Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Политическая экономия (Политэкономия) \ 4821. Курсова робота Фондовий ринок і сучасні проблеми його розвитку в Україні

Курсова робота Фондовий ринок і сучасні проблеми його розвитку в Україні

« Назад

Код роботи: 4821

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Політична економія (Політекономія)

Тема: Фондовий ринок і сучасні проблеми його розвитку в Україні

Кількість сторінок: 41

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

1. Сутність, сучасний стан і проблеми розвитку фондового ринку в Україні

2. Ринок цінних паперів і його значення в розвитку національної економіки

3. Сучасні проблеми і шляхи вдосконалення фондового ринку в Україні

Висновок

Список використаної літератури

Становлення і розвиток української держави відбувається в умовах глибокої економічної кризи. Україна має всі умови для того, щоб якнайшвидше вийти з економічної кризи і стати у Європі одним з регіонів, що найбільш динамічно розвивається. Цьому сприяє вдале політичне розташування, висококваліфіковані фахівці, родюча земля та багаті природні ресурси.

Ринок, економічне середовище обміну продуктами виробництва включає ряд сфер, ряд сегментів. Одним з таких сегментів є фінансовий ринок, ринок на якому звертаються валютні і інші фінансові цінності. Фондовий ринок є частиною фінансового ринку і представляє велику важливість для економіки країни. Будь-які масштабні економічні перетворення залишаться незавершеними без створення конкурентноспроможного фінансового сектора, здатного мобілізувати та надавати реформованій економіці інвестиційні ресурси.

Історично склалося, що поняття фондового ринку і ринку цінних паперів рівнозначні. Під фондами маються на увазі, перш за все цінний папір в найзагальнішому сенсі. Фондовий ринок – це сукупність відносин обміну цінних паперів і фінансових ресурсів.

Актуальність даної теми для України полягає в тому, що національний фондовий ринок розвинений слабо, хоча вже є значні досягнення.

У Україні продовжується складний процес становлення і розвитку незалежної, демократичної, правової держави, і інтеграції його в світову економічну і політичну систему. Але незалежність будь-якої держави вимагає не тільки політичну, але і економічну незалежність.Перехід України від централізованої планової економіки до ринкової викликає значну зміну відносин власності, міняє структури і механізм функціонування багатьох господарюючих суб'єктів. В результаті повністю міняються форми фінансових зв'язків між різними суб'єктами, виникають нові, не використовувані плановою економікою, інститути, з якими доводиться мати справу практично всім учасникам ринку.

Метою даної роботи є дослідження фондового ринку України, аналіз динаміки розвитку, і виявлення перспектив.

На підставі викладеного можна зробити висновок, що стратегія подальшого розвитку ринку цінних паперів повинна бути серйозно скоригована у напрямку органічної прив'язки цілей відтворення та структурної перебудови економіки з продуманим розвитком фондового обігу. Цінні папери усіх емітентів — держави, акціонерних товариств — повинні забезпечити приплив грошових коштів у необхідні точки зростання саме виробничого сектора.

З цією метою необхідно визначити ряд пріоритетних галузей, виробничих підприємств, які й стануть точками зростання. Такими точками, на наш погляд, можуть бути будівництво, вітчизняне автомобілебудування, сучасні оборонні технології як воєнного, так і мирного призначення.

Наступним кроком у цьому напрямку повинно стати звільнення (часткове або повне) доходів від інвестицій, зокрема у цінні папери виробничих підприємств, від оподаткування. Крім того, режим пільгового оподаткування і сприяння притоку іноземних інвестицій доцільно встановити і для самих підприємств, що стали точками зростання. Ще один важливий момент — дотримання стабільності і незмінності встановлених пільг протягом певного терміну (наприклад, трьох — п'яти років).

У результаті зазначених заходів на ринку цінних паперів з'являться гарантовані державою фінансові інструменти досить високої якості. Вдала реалізація окремих проектів дозволить інвесторам розраховувати не стільки на отримання суперкороткострокових спекулятивних доходів, скільки на доходи від тривалого і послідовного зростання ринкової ціни випущених цінних паперів та виплачених дивідендів і процентів.

Є й інші шляхи підтримки виробничих підприємств. Світова практика свідчить, що випуск цінних паперів, забезпечених доходами за інвестиційними проектами, — досить поширений механізм залучення необхідних грошових коштів. Тому після визначення пріоритетів фінансової підтримки можлива організація випуску цільових середньострокових державних позик, кошти від розміщення яких спрямовуватимуться на розвиток перспективних виробництв. При цьому слід унеможливити використання даних коштів на інші цілі, насамперед на споживання. Суттєвим доповненням також можуть бути податкові пільги для даних підприємств. Таким чином, оподаткування із караючого і стримуючого фактору перетвориться у стимулюючий. Причому самі по собі інвестиції у виробництво, які тісно пов'язані із розвитком обігу фінансових інструментів, вимагатимуть відповідної розбудови інфраструктури ринку цінних паперів.

