Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бухгалтерский учет \ 4838. Дипломна робота Бухгалтерська фінансова звітність на підприємстві ПАТ «Коблево»

Дипломна робота Бухгалтерська фінансова звітність на підприємстві ПАТ «Коблево»

« Назад

Код роботи: 4838

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Бухгалтерський облік

Тема: Бухгалтерська фінансова звітність на підприємстві ПАТ «Коблево»

Кількість сторінок: 86

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 1400 грн

Вступ

Розділ 1. Фінансово-економічна характеристика підприємства ПАТ «Коблево»

Розділ 2. Теоретичні та методологічні основи складання бухгалтерського звіту про фінансові результати

2.1. Економічна сутність та значення показників які впливають на фінансові результати

2.2. Нормативна база обліку фінансової звітності

Розділ 3. Порядок складання і аналіз фінансової звітності сільськогосподарського підприємства ПАТ «Коблево»

3.1. Аналіз сучасного стану сільського господарства в Україні

3.2. Порядок складання фінансової звітності на підприємстві

3.3. Аналіз динаміки та структури фінансового стану ПАТ «Коблево»

3.4. Облік фінансових результатів як основа складання бухгалтерського звіту

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Актуальність дослідження. Складання фінансової звітності дуже важлива та необхідна робота. Тому в сучасному суспільстві змінюються не тільки методи обліку, а з ними змінюються і вимоги, безпосередньо до бухгалтера, який повинен складати цю всю звітність Для цього потрібне глибоке розуміння господарських процесів та їх взаємозв’язок і вплив один на одного. Тому виконання лише однієї функції - функція запису проводок вже давно є не достатньою умовою для кваліфікованого спеціаліста з бухгалтерського обліку.

Тема бухгалтерської фінансової звітності на підприємстві завжди буде актуальною, адже в діяльності будь-якого підприємства прибуток відіграє головну роль. Він є основним джерелом інтенсивного і інноваційного розвитку підприємства, реконструкції виробництва, модернізації його матеріально-технічної бази, покращення соціальних стандартів, рушійною силою розвитку підприємств, регіонів, держави тощо.

Роль прибутку як фінансового ресурсу характеризується саме його використанням на розширення підприємництва. В умовах ринку стабільні позиції мають тільки ті підприємства, що постійно розвиваються.

Бухгалтерська фінансова звітність підприємств являє собою систему узагальнених показників, які характеризують підсумки господарсько-фінансової діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік). Вона складається підрахунком, групуванням і спеціальною обробкою даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством.

Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.

Головні вимоги до звітності — це реальність, ясність, своєчасність, єдність методики звітних показників, порівнянність звітних показників з минулими.

Крім того, звітність підприємства служить також джерелом інформації не тільки зовнішніх, але й внутрішніх користувачів. За даними звітності може бути зроблено детальний аналіз показників фінансового стану і платоспроможності підприємства, його майнового стану, дана оцінка ефективності використання фінансових і матеріальних ресурсів та ін.

Зауважимо, що розвиток сільськогосподарських підприємств багато в чому визначається рівнем їх забезпечення фінансовими ресурсами. Фінансові ресурси підприємств є одним із найважливіших для забезпечення їх діяльності видом ресурсів, але в той же час досить складним для дослідження. Здатність фінансових ресурсів трансформуватись у матеріальні, інтелектуальні, технічні, інноваційні та інші види ресурсів обумовлює їх вагомість у фінансово-господарській роботі підприємства.

Однією з найважливіших проблем, з якою стикаються вітчизняні підприємства, є недостатня ефективність формування та використання фінансових ресурсів. Зокрема, сучасний стан сільськогосподарських підприємств характеризується значним зменшенням розмірів прибутку і скороченням обсягів фінансових ресурсів, що безпосередньо впливає на виробничі та економічні показники їх діяльності. Це зумовлює необхідність всебічного дослідження проблем фінансування аграрних підприємств, застосування сучасних підходів, принципів, ефективних методів, інструментів в управлінні підприємствами для фінансування необхідного обсягу витрат та забезпечення бажаного рівня доходів.

В економічній літературі наявний багатий теоретичний і практичний досвід щодо оцінювання використання фінансових ресурсів в аграрній сфері. Суттєві пропозиції методичного та практичного характеру з проблем управління фінансовими ресурсами підприємств внесли такі відомі вчені дослідники як В. Андрійчук, М. Дем`яненко, Б. Панасюк, П. Саблук, М. Хорунжий та інші. Питанням сутності та специфіки ефективного використання фінансових ресурсів займалися вчені Т. Бердніков, О. Гудзь, М. Дем’яненко, Ю. Лупенко, М. Малік, О. Могильний, О. Непочатенко, В. Онегіна, П. Саблук, П. Стецюк, Г. Азаренкової, Ю. Воробйова, А. Ковальової, Є. Кузнєцової, В. Терьохіна,І. Ткачук, Б. Холода, А. Чупіса, А. Шеремета. Проте чимало питань, пов’язаних з ефективним використанням фінансових ресурсів в агропромисловому комплексі залишаються не розкритими та вимагають подальших поглиблених досліджень з метою пошуку шляхів оптимального управління фінансовими ресурсами.

