Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Менеджмент \ 4820. Курсова робота Оцінка якостей та вимог до ефективного менеджера

Курсова робота Оцінка якостей та вимог до ефективного менеджера

« Назад

Код роботи: 4820

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Менеджмент

Тема: Оцінка якостей та вимог до ефективного менеджера

Кількість сторінок: 55

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЯКОСТЕЙ ТА ВИМОГ ДО ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖЕРА

1.1. Риси oсoбистoсті мeнeджeрa

1.2. Вимоги, якості, вміння та навички менеджера

1.3. Форми влади та стилі керівництва

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖЕРА НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Критерії оцінки ефективної діяльності менеджера

2.2. Методи оцінки керівників

2.3. Аналіз рівня заробітної плати менеджера в Україні

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА

3.1. Форми впливу менеджерів на діяльність організації (підприємства)

3.2. Організація роботи менеджера

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Актуальність представленої курсової роботи зобумовлена тим, що менеджерㅤ є центральною фігурою апарату управління, від результативності його праці залежить успішна робота системи управління і підприємстваㅤ в цілому. Керівник діє на підставі принципу єдиноначальності, наділений широкими повноваженнями і правами, але водночас несе відповідальність за результати роботи підприємства.ㅤ

Менеджер - це людина, що обіймає постійну управлінськуㅤ посаду й наділена повноваженнями приймати рішення з певнихㅤ видів діяльності організації, що функціонує за ринкових умов.ㅤ

Метою роботи є визначення професійних компетенцій та особистіснихㅤ якостей, завдяки яким менеджер має змогу виконувати свої посадові обов'язки вчасно та якісно. Описати необхідні навички, знання и вміння, які входять у поняття професійноїㅤ компетенції.ㅤ

Таким чином, завданнями роботи є:ㅤ

- вивченя теоретичних аспектів особистості менеджера;ㅤ

- аналіз вимог,якостей, вмінь та навичок ефективного менеджера;ㅤ

- дослідження форм влади та стилю керівництва;ㅤ

- розглянення основних критеріїв оцінки праці менеджера;ㅤ

- порівняння методів оцінки керівників;ㅤ

- аналіз форм впливу менеджерів на систему підприємства;ㅤ

- вивчення особливостей планування та організації роботи менеджера на підприємстві.ㅤ

Об’єктом у курсовій роботі виступає багатофакторна система оцінкиㅤ діяльністі менеджера в системі підприємства.ㅤ

Предметом у курсовій роботі виступає менеджер та особливостіㅤ організації його трудової діяльності.ㅤ

Наукова новизна роботи полягає у найбільш охоплюючому розглядіㅤ роботи менеджера, як ефективного елементу керівничої ланки підприємства.ㅤ

Методи дослідження в курсовій роботі застосовувалися різні: емпіричні, аналітичні, метод порівняння, аналізу і обробки отриманої інформації, методи спостереження та класифікації.ㅤ

Базою для написання представленої роботи є науково-дослідні роботиㅤ вітчизнянних та закордонних авторів з проблемної тематики, монографії, методичні вказівки,наукові тези та інші види наукових джерел.ㅤ

Структура та обсяг роботи. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів,які детально відображають інформацію з проблемногоㅤ питання, висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг курсової роботи складає 55 сторінок друкованого тексту.ㅤ

Таким чином, в курсовій роботіㅤ були детально розглянуті усі поставленні завдання,проведено аналіз роботиㅤ менеджера та факторів ефективності менеджера як основної керівноїㅤ ланки підприємства.ㅤ

Ефективність управління - це характеристика ступеня керованості організації, швидкості і форми її реагування на прийняті менеджеромㅤ управлінські рішення; ступінь досягнення керуючим органом поставлених цілей і запланованих результатів.ㅤ

Оцінка ефективності є важливим елементом розробки проектних і планових рішень, що дозволяє визначити рівень прогресивності діючоїㅤ структури, розроблювальних проектів або планових заходів, і проводитьсяㅤ з метою вибору найбільш раціонального варіанта структури або способу її вдосконалення.ㅤ

Показники, що використовуються при оцінках ефективності апарату управлінняㅤ та його організаційної структури, можуть бути розбиті на наступні три взаємопов'язані групи:ㅤ

1. Група показників, що характеризують ефективність системи управління;ㅤ

2. Група показників, що характеризують зміст і організаціюㅤ процесу управління;ㅤ

3. Група показників, що характеризують раціональність організаційної структури та її техніко-організаційний рівень.ㅤ

