Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансовый учет \ 4840. Дипломна робота Управління основними засобами підприємства на прикладі ПАТ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство»

Дипломна робота Управління основними засобами підприємства на прикладі ПАТ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство»

« Назад

Код роботи: 4840

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Фінансовий облік

Тема: Управління основними засобами підприємства на прикладі ПАТ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство»

Кількість сторінок: 107

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 2000 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні та методичні основи управління основними засобами підприємства

1.1. Економічна сутність основних фондів та їх характеристика

1.2. Оцінка та показники зношування основних фондів

1.3. Відтворення основних фондів підприємства

Розділ 2. Аналіз системи управління використанням та оновленням основних засобів підприємства

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Склад та структура основних засобів на підприємстві

2.3. Аналіз забезпеченості підприємством основними засобами

Розділ 3. Напрямки удосконалення управління основними засобами на підприємстві

3.1. Механізм державного регулювання відтворення основних виробничих засобів в Україні

3.2. Напрями покращення забезпеченості основними засобами на підприємстві

3.3. Зарубіжний досвід державної підтримки сільськогосподарського виробництва та напрями його використання у вітчизняній практиці

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Актуальність теми. Ефективне функціонування аграрного сектору економіки України в ринкових умовах об’єктивно обумовлює формування потужної матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств, особливо її головної ланки – основних виробничих засобів. Ритмічно функціонуючий технологічний комплекс основного капіталу забезпечує безперебійний виробничий процес, визначає економічний ефект усіх господарюючих суб’єктів.

Економічна ефективність окремих сільськогосподарських підприємств і галузі в цілому залежить від управління, забезпеченості, технологічної структури та ефективності використання окремих видів основних засобів, незалежно від їх організаційно-правової форми. Основними джерелами відтворення засобів праці підприємств є прибуток, амортизаційні відрахування та кредит. Внаслідок тривалої збитковості сільського-сподарських підприємств спостерігається спад інвестиційної активності, звужене відтворення основних засобів та негативні зміни у їхньому видовому складі.

Науково обґрунтовані методологічні положення щодо соціально-економічної суті, стану та руху основних засобів є підґрунтям для аналізу економічної ефективності їх використання та відтворення в умовах ринку.

Теоретичні аспекти сутності основних засобів, особливості їх формування, підвищення економічної ефективності використання й обґрунтування технологічної потреби викладені в наукових працях Б.А. Аламанова, Я.М. Блянкмана, А.Ф. Бочка, А.Е. Булатова, М.Г. Вайнера, М.Г. Вергуна, Н.Г. Виговської, О.М. Голованова, О.О. Горошанської, В.А. Доманського, К.І. Єремєєва, Г.М. Коливанова, В.С. Котковського, П.А. Лайка, І.Д. Лаптєва, А.С. Лібкінда, І.С. Малишева, В.М. Обуховського, Г.М. Підлісецького, А.П. Покиньчереди, М.П. Поліщука, С.С. Сергєєва, Л.Н. Сінєви, М.М. Хмелевського, Н.В. Швець, Л.Д. Шурди, А.В. Янчева та ін.

Незважаючи на велику кількість і різноплановість досліджень, недостатньо вивченою залишається проблема упраління основними засобами підприємств, зокрема сільськогосподарських, економічні механізми і моделі їх формування та використання в умовах ринку, кількісні взаємозв’язки між рівнем забезпеченості, якісним складом та ефективністю виробництва. Зазначене свідчить про актуальність і необхідність проведення даного дипломного дослідження.

Мета та завдання дослідження. Метою дипломного дослідження є обґрунтування теоретичних і методичних положень управління, аналізу формування основних засобів, розробка рекомендацій щодо рівня забезпеченості, видового складу, підвищення економічної ефективності та відтворення основних засобів в умовах ринку. Відповідно до поставленої мети в необхідно вирішити наступні завдання:

- визначити економічну сутність основних фондів та їх характеритику;

- представити показники зношууввання основних фондів та процес їх відтворювання на підприємстві;

- проаналізувати систему управління освноними засобами на підприємстві;

- дослідити склад та структуру основних засобів на підприємстві;

- проаналузвати забезпеченість підприємством освноними засобами;

- визначити механізм державного регулювання відтворення основних виробничих засобів в Україні;

- визначити напрями покращення забезпеченнотсі основними засобами на підприємстві;

- дослідити зарубіжний досвід державної підтримки сількогосподарського виробництва та визначити напрями його використання у вітчизняній практиці.