Метою роботи є розкриття економічної сутності бухгалтерської фінансової звітності на підприємстві та порядка його складання й аналіз, на прикладі ПАТ «Коблево».

У відповідності до поставленої мети необхідно розглянути та вирішити наступні завдання:

- Подати фінансово-економічну характеристику підприємства ПАТ «Коблево»;

- Розглянути теоретичні та методологічні основи складання бухгалтерського звіту про фінансові результати;

- Проаналізувати сучасний стан сільського господарства в Україні;

- Дослідити порядок складання фінансової звітності на підприємстві;

- Висвітлити динаміку та структуру фінансового стану ПАТ «Коблево»;

- На основі отриманих даних здійснити узагальнення.

Об'єктом дослідження є порядок складання і аналіз фінансової звітності сільськогосподарського підприємства ПАТ «Коблево».

Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних питань формування та використання фінансових ресурсів підприємства.

Методи дослідження. При вивченні й узагальненні наукових розробок з методики формування та використання фінансових ресурсів підприємства використані методи діалектичного, історичного та системного пізнання, зокрема аналізу і синтезу, індукції і дедукції. Методи порівняння, групування, графічний, табличний, середніх величин застосовані при оцінці рівня, організації та методології обліку, аналізу та аудиту грошових коштів на підприємстві.

Інформаційною базою дослідження послужили посібники, монографії вітчизняних авторів та зарубіжних вчених з даної теми, а також статті, аналітичні матеріали, статистичні матеріали та Інтернет – ресурси. Дослідження проводилися на матеріалах ПАТ «Коблево».

Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

Висновки

Таким чином, дана курсова робота досліджувала одну з актуальних проблем сучасного бухгалтерського обліку – фінансову звітність на підприємстві. Вивчення та аналіз низки літературних джерел дають можливість зробити певні висновки та узагальнення.

Фінансова звітність — бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за Звітний період.

Поняття бухгалтерської звітності — більш широке, адже фінансова звітність (тобто форми № 1-4 плюс примітки) — це всього лише її різновид.

Фінансова звітність призначена для загального користування зовнішніми користувачами та передбачена Законом. Ст. 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" встановлює перелік організацій, які зобов'язані оприлюднювати фінансову звітність шляхом її публікації. Однак крім відкритої для зовнішніх користувачів існує ще й закрита звітність. Вона задовольняє інтереси власника, її призначення — забезпечити ефективне управління внутрішніми підрозділами, прийняття оперативних рішень на рівні цехів, дільниць, бригад тощо. Це досягається шляхом створення системи додаткового внутрішньогосподарського або управлінського обліку. Форма та зміст фінансової звітності, принципи її підготовки, вимоги до визнання, оцінки та розкриття окремих її елементів та методологія їх обліку визначаються положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (далі П(С)БО 1).

Суб'єкти підприємницької діяльності повинні надавати різні види фінансової звітності.

Згідно зі ст. 12 П(С)БО 1 звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. При цьому існує таке поняття, як проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період та складається наростаючим підсумком з початку року.

Квартальна звітність (вона є скороченою) складається тільки з Балансу і Звіту про фінансові результати. Суб'єкти малого підприємництва та представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності протягом кварталу і за рік складають спрощену форму звітності — Баланс і Звіт про фінансові результати.

У фінансовій звітності повинна бути зазначена валюта, в якій відображаються елементи звітності, та одиниця її виміру. Згідно з Законом бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться кожним підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються лише на даних бухгалтерського обліку. Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинно розкривати причини цього та методи, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу.

Зауважимо, що проведений аналіз пошуку шляхів підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів підприємства ПАТ «Коблево» призвів до наступних висновків:

1. Основними напрямками державної підтримки АПК за рахунок державного бюджету є наступні: пряма бюджетна державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників у вигляді субсидій, дотацій і компенсацій; державна підтримка короткострокового грошового кредитування сезонних витрат товаровиробників АПК на пільгових умовах (на поворотній основі), а також такі форми державної бюджетної підтримки, як відшкодування різниці в процентних ставках по кредитах, що залучаються сільськогосподарськими товаровиробниками в банках, і кошти на формування фінансово-кредитної системи обслуговування товаровиробників АПК; державна підтримка забезпечення підприємств і організацій агропромислового комплексу машинобудівною продукцією на основі довгострокової оренди або лізингу (на поворотній основі); спеціалізована державна підтримка за окремими напрямками: розвиток фермерства, створення сезонних накопичень запасних частин, фонду насіння та ін.; державне безповоротне фінансування капітальних вкладень, інвестицій в рамках державних цільових програм; поворотне державне фінансування капітальних вкладень, а також надання державних гарантій за залученими інвестиційними кредитами.

2. Підприємству ПАТ «Коблево» для удосконалення формування фінансових ресурсів повинно орієнтуватися на наступні її етапи: планування та прогнозування грошових потоків: складання відповідних внутрішніх документів (бюджет грошових потоків, плановий звіт про рух грошових коштів, платіжний календар тощо); затвердження та впровадження бюджету грошових потоків (дотримання його при організації операційної, інвестиційної та фінансової діяльності); контролінг виконання бюджету грошових потоків та планових показників звіту про рух грошових коштів; корегування планових величин відповідно до зміни зовнішніх і внутрішніх умов реалізації бюджету грошових потоків.

