Распечатать страницу

Задачі з курсу Фінанси і кредит - 17 задач

« Назад

Код роботи: 4814

Вид роботи: Задачі

Предмет: Фінанси і кредит

Тема: 17 задач

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 1000 грн (або по 100 грн за штуку)

Умови задач

(в деяких задач не вказані умови, Ви нам говорите свої умови і ми того ж дня скидуємо вирішені задачі, в нас є методичка вирішення кожної, і того ж самого дня Ви отримаєте вирішення своїх)

Задача 1

Обчислити зону безпеки підприємства, якщо:

- умовно-постійні витрати на виробництво товарної продукції-550000 гр. од., маржинальний прибуток на одиницю реалізованої продукції становить 4,5 гр. од,;

- умовно-змінні витрати на одиницю продукції - 3,5 гр. од.;

- фактичний обсяг реалізації - 2500 000 гр. од.

Задача 2

На скільки може зменшити обсяги виробництва підприємство без загрози зазнати збитків, якщо:

- фактичний обсяг реалізації становить 1 200 000 гр. од.;

- маржинальний прибуток на одиницю реалізованої продукції становить 5 гр. од.;

- умовно-змінні витрати на одиницю продукції - 4 гр. од.;

- умовно-постійні витрати на виробництво товарної продукції - 600 000 гр. од.;

Відповідь на задачу обчислити двома способами:

І) використовуючи формулу визначення обсягу продукції в точці беззбитковості в натуральному виразі;

ІІ) використовуючи формулу визначення обсягу продукції в точці беззбитковості в вартісному виразі.

Задача 3

Визначити, яким чином вплинули на зміну прибутку зміна відпускних цін на реалізовану продукцію та зміни в обсязі продукції, якщо: кількість реалізованої продукції в звітному році - 9000 шт., в базисному - 5500 шт., ціна на продукцію в звітному році - 120 гр. од., в базисному - 90 гр. од., фактична собівартість реалізованої продукції в цінах базисного року = 450 000 гр. од., собівартість базисного року = 400 000 гр. од., прибуток базисного року = 180 000 гр. од.

Задача 4

За допомогою моделі Альтмана визначити можливість настання банкрутства закритого акціонерного товариства на основі форм річної звітності.

Задача 5

За допомогою моделі Альтмана визначити можливість настання банкрутства відкритого акціонерного товариства на основі форм річної звітності. Ринкова вартість акцій складає … гр. од.

Задача 6

За допомогою моделі Спрінгейта визначити можливість настання банкрутства підприємства на основі форм річної звітності.

Задача 7

За допомогою двохфакторної експрес-моделі визначити можливість настання банкрутства підприємства на основі форм річної звітності.

Задача 8

Аналізуючи в процесі здійснення санаційного аудиту динаміку коефіцієнтів абсолютної ліквідності по кварталах, аналітик помітив, що на 1.04.2001 року. Кабс. ліквідності був більший за Кабс. ліквідності на 1.01.2001 року у 1,5 рази.

Порівнюючи коефіцієнти на 1.07.2001 року та 1.04.2001 року стає очевидним, що сума грошових коштів зросла у 2 рази при майже тій самій сумі короткострокових зобов'язань. Кабс. ліквідності на 1.10.2001 року = Кабс. ліквідності на 1.07.2001 року. Кабс. ліквідності на 1.01.2002 рік зменшився у 3 рази порівняно з таким на 1.10.2001 року і становив нижню межу нормативу показника.

Яким був Кабс. ліквідності на 1.01.2001 року? Зробіть необхідні розрахунки.

Задача 9

За даними балансу на 1.01.2002 року підсумок І розділу пасиву становив 1 000 000 грн., а сума підсумків II, III, IV і V розділів пасиву баланса складав 4 000 000 грн.

Чи буде достатньо за рік збільшити суму власного капіталу у 2 рази, щоб підприємство стало привабливим для потенційних санаторів-інвесторів з точки зору фінансової стійкості? Чому?

Чи буде достатньо за рік збільшити суму власного капіталу у 4 рази, щоб підприємство стало привабливим для потенційних санаторів-інвесторів з точки зору фінансової стійкості? Чому? Зробіть розрахунки.

Задача 10

Чи достатнім буде збільшення суми грошових коштів в національній та іноземній валюті, а також поточних фінансових інвестицій станом на 1.01.2002 у порівнянні з 1.01.2001 року у 3 рази при збільшенні короткострокових зобов'язань у 1,5 рази задля того, щоб коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідав нормативу, якщо грошові кошти підприємства станом на 1.01.2001 року становили 40 000 грн., а поточні зобов'язання були у 10 разів більші? Чому?

Задача 11

Як змінилась ефективність використання обігових коштів, якщо обсяг реалізованої продукції в звітному році становив 100 000 грн. проти 50 000 грн.в минулому, а середні залишки нормованих обігових коштів зросли в 4 рази? Як такі зміни характеризують фінансовий стан підприємства? Який показник аналізує аудитор?

Задача 12

Як змінилась ефективність використання оборотних коштів, якщо сума прибутку від реалізації продукції збільшилась у звітному році порівняно з минулим у 1,5 рази, а середні залишки оборотних коштів зросли у 2,5 рази? Як такі зміни характеризують фінансовий стан підприємства? Який показник аналізує аудитор?

Задача 13

На основі форм річної звітності обчислити: коефіцієнт незалежності, коефіцієнт концентрації позиченого капіталу, показник фінансового лівериджу, коефіцієнт заборгованості, коефіцієнт фінансової стабільності. Дати трактування змінам показників в динаміці, визначити, до якої групи показників оцінки фінансового стану належать показники.

Задача 14

На основі форм річної звітності обчислити: ресурсовіддачу, фондовіддачу, коефіцієнт оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості, період інкасації, тривалість операційного та фінансового циклу. Дати трактування змінам показників в динаміці, визначити, до якої групи показників оцінки фінансового стану належать показники.

Задача 15

На основі форм річної звітності обчислити: величину чистого функціонуючого капіталу, коефіцієнти абсолютної та загальної ліквідності, показник «кислотного тесту». Дати трактування змінам показників в динаміці, визначити, до якої групи показників оцінки фінансового стану належать показники.

Задача 16

На основі форм річної звітності обчислити коефіцієнти рентабельності: всього капіталу, реалізації 1, операційну рентабельність продажу, власного капіталу і основної діяльності. Дати трактування змінам показників в динаміці, визначити, до якої групи показників оцінки фінансового стану належать показники.

Задача 17

Товариство «Х», приєднавши його до акціонерного товариства «У». Відношення, згідно з яким обмінюються корпоративні права в разі приєднання, 2:3. Як доплату до корпоративних прав АТ «У» виплачує на користь акціонерів АТ «Х» компенсацію в розмірі 2,5 грн. за кожну акцію номінальною вартістю 50 грн. Обчислимо, на скільки збільшиться статутний фонд, і складемо баланс АТ «У» після приєднання до нього АТ «Х», якщо баланси обох підприємств до реорганізації мали такий вигляд:

БАЛАНС АТ «Х», тис. грн., ДО РЕОРГАНІЗАЦІЇ

Актив

Пасив

1. Основні засоби 500

2. Запаси і витрати 150

3. Дебіторська заборгованість 100

4. Грошові кошти 20

1. Статутний фонд 420

2. Додатковий капітал 60

3. Резервні фонди 40

4. Зобов’язання 250

Баланс 770

Баланс 770

БАЛАНС АТ «Y», тис. грн., ДО РЕОРГАНІЗАЦІЇ

Актив

Пасив

1. Основні засоби 1400

2. Запаси і витрати 300

3. Дебіторська заборгованість 200

4. Грошові кошти 100

1. Статутний фонд 1200

2. Додатковий капітал 300

3. Резервні фонди 200

4. Зобов’язання 300

Баланс 2000

Баланс 2000