Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Анализ хозяйственной деятельности \ 4786. Курсова робота Аналіз господарської діяльності ПАТ «Красиліський цукровий завод»

Курсова робота Аналіз господарської діяльності ПАТ «Красиліський цукровий завод»

« Назад

Код роботи: 4786

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Аналіз господарської діяльності

Тема: Аналіз господарської діяльності ПАТ «Красиліський цукровий завод»

Кількість сторінок: 50

Дата виконання: 2011

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

ВСТУП

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

ЧАСТИНА І. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «КРАСИЛІСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

1. Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів

1.1. Аналіз трудових ресурсів та витрат на оплату праці

1.2. Аналіз необоротних активів включає аналіз динаміки та структури усіх необоротних активів

1.3. Аналіз оборотних активів включає розрахунок зміни обсягів та структури

2. Аналіз виробництва і реалізації продукції та витрат діяльності

2.1. Аналіз динаміки обсягів реалізації продукції

2.2. Аналіз динаміки обсягів та структури витрат звичайної діяльності (в розрізі за видами діяльності)

2.3. Аналіз динаміки обсягів та структури операційних витрат

3. Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

3.1. Аналіз фінансових результатів та рентабельності

3.2. Аналіз фінансового стану

4. Узагальнення результатів діяльності підприємства

ЧАСТИНА ІІ. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ

ЧАСТИНА ІІІ. ПОРІВНЯЛЬНА КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА

1. Сукупний вплив дії екстенсивних і інтенсивних факторів

2. Порівняльна комплексна оцінка

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Актуальність теми. Оцінка фінансового стану підприємства – це комплексне дослідження всіх сторін його фінансової діяльності з використанням відповідних джерел інформації, вивчення та вимір факторів, причин та резервів, оцінки роботи і співставлення її результатів з витратами, узагальнення результатів оцінки і розробка необхідних заходів. Ця проблема має народногосподарське та соціальне значення, оскільки життєвий рівень громадян України, соціальний мир та злагода у суспільстві визначається стійким фінансовим станом підприємств, а нестійкий фінансовий стан та банкрутство підприємств породжують безробіття, низький рівень життя та соціальну напругу у суспільстві, конфлікти між роботодавцями та найманою робочою силою. Оцінка фінансового стану, будучи комплексною, є ще дуже складною проблемою. Проблема визначення фінансового стану завжди була актуальною і посідала вагоме місце серед напрямків економічних досліджень. Особливої гостроти вона набула при становленні ринкового устрою нашої держави.

Метою курсової роботи є визначення загального фінансового стану підприємства ПАТ «Красилiвський цукровий завод».

Метою виконання даної роботи є одержання результатів про загальний економічний та фінансовий стан і закономірності розвитку досліджуваних економічних явищ (процесів), розробка пропозицій та рекомендацій, необхідних для прийняття і обґрунтування управлінських рішень (складання планів-прогнозів, бізнес-планів, програм, стратегій, господарських договорів, контрактів, наказів, розпоряджень, усних вказівок та ін.).

Основними завданнями виконання даної роботи є:

- об’єктивна оцінка результатів виробничо-експлуатаційної діяльності аналізованого підприємства;

- виявлення внутрішньовиробничих резервів (потенціально невикористаних можливостей), подальшого підвищення ефективності і якості роботи аналізованого підприємства;

- розробка комплексу організаційно-технічних, соціально-економічних та інших заходів, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на реалізацію виявлених резервів та обґрунтування управлінських рішень.

Структура роботи. В теоретичній частині розкрите питання «значення і завдання фінансового стану підприємства».

В першій частині 1 Комплексний аналіз господарської діяльності ПАТ «Красилiвський цукровий завод».

В частині 2 на основі отриманих в частині 1 розрахунків, необхідно встановити вплив факторних показників на зміну результативного показника звітного періоду, порівняно з попереднім періодом одним із методів факторного аналізу.

Частина 3. Порівняльна комплексна оцінка.

Підприємство ПАТ «Красилiвський цукровий завод» було засноване 2003 року. Воно займається виробництвом цукру. Організаційно правова форма даного підприємства – публічне акціонерне товариство. Підприємство ПАТ «Горохiвський цукровий завод» знаходиться за адресою 45744, Волинська обл., Горохiвський р-н, смт. Мар'янiвка, Незалежностi, 13.

У даній розрахунковій роботі було проаналізовано ПАТ «Красилiвський цукровий завод».

