Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Менеджмент внешнеэкономической деятельности \ 4790. Дипломна робота Керуючі проблеми зовнішньоекономічної діяльності малих підприємств на прикладі ТОВ «Макин-тур»

Дипломна робота Керуючі проблеми зовнішньоекономічної діяльності малих підприємств на прикладі ТОВ «Макин-тур»

« Назад

Код роботи: 4790

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Тема: Керуючі проблеми зовнішньоекономічної діяльності малих підприємств на прикладі ТОВ «Макин-тур»

Кількість сторінок: 116

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 1700 грн

Вступ

Розділ 1. Характеристика основних проблем розвитку малого підприємництва в Україні

1.1. Державна політика в сфері розвитку малого підприємництва в Україні

1.2. Основні проблеми розвитку малого підприємництва в сфері здійснення ЗЕД

Висновки до 1 розділу

Розділ 2. Особливості організації та управління зед малого підприємства «Макин-тур»

2.1. Організаційно-правова характеристика ТОВ «Макин-тур»

2.2. Аналіз здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Макин-тур»

2.3. Зовнішньоекономічні контракти та контакти з іноземними партнерами

Висновки до 2 розділу

Розділ 3. Шляхи покращення організації та управління ТОВ «Макин-тур»

3.1. Розроблення стратегії підприємства ТОВ «Макин-тур»

3.2. Основні заходи щодо поліпшення і розвитку зед підприємства ТОВ «Макин-Тур»

3.3. Рекомендації і пропозиції для підвищення ефективності ЗЕД ТОВ «Макин-Тур»

Розділ 4. Охорона праці на підприємстві тов «Макин-тур»

Висновки

Список літератури

Актуальність теми. Включення України у світове господарство та створення в ній сприятливого інвестиційно-підприємницького клімату передбачає в тому числі необхідність розвитку малого підприємництва. У нашій країні останнім часом написано ряд наукових праць та дисертацій з цієї проблеми, проте вони часто носять загальний характер і дублюються. Дисертацію присвячено області, яка не достатньо досліджена в українській економічній науці – зовнішньоекономічним аспектам функціонування малого бізнесу в процесі системної трансформації.

Певні інструменти досвіду держав перехідної економіки – фінансові, фіскальні, технологічні, маркетингові – можна втілити в Україні, яка вважається однією з найризикованіших для підприємницької діяльності країн у світі. І не дивлячись на зусилля (здебільшого декларативні), поки що не вдалося створити сприятливого інвестиційно-підприємницького клімату. Обґрунтування та формулювання концептуальних засад оптимізації малого бізнесового середовища логічно складатиме завершальний етап дослідження. Тому актуальність теми роботи для вітчизняної економіки має не лише теоретичну, а й практичну значимість.

В останні роки в цій галузі проведено кілька досліджень і опубліковано ряд наукових праць, що стосуються як загальних закономірностей і тенденцій розвитку малого підприємництва, так і власне зовнішньоекономічних аспектів діяльності малих та середніх підприємств (МСП). В українській економічній літературі цим проблемам присвячені роботи Д. Бабича, О. Білоруса, С. Біляцького, А. Бурляй, В. Величко, З. Варналія, О. Гаврилюка, І. Єгорова, В. Інякіна, С. Карбовника, Л. Кістерського, С. Коваленка, С. Козаченка, Н. Колесник, О. Кужель, С. Кулицького, В. Ліхачова, В. Ляшенка, В. Михайлова, М. Пааля, В. Пазенка, А. Поручника, О. Сергійко, В. Сизоненка, О. Слюсаренко, В. Трачука, М. Чумаченка та ін. Водночас, критичний аналіз праць вітчизняних дослідників дає можливість виявити коло невисвітлених питань, пов’язаних, в першу чергу, з прямим закордонним інвестуванням малих та середніх компаній, взаємодією дрібних фірм з транснаціональними корпораціями, регулюванням їх зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Серед дослідників інших країн слід виділити роботи С. Камолова, Ф. Кауфмана, В. Лібернікеля, Я. Пташека, Г. Рексродта, А. Спартака, Я. Стеча, Д. Уілсона, І. Фамінського, Р. Хельма, Д. Альдонаса, С. Хаймера, С. Лолла, Т. Озави, А. Солтеса та ін., в яких розглянуто такі важливі сторони проблеми, як створення сприятливого бізнесового середовища для активізації розвитку національного підприємництва, практика сприяння виходу малих підприємств на зовнішній ринок, кооперація МСП у сфері зовнішньоекономічної діяльності, міжнародна конкурентоспроможність малого бізнесу та ін.

