Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Международный фондовый рынок \ 4793. Дипломна робота Міжнародні фондові біржі: сучасні тенденції розвитку

Дипломна робота Міжнародні фондові біржі: сучасні тенденції розвитку

« Назад

Код роботи: 4793

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Міжнародний фондовий ринок

Тема: Міжнародні фондові біржі: сучасні тенденції розвитку

Кількість сторінок: 125

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 1200 грн

Вступ

Розділ 1. Міжнародні фондові біржі як елемент інфраструктури ринку цінних паперів

1.1. Місце міжнародних фондових бірж в інфраструктурі ринку цінних паперів

1.2. Специфіка та особливості міжнародних фондових бірж

1.3. Вплив глобалізації фондового ринку на розвиток міжнародного біржового сегменту

Розділ 2. Компаративний аналіз міжнародних фондових бірж

2.1. Місце та роль фондових бірж США

2.2. Фондові біржі Європи у глобальному фондовому ринку

2.3. Японські фондові біржі та особливості їх функціонування

Розділ 3. Потенціал міжнародних фондових бірж в контексті інвестиційних можливостей українських емітентів

3.1. Процеси консолідації та інтеграції на міжнародному фондовому ринку: практичне втілення

3.2. Умови та практика виходу українських емітентів на міжнародний фондовий ринок

3.3. Удосконалення механізмів залучення інвестицій українськими емітентами на міжнародних фондових біржах

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Актуальність дослідження. У сучасній світовій економіці відбуваються глибокі зміни відносин між національними фінансовими системами, пов'язані зі збільшенням ступеня їх відкритості та взаємозалежності. Цей процес являє собою основу фінансової глобалізації. Процес фінансової глобалізації отримав розвиток завдяки ліквідації бар'єрів на шляху міжкраїнових фінансових потоків, поширенню сучасних технологій на фінансових ринках, що дозволяють практично миттєво здійснювати операції в глобальному масштабі, створення нової фінансової інфраструктури (наприклад, електронні торгові майданчики).

Так, з одного боку, у процесах глобалізації можна виявити якісно новий етап його розвитку – посилення інтеграції на глобальному рівні і все більшу відкритість національних кордонів вільному руху капіталу, товарів і послуг, а також міжнародному обміну технологіями. З іншого боку, спостерігається, стрімке зростання інтеграційних угруповань, що виникають в світовій економіці та утворюють регіональні союзи, блоки і т.д.

Глобалізація зробила значний вплив на розвиток світових фондових бірж як вузлових модулів фундаментальної основи світового фінансового ринку. Проводячи ретроспективний аналіз еволюції фондових бірж можна стверджувати, що відбулися якісні зміни інституту (зміна організаційно-правової форми, універсалізація фондових бірж, розширення спектру інструментів, зміна правил торгів та лістингу, створення центральних депозитаріїв, прискорення взаєморозрахунків по клірингових операціях, розвиток інформаційних технологій), що дозволили створити торгові системи з якісно новими можливостями (прискорення процесу торгівлі та отримання інформації). З іншого боку, регіоналізація визначила новий вектор у розвитку інституту міжнародних фондових бірж.

Фондова біржа виступає своєрідним регулятором фінансового ринку. Вона відіграє величезну роль у мобілізації, розподілі та перерозподілі капіталу. Саме фондова біржа дозволяє забезпечити концентрацію попиту і пропозиції цінних паперів, їх збалансованість шляхом біржового ціноутворення, реально відображає рівень ефективності функціонування акціонерного капіталу. Діяльність фондової біржі зумовлює значною мірою ефективність фондового ринку і ступінь впливу на економічні процеси в країні.

Специфічні особливості біржових систем різних країн світу та їхня взаємодія, досвід діяльності міжнародних фондових бірж в умовах глобалізації як приклад для розвитку біржової діяльності України є основним аргументом на користь актуальності обраної теми.

Розробленість теми дослідження. Науковий зміст дослідження формувався на основі теоретико-методологічної бази, практичних розробок, положень і висновків, сформульованих в роботах вітчизняних вчених з проблематики розвитку міжнародних фондових бірж в умовах глобалізації фінансового ринку, таких як: Авакян А.А., Асаул А.Н., Думная Н.Н., Кандеєва А., Лансков П., Максимчук Н., Мельничук Л., Миркин Я.М., Рубцов Б.Б., Сергеев Д.В. та ін.

Серед зарубіжних дослідників слід виділити: Аррагвал Р., Беркман Г., Брекер К., Докинг Д., Коч П., Феррі Дж., Горхем М. та ін.

