Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Рынок финансовых услуг \ 4833. Курсова робота Характеристика сучасного світового ринку послуг

Курсова робота Характеристика сучасного світового ринку послуг

« Назад

Код роботи: 4833

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Ринок фінансових послуг

Тема: Характеристика сучасного світового ринку послуг

Кількість сторінок: 47

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

1. Сутність поняття послуги та їх класифікації

2. Сучасний ринок інформаційно-телекомунікаційних послуг

3. Характеристика світового ринку фінансових послуг

4. Сучасна структура світового ринку транспортних та туристичних послуг

5. Майбутні пріоритетні напрямки розвитку світового ринку послуг

Висновки

Список використаних джерел

Актуальність теми. Комплексний аналіз трансформаційних процесів, що відбулися у розвитку світового господарства упродовж останньої чверті ХХ і на початку ХХІ ст., дозволив виявити такі новітні тенденції і закономірності, як соціалізація світової економіки, фундаментальні зрушення у її структурі, передусім випереджаючий розвиток сфери нематеріального виробництва, глобалізація товарних, фінансових і ринків праці, формування всесвітнього інформаційно-комунікативного простору, що суттєво вплинуло на посилення ролі у світовій економічній системі сектору послуг.

Розвиток сфери послуг є необхідною умовою успішного розвитку всієї економіки держави.

Протягом останніх десятиліть розвиток світового господарства характеризується домінуванням сфери послуг як однієї з перспективних галузей економіки. За даними Міжнародного валютного фонду, усі види послуг складають нині близько 1500 млрд. дол., а це близько 70% їх вартості всього результату світового виробництва, а міжнародна торгівля послугами є сектором світового виробництва, який зростає найдинамічніше. Виходячи з цього, визначення особливостей і факторів розвитку міжнародного ринку послуг є важливим аспектом вивчення цієї проблеми, що і зумовило актуальність даного дослідження.

Сфера послуг залишається однією із найменш вивчених і найменш регульованих сегментів світового ринку. Зважаючи на це, дослідженням даного ринку займаються такі вчені зарубіжні та вітчизняні дослідники: Агафонова Л.Г., Котлер Ф., Кірєєв О.П., Гаврилюк С.П., Лук’яненко Д.Г., Румянцев А.П., Коваленко Ю.С., Олефір А.О., Старостіна А.О., Філіпенко А.С., Челенков А.П., Чеботарь Ю.М. та ін.

Основна мета курсової роботи – провести характеристику сучасного світового ринку послуг.

Поставлена мета зумовила необхідність рішення ряду взаємозв'язаних завдань:

- визначити сутність поняття послуги та їх класифікації;

- охарактеризувати сучасний ринок інформаційно-телекомунікаційних послуг;

- дати характеристику світового ринку фінансових послуг;

- визначити психологічні засоби впливу реклами на масову та індивідуальну свідомість;

- провести аналіз сучасної структури світового ринку транспортних та туристичних послуг;

- визначити пріоритетні напрямки розвитку світового ринку послуг.

Об'єктом дослідження є сучасний світовий ринок послуг.

Предметом дослідження є ринок послуг в міжнародній економіці.

Інформативною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних маркетологів, матеріали спеціалізованої періодичної преси, матеріали маркетингових і рекламних агентств.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, п’яти розділів, висновку та списку використаних джерел. У вступі обґрунтовується актуальність дослідження, визначаються мета і завдання дослідження, а також предмет, об'єкт курсової роботи. В основній частині аналізується поставлена проблема. У висновках сформульовані основні результати дослідження.

Підсумовуючи вище викладене в даній роботі необхідно навести наступні висновки:

1. Сфера послуг є однією з найважливіших і швидкозростаючих складових світової економіки. Зарубіжні та вітчизняні вчені звернули особливу увагу на сферу послуг у 50-60-х роках минулого сторіччя, а на сьогодні за кордоном існує вже близько 70 науково-дослідних груп в університетах і вузах, що вивчають менеджмент і маркетинг послуг. Перші ж вітчизняні публікації, присвячені цій тематиці, з'явилися на початку 90-х років. В умовах глобалізації світової економіки вона стає одним із впливових чинників, від яких залежить зростання економіки, підвищення конкурентоспроможності країни на світових ринках, покращення добробуту населення. Послуга як об’єкт підприємницької діяльності, спрямована на задоволення потреб інших осіб, за виключенням діяльності, що здійснюється на основі трудових правовідносин. Це вид діяльності, який задовольняє певну людську потребу, може мати або не мати матеріальну форму, тісно пов'язаний з виробництвом товарів або повністю самостійно оформлений. У даному дослідженні під поняттям «послуга» ми розуміємо підприємницьку діяльність, яка спрямована на задоволення потреб споживачів та для отримання соціально-позитивного чи економічного ефекту. Світовий ринок товарів та послуг — це система обміну, в якій задовольняються інтереси покупців та продавців послуг, функціонування якої регулюється ринковими законами. Обсяг ринку послуг складає приблизно 25% світового товарного обігу, причому темп росту даного сектору світової економіки значно перевищує темп росту світового товарного обігу.

