Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Рискология \ 4834. Курсова робота Основні чинники та сучасна практика управління ризиками на підприємствах торгівлі (ТОВ «Нова Холдинг»)

Курсова робота Основні чинники та сучасна практика управління ризиками на підприємствах торгівлі (ТОВ «Нова Холдинг»)

« Назад

Код роботи: 4834

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Ризикологія

Тема: Основні чинники та сучасна практика управління ризиками на підприємствах торгівлі (ТОВ «Нова Холдинг»)

Кількість сторінок: 45

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Глава 1. Теоретичні основи управління ризиками підприємств торгівлі

Глава 2. Основні чинники та сучасна практика управління ризиками на підприємствах торгівлі

Глава 3. Удосконалення системи управління ризиками на підприємствах торгівлі

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Ризик у підприємництві - настання подій, пов’язаних з можливими фінансовими втратами або іншими негативними наслідками.

Наявність фактору ризику обумовлена тим, що прийняття управлінських рішень з окремих питань господарсько-фінансової діяльності підприємства, як правило, здійснюється в умовах відсутності повної та достовірної інформації про основні фактори, що впливають на її ефективність.

По суті ризиків дотепер не склалося однозначного тлумачення. Це пояснюється складністю даного явища і його недостатнім теоретичним вивченням. Спробуємо позначити загальнотеоретичне поняття «ризику» через призму його можливих сутнісних характеристик:

1. можливість відхилення від передбачуваної мети, заради якої здійснюється вибрана альтернатива;

2. імовірність досягнення бажаного результату;

3. можливість матеріальних, моральних та інших витрат, пов’язаних з вибраною в умовах невизначеності альтернативою.

Відставання в області теоретичних досліджень економічного ризику змушує вчених, працюючи над цими проблемами, узагальнювати судження переважно іноземних авторів.

Актуальність обраної теми курсового дослідження: механічне перенесення західних методик на вітчизняний ґрунт є нераціональним і помилковим. І навіть той невеликий досвід, який накопичено в області ризику і його застосування в підприємництві вітчизняною наукою, не використовується або використовується вкрай неефективно.

Мета курсової роботи – управління економічних ризиків торгового підприємства ТОВ «Нова Холдинг» та шляхи їх зниження.

У роботі поставлені наступні завдання:

- розглянути теоретичні основи управління економічними ризиками торгового підприємства;

- провести аналіз економічних ризиків торгового підприємства;

- розробити рекомендації щодо удосконалення та зниження економічних ризиків торгового підприємства.

Об'єкт дослідження - економічна діяльність ТОВ «Нова Холдинг».

Предмет дослідження - економічні ризики ТОВ «Нова Холдинг».

Курсова робота складається з трьох розділів, вступу і висновку.

У першому розділі розглядаються теоретичні основи управління економічними ризиками торгового підприємства, у другому розділі проведено аналіз економічних ТОВ «Нова Холдинг» ризиків, в третьому розділі дані рекомендації з управління ризиків.

Таким чином, мета курсової роботи досягнута, поставлені завдання вирішені.

У першому розділі дипломної роботи розглянуті теоретичні аспекти управління економічними ризиками торгового підприємства. Перша глава роботи дозволяє зробити наступні висновки.

Ризик є загроза того, що підприємець зазнає втрат у вигляді додатково витрачених (понад план) ресурсів, або отримає дохід в меншому обсязі, ніж передбачалося.

Ризики бувають зовнішні (які не залежать від підприємця) і внутрішні (економічні). Економічні ризики, на відміну від зовнішніх, в значній мірі визначаються помилковими рішеннями, прийнятими підприємцем, внаслідок його некомпетентності.

У другому розділі курсової роботи був проведений аналіз економічних ризиків торгового підприємства ТОВ «Нова Холдинг».

Результати аналізу показали, що для ТОВ «Нова Холдинг» найбільш значущими є ризик відсутності стабільності в рамках забезпечення виконання договорів і контрактів, цінові ризики, ризик сезонності у виконанні робіт / послуг та інші. Що стосується використовуваних методів мінімізації ризиків, то на досліджуваному підприємстві основними є диверсифікація постачальників і покупців, а також видів вкладення коштів, страхування майна, і такий прийом компенсації ризику як моніторинг конкурентного, соціально-економічної та нормативно-правового середовища.

Проведений аналіз причин виникнення ризиків і процесу їх управління виявив, що невизначеність як основне джерело ризику пов'язана з непередбачуваністю зовнішнього середовища і розвитком ринкової ситуації, неточністю або нестачею інформації, кон'юнктурою ринку, некоректністю поведінки конкурентів і т.д.