Актуальність розглянутих проблем, високий ступінь необхідності їх практичного вирішення та використання результатів дослідження, зумовили цілі та завдання даного дослідження.

Мета роботи. Метою дослідження є вивчення сучасних тенденцій діяльності та розвитку міжнародних фондових бірж.

Для досягнення поставленої мети, більш повного та всебічного вивчення об'єкта і предмета дослідження необхідно вирішити ряд доповнюють один одного завдань:

1) визначити місце міжнародних фондових бірж в інфраструктурі ринку цінних паперів;

2) дати характеристику специфіці та особливостям міжнародних фондових бірж;

3) визначити основні фактори впливу глобалізації фондового ринку на розвиток міжнародного біржового сегменту;

4) дати порівняльну характеристику та провести аналіз діяльності міжнародних фондових бірж провідних країн світу;

5) дати характеристику процесів консолідації та інтеграції на міжнародному фондовому ринку;

6) визначити умови виходу українських емітентів на міжнародний фондовий ринок;

7) визначити шляхи удосконалення механізмів залучення інвестицій українськими емітентами на міжнародних фондових біржах.

Об'єктом дослідження є біржовий сегмент світової економіки в умовах фінансової глобалізації.

Предметом дослідження є особливості та основні тенденції розвитку міжнародних фондових бірж.

Теоретико-методологічну основу дослідження склали концептуальні положення, праці і рекомендації вітчизняних і зарубіжних вчених у галузях світової економіки, глобалізації, регіоналізації, світового фінансового ринку, світового фондового ринку та фондових бірж. Їх використання дозволило комбінувати різні методологічні підходи в процесі даного дослідження.

Дослідження будувалося на використанні наступних методичних прийомів: причинно-наслідкових зв’язків, системно-структурного, економіко-статистичного, порівняльного, факторного аналізу, динамічних рядів, що дозволили реалізувати алгоритм досягнення поставленої мети і вирішення дослідницьких завдань.

Інформаційно-статистичною основою дослідження послужили дані української та зарубіжної статистики, нормативні та законодавчі документи США, ЄС та Японії в галузі фінансової діяльності. У силу слабкої розробленості обраної проблематики, в істотному ступені була задіяна економічна періодична література (вітчизняна та іноземна), Інтернет-ресурси, відповідні розробки українських фахівців.

Робота складається зі вступу, 3 розділів, висновку, списку використаної літератури.

1. Фондова біржа – це організований ринок цінних паперів, що функціонує на основі централізації пропозицій купівлі-продажу цінних паперів, що виставляються брокерами - членами біржі на основі доручень інституціональних і індивідуальних інвесторів.

Фондова біржа є одним із регуляторів фінансового ринку. Основна роль біржі полягає в обслуговуванні потоків фінансових і позичкових капіталів: нагромадженні і концентруванні капіталів, з одного боку, і кредитуванні і фінансуванні держави і різноманітних господарських структур – з другого.

2. Відмінними особливостями міжнародних бірж є:

- забезпечення вільного переказу прибутку, одержуваного з біржових операцій;

- укладання спекулятивних (арбітражних) угод, які дають можливість отримання прибутку на різниці котирувальних цін на біржах різних країн.

Країни, де розташовані міжнародні біржі, повинні дотримуватися відповідного валютного, торговельного і податкового режимів, що забезпечують їх діяльність.

3. Глобалізація ринку цінних паперів виражається у створенні державами сприятливих умов для інвестування з метою забезпечення умов для швидкого та ефективного переходу майнових прав. Також необхідно створювати умови для захисту прав інвесторів. Так як цінні папери компаній, за своєю природою, є основою для переміщення капіталу між країнами, то можна сказати, що за допомогою їх використання в якості інвестиційного інструменту, економічні структури різних країн зближуються. Глобалізація біржової діяльності стала визначальним напрямом зміни сформованого ландшафту фондового ринку, з одного боку, і рушійною силою, яка розкриває нові горизонти в діяльності бірж – з іншого (поява глобальних і регіональних біржових центрів). В даний час біржа займає привілейоване становище в ринковій світовій економіці, будучи барометром економічного і політичного життя країн.

4. Фондовий ринок США займає особливе місце серед фондових ринків світу. На частку США припадає більше 3/4 світової капіталізації. На ринку обертаються акції більше 18 тис. компаній-емітентів, які створюють 95% ВНП США, найбільш розвиненої країни світу.