3. Провівши аналіз методичних підходів до рішення завдань по оптимізації структури джерел формування капіталу, встановлено, що використання кредитів комерційного банку має рацію па підприємстві тільки в тому випадку, якщо середня рентабельність активів підприємства перевищує середню процентну ставку за користування кредитом банку. Для підприємства ПАТ «Коблево» недоцільно користуватися банківським кредитом з відсотковою ставкою вище 17% у 2013 році та 12% у 2014 році. Також підприємству вигідніше нарощувати власні кошти за рахунок емісій акцій, ніж отримувати кредит.

 

Список використаних джерел

1. Афонін И. В. Управление, развитие предприятия: Учеб. Пособие. – М., 2010. – 398 с.

2. Артеменко В. Г., Беллендир М. В. Финансовый анализ. — М.: ДИС, 2009. – 120 с.

3. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 2011. – 143 с.

4. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа - М.: Финансы и статистика, 2011. – 431 с.

5. Бандурка О. М., Коробов М. Я. Фінансова діяльність підприємства. -К.: ЛИБІДЬ, 2008. – 491 с.

6. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: НИКА-ЦЕНТР, 2008. – 118 с.

7. Болюх М. А., Бурчевський В. З., Горбаток М. І. Економічний аналіз: Навч. посібник / за ред. Чумаченка М. Г. - К., 2012. - 540 с.

8. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2009. – 524 с.

9. Волков О. И. Экономика предприятия. Учебник. - М.: Инфра-М, 2011. – 285 с.

10. Глазунов В. Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы. 2008.-№2. – С.12-19.

11. Грузинов В. П., Грибов В. Д. Экономика предприятия: Учебное пособие -2-е издание. - Москва: Финансы и статистика, 2006. - 208 с.

12. Гусев А. В., Глебова О. П., Сычева И. В. Принципы и методы моделирования безубыточности деятельности предприятия. - Аудит и финансовый анализ. 2011. № 7. - С. 19-22.

13. Дейли Дж. Эфективное ценообразование – основ конкурентного преимущества. – М., 2010. – 276 с.

14. Економіка виробничого підприємства: Навч. Посібник / За ред.. И. М. Петровича. – 4-те вид., пер. та доп. – К., 2012. – 309 с.

15. Економіка підприємства: Навч. Посібник / За ред. А. В. Шегди. – К.: Знання, 2011. – 431 с.

16. Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємстві в Україні та за кордоном // Економіка, фінанси, право. — 2013. —№ 5. – С. 24-29.

17. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2012. – 300 с.

18. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підруч. (для студ. Вищ. Навч. закл.) / О. С. Іванілов – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 728 с.

19. Ковалев В. В. Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика, 2012.— 512 с.

20. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 2011. – 213 с.

21. Ковбасюк М. Р. Аналіз фінансових результатів // Гроші та кредит. №3, 2011. – 41 с.

22. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы, концепции и методы - М.: Финансы, 2012. – 412 с.

23. Конрад Карлберг. Бизнес-анализ с помощью Ехсеl. — К.: Диалектика, 2014. – 416 с.

24. Крейнина М. Н. Финансовое состояние предприятий: Методы оценки. — М.: ДИС, 2012. - 224 с.

25. Криворучко М. І., Петровський В. В. Облік та аналіз фінансових активів -К.: "Феникс", 2010. – 397 с.

26. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2011. – 378 с.

27. Моляков Д. С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2012. – 200 с.

28. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. Навчальний посібник: - К: Вища школа, 2003. - 130 с.

29. Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства: К.: Скарби, 2010. – 336 с.

30. Осовська Г. В. Організаційні структури управління підприємствами // Вісник Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2012. - №20. – С. 330 – 343.

31. Стоун Д., Хитчит К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: Подготовительный курс / Под общ. ред. Б. С. Лисовика и М. Б.Ярцева. - СПб.: АОЗТ “Литера плюс”, 2011. – 420 с.

32. Савицкая Г. А. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебник. - М.: НП "Экоперспектива", 2009. – 425 с.

33. Основные средства: учет и амортизация: сб. норматив. док. – 6 – е изд., изм. и доп. – Минск: Информпрпесс, 2013. – 232 с.

34. Статистика: Курс лекций / Харченко Л. П., Долженкова В. Г., Ионин В. Г. и др.; Под ред. к.э.н. В. Г. Ионина. - Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ, М.: ИНФРА-М, 2009. - 310 с.

35. Цал-Цалко Ю. С., Холод Б. І. Економіка підприємства: Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2010. – 647 с.

36. Чепурин М. Н., Киселева Е. А. Курс экономической теории. – К.: "АСА", 2009. – 642 с.

37. Шваб Л. І. Економіка підприємства: Навч. Посібник для студ. вищих навч.закладів. – 2-е вид. К.: Каравела, 2010. – 568 с.