2. Головними особливостями ринку інформаційно-комунікаційних технологій являється нематеріальність кінцевого продукту/послуги – якісно нової, достовірної інформації, доставленої (отриманої) за визначений період, у визначеному просторово-часовому відрізку; підвищення вимог, висунутих користувачами, щодо достовірності та терміновості товару/послуги інформаційно-комунікаційних технологій.

 Традиційно до ринку телекомунікаційних послуг належить ринок фіксованого зв’язку, ринок мобільного зв’язку, ринок обладнання та Інтернет. До ІТ-ринку належать ринки обладнання, програмного забезпечення, та всі послуги, пов’язані з ІТ – індустрією (написання програм, їх тестування, веб-дизайн та інше). До галузі інформаційних технологій належать також посередницькі послуги, які не пов’язані повністю з виробництвом (створенням) апаратного та програмного забезпечення, а саме – продаж ліцензій на використання програмного забезпечення, реінжиніринг програмних продуктів, бізнес-консалтинг тощо. Отже, із загальних тенденцій розвитку телекомунікаційної-індустрії видно, що наразі найбільшим попитом користується застосування мобільного стільникового зв’язку та Інтернету в усіх регіонах світу. Разом з тим, розвинуті країни надають перевагу використанню мобільного Інтернету (ШСД) у порівнянні із стільниковим зв’язком.

3. Світовий ринок фінансових послуг є функціональною підсистемою фінансового ринку. Проте основне функціональне призначення ринку фінансових послуг полягає в тому, що за допомогою інструментів ринку фінансових послуг відбувається трансформація фінансових ресурсів зі стану потенційного їх використання в продуктивний організований оборот, тобто перехід зі стану статики (знерухомлення, очікування) у стан динаміки (руху).

4. Ринок логістичних послуг репрезентують кілька сегментів. За світовою структурою знаходимо такі варіанти сегментації: перший – передбачає поділ на такі сегменти: транспортно-експедиційні послуги; комплексні логістичні рішення; управління ланцюгами поставок; другий – передбачає поділ на такі сегменти: з міжнародної та внутрішньої експрес-доставки; з комплексних перевезень приватного та службового майна; з міжнародних і внутрішніх перевезень вантажів; третій – передбачає поділ на такі сегменти: експедиція, транспорт, логістика. У загальносвітовому експорті та імпорті всіх видів послуг частка транспортних послуг становить приблизно 24% (5,5 трлн. дол США). Найбільшим постачальником логістичних послуг є США. Їх експорт складає близько 80-90 млрд. дол США. Але вони й імпортують транспортно-експедиційні послуги на рік на суму в 90-100 млрд. дол США. Проте поступово США втрачає лідируючі позиції в даному сегменті ринку. Це пояснюється рядом економічних факторів та активним розвитком логістики в провідних європейських країнах. Також до найбільших експортерів даних послуг у світі відносяться Німеччина (25-26 млрд. дол США), Японія (40-45 млрд. дол США), а також Великобританія, Нідерланди, Гонконг (22-28 млрд. доларів США), Корея та ін. Одноосібним лідером в імпорті логістичних послуг також є США. Слідом за США за обсягами імпорту транспортних послуг йдуть: Німеччина – 52 млрд. дол США (7,56% ринку); Японія – 42,3 млрд. дол США (6,24% ринку); Великобританія – 35,8 млрд. дол США (5,21% ринку); Франція – 29,5 млрд. дол США (5,01% ринку); Данія – 23,9 млрд. дол США (3,48% ринку); Індія – 31,1 млрд. дол США (3,47% ринку); Республіка Корея – 29,9 млрд. дол. США (3,41% ринку); Італія – 22,6 млрд. дол. США (3,3% ринку); Нідерланди – 16,6 млрд. дол США (2,41% ринку) та ін. (дані наведені в середньорічному обсязі).

Серед основних світових тенденцій розвитку ринку транспортно-логістичних послуг виділено наступні:

1. Зростання обсягу транспортно-логістичного ринку.

2. Розвиток логістичного аутсорсингу.

3. Процеси поглинання-злиття й реструктуризації компаній на ринку логістики.

4. Глобалізація логістики.

Список використаних джерел

1. А. А. Болдова, В. Ю. Мойко. Ринок фінансових послуг України: глобалізаційний аспект / А. А. Болдова, В. Ю. Мойко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2012 - № 1. – C. 72-78.