Разом з тим, в Україні дотепер немає фундаментальних економічних досліджень міжнародного функціонування малого бізнесу. Не до кінця вивченими, дискусійними залишаються важливі аспекти зовнішньоекономічної діяльності дрібних фірм, зокрема, питання транснаціоналізації МСП, можливих форм співробітництва з іноземними контрагентами, особливостей зовнішньоекономічної стратегії малих підприємств в умовах переходу до ринку від централізованої планової системи. З цих міркувань й обґрунтовано наукову значимість проблеми, здійснено вибір теми дисертаційної роботи, визначено предмет і об’єкт, мету і конкретні завдання дослідження.

Внесок автора полягає у розробці теоретичних основ міжнародної конкурентоспроможності малого підприємництва, мотивації взаємодії національних малих та середніх підприємств з іноземними контрагентами в умовах глобалізації.

Мета і задачі дослідження. Головною метою роботи є дослідження і узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду розвитку зовнішньоекономічного потенціалу та організаційно-економічних умов функціонування малого підприємництва і розробка рекомендацій щодо державного регулювання у сфері підтримки міжнародної діяльності МСП в умовах перехідної економіки України.

Для реалізації зазначеної мети в роботі були поставлені наступні задачі:

– дослідити методологічні основи міжнародного функціонування сучасного малого бізнесу;

– визначити основні передумови і чинники та розкрити специфіку зовнішньоекономічної діяльності малих фірм;

– з’ясувати вплив транснаціонального малого підприємництва на національні економіки;

– систематизувати існуючі інструменти державного регулювання інтернаціональної діяльності дрібних фірм;

– оцінити зарубіжний досвід регулювання міжнародної діяльності МСП;

– класифікувати основні типи зовнішньоекономічної стратегії малого бізнесу в процесі трансформації економіки;

– обґрунтувати і розробити рекомендації щодо перспективних напрямів удосконалення зовнішньої стратегії малих підприємств України, покращення нормативно-законодавчої бази у сфері малого підприємництва.

Обєктом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти міжнародного функціонування малого бізнесу на прикладі ТОВ «Макинтур».

Предметом дослідження є ідентифікація місця і ролі суб’єктів сучасного малого підприємництва у зовнішньоекономічній діяльності.

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу роботи складають сучасні економічні теорії інтернаціоналізації підприємства, праці вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем дисертації, фундаментальні дослідження міжнародних організацій, чинне законодавство України, статистична звітність тощо. Базовим методом дослідження є системний підхід. У першому розділі використано методи аналізу та синтезу, групувань відповідно до класифікаційних ознак. У другому та третьому розділі застосовано методи порівняльного та економіко-статистичного аналізу, соціологічних досліджень. Інформаційну базу дослідження становлять дані міжнародної та вітчизняної статистики, закони України, нормативні акти Кабінету міністрів України, Укази Президента України. В роботі також використано дані періодичної преси, наукові публікації та матеріали науково-практичних конференцій.

Практичне значення одержаних результатів. Зроблені в роботі теоретичні узагальнення і висновки щодо зовнішньоекономічних аспектів функціонування малого підприємства складають внесок у розвиток теорій глобалізації економіки, малих транснаціональних компаній, зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання тощо.

Структурно робота складається з вступу, висновків, трьох основних розділів, 9 підпунктів, списку використаної літератури 115 джерел.

За результатами дослідження, можна зробити висновок, що ТОВ «Макин-тур» є досить масштабним гравцем на арені турагентів в України.

Для того щоб зрозуміти на стільки ефективно працює підприємство було розраховано основні показники:

- коефіцієнт загальної ліквідності;

- коефіцієнт абсолютної ліквідності;

- коефіцієнт термінової ліквідності;

- коефіцієнт фінансового ризику;

- коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості.

Дослідивши дані показники можна зробити висновок, що протягом досліджуваного періоду вони знаходились в межах норми, не зважаючи на те що з кожним роком вони змінювались в сторону зростання або зменшення.

Таким чином можна зробити висновок, що фінансовий стан компанії залишається на стабільно високому рівні і продовжує збільшуватись. Все це допомагає компанії ТОВ «Макин-тур» гідно конкурувати на ринку туроператорів в Україні та за її межами.

