Распечатать страницу

Курсова робота Облік розрахунків з покупцями і замовниками

« Назад

Код роботи: 4819

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Бухгалтерський облік господарських операцій

Тема: Облік розрахунків з покупцями і замовниками

Кількість сторінок: 39

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями та замовниками

1.1. Облік розрахунків з покупцями та замовниками як об’єкт бухгалтерського обліку

1.2. Законодавчо-нормативне забезпечення ведення обліку розрахунків з покупцями та замовниками

Розділ 2. Відображення обліку розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві

2.1. Розробка аналітичних рахунків для забезпечення потреб обліку розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві

2.2. Основні господарські операції з бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями та замовниками

Розділ 3. Розвиток та вдосконалення обліку розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві

Висновок

Список використаної літератури

В даний час велика увага приділяється розрахунками за продукцію, товари та послуги з покупцями і замовниками. Це обумовлено тим, що постійно відбувається кругообіг господарських засобів викликає безперервне відновлення різноманітних розрахунків. Одним з найбільш поширених видів розрахунків якраз і є розрахунки за товари, сировина, матеріали, інші матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги.

Актуальність теми полягає в тому, що в ринковій економіці економічні суб'єкти (підприємства, організації) в процесі своєї фінансово-господарської діяльності щодня стикаються з різними видами розрахунків.

Також значимість даної теми визначена тим, що повнота, своєчасність, достовірність відображення розрахунків є одним з оціночних показників, які визначають якість роботи підприємства. Факти виникнення зобов'язань та їх погашення представляють собою розрахункові відносини. При цьому будь-яка організація може виступати як боржником, так і кредитором.

Грамотна побудова і управління процесом обліку розрахунків має велике значення в успішній роботі підприємства. Так що кожному бухгалтеру та аудитору просто необхідно знати і вміти правильно відображати операції за розрахунками з дебіторами та кредиторами в бухгалтерському обліку відповідно до законодавства, враховувати всі нюанси, які можуть виникнути при цьому.

Метою написання курсової роботи є набуття прийомів і навичок самостійного поглиблення і закріплення впродовж лекційного курсу теоретичних знань в галузі бухгалтерського обліку, підбору літературних джерел на задану тему. Студент повинен вміти застосовувати теоретичні знання на практиці, критично оцінювати зібраний матеріал з ведення бухгалтерського обліку господарських операцій, висловити свою точку зору стосовно відображення явищ та процесів на рахунках обліку стосовно основних господарських процесів на підприємстві, забезпечення інформацією зовнішніх користувачів і т.д., обґрунтувати власні висновки.

У цій курсовій роботі я розглянула основні теоретичні засади бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями та замовниками, також розглянула розробку аналітичних рахунків для забезпечення потреб обліку розрахунків з покупцями і замовниками, а ще розглянула розвиток та вдосконалення обліку розрахунків з покупцями і замовниками.

На підприємстві ведеться бухгалтерський облік і фінансова звітність по принципу нарахування так, щоб результати операцій та інших фактів відображались в облікових регістрах і фінансовій звітності, тоді коли вони мають місце, а не тоді коли підприємство отримує або платить за засоби відповідно до діючого Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

Для отримання сум заборгованостей підприємство виставляє рахунок, в якому зазначається найменування послуг, ціна, її кількість та загальна вартість. Погашення ж заборгованості підтверджує або виписка банку, чек (при безготівкових розрахунках) або прибутковий касовий ордер. Розрахунки відбуваються на підставі договору на виконання послуг, який підприємство укладає зі своїми дебіторами.

Для обліку дебіторської заборгованості покупців і замовників використовується рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем і замовником, за кожним пред’явленим до сплати рахунком, за кожною операцією. З цією метою підприємство може вести картки аналітичного обліку на кожного дебітора або накопичувальну відомість довільної форми.

Поточна дебіторська заборгованість покупців та замовників за наданими їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселями) відображається в статті балансу «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (рядки 160-162 активу балансу). До підсумку балансу включається чиста реалізаційна вартість. Зміни в розмірах дебіторської заборгованості відображаються у Звіті про рух грошових коштів підприємства.

У ряді випадків підприємства під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт (послуг), а також при оплаті продукції і робіт, прийнятих від замовників за частковою готовністю, можуть видавати аванси.

Під час виконання курсової роботи були розширені і закріплені теоретичні знання ведення бухгалтерського обліку на практиці. Робота над практичною частиною (комплексу задач з обліку зобов’язань) дала можливість досконало вивчити розрахунки з оренди, акціями, нестачами та інше. Опрацювання нормативних законодавчих актів дало можливість уникнути допущення помилок і прорахунків при розв’язуванні ситуаційних задач.

1. Атамас П. Й. Управлінський облік: навч. посібник. / П. Й. Атамас. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.

2. Романів Р. Дискусійні питання відображення витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки в обліковій системі підприємства / Р. Романів // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 4 (33). – С. 182-183.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання». Затв. наказом МФУ від 18 жовтня 1999 р. № 242.

4. Брик Г. В. Управлінська звітність: проблеми і перспективи / Г. В. Брик // Бухгалтерський облік, економічний аналіз і контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Житомир, 24-25 жовтня 2013р.). ЖДТУ, 2013. – С. 80-82.

5.Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік: підручник / Ф. Ф. Бутинець, Т. В. Давидюк, Н. М. Малюга, Л. В. Чижевська; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2004. – 564 с.

6. Бухгалтерський облік та оподаткування: навч. посібник / за ред. Р. Л. Хом'яка, В. І. Лемішовського. – Львів: Бухгалтерський центр “Ажур”, 2010. – 1220 с.

7. Нематеріальні активи [Електронний ресурс]: положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 11 затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.10. 1999 р. № 242 зі змінами і доповненнями. – Режим доступу: http://minfin.gov.ua.

8. Верига Ю. А. Звітність підприємств: навч.посіб. / Ю. А. Верига, З. М. Левченко, І. Д. Ватуля. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 776 с.

9. ДСТУ 3973-2000. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення / В. Григорьєв (розроб.). - Чинний від 2001.07.01. - Офіц. вид. - К.: Держстандарт України, 2001. - 18 с.

10. П(С)БО 11 "Зобов’язання".

11. П(С)БО 12"Фінансові інвестиції".

12. П(С)БО 3"Звіт про фінансові результати".

13. Про затвердження Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р.

14. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України №996-XIV від 16.07.1999р.