5. Фондовий ринок Європи представлений 13 біржовими майданчиками з країн-членів Євросоюзу із загальною капіталізацією приблизно 4,5 тлрн. євро і торговим оборотом майже 7 трлн. дол. на рік. Незважаючи на значні обсяги, він все ж істотно поступається за основними показниками американських і азіатським бірж. Так, наприклад, тільки 3 з 13 майданчиків входять у топ-10 бірж у світі за рівнем капіталізації.

6. В даний час Японія володіє одним з найпотужніших у світі ринком цінних паперів, що динамічно розвивається. Частка вартісного обороту її фондового ринку займає 2-е місце в світі. У структурі ринку цінних паперів Японії, як і в інших промислово розвинених країн, виділяються первинний і вторинний ринки, а також ринки по видах фондових інструментів і операцій, зокрема державних, приватних цінних паперів та ін. Всього в Японії діє шість фондових бірж: у Токіо, Осаці, Нагої, Фукуоці, Саппоро. При цьому на частку Токійської фондової біржі (TSE) припадає понад 90% обороту по акціях (за вартістю), Осакській біржі - 4%.

7. Глобалізація фондових ринків проходить при збереженні переважно національного базування в діяльності фондових бірж, які є традиційними центрами зосередження фінансового капіталу. Консолідація фондових ринків, як об'єктивний процес позитивно впливає на розвиток національної економіки та супроводжується збільшенням притоку іноземного капіталу, в тому числі середньо-і довгострокового, полегшенням умов виходу компаній і банків на світовий фінансовий ринок, зміцненням фінансової стійкості банківської системи країни.

8. У 2012 р. близько 20 компаній розмістили свої акції на світових фондових ринках. Обсяг залучення перевищив 1,85 млрд. дол. Вагому частину капіталу привернули три сектори: металургія; нерухомість та сільське господарство і харчова обробка.

9. IPO є досить ефективним інструментом залучення компаніями інвестиційного капіталу. Сприяти зростанню IPO повинні держава, професійні учасники ринку, компанії-емітенти та інвестори, але законодавчі обмеження ускладнюють вихід українських компаній на ринок публічних розміщень.

Список використаних джерел

1. Aggarwal R. Demutualization and corporate governance of stock exchanges // Journal of applied corporate finance. - 2002. - №1 (15).

2. Berkman H., Nguyen N. H., 2012. Domestic liquidity and cross-listing in the United States. Journal of Banking & Finance 34, р. 1141.

3. Bracker K., Docking D. S., Koch, P. D., (2011), Economic determinants of evolution in international stock market integration. Journal of Empirical Finance, 6.

4. ECB. Financial Integration in Europe. April 2008. Р. 34.

5. Exchanges U. S. Securities and exchange commission. - W.: SECUS, 2012.

6. Ferry J. Eurex trying to take over the US futures market, says CBOT. Risk magazine. 17.10.2003.

7. GAO, Financial Audit: Securities and Exchange Commission’s Financial Statements for Fiscal Years 2012 and 2011, GAO-12-219 (Washington, D.C.: Nov. 15, 2012).

8. Global Financial Stability Report 2011 Oct., Washington DC: IMF. - 2011.

9. Global Financial Stability Report 2012 Oct., Washington DC: IMF. - 2012.

10. Gorham, M. Electronic exchanges.The global transformation from pits to bits / M. Gorham, N. Singh. - US.: The Elsevier.

11. Haisse. // Paper for presentation at the 8th Global Conference on Business and Economics. - Florence, Italy, 2008.

12. Marek T. M. Stock Exchange M&A, FDI & Demutualization: industrial.

13. Markham J. W. A financial history of United States / J. W. Markham – NY.: M. E. Sharp, 2002.

14. Morgado P., Tavares, J., (2007), Economic Integration and the Co-Movement of Stock Returns. CEPR Discussion Paper No. DP6519.

15. Organization changes to the better or to the worse? / T. M. Marek, P. R.

16. Ranald C. Michie The London Stock Exchange: A History / Oxford University Press. – 1999.

17. Reena Aggarwal Demutualization and corporate governance of stock exchanges. // Journal of applied corporate finance. - spring 2002. - №1.

18. Wang D. Founding Family Ownership and Earnings Quality, Journal of Accounting Research Vol. 44 No. 9 June 2010.

19. White B. NYSE merger challenged / B. White // The Washington Post. – W., 2005.

20. Wilson J. D. Boerse plans Pan-european trading / J. Wilson // L.: The Financial Times. – april of 2009.

21. 2011 WFE MarketHighlights, WFE. – [Електронний документ]. Режим доступу: http://www.worldexchanges.org/files/file/statsHighlights.pdf.

22. Exchanges. U. S. Securities and exchange commission 2012. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.sec.gov/divisions/marketreg

23. WFE Monthly Report. April 2012. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://world-exchanges.org/statistics/monthlyreports.