Зазначені заходи, на нашу думку, дадуть змогу, з одного боку, певною мірою забезпечити приплив так необхідних коштів у сферу виробництва, а з іншого — сприятимуть формуванню ринку якісних фінансових інструментів — акцій та облігацій, випущених підприємствами, які швидко зростають, з відповідною їм сучасною інфраструктурою випуску та обігу.

Дослідження стану біржового товарного та фондового ринків продемонструвало, що, в цілому, ці ринки мають потужний потенціал розвитку. Однак на даний час він не може бути реалізований повністю, що є результатом впливу чисельних негативних чинників. Напрями вдосконалення українського біржового ринку повинні бути засновані на вирішенні виявлених проблем розвитку і можуть бути об'єднані в чотири основні групи: удосконалення законодавчої бази; розвиток біржової інфраструктури; розширення участі в торгах і гармонізація його структури; вдосконалення інструментарію й нарощення капіталізації ринку в цілому.

1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» Електронний ресурс: режим доступу - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.

2. Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч.-метод. посіб. для са-мост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2001.], О. Ю. Смоленська [Смолянсъка О. Ю. Фінансовий ринок: Навч. посіб. - К.: Центр навч. літ., 2005.

3. Інформаційно-аналітичний інтернет ресурс – «Украинский Бизнес Ресурс» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ubr.ua/finances/stock-market/mirovye-obemy-ipo-upali-do-minimuma-2008-goda-201924.

4. Інформаційно-аналітичний інтернет ресурс 2stocks, [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.2stocks.ru/main/invest/world/article/rencap191211?year=2012.

5. Офіційний сайт науково-економічного журналу «Ефективне антикризове управління» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.e-c-m.ru/magazine/68/eau_68_113.htm.

6. Интернет ресурс PWC [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pwc.com/en_UA/ua/services/capital-markets/assets/ua_ipo_watch_europe _2012_rus.pdf.

7. Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку - «Україна фінансова» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/rzp/206.htm.

8. НКЦПФР [Електронний ресурс] – Режим доступу - http://www.nssmc.gov.ua.

9. Джусов О. А., А. С. Коротун - Фондовий ринок України: сучасний стан, проблеми розвитку та перспективи / В. О. Поворозник // Офіційний сайт Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.

10. Державна служба статистики [Електронний ресурс] – Режим доступу - www.ukrstat.gov.ua.

11. Сопотян С. В., Ільїна А. В. - Аналіз стану фондового ринку України / Сопотян С. В., Ільїна А. В. // Офіційний сайт Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.

12. Чемерис Є. - Кінцем якого фондового ринку нас лякають / Чемерис Є. // Сайт Економічна Правда [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/columns/2012/11/8/343147/.

13. Стефурак О. Д. Фондові біржі України як основні організатори торгівлі цінними паперами / Стефурак О. Д. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/6_NITSHB_2011/Economics/4_80386.doc.htm.

14. Косик С. Становлення ринку цінних паперів // Економіка. Фінанси. Право. - 2002. - № 3. - C. 32-33.

15. Галенко О. Вітчизняний ринок цінних паперів: досвід минулого // Вісник Національного банку України. - 1998. - № 8. - C. 30-31.

16. Фондовий ринок України: законодавче регулювання: Практичний посібник. - К.: АДС УМКЦентр, 2005. - 559 с.

17. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Підручник. - К.: Знання, 2006. -535 с.

18. Лепейко Т. Інструменти ринку цінних паперів в Україні // Банківська справа. - 2000. - № 4. - C. 11-14.

19. Барановський О. Ринок цінних паперів в Україні: стан, проблеми, перспективи // Банківська справа. - 1997. - № 6. - C. 14-22.

20. Терещенко Г. М. До питання ринкового регулювання руху цінних паперів //Фінанси України. - 2006. - № 12. - С. 79-87.

21. Барановський О. Ринок цінних паперів в Україні: стан, проблеми, перспективи // Банківська справа. - 1997. - № 6. - C. 14-22.

22. Програма розвитку фондового ринку на 2011 – 2015 роки, схвалена рішенням ДКЦПФР від 21.09.2010 р., № 1478 [Електронний ресурс] // Одеське територіальне управління ДКЦПФР. – Режим доступу: http://www.ssmsc.odessa.gov.ua/Main.aspx?sect=Page&IDPage=29664&id=292.