Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономический анализ \ 4822. Звіт про проходження виробничої практики у ТзОВ «Сервус-Дім»

Звіт про проходження виробничої практики у ТзОВ «Сервус-Дім»

« Назад

Код роботи: 4822

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Економічний аналіз

Тема: Звіт про проходження виробничої практики у ТзОВ «Сервус-Дім»

Кількість сторінок: 55

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика діяльності підприємства та обліку її результатів ТзОВ «Сервус-Дім»

1.1. Вид, галузь та особливості діяльності підприємства

1.2. Конкурентне середовище та ринки збуту

1.3. Організаційна структура підприємства

1.4. Характеристика функціональних обов’язків працівників підприємства

1.5. Особливості організації та здійснення первинного, синтетичного та аналітичного обліку діяльності підприємства

Розділ 2. Облік та аналіз джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів підприємства

2.1. Оцінка структури та динаміки балансу підприємства

2.2. Облік та аналіз доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства

2.3. Облік та факторний аналіз прибутку підприємства

2.4. Характеристика та облік фонду оплати праці та утримань із заробітної плати окремих працівників підприємства

Розділ 3. Комплексна оцінка фінансової діяльності ТзОВ «Сервус-Дім»

3.1. Ефективність використання та обліку основних засобів на підприємстві (стан основних засобів і рух основних засобів на підприємстві)

3.2. Фінансова стійкість підприємства

3.3. Ліквідність та платоспроможність підприємства

3.4. Ділова активність та рентабельність підприємства

3.5. Оцінка ймовірності настання банкрутства

Розділ 4. Розробка наказу про організацію бухгалетрського обліку та облікову політику підприємства ТзОВ «Сервус-Дім»

Висновки

Список використаної літератури

Додатоки

Ефективна та продуктивна діяльність підприємств забезпечує соціально-економічний розвиток України загалом.

Підприємство – це організаційно відокремлена і економічно самостійна ланка виробничої сфери народного господарства, що спеціалізується на виготовленні продукції, виконанні робіт і наданні послуг. Головне завдання підприємства полягає в задоволенні потреб ринку в його продукції або послугах з метою одержання прибутку.

Важливе місце в розвитку фінансової системи країни відіграють фінанси підприємств. Загалом підприємства відіграють важливу роль в сфері формування, розподілу та перерозподілу ВВП між галузями економіки та регіонами країни.

Актуальність дослідження ТзОВ «Сервус-Дім» полягає у вивченні стану фінансів підприємства, які забезпечують суспільні потреби та фінансову стійкість країни.

Об’єктом та предметом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю «Сервус-Дім».

Мета проходження практики полягає у закріпленні теоретичних та практичних знань, а також визначенні напрямків вдосконалення діяльності ТзОВ «Сервус-Дім».

Для досягнення даної мети необхідно виконати наступні завдання:

- дати економічну характеристику діяльності підприємства;

- визначити організаційну структуру підприємства;

- охарактеризувати функціональні обов’язки працівників підприємства;

- відобразити особливості з організації та здійснення первинного, синтетичного та аналітичного обліку діяльності підприємства;

- проаналізувати джерела формування та використання фінансових ресурсів;

- оцінити доходи, витрати та фінансовий результат діяльності підприємства;

- охарактеризувати облік фонду оплати праці та середньої заробітної плати на підприємстві;

- дати комплексну оцінку фінансової діяльності підприємства;

- визначити перспективні шляхи розвитку діяльності підприємства;

- розробити наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства.

В процесі дослідження підприємства були використані наступні методи:

- аналітичний;

- графічний;

- порівняльний;

- економічно-статистичний;

- інші.

1. Андрєєва Г. I. Економічний аналіз: навч.-метод. посіб. // Г. І. Андрєєва / К.: Знання,2008. – 263 с.

2. Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. / О. М. Бандурка, М. Я. Коробов, П. І. Орлов, К. Я. Петрова – К.: Либідь, 2002. – 384 с.

3. Білик М. Д. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. // Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. / К.: КНЕУ, 2005. – 592 с.

4. Бутинець Ф. Ф. Економічний аналіз: Навчальний посібник. - Житомир: Рута. - 2003. - С. 680.

5. Ганжа Ю. В. Міжнародна практика факторного аналізу прибутку підприємства // Економіка & держава. – 2007. – №4. – С. 35-36.

6. Горелик О. М., Філіппова О. А. Фінансовий аналіз з використанням ЕОМ: навчальний посібник / О. М. Горелик, О. А. Філіппова. - М.: КНОРУС, 2007. - 272 с., 2007.

7. Господарський кодекс України від 9 квітня 2015 року № 310-VIІІ – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

8. Давиденко Н. М. Ліквідність та платоспроможність як показники ефективності фінансового менеджменту підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №2. - С. 36-40.

9. Економіка підприємства / Під ред. В. П. Грузинова. - М.: Фінанси і статистика, 1996. – 256 с.

10. Економіка підприємства. Посібник для вузів / Під ред. В. Я. Горфинкеля. - М.: Банки і биржі, ЮНИТИ, 1996. - 139с.

11. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_014.

12. Офіційний веб-сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/index.

13. Офіційний сайт ТзОВ «Сервус-Дім» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://servus.ua/ua/.

14. Показники фінансової стійкості [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://fin-admin.com/faqvu.php?id=4.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.

17. Рязанцева В. В. Аналіз формування та використання прибутку підприємства // Статистика України. – 2007. – №1. – С. 40-43.

18. Слав'юк Р. А. Фінанси підприємств:Навчальний посібник. - Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. - 460 с.

19. Тігова Т. М. Аналіз фінансової звітності; [навч. посіб.] / Т. М. Тігова, Л. С. Селівестрова, Т. Б. Процюк. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 268 с. [Електронний ресурс] / Т. М. Тігова. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1806020345670/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/analiz_likvidnosti_platospromozhnosti_finansovoyi_stiykosti_pidpriyemstva.

20. Тютюнник В. Факторний аналіз прибутку // Справочник экономиста. – 2010. – № 10. – С. 35- 42.

21. Філімоненков О. С. Фінанси підприємства: навчальний посібник. – К.: Ельго, НІКО – центр, 2002. - 340 с.