24. Toronto, Montreal Exchanges announce $1,3 bln merger. – [Електронний ресурс]. Режим доступа: http://www.cbc.ca/news/business/story/2007/12/10/stock-exchange.html.

25. Авакян А. А. Консолидация фондовых бирж – современная тенденция глобализации мирового финансового рынка // Journal of Economic Regulation. - РнД., 2010. – № 2.

26. Асаул А. Н., Фалтинский Р. А. Основы бизнеса на рынке ценных бумаг: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, профессора А. Н. Асаула. - СПб.: АНО «ИПЭВ», 2008.

27. Аскольський В. В. Ринок цінних паперів: Курс лекцій. - Москва, 2006.

28. Думная Н. Н. Риски финансовой глобализации // Бизнес академия. - М., 2002. - №7 (17).

29. Кандеева А. Украинские компании выходят на всемирный рынок IPO // Журнал «Бизнес Лидер». - №10. – 2012.

30. Лансков П. Проблемы создания мирового финансового центра на постсоветском пространстве // Рынок ценных бумаг. - 2010 - №5 – С. 8-10.

31. Максимова В. Ф., Максимов К. В., Вершинина А. А. Международные финансовые рынки и международные финансовые институты: Учебно-методический комплекс. – М., 2009.

32. Максимчук Н. Фондовый рынок объединяется // Коммерсантъ-Украина. - №172. - 2012.

33. Максимчук Н. Завалили сессию. Украинский фондовый рынок стал европейским аутсайдером / Н. Максимчук // Коммерсантъ Украина. – М., 2012. - № 73 (1563).

34. Мельничук Л. Начало истории украинских ІРО. Взгляд из Лондона // Зеркало недели. - 2006. - №22.

35. Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок: Профессиональный курс в Финансовой Академии при Правительстве РФ. - М.: Перспектива, 2006.

36. Просветов Г. И. Ценные бумаги: задачи и решения. Учебно-практическое пособие, 2-е издание, дополненное. Москва, 2008.

37. Резго Г. Я. Биржевое дело / Г. Я. Резго, И. А. Котова. - М.: Финансы и статистика, Инфра-М, 2009.

38. Рубцов Б. Б. Мировые рынки ценных бумаг. М.: Экзамен, 2002.

39. Рубцов Б. Б. Современные фондовые рынки. - М., 2009.

40. Рынок ценных бумаг / В. А. Галанов. - М.: ИНФРА-М, 2007.

41. Сергеев Д. В. Глобализация и регионализация мировой экономики: основные тенденции и перспективы. Кандидатская дисс. к.э.н. по спец. 08.00.14. — Мировая экономика. М. - 2003г.

42. Сидоров В. И., Непрядкина Н. В. Преимущества интеграции Украины в фондовый рынок Лондона // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. - № 802. – 2008. - с. 155.

43. Солодкий М. О. Біржовий ринок. Уч. Пособие. – М., 2008.

44. Сравнительный анализ мировых фондовых бирж. Требования к листингу и порядок оплаты / Отчет компании «Эрнст энд Янг». – 2012.

45. Товмасян А. А. Консолидация и экспансия национальных бирж развитых стран // Экономические науки. Научно-информационный журнал. – 2010. – № 68.

46. Товмасян А. А. Основные тенденции функционирования фондовых бирж на мировом финансовом рынке // Международная экономика. – 2011. – № 2.

47. Товмасян А. А. Основные черты фондового сектора стран СНГ // Экономические науки. Научно-информационный журнал. – 2010. – № 69.

48. Хуснитдинов П. З. Финансовая интеграция Европейского союза: подходы к определению // Финансы и кредит. - 2010. - № 15.

49. Ценные бумаги: Учебник для студ. экон. специальностей вузов / В. И. Колесников, В. С. Торкановский, Л. С. Тарасевич и др.; Под редакцией В. И. Колесникова, В. С. Торкановского. - М.:Финансы и статистика, 2009.

50. Чалдаева Л. К вопросу об определении понятия «фондовая биржа» // Финансовый бизнес. - 2005. - №1.

51. Чалдаева Л. А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: Экономистъ, 2008.

52. Шевелев Д. В. НКЦБФР подчеркивает необходимость консолидации биржевого рынка // Газета «Дело». - № 14. – 2012 г.

53. Шохазамиев Ш. Ш. Финансовый рынок и ценные бумаги. Книга ІІ. Учебник. – Ташкент. – 2006.

54. Перелік бірж, зареєстрованих в Україні. – [Електронний документ]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent.