Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансовый анализ \ 4847. Курсова робота Аналіз фінансової стійкості підприємства (на матеріалах ТОВ «Торговий дім «Агрофіт»)

Курсова робота Аналіз фінансової стійкості підприємства (на матеріалах ТОВ «Торговий дім «Агрофіт»)

« Назад

Код роботи: 4847

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Фінансовий аналіз

Тема: Аналіз фінансової стійкості підприємства (на матеріалах ТОВ «Торговий дім «Агрофіт»)

Кількість сторінок: 55

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

1. Господарська діяльність ТОВ «Торговий Дім «Агрофіт»

2. Аналіз фінансової стійкості ТОВ « Торговий Дім «Агрофіт»

3. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості та оборотності запасів

4. Аналіз платоспроможності та показників ділової активності

5. Шляхи покращення фінансової стійкості ТОВ «Торговий Дім «Агрофіт»

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства і його потенціал в діловому партнерстві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин : як самого підприємства, так і його партнерів.

В Україні фінансове регулювання і стимулювання ефективності виробництва перебуває в стадії реформування і вимагає ретельного аналізу і прийняття відповідних рішень. Тому з метою ліквідації дії негативних факторів на розвиток відносин і забезпечення економічної стабілізації необхідно розібрати і прийняти концепцію фінансової політики і фінансової стабілізації України з позиції фінансових відносин як цілісної системи. Ступінь використання державою фінансів для регулювання економічного розвитку тісно зв'язана зі створенням умов для функціонування ринку.

З переходом економіки України на ринкові відносини розроблення фінансової стратегії підприємства, як один з розділів фінансового менеджменту, поступово займає належне йому по значимості місце в аналітичній роботі підприємств. В даний час кожен суб'єкт, що хазяйнує, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати як власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних чи партнерів контрагентів.

Однією з проблем переходу від командно-адміністративної системи до ринкових відносин стала реконструкція економіки нашої держави.

Для вирішення цієї проблеми нам необхідно провести реконструкцію окремих економічних суб’єктів – підприємств.

Тема даної курсової роботи – «Аналіз фінансової стійкості підприємства» є надзвичайно актуальною в сучасних умовах. Адже фінансове становище являє собою найважливішу характеристику фінансової діяльності підприємства. Воно визначає конкурентоздатність підприємства і його потенціал у діловому співробітництві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин: як самого підприємства, так і його партнерів.

Підприємство являє собою складну систему, яка швидко змінюється. В ній беруть участь велике число працівників різної кваліфікації, багато різноманітної техніки та різні види продукції та товарів.

Підприємство для нормальної роботи повинні розробляти стратегічні, річні й оперативні плани. Вони встановлювані для підприємства повинні бути реальними, заснованими на фактах і здійсненними, тільки так можна домогтися успіху в діяльності підприємства.

Отже, мета курсової роботи – дослідити сутність та необхідність фінансової стійкості підприємства, методичні аспекти її оцінки, тобто закріплення теоретичних знань, поглиблене вивчення методики аналізу фінансового стану, придбання практичних навичок в проведенні аналізу фінансового стану та підготовці рекомендацій, спрямованих на покращення фінансової стійкості реального діючого підприємства ТОВ «Торговий дім «Агрофіт».

Об’єкт дослідження даної роботи: товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Агрофіт».

Предметом дослідження є фінансова стійкість ТОВ «Торговий дім «Агрофіт».

Основними джерелами інформації послужила фінансова звітність підприємства, періодична та наукова література.

З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці. Сама поява конкуренції, форми і методи її прояву вимагають радикальної перебудови організаційно-функціональної структури і методів управління сучасним підприємством, принципово нових підходів планування і реалізації стратегії і тактики господарської діяльності.

Діяльність стійких підприємств має бути спрямована на підтримку і розвиток досягнутого рівня стійкості за рахунок реалізації такого комплексу організаційно-технічних заходів, які забезпечили б можливість удосконалювати більшості основних показників роботи підприємства, зокрема й підтримку фінансової стійкості.