Об’єкт дослідження – процес управління, формування та використання основних засобів на сількогосподарському підприємстві ПАТ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство».

Предмет дослідження – комплекс теоретичних, методичних і практичних аспектів ефективного використання, відтворення та управління основними засобами на підприємстві.

Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою дослідження є системний підхід до пізнання економічних явищ, економічні категорії та об’єктивні закони відтворення основних засобів, законодавчі акти, урядові рішення і постанови.

При проведенні дипломного дослідження використано методи економічного і статистичного аналізу: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення, формування висновків); статистико-економічний, зокрема групування, індексний; розрахунково-конструктивний (при розрахунках показників фондозабезпеченості та економічної ефективності виробництва); рядів динаміки; порівняння та зіставлення кількісних і якісних показників; кореляційно-регресійний (при визначенні кількісного впливу основних чинників на ефективність виробництва); табличний (для відображення аналітичної та статистичної інформації); графічний (при відображенні взаємозв’язків окремих процесів і інструментів економічного механізму відтворення основних засобів); економіко-математичний з використанням ПЕОМ і прикладних пакетів програми Microsoft Excel (при розробці моделей залежності виробничої діяльності від рівня забезпеченості основними засобами).

Інформаційними джерелами дослідження були Закони України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, оперативна інформація Міністерства аграрної політики України, вітчизняна та зарубіжна економічна література, періодичні видання, первинна документація і звітність ПАТ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство», інформаційні ресурси світової комп’ютерної інформаційної мережі Internet.

Структура та обсяг дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Робота викладена на 98 сторінках комп’ютерного тексту, містить 14 таблиць, 19 рисунків, 3 додатків на 5 сторінках. Список використаних джерел налічує 100 позиції на 9 сторінках.

Висновки

Економічна сутність і матеріально-речовий зміст основних засобів служать визначальними характеристиками щодо окреслення їхнього значення у здійсненні відтворювальних процесів, функціонуванні та розвитку будь-якого виробництва. Зростання й удосконалення засобів праці забезпечують підвищення технічної оснащеності та продуктивності праці на підприємстві. Знаряддя праці, які є найбільш активною частиною основних фондів, становлять матеріальну основу виробничої потужності підприємства.

В виробничої сфери вирішальну роль має стан та технічний рівень активної частини основних фондів. Він визначає можливості підприємства щодо збільшення виробничих потужностей та виробничої програми, рівень продуктивності праці основного виробничого персоналу. Це вимагає першорядної уваги з боку керівництва до збільшення питомої ваги активної частини основних фондів в їх загальному обсязі.

Провівши теоретичне дослідження було виявлено, що основні фонди є найбільшою складовою виробничого капіталу підприємств. Вони утворюють основу підприємницької діяльності, додають їй стабільність і стійкість. Основні фонди мають низьку ліквідність, їх розпродаж супроводжується значною втратою вартості і появою серйозних проблем у підприємств. Тому збереження і ефективне використання основних фондів протягом нормативного або очікуваного терміну корисного використовування (експлуатації) та одночасно виведення з виробництва фізично і морально застарілих основних фондів, перш за все їх найактивнішої частини, – знарядь праці, їх заміна на новій технічній і технологічній основі з використанням накопиченої амортизації – такий зміст має для підприємства нормальний процес обігу капіталу, вкладеного в основні виробничі фонди.

Ефективне відтворення основних фондів на підприємствах у сучасних умовах вважається одним із суперечливих та трудомістких процесів. З огляду на це, головним завданням для вітчизняних підприємств є пошук шляхів прискорення колообігу відтворювальних процесів та можливості більш дешевого і ефективного залучення інвестиційних ресурсів.

