Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Аудит \ 4836. Курсова робота Характеристика підприємства ПП «Поль-коммерц» та проведення аудиту основних засобів

Курсова робота Характеристика підприємства ПП «Поль-коммерц» та проведення аудиту основних засобів

« Назад

Код роботи: 4836

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Аудит

Тема: Характеристика підприємства ПП «Поль-коммерц» та проведення аудиту основних засобів

Кількість сторінок: 67

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи проведення аудиту основних засобів

1.1. Основні засоби підприємств та їх класифікація

1.2. Мета, завдання та джерела аудиту основних засобів

1.3. Послідовність проведення аудиту

1.4. Особливості нормативної бази операцій з наявності та руху основних засобів

Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика підприємства ПП «Поль-коммерц»

Розділ 3. Практичний аудит на матеріалах підприємства «Поль-коммерц»

3.1. Договір на проведення аудиту № 13– 5/2012

3.2. Порядок проведення аудиту по питанню знайомства з підприємством

3.3. Порядок проведення аудиту по питанню вивчення і оцінки системи внутрішнього контролю

3.4. Загальний план та програма аудиторської перевірки

3.5. Аналіз динаміки та структури балансу підприємства «Поль-коммерц»

3.6. Аналіз фінансового стану підприємства «Поль-коммерц»

3.7. Робочі документи з переліком помилок

Розділ 4. Підсумкові документи аудитора

Висновки

Список використаних джерел

Додатоки

На сучасному етапі розвитку економіки виникає необхідність вдосконалення системи облікової інформації, яка є необхідна для прийняття управлінських рішень, і це пов'язано з кардинальними змінами в структурі та формах власності, а також в організації та управлінні виробництвом.

Реформування бухгалтерського обліку в Україні є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. Трансформація обліку здійснюється в рамках реалізації стратегічного курсу нашої держави на інтеграцію до світового економічного простору, що передбачає адаптацію законодавства України до законодавств розвинутих країн.

Для нормального функціонування будь-якої ланки ринкової економіки вкрай потрібно, щоб учасники, приймаючи рішення, мали достовірну і повну інформацію про майно, грошове та фінансове становище, результати роботи, а також про процеси формування їх як на своєму підприємстві, так і у партнерів за попередніми даними. Таку інформацію забезпечує тільки система бухгалтерського обліку і аудиту.

Виникнення і становлення аудиту обумовлене життєвою, економічною необхідністю незалежного, об'єктивного контролю діяльності підприємств недержавних форм власності і підтвердження достовірності представленої звітності для користувачів. Тому з кожним роком аудиторська діяльність в цілому викликає все більший інтерес і увагу підприємців, комерсантів, банкірів та інших користувачів облікової інформації.

Через позбавлення можливості самостійно впевнитись у тому, що всі численні операції підприємства законні та правильно відображені у звітності, власники та кредитори постійно відчувають потребу у послугах аудиторів.

Діяльність кожного підприємства передбачає наявність засобів виробництв і відповідних матеріальних умов. Головною передумовою здійснення будь-якого виробничого процесу є наявність відповідних засобів праці. їх склад і структура визначають вид діяльності та виробничу потужність підприємства. Тому роль і значення засобів праці у виробничому процесі та значна їх частка в загальній вартості активів і визначають основний зміст категорії "основні засоби".

Так як роль основних засобів дуже важлива на кожному підприємстві, то і їх аудит є важливим етапом перевірки звітності підприємства.

Мета курсової роботи - розглянути теоретичні та методологічні основи проведення аудиту основних засобів.

Проведені в роботі дослідження дозволяють зробити такі висновки.

Процес аудиту – це процес пізнання істини, який полягає в ретельному вивченні здійснених операцій і являє собою дослідження фактів минулого. Аудит виконує практичні завдання щодо підтвердження відповідної фінансової інформації. Різноманітні учасники економічних відносин потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку та фінансову стабільність суб’єктів господарювання, що зумовлює актуальність обраної теми «Аудит основних засобів».