Для покращення діяльності підприємства можна запропонувати наступні пропозиції:

- налагодити фінансово-аналітичну роботу;

- проводити діагностику діяльності;

- збільшити клієнтську базу;

- прогнозувати на майбутнє основні показники.

Список літератури

1. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учебное пособие Е. Ф. Авдокушин. – M., 2007.

2. Адамов В. Е. Экономика и статистика фирм / [В. Е. Адамов, С. Д. Ильенкова, Т. Л. Сиротина и др.]. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 288 с.

3. Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Р. Акофф; [пер. с англ. под ред. В. В. Данилова-Данильян]. – М.: Прогресс, 2009. – 327 с.

4. Амблер Т. Практический маркетинг / Т. Амблер. – СПб.: Питер, 2010. – 400 с.

5. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 144 с.

6. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф; [пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского]. – СПб.: Питер, 2009. – 416 с.

7. Аякс Б. От предприятия к фирме: заметки по теории предприятия переходного периода / Б. Аякс, Р. Ритерман // Вопросы экономики. – 2007. – №8. – С. 72–84.

8. Баканов М. И. Теория экономического анализа: учебник / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. – 4-е изд., доп. и перераб. – M.: Финансы и статистика, 2009. – 416 с.

9. Балабанов И. Т. Внешнеэкономические связи: учебное пособие / И. Т. Балабанов, А. И. Балабанов. – M.: Финансы и статистика, 2008.

10. Бельчук А. И. Будущее глобализации и межцивилизационные отношения / А. И. Бельчук // Внешнеэкономический бюллетень. – 2004. – №7.

11. Боссель X. Показатели устойчивого развития: теория, метод, практическое использование: отчет, представленный на рассмотрение Балатонской групы: пер. с англ. / Х. Боссель. – Тюмень: изд-во ИПОС СО РАН, 2009. – 123 с.

12. Бурмистров В. Н. Актуальные проблемы международной торговли: учебник / В. Н. Бурмистров. – М.: Весть, 2004. – 274 с.

13. Валовой Д. В. Рыночная экономика. Возникновение, эволюция и сущность / Д. В. Валовой. – М.: ИНФРА, 2007. – С. 400.

14. Виханский О. С. Стратегическое управление / О. С. Виханский. – М.: МГУ, 2005.

15. Вишняков Я. Д. Учет враждебности рынка при осуществлении внешнеторговой деятельности [Текст] / Я. Д. Вишняков, С. А. Рыбкин // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – № 6. – С. 56–67.

16. Внешняя торговля: таможенные аспекты регулирования: межд. сб. науч. тр. – Курган: изд-во Курганского гос. ун-та, 2005. – 162 с.

17. Внешнеторговая деятельность промышленного комплекса: потенциал, факторы развития. – Саратов: изд. центр СГСЭУ, 2005. – 126 с.

18. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учеб. для вузов / [Л. E. Стровский, С. К. Казанцев, Е. А. Паршина и др.]; под ред. проф. Л. Е. Стровского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 823 с.

19. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учеб. для вузов. – М.: Международные отношения, 2010. – 544 с.

20. Воронкова О. Н. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление: учебное пособие / О. Н. Воронкова, Е. П. Пузакова. – М.: изд. центр Экономист, 2008. – 495 с.

21. Всемирная торговая организация: краткое пособие для бизнеса / Центр торговой политики и права. – М., 2004. – 80 с.

22. Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело: учеб. для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006. – 501 с.

23. Гончарук В. А. Развитие предприятия / В. А. Гончарук. – М.: Дело, 2000.

24. Гончаров В. В. В поисках совершенства управления (опыт лучших промышленных фирм США, Японии и стран Западной Европы) / В. В. Гончаров. – М.: Сувенир, 2008. – 488 с.

25. Гремыкин В. А. Экономическая стратегия предприятия: учебник / В. А. Гремыкин, О. А. Богомолов. – М.: Филин, 2007. – 506 с.

26. Грачев М. В. Суперкадры: управление персоналом в международной корпорации / М. В. Грачев. – М.: Дело, 2008. – 207 с.

27. Грачев Ю. Н. Практика внешнеэкономической деятельности / Ю. Н. Грачев, Ю. Н. Плотников. – М., 2004.

28. Грейсон Дж. Американский менеджмент на пороге XXI века: пер. с англ / Дж. Грейсон, К. О’Делл. – М.: Экономика, 2008. – 319 с.