2. Бобров Є. А. Роль та місце ринку фінансових послуг у структурі фінансового ринку / Є. А. Бобров // Фінанси України. – 2007. – № 4. – С. 88-94.

3. Васмильєва В. В. Фінансовий ринок: навч. посібн. / В. В. Васмильєва, О. Р. Васильченко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 368 с.

4. Горбач Л. М. Ринок фінансових послуг: навч. посібн. / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. – К.: Кондор, 2006. – 436 с.

5. Дахно І. І. Міжнародна економіка: навч. посібн. / І. І. Дахно. – 2-ге вид., випр. і допов. – К.: МАУП, 2006. – 248 с.

6. Дудчак Х. Місце ринку послуг в світовій ринковій системі: теоретико – методологічний аспект / Х. Дудчак // Дослідження міжнародної економіки. – 2010. - № 3. – С. 818-820.

7. Дюмулен И. И. Международная торговля услугами / И. И. Дюмулен. – М., 2006. – 295 с.

8. Загородній А. Г. Ринок фінансових послуг: термінологічний словник: підручник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Львів: Бескид Біт, 2008. – 544 с.

9. Козак Ю. Г. та ін. Міжнародна економіка. Навчальний посібник, видання 2-ге, перероблене та доповнене. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 1002 с.

10. Корнєєв В. В. Модифікація форм фінансового посередництва в Україні / В. В. Корнєєв // Фінанси України. – 2008. – № 1. – С. 77-85.

11. Кучин С. П. Особливості та перспективи розвитку сфери послуг в Україні / С. П. Кучин, Н. В. Сарматицька // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – № 15. – С. 43-46.

12. Маслова С. О. Фінансовий ринок: навч. посібн. / С. О. Маслова, О. А. Опалов. – 3-е вид., виправлене. – К.: Каравела, 2004. – 344 с.

13. Мешко Н. П. Світовий ринок послуг: особливості регулювання та перспективи розвитку / Н. П. Мешко // Проблеми розвитку міжнародних відносин: регіональний аспект. – 2011. - № 10. – С. 391-397.

14. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: практикум / В. В. Козик, Л. А. Панкова, О. Ю. Григор’єв, А. О. Босак. – К.: Вікар, 2006. – 589 с.

15. Міжнародна економіка: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Козак Ю. Г., Лук’яненко Д. Г., Макогон Ю. В. та ін.]; за ред. Ю. Г. Козака, Д. Г. Лук’яненка, Ю. В. Макогона [3-е вид.]. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 560 с.

16. Моргулець О. Б. Менджмент у сфері послуг: навч. пос. / О. Б. Моргулець – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 384 с.

17. Моргулець О. Б. Роль сфери послуг в економічній системі України [Електронний ресурс] / О. Б. Моргулець. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_em/2010_7_2/27.pdf.

18. Організація та технологія надання послуг: навч. пос. / В. В. Апопій, І. І. Олексін, Н. О. Шутовська, Т. В. Футало; [За ред. Апопія В. В.]. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 312 с.

19. Олефір А. О., Тіпанов В. В. Тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами в умовах динамізації конкурентного середовища / А. О. Олефір, В. В. Тіпанов. – К.: КНЕУ; Міжнародна економічна політика. – 2008. – № 1–2(8–9). – С. 179-221.

20. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/.

21. Пархоменко Н. О. Формування цін на міжнародному ринку послуг / Н. О. Пархоменко // Дослідження міжнародної економіки. – 2011. - № 1. – С. 127-132.

22. Ринок фінансових послуг: навч. посібн. / М. А. Коваленко, Л. М. Радванська, Н. В. Лобанова, Г. М. Швороб. – Херсон: Олді-плюс, 2005. – 572 с.

23. Руденко О. В. Теоретичні аспекти формування глобального ринку послуг / О. В. Руденко // Економіка та підприємництво: зб. наук. праць молодих учених та аспірантів МOН України ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». – 2011. – Вип. 27. – С. 44–52.

24. Румянцев А. П., Коваленко Ю. О. Світовий ринок послуг: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури. – 2007.

25. Саїнчук Д. В. Сфера послуг як пріоритетний напрямок економічного розвитку в умовах переходу до економічних знань [Електронний ресурс] / Д. В. Саїнчук. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/2010_6/9_sfera.pdf.

26. Старостіна А., Проценко І. Основні фактори трансформації міжнародного ринку послуг на сучасному етапі розвитку світового господарства / А. Старостіна, І. Проценко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія «Економіка». – 2013. – № 12(153). – С. 99-103.

27. Тіпанов В. В. Розвиток світового ринку послуг в умовах глобалізації економіки: дис. канд. екон. наук: 08.05.01 / Тіпанов В. В. – НАН України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин. – К., 2006.