Об’єктом дослідження в дипломній роботі було обрано сільськогосподарське підприємство Публічне акціонерне товариство «Балаклійське хлібоприймальне підприємство».

ПАТ «Балаклійське ХПП» – потужне багатопрофільне підприємство з багатою історією та великими перспективами у майбутньому. До складу підприємства входять комплекси по рослинництву, по тваринництву, млиновий комплекс, хлібозавод та елеваторний комплекс з повною інфраструктурою. Сучасне технологічне обладнання, власне вирощування зернових культур на орендованих землях в Харківській області, його зберігання та власна переробка гарантують високу якість борошна та продукції хлібозавода. Станом на 01 лютого 2016 року колектив підприємства налічує 210 чоловік.

Аналіз фінансово-господарської діяльності ПАТ «Балаклiйське ХПП» свідчить, що існує ряд проблем на сьогодні, основними з яких є як внутрішні - високий рівень фізичного зносу основних фондів, зростаюча частка нерозподіленого збитку який негативно вливає не власний капітал та фінансову незалежність підприємства, так і зовнішні - щорічне підвищення цін на ресурси, а також відсутність реальної підтримки аграрної галузі на державному рівні. Також, слід зазначити, що події 2013-2014 років негативно вплинули на фінансовий результат підприємства. В цілому, підприємство є платоспроможним, прибутковим, з достатньо стабільним фінансовим становищем залежно від галузі.

Дослідивши кореляційно-регресійний зв'язок між випуском продукції та основними виробничими фондами було визначено, що він є несуттєвими.

Також, з проведеного дослідження у другому розділі, можна зробити висновок, що ПАТ «Балаклійське ХПП» має проблеми забезпечення власними коштами та в основному веде діяльність за рахунок позикових коштів, проте коефіцієнти ліквідності для сількогосподарського підприємства допустимі. ПАТ «Балаклійське ХПП» рентабельне, хоча у 2013-2014рр. події які відбувалися в країні, економічна та фінансова кризи негативно вплинули на фінансовий результат підприємства, проте вже у 2015 році отримали прибуток.

Також, можна стверджувати що підприємство забезпечене основними засобами, та постійно їх оновлює для забезпечення ефективної діяльності та надання якісних послуг своїм клієнтам.

На сьогодні державне регулювання відтворення основних виробничих засобів є неефективним через відсутність спеціального законодавчого документу, який би регламентував цей процес, а сукупність законодавчих актів, які регламентують застосування його складових частин, мають суттєві розбіжності щодо спеціальних економічних категорій і процесів, або ж повністю ігнорують деякі сфери державного регулювання (як приклад амортизаційна політика).

Для покращення процесу державного регулювання відтворення основних виробничих засобів агроформувань необхідно розробити спеціальні законодавчі акти, які б уніфікували його складові та визначили види і міру відповідальності суб’єктів за невиконання або неналежне виконання ними встановлених вимог. За розробки законодавчих актів необхідно враховувати специфіку функціонування агроформувань, реальні можливості накопичення власних джерел відтворення основних виробничих засобів, особливо амортизаційних коштів, та методи впливу держави на ефективність використання ними власних, залучених, запозичених і змішаних джерел фінансування відтворення основних виробничих засобів.

В роботі автором наведено шляхи підвищення забезпеченності та ефективності використання основних засобів у ПАТ «Балаклійське ХПП».

Також, необхідно відмітити, що підвищення економічної ефективності використання основних засобів підприємства здійснюється через встановлення забезпеченості ними підприємства та його структурних підрозділів, визначення відповідності величини, складу і технічного рівня фондів потребі в них; визначення обсягів їх росту, оновлення та вибуття; вивчення технічного стану основних засобів і особливо їх активної частини – машин та обладнання, визначення ступеня використання основних фондів, визначення впливу використання основних фондів на обсяг виробництва продукції та інші економічні та фінансові показники діяльності підприємства; виявлення резервів зростання фондовіддачі, збільшення обсягу виробництва продукції та прибутку за рахунок покращення використання основних засобів.