На закінчення, аналізуючи свою роботу, я б хотів зупинитися на тих моментах, що визначають ефективність роботиㅤ менеджера (ефективність організації його праці). Ряд із них залежить від нього самого і пов'язаний або з умінням керуючого організувати свою діяльність і діяльність підлеглих, або з його відношенням до них. Так, позитивно впливає на ефективність діяльності уміння її планувати, правильно визначати порядок важливості і терміновості справ, послідовністьㅤ виконання операцій, кількість прийнятих рішень. На ефективністьㅤ роботи менеджера впливає уміння використовувати можливості підлеглих, знанняㅤ їх, віра в співробітників, здібність відверто з ними розмовляти, постановка завдань замість безпосереднього керівництва.ㅤ

1. Алекберов М. Б. Основы менеджмента: Учеб. Пособие / М. Б. Алекберов, З. А. Мартынеко. - К., 2013. - 388 с.

2. Афанасьєв М. В. Основи менеджменту: Навч.- метод. посіб. // М. В. Афанасьєв, Л. Г. Шемаєва, В. С. Верлока / Харківський держ. економічний ун- т. — Х.: ВД «ІНЖЕК», 2013. — 481 с.

3. Василенко В. О. Ситуаційний менеджмент: Навч. посіб. / В. О. Василенко, В. І. Шостка, О. М. Клейменов. - 2-ге вид., випр. та доп. - К.: ЦНЛ, 2010. - 372 с.

4. Макгиннес Э. Финансовый менеджмент в сфере высшего образования: сравнительное исследование взаимоотношений вузов и штатов в США / Э. Макгиннес; пер. з англ.. Центр ОЭСР. - М.: ВШЭ, 2012. -547 с.

5. Трут О. О. Операційний менеджмент: підручник / О. О. Трут - К.: Академвидав, 2013. - 348 с.

6. Йохна М. А. Менеджмент: підручник / М. А. Йохна, В. В. Стадник. – К.: Академвидав, 2010. – 472 с.

7. Мескон М. Х. Основы менеджмента: учебник / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - 3-е изд. - М.: Дело, 2010. - 704 с.

8. Свидрук І. І. Методи та інструменти управління просуванням Інтернет-магазинів / І. І. Свидрук, Ю. Б. Миронов // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2012. - Вип.14. - С. 20-24.

9. Макаренко П. М. Стратегічне планування: процес та процедура реалізації в менеджменті // П. М. Макаренко, Р. М. Миронова, А. П. Макаренко, Н. К. Васильєва, І. Є. Галай / Петро Миколайович Макаренко (ред.). — Д.: ВКФ «Оксамит-Текст», 2013. — 142 с.

10. Мних Є. В. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства // Є. В. Мних, А. Д. Бутко, О. Ю. Большакова, Г. О. Кравченко, Г. І. Никонович / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Євген Володимирович Мних (ред.). - К.: КНТЕУ, 2011. - 231 с.

11. Осовська Г. В.Основи менеджменту. Практикум: Навч. посібник. // Г. В. Осовська, І. В. Копитова / - К.: Кондор, 2012. - 581 с.

12. Пастухова В. В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність // В. В. Пастухова / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2012. — 301 с.

13. Подольчак Н. Ю. Стратегічний менеджмент: Навч.- метод. посібник для студ. напряму «Менеджмент» спец. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» // Н. Ю. Подольчак / Національний ун- т «Львівська політехніка». — Л.: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2010. — 223 с.

14. Скибінська З. М. Економіка та управління підприємством: Навч. посібник для студ. дистанційної форми навчання // З. М. Скибінська / Національний ун-т «Львівська політехніка». Інститут дистанційного навчання. — Л.: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2011. — 136 с.

15. Тарасюк Г. М. Планова діяльність як системний процес управління підприємством // Г. М. Тарасюк / Житомирський держ. технологічний ун-т. — Житомир, 2011. — 469 с.

16. Тренев Н. Н. Предприятие и его структура: Диагностика. Управление. Оздоровление: Учебное пособие для вузов. // Н. Н. Тренев / – М. «Издательство ПРИОР», 2010. – 240 с.

17. Шокун В. В. Основи менеджменту: Навч. посіб. для дистанц. навчання // В. В.Шокун, Т. І. Пішеніна / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». — К.: Ун-т «Україна», 2011. — 340 с.

18. Статистичний щорічник за 2014 рік [Електронний ресурс] / Держ. служба статистики України. – К.: Август Трейд, 2014. – Режим доступу: http://library.oseu.edu.ua/files/StatSchorichnykUkrainy2014.pdf. – Назва з екрану.