Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 4837. Звіт з практики Аналіз виробничо-господарської та маркетингової діяльності ПАТ „Іскра” за 2014-2016 рр.

Звіт з практики Аналіз виробничо-господарської та маркетингової діяльності ПАТ „Іскра” за 2014-2016 рр.

« Назад

Код роботи: 4837

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Маркетинг

Тема: Аналіз виробничо-господарської та маркетингової діяльності ПАТ „Іскра” за 2014-2016 рр.

Кількість сторінок: 51

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади удосконалення маркетингової діяльності на підприємстві

Розділ 2. Аналіз виробничо – господарської діяльності ПАТ „Іскра” за 2014-2016 рр.

Розділ 3. Розроблення напрямів удосконалення маркетингової діяльності ПАТ „Іскра”

Висновки

Список використаної літератури

Мета переддипломної практики за темою дипломної бакалаврської роботи – підготовка до виконання бакалаврської роботи, формування її необхідного інформаційного забезпечення відповідно до обраного об’єкта дослідження, апробація розроблених пропозицій та рекомендацій.

Основними завданнями практики є:

- здійснити поглиблений всебічний аналіз досліджуваної проблеми;

- провести достатній для пропозицій аналіз досліджуваної проблеми у межах базового підприємства;

- розробити рекомендації й пропозиції в практичну діяльність підприємства (організації) – бази практики.

В звіті проведено аналізування господарсько-фінансової діяльності ПАТ «Іскра», його організаційної структури, стану системи управління підприємством, а також маркетингової діяльності.

Дослідження проводяться на матеріалах фінансової звітності та облікової інформації ПАТ «Іскра».

Під час проходження практи за темою бакалаврської роботи було здійснено аналіз маркетингової діяльності на прикладі ВАТ «Іскра» та запропоновані шляхи її удосконалення.

Під час дослідження у ІІ розділі виявлено, що відсутність системного маркетингового планування унеможливлює розвиток ефективної зовнішньоекономічної діяльності, знижує конкурентоздатність ВАТ «Іскра», зациклює його на внутрішньому ринку на якому пересічний споживач демонструє пасивність до споживання, а корпоративний споживач здебільшого є надто вимогливим до ціни та якості. ВАТ «Іскра» майже не робить зусиль щодо більш активного пошуку потенційних споживачів на світовому ринку. Про це свідчить низька якість офіційного сайту підприємства, відсутність роботи з Інтернет-мережею щодо розміщення реклами, тощо. А також низька активність щодо участі у міжнародних виставках, ярмарках.

ВАТ «Іскра» повинно терміново переорієнтуватись у бік активізації зовнішньоекономічної діяльності і першим кроком на цьому шляху повинно стати удосконалення діяльності маркетингового підрозділу на підприємстві, а також розробка довгострокової та середньострокової маркетингової стратегії.

В цілому, для вдосконалення ведення міжнародної маркетингової діяльності можна запропонувати такі наступні реструктуризації та нововведення:

- удосконалення організації здійснення служби маркетингу;

- складання плану реалізації продукції з урахуванням пропозицій відділу експорту та маркетингової служби;

- ввести в обов’язковому порядку посаду маркетолога ЗЕД;

- створити більш репрезентативний електронний сайт (чи модернізувати вже існуючий), який міг би стати обличчям фірми на міжнародних ринках, оскільки той, що існує, не відповідає потребам компанії в теперішньому динамічному ринковому середовищі;

- введення посади рекламіста для створення ефективної PR-компанії як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;

- широке розміщення інформації в ЗМІ та Інтернеті;

- частіша участь у виставках (в т.ч. і міжнародних);

- створення нових каталогів після впровадження кожної новинки, найдрібнішої зміни асортименту;

- скрупульозний підбір кандидатів на важливі відповідальні посади;

- удосконалення технології здійснення міжнародного маркетингу;

- пошук можливостей зменшення витрат пов’язаних із маркетингом, у т.ч. міжнародним;

- організація всебічних маркетингових досліджень на зовнішньому ринку;

- оперативне вивчення ринку збуту власної продукції на освоюваних ринках;

- вивчення попиту на власну продукцію та продукцію компаній-конкурентів на міжнародних ринках;

- вивчення пропозиції на ринках з боку компаній конкурентів;

- вивчення умов роботи на ринку постачальників комплектуючих для даної промисловості;

- глибоке вивчення потенційних покупців;

- ефективний вибір умов поставки і розрахунків;

- створення бази даних світових підприємств-виробників, що належать до даної промисловості (особливо виробників Китаю, Південно-Східної Азії, Латинської Америки, Африки);

- забезпечення якості продукції всіма можливими шляхами, не збільшуючи при цьому її собівартості;

- одержання міжнародних сертифікатів якості, строге дотримання міжнародних стандартів, що в цілому забезпечить міжнародне визнання компанії, її імідж.

