Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 4832. Дипломна робота Маркетингове мікросередовище та макросередовище ПАТ «Оболонь»

Дипломна робота Маркетингове мікросередовище та макросередовище ПАТ «Оболонь»

« Назад

Код роботи: 4832

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Маркетинг

Тема: Маркетингове мікросередовище та макросередовище ПАТ «Оболонь»

Кількість сторінок: 63

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 1000 грн

Вступ

Розділ 1. Організаційна та техніко-економічна характеристика ПАТ «Оболонь»

1.1. Історія створення та розвитку ПАТ «Оболонь»

1.2. Особливості організації виробничого процесу на ПАТ «Оболонь»

1.3. Асортимент продукції та потужність ПАТ «Оболонь»

1.4. Аналіз основних показників діяльності підприємства

Розділ 2. Особливості організації роботи служби маркетингу ПАТ «Оболонь»

Розділ 3. Вивчення маркетингового мікросередовища та макросередовища ПАТ «Оболонь»

3.1. Аналіз постачальників

3.2. Аналіз посередників

3.3. Аналіз конкурентів

3.4. Аналіз споживачів

3.5. Аналіз контактних аудиторій

3.6. Оцінювання впливу факторів маркетингового макросередовища на діяльність ПАТ «Оболонь»

Розділ 4. Характеристика сильних та слабких сторін, маркетингових можливостей та загроз ПАТ «Оболонь»

Розділ 5. Окреслення стратегічних цілей та ринкових можливостей підприємства

5.1. Розгляд загальнофірмових та маркетингових цілей

5.2. Дерево цілей ПАТ «Оболонь»

5.3. Окреслення ринкових можливостей ПАТ «Оболонь»

Висновок

Для того, щоб краще ознайомитися із виробничою діяльністю підприємств, студенти проходять економічну практику, яка сприяє формуванню професійних практичних знань, умінь та навиків, потрібних для роботи у галузях харчової промисловості. Саме під час проходження практики у студентів формується професійні навички та уміння щодо прийняття самостійних рішень у галузі зовнішньоекономічної діяльності.

Об’єктом дослідження під час практики є ПАТ «Оболонь».

Предметом дослідження під час переддипломної практики є господарська діяльність підприємства.

Метою практики є закріплення теоретичних знань, набуття практичних навиків у галузі маркетингової діяльності підприємства на ринку пива та напоїв.

Для досягнення поставленої мети були визначені та вирішені наступні завдання:

- вивчено організаційні особливості підприємства;

- досліджено асортимент продукції підприємства;

- проаналізовано аналіз основних показників діяльності підприємства;

- вивчено особливості організації роботи служби маркетингу підприємства;

- дослідженно маркетингове мікросередовище та макросередовищ підприємства;

- проаналізовано сильні та слабкі сторони, маркетингові можливості та загрози підприємства;

- окресленно стратегічні цілі;

- вивчено маркетингову діяльность підприємства в мережі Інтернет.

Методами дослідження у роботі є різноманітні методи маркетингових досліджень: аналіз маркетингової діяльності підприємства; аналіз конкурентів, постачальників, посередників, споживачів, контактних аудиторій; аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства; аналіз цілей, ринкових можливостей підприємства, аналіз асортименту продукції.

Структура і обсяг роботи. Звіт складається зі вступу, восьми розділів, висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи становить 63 сторінки, включаючи 14 таблиць, 6 рисунків.

За час проходження практики на ПАТ «Оболонь» я закріпила теоретичні знання і здобула практичні навички.

Керівник практики надав можливість ознайомитися з установчими документами та нормативними актами. В ході практик було вивчено організаційну структуру управління підприємством, технологію виробництва пива та напоїв.

Аналіз маркетингової діяльності ПАТ «Оболонь» показав, що під­приємство керується принципами маркетингу при функціонуванні на ринку, однак все ж таки резерви для збільшення ролі маркетингу в управ­лінні компанією залишаються.

ПАТ «Оболонь» протягом свого існування завжди було лідером вироб­ництва пива в Україні. Фактично жоден з пивоварних заводів і на даний час не має таких обсягів випуску та продажу продукції.

Досліджуючи асортимент продукції було визначено, що він достатньо великий і зможе задовольнити будь-якого вибагливого споживача. На 2013р. підприємство нараховує 134 асортиментних позицій.

Аналізуючи техніко-економічні показники підприємства ми дійшли висновків, що у 2013 році прибуток від операційної діяльності зріс на 301млн.грн. Це дуже велике підвищення, що можна віднести на успішну і правильну діяльністю підприємства. Витрати на 1 грн. чистої виручки від реалізації продукції зменшились на 1,82 копійки,і це зменшення є хоч і незначним але позитивним. Рентабельність діяльності у 2013 році збільшилась на 8,83%, а рентабельність продукції підвищилась на 2,37% завдяки збільшення виробництва пива, мінеральних вод та безалкогольних вод та зменшення виробництва слабоалкогольних напоїв, які стали не рентабельними та «застарілими».

В ході проходження практики було виявлено і досліджено основних постачальників, посередників, споживачів та конкурентів ПАТ «Оболонь».

За допомогою проведення SWOT-аналізу по асортиментних групах було визначено сильні та слабкі сторони, можливості та загрози підприємства. Хоч слабких сторін та загроз мало, потрібно враховувати всі коментарі, які були зазначені вище.

Було визначено, що загальнофірмові цілі стосуються всіх аспектів діяльності підприємства. Вони тісно пов’язані з місією, яку сформулювало для себе підприємство: «Щодня ми працюємо, щоб бути першими і не залишити спраглих на планеті». З цього можна зробити висновок що підприємство прагне до світового лідерства на ринку напоїв.

На практиці ми виявили ринкові можливості підприємства шляхом визначення найбільш привабливих напрямів діяльності, які відкриваються перед ПАТ «Оболонь» з урахуванням умов його внутрішнього стану та зовнішнього оточення, і які дозволяють підприємству набувати стратегічні переваги перед конкурентами. У концентрованому вигляді ринкові можливості були представлені у вигляді матриці розвитку товару/ринку (матриці І. Ансоффа).

В ході робити було дослідженно і вивчено сайт підприємства, також проведено аналіз порівняння сайтів конкурентів, можна з впевненістю сказати, що сайт ПАТ «Оболонь» відповідає всім вимогам і стандартам і кращий порівняно з конкурентам.