Визначено, що у керівництва будь-якого підприємства виникає необхідність розробки системи заходів, які максимально знижували б вплив ризиків на підприємство і забезпечували його сталий розвиток. Для вирішення цього завдання досліджена процедура управління ризиками підприємства. Показано, що основу процесу управління ризиками становить побудова ризикографії підприємства, яка дозволяє класифікувати ризики за певними критеріями і групам, виявити найбільш значущі в даний момент, визначити причини того чи іншого ризику і негативні наслідки від його настання. Вивчення етапу контролю дозволило підрахувати витрати від проведення заходів щодо мінімізації та профілактики ризиків: прямі і приховані.

В роботі запропоновані методичні положення по організації побудови системи управління ризиками торговельного підприємства, які послужили основою для розробки алгоритму процесу управління підприємницькими ризиками.

Показано, що сценарний метод є на сьогоднішній день одним з ефективних методів стратегічного аналізу та управління ризиками, так як дозволяє виявити весь спектр проблем, що стоять перед підприємством, визначити найбільш значимі з них, провести порівняльний аналіз вибраних сценаріїв на єдиній основі - з точки зору їх наслідків для підприємства.

Досліджено можливості застосування сценарного планування на основі аналізу основних стратегічних ризиків підприємств, що перешкоджають реалізації їх стратегії і досягненню цілей підприємств. Наведено можливі сценарії ліквідації стратегічних ризиків.

Розроблено методику, що дозволяє виявити позитивні і негативні фактори, які надають найбільший вплив на формування і процес досягнення поставлених цілей. Запропоновано механізм ранжирування факторів, основу якого складає експертна оцінка частоти реалізації фактора і ступінь його важливості для підприємства в аналізований період. Ранжування факторів є основою для побудови матриці можливих напрямків діяльності підприємств. Побудована матриця необхідна для визначення основних сценаріїв розвитку підприємства.

Запропоновано методику ранжирування виявлених сценаріїв розвитку підприємства по їх впливу на фінансові результати діяльності підприємства, використовуючи метод аналізу ієрархій. Досліджено вплив кожного сценарію на прибуток торгового підприємства, що дозволяє керівництву мати повну картину не тільки про всі сценарії його розвитку з точки зору мінімізації ризиків підприємства, а й оцінити фінансову вигоду, яку воно отримає від кожного сценарію.

Показано, що побудова матриці ризиків для кожного сценарію дозволяє розділити ризики на допустимі і критичні для підприємства. Проведена межа толерантності служить межею, яка виявляє ризики, що вимагають негайного реагування з боку підприємства.

Розроблені методичні положення щодо прийняття ефективних управлінських рішень в умовах ризику і невизначеності, написання сценаріїв розвитку підприємства застосовуються на ТОВ «Нова Холдинг» в даний час. Величина економічного ефекту від впровадження кращого сценарію становить приріст прибутку в 15,16%, від менш привабливого - 4,39%. Відповідно, виконане наукове дослідження при впровадженні є економічно ефективним при будь-якому із запропонованих сценаріїв.

1. Безус А. М. Сітьове моделювання в управлінні: нав. посіб. К.: АМУ, 2004.

2. Васенко В. К. Валютно-фінансовий механізм ЗЕД К.: ЦУЛ, 2004.

3. Василенко В. О. Антикризове управління підприємства К.: ЦУЛ, 2005.

4. Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання К.: ЦНЛ, 2006.

5. Дахно І. І. Управління ЗЕД К.: ЦУЛ, 2007.

6. Зовнішньоекономічна діяльність та митна справа. Збірник нормативно-правових актів / Упорядник Камлик М. І. К.: Атіка, 2004.

7. Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.

8. Івченко І. Ю. Економічні ризики: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 304 с.

9. Ілляшенко С. М. Економічний ризик: К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 220 с.

10. Івченко І. Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій К.: ЦНЛ, 2007.

11. Матвійчук А. В. Аналіз і управління економічним ризиком. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 224 с.

12. Клименюк М. М., Брижань І. А. Управління ризиками в економіці: Навч.посібник. - Київ: Просвіт, 2000. - 256 с.

13. Кадуріна Л. О. Стрєльнікова М. С. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України К.: ЦУЛ, 2007.

14. Клименюк М. М. Брижань І. А. Управління ризиками в економіці К.:ЦУЛ, 2004.

15. Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками. - К.: КНЕУ, 2000. - 292 с.

16. Малашихина Н. Н., Белокрылова О. С. Риск-менеджмент: Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 320 с.

17. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 288 с.

18. Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції К.: ЦУЛ, 2003.

19. Бакаєв Л. О. Кількісні методи в інвестиціях. - К.: КНЕУ. - 2000.

20. Шарп У., Александер Г., Бейли Д. Инвестиции. - М.: ИНФРА-М. 1997.

21. Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. Основы инвестирования. — М, 1997.

22. Буренин А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. – М.: ФКК, 1998.

23. Банківський менеджмент: навч. посіб. / О. А. Кириченко, І. В. Гіленко, С. Л. Роголь та ін. К.: Знання прес, 2002.