахункова робота Економіка та платіжний баланс Ірландії

« Назад

Код роботи: 4849

Вид роботи: Розрахункова робота

Предмет: Міжнародна економіка

Тема: Економіка та платіжний баланс Ірландії

Кількість сторінок: 39

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи побудови та аналізу платіжного балансу країни

1.1. Особливості економіки Ірландії

1.2. Економічний зміст платіжного балансу та його структура

1.3. Принципи складання платіжного балансу,та чинники які впливають на нього

Висновки до 1 розділу

Розділ 2. Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу та інструменти його регулювання

2.1. Рахунки платіжного балансу та їх взаємозв’язок

2.2. Інструменти регулювання платіжного балансу

Висновки до 2 розділу

Розділ 3. Аналіз платіжного балансу Ірландії

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Зовнішньоторговельна діяльність країни обраховується у вигляді платіжного балансу. Макроекономічне призначення платіжного балансу полягає в тому, щоб у лаконічній формі відбивати стан міжнародних економічних відносин даної країни з її закордонними партнерами, являючись для вибору кредитно-грошової, валютної, бюджетно-податкової, політики і управління державною заборгованістю.

Актуальність розгляду даної теми для Ірландії пов’язана з тим, що країну охопила світова економічна криза, яка негативно позначилася на її зовнішньоекономічній діяльності і безпосередньо призвела до зменшення попиту та цін на послуги та товари виробництва, а також зменшення фізичного обсягу товарів та послуг. Тому в даний час для країни є необхідним визначити свою позицію та напрям оптимізація платіжного балансу для того, щоб поліпшити умови функціонування економіки в цілому, оптимізувати міжнародну економічну діяльність загалом та її окремих компонентів. Тому уряд проводячи економічну політику повинен враховувати ті обмеження та вимоги які висувають завдання формування платіжних балансів, а також аналізувати та застосовувати шляхи та засоби подолання негативних явищ та процесів, що виникли у результаті різних збурень на світовому ринку.

Метою даної роботи є розгляд не тільки теоретичних основ побудови та аналізу платіжного балансу, його структури та факторів, що мають безпосередній вплив на баланс, а також порівняльна розробка характеристики платіжного балансу за 2008-2010 роки. Таким чином, розгляд платіжних балансів цих років дасть можливість проаналізувати зміни, що відбулися в зовнішньоекономічній діяльності Ірландії. Мета роботи зумовлює виконання таких завдань, як:

- дослідження поняття та основ побудови платіжного балансу, його структуру та факторів, що впливають на стан платіжного балансу;

- аналіз платіжного балансу Ірландії за 2008-2010 роки, а також дослідження статистичних розрахунків та їх співставлення за обома роками, визначення основних тенденцій розвитку за допомогою статистичних розрахунків;

- дослідження напрямків та засобів подолання пасивного сальдо поточних операцій, визначення особливостей їх застосування на практиці.

Всі країни є учасницями сучасного світового господарства. Активність цієї участі, ступінь інтеграції окремих країн у світове господарство різні. Як один з основних об'єктів державного регулювання, платіжний баланс характеризує відношення країни з іншим світом. Стан платіжного балансу - індикатор стану всієї економіки, а динаміка зміни стану окремих його статей відображає головні тенденції економічного розвитку суспільства й, як слідство, може служити основним джерелом інформації для прийняття рішень державної політики. Стійкий стан платіжного балансу для економіки відкритого типу повинне розглядатися як пріоритетний напрямок розвитку економіки.

Актуальність теми полягає у тому, що платіжний баланс являє собою дзеркальне відображення економічного стану країни. У сучасних умовах важко прогнозувати або брати активну участь у міжнародній валютно-фінансовій системі, якщо чітко і реально не збалансований платіжний баланс. Об'єктивно зумовлені тенденції до зростання взаємозв'язків і взаємовпливів економіки розвинених країн вимагає ретельного підходу до розробки платіжного балансу країни.

Метою розрахункової роботи є: засвоєння загальних питань щодо організації міжнародних економічних відносин, розкриття суті та основних прикладних категорій та підготовка фахівців такого рівня в галузі міжнародної економіки, який забезпечуватиме їм мобільність, конкурентні переваги не тільки національному, але і міжнародному ринку праці, забезпечення засобів обслуговування зовнішньоекономічних операцій, їх обліку, визначення, виміру і аналізу взаємозв’язків основних макроекономічних змінних, що характеризують участь країни у міжнародних економічних процесах, а також усвідомленні досягнення зовнішньої і внутрішньої рівноваги у відкритій економіці – основою при цьому виступає платіжний баланс.