29. Дектярева О. И. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие / О. И. Дектярева, Т. Н. Полянова, С. В. Саркисов. – М.: Дело, 2010. – 320 с.

30. Денисов В. Т. Теория и практика управления внешнеэкономической деятельностью предприятия / В. Т. Денисов, Н. А. Назарьева, Н. Л. Власова. – Саратов: изд. Латанова В. П., 2012. – 156 с.

31. Дибб С. Практическое руководство по маркетинговому планированию / С. Дибб, Л. Симкин, Дж. Бредли. – СПб.: Питер, 2010. – 256 с.

32. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика / П. Дойль. – СПб.: Питер, 2010. – 560 с.

33. Дниэлс Дж. Д. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Д. Дж. Дниэлс, Л. Х. Радебал. – М.: Дело ЛТД, 2004. – 784 с.

34. Драккер П. Управление, нацеленное на результаты: пер. с англ. / П. Драккер. – М.: Технолог. Школа бизнеса, 2007. – 192 с.

35. Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры: Практика и принципы / П. Друкер. – М.: Book chamber international, 2008. – 349 с.

36. Дюмулен И. И. Всемирная торговая организация / И. И. Дюмулен. – М.: Экономика, 2003. – 271 с.

37. Дюмулен И. И. Международная торговля. Тарифное и нетарифное регулирование / И. И. Дюмулен. – М.: В АВТ, 2004. – 529 с.

38. Евстигнеева Л. Проблема синтеза общеэкономической и институционально-эволюционной теорий / Л. Евстигнеева, Р. Евстигнеев // Вопросы экономики. – 2008. – №8. – С. 97–113.

39. Емельянов C. B. Новые типы обратной связи: управление при неопределенности / С. В. Емельянов, С. К. Коровин. – М.: Наука, 2007. – 352 с.

40. 3акс С. Эволюционная теория организации / С. Закс // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №1. – С. 81–88.

41. Захаров С. Н. Эффективность внешнеэкономического комплекса / С. Н. Захаров. – М.: Экономика, 2008.

42. Казиев P. M. Управление рисками при осуществлении внешнеторговой деятельности / Р. М. Казиев, Е. Ю. Сидорова // Вопросы развития промышленных предприятий: сб. ст. – Саратов: изд. Латанова В. П., 2006. – С. 77–84.

43. Казиев P. M. К вопросу о стратегии развития внешнеэкономической деятельности промышленного предприятия / Р. М. Казиев, В. Т. Денисов, Д. В. Миронов, Ю. П. Медведева // Материалы Межд. науч.-практ. конф. – Саратов: СГСЭУ, 2006. – С. 113–114.

44. Кантарбаев А., Мустафин А. Теория предпринимательства и эволюционная экономика / А. Кантарбаев, А. Мустафин // Вопросы экономики. – 2007. – №10. – С. 38–48.

45. Каплан Р. Организация, ориентированная на стратегию / Р. Каплан, Д. Нортон. – М.: ОЛИМП-Бизнес, 2004.

46. Карлофф Б. Деловая стратегия: пер. с англ. / Б. Карлофф. – М.: Экономика, 2009.

47. Кибанов А. Я. Организация управления персоналом на предприятии / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров. – М.: ГАУ, 2004. – 394 с.

48. Киреев А. П. Международная экономика: в 2 т. / А. П. Киреев. – М.: Международные отношения, 2007.

49. Клейнер Г. Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность / Г. Б. Клейнер, В. Л. Тамбовцев, Р. М. Качалов. – M.: Экономика, 2007. – 286 с.

50. Клейнер Г. Б. Предприятие в условиях неопределенности / Г. Б. Клейнер, В. Л. Тамбовцев // Человек и труд. 2008. – №2. – С. 81–84.

51. Кноринг В. И. Искусство управления / В. И. Кноринг. – М.: БЕК, 2007. – 288 с.

52. Ковалев А. И. Анализ финансового состояния предприятия / А. И. Ковалев, В. П. Привалов. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2010. – 208 с.

53. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз. – М.: Дело, 2008. – С. 192.

54. Кругман Пол. Р. Международная экономика: теория и политика: Учебное пособие / Р. Пол Кругман. – М.: ЮНИТИ, 2007.

55. Линдерт П. Х. Экономика мирохозяйственных связей / П. Х. Линдерт. – M.: Прогресс, 2008.