Дослідивши зарубіжний досвід, відзначаємо, що у цих країнах створено системи помірного протекціонізму у функціонуванні аграрного сектору, чого, на жаль, бракує вітчизняній практиці. На думку багатьох економістів і експертів, спільно із системою протекціонізму необхідно відрегулювати і розподілити заходи відповідальності між державою і сільгосптоваро-виробником. Найбільш гостро стоїть питання про бюджетну підтримку АПК. Засобів, що виділяються з бюджету, вкрай недостатньо, а про застосування принципу фінансової самодостатності галузі і говорити не доводиться.

Зрозуміло, що урахування зарубіжного досвіду за реформування АПК України не означає його сліпе копіювання. Необхідно синтезувати все краще й ефективніше в світовому аграрному виробництві з обов’язковим урахуванням наявних досягнень вітчизняного аграрного виробництва.

Так, необхідно перейти до державного регулювання цін на соціально значущі продукти харчування, на паливно-енергетичні ресурси природних монополій; виробити ефективний механізм формування заставних і порогових цін, а також цільових цін, що гарантують стабільний рівень доходів сільськогосподарських товаровиробників. З урахуванням зарубіжного досвіду, де це необхідно, ввести погектарне субсидіювання, що враховує природно-кліматичні зони, в яких розміщено аграрне виробництво.

 

Список використаних джерел

1. Агрес О. Г. Розвиток джерел фінансування для відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств / О. Г. Агрес // Вісник Львівського національного аграрного університету. – 2011. – №18. – С. 157-160.

2. Амоша А. И. Каноны рынка и законы экономики: монография / А. И. Амоша, Е. Т. Иванов, С. Е. Иванов. – Донецк: НАН Украины, Ин-т экономики пром., 2003. – 595 с.

3. Астапова Г. В. Неоінституціональні підходи щодо відтворення основних фондів підприємств / Г. В. Астапова, С. Т. Пілецька. // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». – №1. – 2011. – С. 113-119.

4. Афанасьєв М. В. Економіка підприємства: підручник / М. В. Афанасьєв, О. Б. Плоха. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2013. – 664 с.

5. Благун І. С. Математичні методи в економіці [Текст]: навч. посіб. / І. С. Благун [та ін.]. – Т.: Навчальна книга-Богдан, 2011. – 264 с.

6. Бондар Т. А. Облік і аудит основних засобів: Дис…канд. екон. наук: 08.06.04. – К. 2001.

7. Борисюк І. О. Резерви підвищення ефективності використання основних засобів / Борисюк І. О., Ткаченко І. І. // Науковий вісник НЛТУ. – 2008. – № 18.5. – С. 287-290.

8. Бухгалтерський фінансовий облік: підручний для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів За ред проф. Ф. Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2009.

9. Виговська Н. Л. Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи. Монографія. – Житомир: ЖІТІ, 1998.

10. Волошина Н. А. Аналіз процесів відтворення основного капіталу в Україні / Н. А. Волошина, В. В. Гірна // Вісник ДДФА. – 2010. – № 1. – С. 163-171.

11. Гетьман О. О. Економіка підприємства: навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

12. Гетьман О. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. –2-ге видання / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

13. Годованець О. В. Облік і аналіз фінансового лізингу як форми інвестування: Автореф. дис…канд. екон. наук: 08.06.04. – Тернопільська акад. народного господарства МОН України, 2005.

14. Городня Т. А. Обґрунтування стратегії підвищення ефективності відтворення та використання основних виробничих засобів підприємства / Т. А. Городня, М. В. Михайло // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.5. – С. 287-290.

15. Городянська Л. В. Відтворення основних засобів на підприємствах України: теорія і практика обліку та аналізу: монографія / Л. В. Городянська – К.: КНЕУ, 2008. – 215 с.