При появі можливості потрібно оновити частину основних фондів, а наявні – використовувати більш продуктивно, оскільки повне завантаження наявних фондів дасть змогу вплинути на витрати на одиницю продукції, здешевити її, а зрештою – бути більш конкурентоздатними на внутрішньому та зовнішньому ринках.

1. Богомолова В. В. Організація управління маркетинговою діяльністю підприємства // Матеріали // Матеріали ХV Міжнародної наукової конференції молодих науковці «Наука і вища освіта». У 3 ч. / м. Запоріжжя, 17-18 травня 2010 р. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2010. – Ч. 2. – С. 54-55.

2. Божкова В. В. Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств [Текст]: дисертація на здобуття наукового ступеня д-ра економічних наук / В. В. Божкова; Наук. консультант С. М. Ілляшенко. - Суми: СумДУ, 2011. - 498 с. – СумДУ.

3. Дослідження кваліфікаційних вимог до маркетологів в Україні // Маркетинг в Україні. – 2010. – №2. – С. 24-29.

4. Верба В. А. Оптимізація товарного портфеля як чинник підвищення економічної ефективності виробничого підприємства / В. А. Верба, В. В. Ліщинська // Проблеми економіки. - 2014. - № 4. - С. 262-268. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_4_34.

5. Гармонізація економічних інтересів у системі маркетингового управління промисловим підприємством / М. П. Калиниченко // Економіка пром-сті. — 2013. — № 3 (63). — С. 119-128.

6. Гуржій Н. М. Ризик-менеджмент стратегічного маркетингу / Н. М. Гуржій // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Звєряков; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 1 (48). – С. 70-76.

7. Длігач А. Інтеграційні стратегії у системі маркетингу // Маркетинг в Україні. – №3. – 2010. – С. 9-11.

8. Житник О. Плюси і мінуси дослідницького ринку: результати «Marketvіew 2010: Ukraine» // Маркетинг в Україні. – №5. – 2009. – С. 12-16.

9. Іляшенко А. Х. Організаційні засади управління маркетинговою діяльністю підприємства // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 6. – С. 110-113.

10. Ілляшенко С. М. Маркетингові засади впровадження екологічних інновацій: монографія [Текст] / С. М. Ілляшенко; Сумський державний університет. – Суми: ТОВ "Друкарський дім "Папірус", 2013. – 184 с.

11. Карпенко Н. В. Маркетингові комунікації у концепції соціально-відповідального маркетингу [Текст] / Н. В. Карпенко // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу: збірник тез доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції, 26-28 вересня 2013 р. / Відп. за вип. Ю. М. Гладенко. - Суми: ТОВ "ДД "Папірус", 2013. - С. 122-123.

12. Кобець Д. Л. Особливості прийняття маркетингових рішень на промислових підприємствах [Текст] / Д. Л. Кобець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 5, т. 1. – С. 249-252.

13. Коваль Т. А. Дослідження маркетингу партнерських відносин як інструменту стратегічного управління підприємством / Т. А. Коваль, В. П. Яхкінд // Бізнес Інформ. - 2014. - № 4. - С. 441-448. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_4_77.

14. Ковальчук С. В. Концептуальні підходи до формування маркетингових стратегій інноваційного розвитку промислових підприємств / С. В. Ковальчук // Экономика Крыма. – 2013. – № 1 (42). – С. 359–363.

15. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., и др. Основы маркетинга. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 944 с.

16. Кубишина Н. С. Взаємоузгодження економічних інтересів учасників впровадження інноваційних розробок: маркетинговий аспект / Н. С. Кубишина, О. Ю. Цапук // Маркетингова освіта в Україні: тези II Міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 жовт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»; редкол.: А. Ф. Павленко, О. К. Шафалюк, В. П. Пилипчук [та ін.]. – Київ: КНЕУ, 2013. – С. 49–51.

17. Кузьминчук Н. В. Прогнозування ефективності рекламної діяльності на основі методів економічної динаміки / Н. В. Кузьминчук, О. О. Антонець // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. – Харків: ХАІ, 2014. – № 2 (26). – С. 24-35.