Слід звернути увагу на те, що у період з 2012 по 2013 роки підприємство знаходилось в нестійкому фінансовому стані. Підприємству не вистачало власних оборотних засобів. Зменшення дебіторської заборгованості та значне збільшення кредиторської заборгованості свідчить про неспроможність підприємства погасити заборгованість. Підприємство залежить від інвесторів.

Головною проблемою даного підприємства є розбіжності в строках платежів по зобов’язанням зі строками надходжень, грошові потоки не збалансовані в часі. Такий стан може викликати проблеми при закупівлі оборотних активів для продажу і буде вимагати залучення додаткових коштів, які, зважаючи на стан підприємства, буде отримати нелегко. Тому необхідно розробити заходи для покращення ліквідності балансу, також збалансувати надходження і видатки за строками. Здатність підприємства виконувати свої короткострокові зобов’язання – коефіцієнти ліквідності відповідають вимогам різних груп користувачів аналітичної інформації (постачальники, кредитори, інвестори).

Таким чином, у хиткому і слабо прогнозованому зовнішньому середовищі підприємства поставлені перед проблемою виживання, адаптації до ринкових умов господарювання. Практично єдиним виходом із цієї ситуації є пошук шляхів організаційного розвитку, підвищення ефективності – діяльності і структур. Звідси випливає, що необхідність збалансованого зростання підприємства може виникнути як наслідок прагнення до збереження, підтримки фінансової стійкості, а також економічного зростання підприємства. При цьому саме зростання може виступати як засіб, що гарантує підприємству підтримку стійкості.

1. Андрєєва Г. А. Економічний аналіз: Навчальний посіб. / Г. А. Андрєєва. - К.: Знання, 2008. - с. 212-231.

2. Бандурака О. М., Коробов Н. Л., Орлов П. И., Петрова К. К. Фінансова діяльність підприємств. Підручник. – К.: Либідь, 2007.

3. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 592 с.

4. Буряк П. Ю., Римар М. В. та ін. Фінансово-економічний аналіз Підручник. – К.: ВД “Професіонал”, 2009.

5. Бугай В., Омельченко В. Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства // Держава та регіони. – Серія: Державне управління, 2008.

6. В. М. Івахненко, М. І. Горбаток. Курс економічного аналізу. Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.: КНЕУ, 2005. – 302 с.

7. Економічний аналіз: навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540с.

8. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Знання, 2008. – 159 с.

9. Котляр М. Л. Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів. // Фінанси України. – 2010. – №1.

10. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз підприємств. Навч. Посібн. – К.: Знання, Вища освіта ХХІ століття, 2008. – 294 с.

11. Костирко Р. Фінансовий аналіз: Навч. Посібник. – Х.: Фактор, 2007.

12. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2009. – 387 с.

13. Литвин Б. М., Стельмах М. В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник – К.: Вид-во "Хай-Тек Прес", - 335 с.

14. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2007. – 280 с.

15. Митрофанов Г. В. Фінансовий аналіз Навчальний посібник для ВНЗ. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 301 с.

16. Павловська В. М. Фінансовий аналіз Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: Знання, 2008. – 388 с.

17. Пилипенко А. Фінансова стійкість і стратегія підприємства в умовах ринку. // Банківська справа. – 2009. – №2.

18. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства.: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 654 с.

19. Таркуляк А. О. Фінансовий аналіз Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Знання, 2007. – 204 с.

20. Турило А. М. Визначення категорій « Економічний стан підприємства» / А. М. Турило // Актуальні проблеми економіки. – 2010. №7 (109). – с. 164-168.

21. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 2006. – 448 с.

22. Федорович Р. В. Теорія економічного аналізу: Підручник. – Тернопіль.: Укрмедкнига, 2008. – 322 с.

23. Чумаченко М. Г. Економічний аналіз.: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2009. – 540 с.

24. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник – К.: Кондор, 2005 – 196 с.

25. Шиян Д. В., Строченко Н. І. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: Видавництво А.С.К., 2007.