16. Господарський кодекс України (від 16.01.2003 р. № 436-IV) станом на 01.05.2016 р., підстава 289-1 - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

17. Дем’яненко М. Я. Проблеми амортизації в аграрному секторі АПК (обліково-фінансовий аспект) / М. Я. Дем’яненко, С. М. Євтушенко. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 178 с.

18. Демьяненко Н. Я. Оборотные средства сельскохозяйственных предприятий Украины (дореформенный период) [Текст]: монография / Н. Я. Демьяненко. – К.: Ин-т аграр. экономики, 2010. – 310 с.

19. Диба В. М. Облік та аналіз необоротних активів: монографія / В. М. Диба – К.: КНЕУ, 2008. – 288 с.

20. Економіка підприємств [Текст]: підручн. / Ф. В. Горбонос, Г. В. Черевко, Н. Ф. Павленчик, А. О. Павленчик. – К.: Знання, 2010. – 463 с.

21. Економіка підприємства: навч. посібн. / А. В. Шегда, Т. М. Литвиненко, М. П. Нахаба та ін. / за ред. А. В. Шегди. – Вид. 2-ге, [стер.]. – К.: Вид-во «Знання-Прес», 2002. – 335 с.

22. Економіка підприємства: підручник / за ред. акад. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, [перероб. і доп.]. – К.: Вид-во КНЕУ, 2001. – 528 с.

23. Економіка підприємства: підручник / М. Г. Грещин, В. М. Колот, О. Г. Мендрул та ін. / за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко. – Вид. 4-те, [перероб. і доп.]. – К.: Вид-во КНЕУ, 2009. – 816 с.

24. Економіка підприємства в схемах і таблицях: Навч. посібник / Т. М. Сєрікова, Є. П. Кожанова, В. І. Мельник, Г. М. Шумська. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2009.

25. Економіка підприємства в схемах і таблицях: Навч. посібник / Т. М. Сєрікова, Є. П. Кожанова, В. І. Мельник, Г. М. Шумська. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2009.

26. Економіка підприємства: Навч. посібн. для студ. вищих навч. закл. / [П. В. Круш, В. І. Підвігіна, Б. М. Сердюк та ін.]; за заг. ред. П. В. Круша, В. І. Подвігіної, Б. М. Сердюка. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Ельга – Н, КНТ, 2009. – 780 с.

27. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999.

28. Економіка підприємства: підручник / М. Г. Грицан, В. М. Колоб, А. П. Наливайко / за ред. С. Ф. Покропивного. – [2-е вид.]. – К.: КНЕУ, 2004. – 528 с.

29. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2003. - 556 с.

30. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К.: Знання, 2007. – 1072 с.

31. Загородній А. Г., Селюченко Н. Є. Планування та організація основних засобів на засадах лізингу: Монографія. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002.

32. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» №283/97-ВР-1997 з змінами та доповненнями // Сборник систематизированного законодательства. – 2002. – №52/2 (467). – С. 7-63.

33. Закони України «Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року».

34. Зміцнення та ефективне використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств [Текст]: монографія / В. С. Шебанін, І. І. Червен, О. В. Шебаніна, М. І. Кареба; за ред. проф. В.С. Шабаніна та проф. І. І. Червена; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв: [МДАУ], 2010. – 190 с.

35. Зотько Н. Ю. Економічна ефективність використання основних виробничих засобів сільськогосподарських підприємств / Н. Ю. Зотько // Агроінком. – 2005. – №7. – С. 69-72.

36. Зотько Н. Ю. Технічна забезпеченість сільського господарства / Н. Ю. Зотько // Стратегія ресурсозберігаючого використання аграрно-економічного потенціалу на основі активізації інноваційно-інвестиційної діяльності – об’єктивна передумова інтеграції країни в Світове співтовариство: тези доповідей Міжнар. наук. практ. конф., (Тернопіль, 18 трав. 2007 р.) / М-во аграр. політики, Терноп. Нац. екон. ун-т. – Тернопіль: ТНЕУ, 2007. – С. 83-84.