Платіжний баланс являє собою статистичний звіт, в якому в систематизованому вигляді представлені дані про зовнішньоекономічні операції країни протягом певного періоду часу. Основний принцип, що лежить в основі побудови платіжного балансу - принцип подвійного запису.

У разі, коли платіжний баланс незбалансований, існує два найпростіших виходи: або взяти в борг, або продати активи. Це - шляхи фінансування дефіциту поточного рахунку платіжного балансу. Країна, що має дефіцит платіжного балансу за поточними операціями, витрачає на товари та послуги з-за кордону і на трансферти за кордон більше своїх доходів від продажу товарів і послуг за кордон. Країна фінансує дефіцит поточного рахунку платіжного балансу, продаючи активи іноземцям або беручи у них гроші в борг.

Позитивне сальдо поточного рахунку платіжного балансу протилежне дефіциту. В такому разі країна виручає за кордоном більше, ніж вона витрачає там, тобто накопичує закордонні активи або кредитує іноземців як сторону, що забезпечує позитивне сальдо. Однак суттєва різниця полягає в тому, що країні, яка мала активне сальдо за рахунком поточних операцій, не потрібно коригувати свої витрати і доходи. При цьому подібне активне сальдо зменшиться, якщо країна, що має дефіцит, стане коригувати свій платіжний баланс за поточними операціями, щоб скоротити дефіцит.

Залежно від того, має країна позитивне сальдо або дефіцит поточного рахунку платіжного балансу, загальна вартість закордонних активів, які перебувають в їх власності, змінюється. Чисті закордонні активи — це перевищення закордонних активів, якими володіють вітчизняні резиденти, над активами, якими володіють іноземці.

Необхідно відзначити, що на практиці, коли йдеться про сальдо платіжного балансу, найчастіше мають на увазі сальдо по поточних рахунках платіжного балансу. Це сальдо має першочергове значення при обговоренні зв’язків між платіжним балансом і СНР. Воно часто інтерпретується як сальдо обміну реальними економічними цінностями між резидентами та нерезидентами. Якщо сальдо по поточних операціях позитивне, це означає, що резиденти надали реальних економічних цінностей у поточному періоді нерезидентам значно більше, ніж нерезиденти їм. Відповідно від’ємне сальдо по поточних операціях показує, на скільки більше нерезиденти надали у поточному періоді реальних економічних цінностей резидентам, ніж резиденти їм.

Економічні відносини України та Ірландії протягом 2010-2011 років набули все більшого розвитку. Серйозного поштовху розвитку двостороннього економічного співробітництва, передусім в інвестиційній сфері, має надати укладення двосторонньої Конвенції про уникнення подвійного оподаткування, згоди щодо основних положень якої сторони досягли під час 5-го раунду переговорів (21-23 червня 2011 року, Дублін). Попри несприятливі глобальні економічні тенденції за 2011 рік порівняно з 2010 роком обсяг двосторонньої торгівлі товарами і послугами між Україною та Ірландією збільшився на 51 % (на 89 млн. дол. США) і склав 264 млн. дол. США.

Експорт товарів та послуг з України до Ірландії зріс на 42 % (на 22 млн. дол. США) і склав 75 млн. дол. США. Імпорт товарів та послуг з Ірландії до України збільшився на 55 % (на 67 млн. дол. США) і склав 189 млн. дол. США. За 1-й квартал 2012 року обіг товарами і послугами збільшився на 0,4 % і склав 55 млн. дол. США. Експорт – 19,2 млн. дол. США, імпорт – 36 млн. дол. США. Станом на 1 січня 2012 року обсяг інвестицій з Ірландії становить 156,6 млн. дол. США.

1. Бахрамов Ю. М., Глухов В. В. Организация внешнеэкономической деятельности. Особенности менеджмента: Учебное пособие. - Серия «Учебники для вузов». Специальная литература. - СПб: Издательство «Лань», 2006.

2. Лук’яненко Д. Г. Міжнародна економіка: Навч. посібник. – К.: ВІПОЛ, 2008. – с. 51-57.

3. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2007.

4. Одягайло Б. Міжнародна економіка: Навчальний посібник/ Бо-рис Одягайло,. - К.: Знання, 2005.

5. Передрій О. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник/ Олександр Передрій,; М-во освіти і науки України, Закарпатський держ. ун-т. - К.: Центр навчальної літератури, 2006.

6. http://w3.unece.org/.

7. http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,101/id,1647/.

8. http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/bilancia_pag;internal&action=_setlanguage.action?LANGUAGE=en.

9. http://ecolib.com.ua/article.php?book=40&article=4776.

10. http://ireland.mfa.gov.ua/ua/ukraine-ireland/trade.