56. Линцберг Г. Школа стратегий / Г. Линцберг, Б. Альстренд, Дж. Лэмпел; [под ред. Ю. Н. Капуревского]. – СПб.: Питер, 2010. – 336 с.

57. Любанова Т. П. Стратегическое планирование на предприятии: учебное пособие / Т. П. Любанова, Л. В. Мясоедова, Ю. А. Олейникова. – М.: Приор, 2009. – 272 с.

58.Маевский В. Эволюционная теория и макроэкономика / В. Маевский // Вопросы экономики. – 2007. – №3. – С. 27-43.

59. Маевский В. Эволюционная теория и технологический прогресс / В. Маевский // Вопросы экономики. – 2009. – № 11. – С. 4–16.

60. Майер Э. Конроллинг как система мышления и управления: пер. с нем. / Э. Майер. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 96 с.

61. Макаров В. Л. О применении метода эволюционной экономики В. Л. Макаров // Вопросы экономики. – 2007. – №3. – С. 18–29.

62. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга / М. Мак-Дональд. – СПб.: Питер, 2010. – 320 с.

63. Малахов С. В защиту либерализма / С. Малахов // Вопросы экономики. – 2008. – №8. – С. 114–123.

64. Малахов С. Трансакционные издержки и макроэкономическое развитие / С. Малахов // Вопросы экономики. – 2008. – №11. – С. 78–94.

65. Малашихина Н. Н. Риск-менеджмент: учебное пособие / Н. Н. Малашихина, О. С. Белокрылова. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 320 с.

66. Медведев П. М. Концептуальные подходы к оценке влияния факторов на результаты экспортной деятельности предприятия: автореф. дис. На соискание ученой степени канд. эк. наук. / П. М. Медведев. – Екатеринбург, 2012.

67. Медведев А. Т. Технико-экономическое обоснование внешнеэкономических операций и международных проектов: учеб.-метод. пособ.: в 2 ч. / А. Т. Медведев. – СПб.: ГИЭА, 2008.

68. Медынский В. Г. Инновационный менеджмент: учебник / В. Г. Медынский. – М.: ИНФРА- М, 2007. – 295 с.

69. Международное право: учебник для вузов. – М.: Перма-Инфра, 2009. – 584 с.

70. Международные валютные и финансовые отношения: учебник / [под ред. Л. Н. Красавиной]. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 592 с.

71. Мескон М. Основы менеджмента: пер. с англ. / М. Мескон, Ф. Хедоури, М. Альберт. – М.: Дело, 2008. – 701 с.

72. Мильнер Б. З. Системный подход к организации управления / Б. З. Мильнер, Л. И. Евенко, В. С. Раппопорт. – М.: Экономика, 2003. – 224 с.

73. Мировая экономика: введение во внешнеэкономическую деятельность: учеб. пособ. для вузов / [М. В. Елова, Е. К. Муровьева, С. М. Панфелова и др.]; под ред. А. К. Шуркалина, Н. С. Цыпиной. – М.: Логос, 2010. – 248 с.

74. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / [под ред. И. С. Королева]. – М.: Экономисть, 2003. – 604 с.

75. Нессонов Г. Г. Управление персоналом коммерческой организации: учебное пособие / Г. Г. Нессонов. – М., 2007.

76. Несторенко А. Современное состояние и основные проблемы институционально-эволюционной теории / А. Несторенко // Вопросы экономики. – 2007. – №3. – С. 42–54.

77. Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа / Д. Норт // Вопросы экономики. – 2007. – №3. – С. 6–15.

78. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 2007. – С. 285.

79. Олейник А. В поисках институциональной теории переходного общества / А. Олейник // Вопросы экономики. – 2007. – №10. – С. 54–64.

80. Основы торговой политики и правила ВТО / [под ред. Н. П. Огаркова]. – М.: Международные отношения, 2005.

81. Покровская В. В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: учебник / В. В. Покровская. – М.: Юрист, 2010. – 456 с.

82. Попов С. Г. Внешнеэкономическая деятельность / С. Г. Попов. – М., 2007. – 187 с.

83. Порошин Ю. Б. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: стратегия развития, управление, таможенное регулирование / Ю. Б. Порошин. – Саратов: Изд. центр СГСЭУ, 2004. – 216 с.

84. Портал гірничо-металургійного комплексу країни [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukrmet.com.ua.

85. Портер М. Международная конкуренция: пер. с англ. / М. Портер. – М.: Международные отношения, 2008. – 896 с.