Основні засоби відіграють важливу роль на підприємстві та сприяють здійсненню ефективної його діяльності. Облік основних засобів передбачає облік багатьох операцій, господарських процесів пов'язаних з основними засобами (надходження, вибуття, переоцінка тощо), що являє собою велику сукупність інформації, яку необхідно опрацювати. Як наслідок, важливого значення набувають питання їх ефективного використання та збереження. Цьому значною мірою сприяє здійснення дієвого контролю за станом та використанням цих об'єктів.

Необхідність аудиторської перевірки зумовлюється тим, що найбільш достовірним джерелом інформації про господарську діяльність підприємства є дані бухгалтерського обліку і звітності.

Аналіз фінансово-господарської діяльності активно впливає на виявлення негативних явищ у діяльності підприємств, встановлення їх причинних взаємозв'язків, сприяють профілактиці збитків, нестач, втрат у господарській діяльності. Аудит основних засобів є частиною загального аудиту підприємства і дозволяє встановити стан основних засобів на підприємстві, їх правильний облік, нарахування амортизації.

Головними кроками при проведенні аудиту основних засобів є:

- знайомство з клієнтом, яке дозволяє виявити характеристики підприємства, його організаційну структуру, спосіб ведення бухгалтерського обліку, ознайомитись з формами звітності;

- вивчення системи внутрішнього контролю дає змогу оцінити ступінь достовірності бухгалтерського обліку, кваліфікацію працівників підприємства, ступінь їх відповідальності;

- складання програми аудиторської перевірки дозволяє детально сформувати послідовність дій аудитора, включити всі необхідні заходи, що реалізуються під час проведення аудиту;

- безпосереднє проведення аудиту за цією програмою. Формування робочих документів аудитора, на основі яких формується звітна документація аудитора.

Таким чином, можна зробити висновок, що аудит основних засобів дуже складний процес, а з огляду на постійні зміни в нормативних актах стосовно їх амортизації, класифікації тощо це ще й дуже важлива частина в загальному аудиті підприємства, так як може значно впливати на його кінцеві результати.

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україна» від 16 липня 1999 р. №996-XIV затверджений Верховною Радою України (зі змінами і доповненнями).

2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. № 283/97 – ВР (зі змінами і доповненнями).

3. Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку» № 352 від 29. 12. 95 р.

4. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документі та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69 (зі змінами і доповненнями від 22 листопада 2004 р. № 731).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 22. 01. 96р. № 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей».

6. Положення про порядок збирання і здавання відходів і лому дорогоцінних металі і дорогоцінного каміння, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 23.06.94 р. № 54.

7. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція з його використання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291.

8. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені відповідними наказами Міністерства фінансів України: 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»; 2 «Баланс»; 3 «Звіт про фінансові результати»; 5 «Звіт про власний капітал»; 7 «Основні засоби»; 14 «Оренда».

9. Міжнародні стандарти аудиту: 120 «Концептуальна основа міжнародних стандартів аудиту»; 200-299 «Відповідальність»; 300-399 «Планування»; 400-499 «Внутрішній контроль»; 500-599 «Аудиторські докази»; 610 «Розгляд роботи внутрішнього аудиту»; 700-720 «Аудиторська робота та звітність».

10. Усач Б. Ф. Аудит: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002.

11. Аудит: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. Я. Савченко, В. О. Зотов, С. А. Кириленко та ін. — К.: кнеу, 2003. — 268 с.

12. Н. Л. Шкіря, Т. Г. Нікульнікова. Аудит: навч. посібн. – Львів:, «Магнолія 2006», 2008 рік – 224 с.

13. Стасишен М. С. Піча Ю. В. Основи аудиту (в схемах, таблицях, графіках): навч. посібник. – К: Каравела, 2007. - 192 с.

14. Белуха Н. Т. Аудит: Учебник. – К.: «Знання», КОО 2000. – 769 с.

15. Бутинець Ф. Ф. Аудит: Підр. для студ.— 2-е вид. Перер. і доп. –Жит.: ПП., “РУТА”, 2002, - 672 с.

16. Дорош Н. І. Аудит: методичне і орг-ція, — К.: Т-во ”Знання”, КОО, 2001. - 402 с.