37. Зюкова М. М. Удосконалення обліку та аналізу основних засобів: Автореф. дис…канд. екон. наук: 08.06.04. – Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН України. – Харків, 2004.

38. Ільчук В. П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток: монографія / В. П. Ільчук; за ред. д.е.н., проф. Є. М. Сича. – К.: Логос, 2004. – 381 с.

39. Калашнікова Т. Про ефективність державної підтримки аграрного сектору України / Т. Калашнікова // Вісник ЛАНУ: економіка АПК. – 2009. – №16 (2). – С.90-93.

40. Кантор Е. Л. Экономика предприятия / Е. Л. Кантор. – СПб., 2002. – 352 с.

41. Клочан В. П. Організація і методика економічного аналізу [Текст]: навч. посіб. / В. П. Клочан, О. М. Вишневська, Н. І. Костаневич; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв: [Вид. центр Миколаїв. держ. аграр. ун-ту], 2010. – 194 с.

42. Колісник М. К. Фінансова санація і антикризове управління підприємством / М. К. Колісник, П. Г. Ільчук, П. І. Віблий. – К.: Кондор, 2007. – 272 с.

43. Колосов А. Ф. Основные фонды и их роль в социалистическом воспроизводстве / А. Ф. Колосов – М.: Соцекгиз, 1963. – 247 с.

44. Колыванов Г. Н. Эффективность использования производственных фондов в сельском хозяйстве / Г. Н. Колыванов – М.: Колос, 1980. – 144 с.

45. Конституція України (від 28.08.1996 №254к/96-ВР) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. - Ст. 141.

46. Коросташ А. І. Основні фонди та економія суспільної праці / А. І. Коросташ – К.: В-цтво Київського Університету, 1970. – 182 с.

47. Кутыркин А. Н. Долгосрочные ипотечные вложения в промышленность / А. Н. Кутыркин, И. И. Цупор. – Донецк: ИЭП ИАН Украины – ДИЭХП, 2001. – 130 с

48. Лайко П. А. Ефективність використання та відтворення основного капіталу сільськогосподарських підприємств: монографія П. А. Лайко, Л. О. Березовська. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. - 192 с.

49. Лаптев И. Д. Капитальные вложения и расширенное воспроизводство в социалистическом сельском хозяйстве / И. Д. Лаптев – М., 1960. – С. 4-7.

50. Левицька І. В. Відтворення основних засобів: теорія і практика [Текст]: монографія / І. В. Левицька. – Вінниця: [Нац. ун-т харч. технологій], 2010. – 281 с.

51. Леонова Л. О. Бухгалтерський облік основних засоів та їх відтворення: Автореф. дис…канд. екон. наук: 08.06.04. – Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН України. – Харків, 2004.

52. Литивинова О. М. Техніко-технологічна оснащеність сільськогосподарських підприємств та конкурентоспроможність продукції / О. М. Литвинова, М. Ф. Даниленко // Економіка АПК. – 2009. – №10. – С. 39-42.

53. Лізинг як вид підприємницької діяльності / О. В. Берека, О. Ф. Гриценко, В. К. Збарський, М. М. Ільчук, О. І. Якимець. – Киів, 1999. – 91 с.

54. Лоза П. С. Воспроизводство и использование основных фондов в колхозах / П. С. Лоза – М.: Колос, 1969. – 143 с.

55. Мацибора В. І. Економіка підприємства: навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К.: Каравела, 2008. – 312 с.

56. Методичні рекомендації з обгрунтування потреби основних засобів на виробництво сільськогосподарської продукції / [Л. І. Васильок, М. І. Герун, Т. В. Косарева, Г. М. Підлісецький, Н. Ю. Чериця]. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2011. – 62 с.

57. Методологічні основи відтворення засобів виробництва в молочній промисловості / за ред. І. А. Чепурнова. – Чернівці: «Ратуша», 1998. – 83 с.

58. Методы исследования экономических процессов [Текст]: монография / [Ф. В. Зиновьев, И. Ф. Зиновьев]; под. ред. д-ра экон. наук, проф. Ф. В. Зиновьева. – Симф.: Предприятие Феникс, 2009. – 244 с.