86. Предприятие на внешних рынках. Внешнеторговое дело: учебник / [под ред. С. Долгова, И. Кретова]. – М., 2007. – 367 с.

87. Развитие внешнеторговой деятельности предприятий на основе международной промышленной кооперации. – Саратов: Изд-во научная книга, 2006. –140 с.

88. Рей А. Конкурентные стратегии государства и фирм в экспортно- ориентированном развитии / А. Рей // Вопросы экономики. – 2004. – №8. – С. 53.

89. Річна звітність емітентів цінних паперів. Система розкриття інформації на фондовому ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.smida.gov.ua.

90. Рубинская Э. Т. Управление внешнеэкономической деятельностью / Э. Т. Рубинская. – М.: Контур, 2008.

91. Саати Т. Принятие решений: метод анализа иерархий / Т. Саати. – М.: Радио и связь, 2008. – 224 с.

92. Сайт УкрРудПром [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrrudprom.com.

93. Санталайнен Т. Управление по результатам: пер. с фин. / Т. Санталейнен. – М.: Прогресс, 2008. – 320 с.

94. Свинухов В. Г. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие / В. Г. Свинухов. – М.: изд. центр Экономист, 2008. – 155 с.

95. Смитиенко Б. М. Всемирная торговая организация и проблемы регулирования международной торговли: учеб. пособ. для студ. / Б. М. Смитиенко. – М., 2010.

96. Смирницкий Е. К. Экономические показатели бизнеса / Е. К. Смирницкий. – M.: Экзамен, 2009. – 512 с.

97. Современная зарубежная практика регулирования внешней торговли: таможенный аспект / [под ред. В. Ю. Преснякова]. – М.: РИО РТА, 2010.

98. Соломатин Н. А. Менеджмент организации: учебное пособие / [Н. А. Соломатин, З. П. Румянцева и др.]. – М., 2005.

99. Справочник директора предприятия / [под ред. М. Г. Лапуста]. – М.: Инфра-М, 2010. – 750 с.

100. Стратегии бизнеса: справочник / [под ред. Г. Б. Клейнера]. – М.: КОНСЭКО, 2008. – С. 492.

101. Фон Ховен. Стратегия развития организационных структур фирмы / Фон Ховен // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – №2. – С. 12–19.

102. Филин С. К. Кластеры – центры деловой активности / С. К. Филин // Дело и деньги. – 2005. – № 7–8.

103. Фомичев В. И. Международная торговля / В. И. Фомичев. – М., 2008.

104. Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность / Ф. А. Хайек. – М.: Новости, 2009. – С. 302.

105. Хизрич Р. Предпринимательство, или Как завести собственное дело и добиться успеха: в 5 кн. / Р. Хизрич, М. Питерс. – М.: Прогресс-Универс, 1991–1992. – Ч. 1. – С. 160; Ч. 2. – С. 256; Ч. 3. – С. 192; Ч. 4. – С. 176; Ч. 5. –С. 192.

106. Хорин А. Н. Стратегический анализ: учебное пособие / А. Н. Хорин. – М.: ЭКСМО, 2006. – 288 с.

107. Черников А. П. Стратегия развития регионов: мифы и догмы / А. П. Черников // ЭКО. – 2010. – №5. – С. 52–59.

108. Шаститко А. Трансакционные издержки / А. Шаститко // Вопросы экономики. – 2007. – №7. – С. 65–75.

109. Шаститко А. Трансакционные издержки / А. Шаститко // Вопросы экономики. – 2007. – №7. – С. 65–75.

110. Шаститко А. Фридрих Хайек и неоинституционализм / А. Шаститко // Вопросы экономики. – 2009. – №6. – С. 43–53.

111. Шекшня Е. В. Управление персоналом современной организации: учеб.-практ. пособ. / Е. В. Шекшня. – М., 2006.

112. Щербанин Ю. А. Повестка дня на XXI век / Ю. А. Щербанин // Внешнеэкономические связи. – 2009. – №8.

113. Шмитгофф К. М. Экспорт: право и практика международной торговли / К. М. Шитгофф. – М.: Юрид. литература, 2008.

114. Шумпетер Й. Теория экономического развития: исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредипа, процента и цикла конъюнктуры / Й. Шумпетер. – М.: Прогресс, 2009. – С. 455.

115. Экономическая стратегия фирмы / [под ред. А. П. Градова]. – СПб.: Спец. литература, 2005. – 85 с.