59. Механізм переходу економіки України на інноваційну модель розвитку: монографія / [О. І. Амоша, С. М. Кацура, Т. В. Щетілова та ін.]; за заг. ред. О. І. Амоші. – Донецьк: Ін-т економіки промисловості, 2002. – 108 с.

60. Міщенко В. І. Основи лізингу: навч. посіб. / В. І. Міщенко, О. Г. Луб’яницький, Н. Г. Слав’янська. – К.:Товариство «Знання», КОО, 1997. – 138 с.

61. Мних Є. В. Економiчний аналiз: Пiдручник / Є. В. Мних. – К.: Знання, 2011. – 630 с.

62. Молодожен Ю. Б. Державні капітальні вкладання: проблеми управління та шляхи їх вирішення на місцевому рівні [Текст]: монографія / Ю. Б. Молодожен [та ін.]; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2010. – 310 с.

63. Моторин Р. М. Економічна статистика: навч. посіб. / за ред. Р. М. Моторина. – К.: КНЕУ, 2005. – 362 с.

64. Мрачковська Н. К. Оцінка забезпечення сільськогосподарських підприємств матеріально-технічними ресурсами / Н. К. Мрачковська// Агроінком. – 2010. – №10-12. – С. 87-92.

65. Назарбаева Р. Основные средства: бухгалтерский и налоговый учет / Р. Назарбаева, И. Назарбаева, Е. Самарченко. – 3-е изд. – Д.: Изд. дом «Владимир Дудник», 2001. – 167 с.

66. Натолочний В. В. Особливості механізмів оновлення основних фондів на сільськогосподарських підприємствах України / В. В. Натолочний // Продуктивність агропромислового виробництва. – 2009. – №14. – С. 96-100.

67. Національні стандарти бухгалтерського обліку // Всё о бухгалтерском учёте. – 2008. – №13. – С. 3-112.

68. Ніценко В. С. Амортизаційні відрахування як джерело відтворення основних фондів господарств / В. С. Ніценко // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2010. – Вип. 5/1. – С. 123-127.

69. Облік основних засобів в ринкових умовах: навч. посіб. / [Ю. Я. Лузан, В. М. Жук, М. Я. Дем’яненко та ін.]. – К.: Юр-Агро-Веста, 2007. – 254 с.

70. Облік та оцінка рівня капіталізації активів регіону [Текст]: метод. рек. / М. А. Козоріз [та ін.]; відп. ред. М. А. Козоріз; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. –Л.: [б. в.], 2009. – 86 с.

71. Обновление основных средств предприятия в условиях рыночной экономики / Б. Е. Бачевский, Н. Д. Свиридова, А. В. Чернобай; под. ред. В. Н. Гончарова, В. В. Дорфиенко. – Донецк, 2001. – 180 с.

72. Олійник Т. І. Управління процесом відтворення основних засобів виробництва аграрних підприємств / Т. І. Олійник // Вісник ДДФА. – 2010. – №2. – С. 100-109.

73. Омельченко А. В. Інвестиційне право: навч. посіб. / А. В. Омельченко – К.: Атіка, 1999. – 176 с.

74. Основні засоби. Нематеріальні активи. МШП: метод. посіб. – Д.: Баланс-Клуб, 2004. – 96 с.

75. Пилипец В. М. Воспроизводство и эффективность использования основных производственных фондов в колхозах / на примере Черкасской области УССР: дис. канд. ек. наук: 08.00.05 / В. М. Пилипец.– Киев, 1979. – 197 с.

76. Підлісецький Г. М. Напрями наукових досліджень проблем відтворення на ринку основних засобів сільського господарства / Г. М. Підлісецький, М. М. Могилова // Економіка АПК. – 2011. – №7. – С. 76-81.

77. Підлісецький Г. М. Основні виробничі фонди: ефективність, оновлення, оцінка / Г. М. Підлісецький, П. М. Гарасим // Економіка України. – 2008. – № 6. – С. 45-51.

78. Підлісецький Г. М. Удосконалення переоцінки основних засобів аграрного сектору в системі їх відтворення / Г. М. Підлісецький, М. М. Могилова // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 41-47.

79. Плоха О. Б. Управління витратами: конспект лекцій / О. Б. Плоха. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2009. – 152 с.

80. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2011. - № 13-14. - № 15-16. - № 17, ст.112.

81. Подольська В. О. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

82. Полетаев П. И. Воспроизводство основных фондов и эффетивность сыльского хазяйства / П. И. Полетаев – М.: Колос, 1977. – 144с.

83. Політична економія: навч. посібник / К. Т. Кривєнко, В. С. Савчук, О. О. Бєляєв та ін.; за ред. К. Т. Кривєнка. – К.: КНЕУ, 2001. – 508 с.

84. Полозенко Д. В. Прямі та непрямі форми державної підтримки сільськогосподарських підприємств / Д. В. Полозенко // Економіка АПК. – 2009. – №5. – С. 40-44.

85. Примакова О. Основні засоби: бухгалтерський та податковий облік / О. Примакова, О. Піроженко. – 2-ге вид. – Х.: Фактор, 2003. – 140 с.

86. Про Закон України "Про амортизацію" від 07.03.2002 №3100-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3100-iii.

87. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України від 18 жовтня 2005 р. № 2982-IV // Орієнтир. – 2005. – 16 листопада, № 218. – С. 1-3.

88. Проданчук М. А. Концепція амортизаційної політики та її вплив на формування основних засобів / М. А. Проданчук // Економіка АПК. – 2007. – №3. – С. 29-34.

89. Ринок сільськогосподарської техніки: проблеми становлення / [В. П. Яковенко, Я. К. Білоусько, Г. М. Підлісецький, В. Л. Товстопят та ін.].; за ред. Г. М. Підлісецького. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 220 с.

90. Семенов Г. А. Оцінювання ефективності використання основних виробничих фондів в акціонерному товаристві / Г. А. Семенов, О. Ф. Плаксюк // Держава та регіони. – 2010. – №2. – С. 188-191

91. Сич Є. М. Управлінський аналіз діяльності суб’єктів господарювання [Текст]: навч. посібник / Є. М. Сич, Г. В. Кравчук, В. П. Ільчук; Київськ. ун-т економіки і технологій транспорту. – К.: Аспект-Поліграф, 2004. – 202 с.

92. Статут ПАТ «Балаклійське ХПП» [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://hpp.com.ua/wp-content//uploads/statut.pdf.

93. Тиха О. А. Управління фінансуванням основних засобів [Електронний ресурс] / О. А. Тиха. – Режим доступу: http://intkonf.org/tiha-oa-upravlinnya-finansuvannyam-osnovnih-zasobiv.

94. Трегобчук В. М. Відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу АПК (теоретичні і практичні аспекти) / відп. ред. В. М. Трегобчук. – К.: Ін-т економіки НАН України, 2003. – 259 с.

95. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / [С. Я. Салига, Н. В. Дацій, С. О. Корецька та ін.]. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 210 с.

96. Фінансовий словник-довідник / [Демяненко М. Я., Лузан Ю. Я., Саблук П. Т. та ін.]; за ред. М. Я. Демяненка. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 555 с.].

97. Хачатуров Т. С. Эффективность капитальных вложений / Т. С. Хачатуров – М.: Экономика, 1979. – 336 с.

98. Чуйко О. А. Основні виробничі фонди та шляхи підвищення ефективності їх використання. [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://readbookz.com/.

99. Шпичак О. М. Якість і ціна сільськогосподарської продукції / О.М. Шпичак // Науковий Вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К.: ВЦ НУБіПУ, 2010. – Вип. 154. – Частина 1. – С. 11-19.

100. Янчев А. В. Облік і аналіз відтворення основних засобів: Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.06.04. – Харківський державний економічний університет МОН України. – Харків, 2004.