У 2010 році на підприємстві працювало 236 чол., а в 2011 році - 232. Середньорічна заробітна плата 1 працівника у 2010 році становила 27648 грн, у 2011 – 27349 грн.

У 2011 році спостерігається загальне покращення стану основних засобів. Це спостерігається у зменшенні коефіцієнту зносу (з 0,424 до 0,391), збільшенні коефіцієнта придатності та оновлення.

Вартість основних засобів у загальній структурі необоротних активів склала 96,46% від загальної вартості у 2010 році та 95,97% у 2011. Їх вартість збільшилась на 3585 тис. грн, що на 21,06% більше.

Загальна сума необоротних активів у 2010 році склала 17671 тис. грн., а в 2011 – 21500 тис. грн., що на 3829 тис. грн. більше.

Сума оборотних коштів ПАТ «Красилiвський цукровий завод» у 2010 році становила 44845 тис. грн., а у 2011 – 48691 тис. грн., що на 8,58% або на 3846 тис. грн. більше. У структурі оборотних коштів можна виділити такі складові:

- Сума запасів у попередньому періоді становила 38038 тис. грн., а у звітному – 40726 тис. грн., що на 2688 тис. грн. більше.

- Векселі одержані не змінились і становлять 3938 тис. грн.

- Сума дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги у 2010 році становила 1352 тис. грн., в 2011 – 2748 тис. грн., що на 103,25% більше.

- Сума дебіторської заборгованості за розрахунками на 2010 рік становила 1282 тис. грн., в 2011 – 505 тис. грн., що на 777 тис. грн. менше порівняно з попереднім періодом.

- Інша поточна дебіторська заборгованість у 2010 році становила 128 тис. грн., а у 2011 – 126 тис. грн.

- Грошові кошти та їх еквіваленти у 2010 році становили 106 тис. грн., а у 2011 році – 444 тис. грн. Інші оборотні активи збільшились на 203 тис. грн.

Обсяг реалізованої продукції у 2010 році становив 117167 тис. грн., у 2011 році – 98249 тис. грн., що на 18918 тис. грн., або на 16,15% менше. Чистий прибуток зменшився з 7837 тис. грн. у 2010 році до 4156 тис. грн. у 2011 році. Зменшення чистого прибутку зумовлене зменшенням чистого доходу від реалізації продукції, а також зменшенням прибутку від операційної діяльності.

Витрати звичайної за 2010 рік становлять 89027 тис. грн., за 2011 рік – 76770 тис. грн., що на 12257 тис. грн. або на 13,77% менше. У структурі витрат звичайної діяльності найбільшу частку займають витрати операційної діяльності ( 99,8% у 2010 році, 99,96% у 2011 році від загальної суми витрат). У 2010 році вони становлять 88851 тис. грн., у 2011 – 76737 тис. грн., що на 13,63% менше. Витрати фінансової діяльності у 2010 році становили 5 тис. грн. Витрати інвестиційної діяльності зменшились на 138 тис. грн. і становлять 33 тис. грн.

Операційні витрати зменшились з 79746 тис. грн. у 2010 році до 73134 тис. грн. Найбільшу частку у структурі операційних витрат займають матеріальні витрати. У 2010 році вони становили 68882 тис. грн., у 2011 році – 62902 тис. грн. У відсотках від загальної суми це становить 86,38% та 86,01% відповідно. Витрати на оплату праці у 2010 році становили 6525 тис. грн., у 2011 – 6345 тис. грн., що на 180 тис. грн. або на 2,76% менше. Загалом операційні витрати зменшились з 79746 тис. грн. у 2010 році до 73134 тис. грн.

Показник витрат на 1 гривню вартості продукції становить: 2010 рік 0,681 грн./грн., 2011 рік = 0,744 грн./грн. Збільшення цього показника є негативним результатом діяльності підприємства. Підвищення показника спричинило зменшення виручки від реалізації.

Збільшення середнього періоду обороту оборотних активів, середнього періоду обороту запасів, середнього періоду погашення дебіторської та кредиторської заборгованості свідчить про погіршення загального фінансового стану підприємства.

Щодо ліквідності та платоспроможності показав, що коефіцієнти абсолютної та швидкої ліквідності не відповідають нормативним значенням показників, що свідчить про недостатню ліквідність та незначну кількість високоліквідних активів. Проте коефіцієнт поточної ліквідності відповідає нормативному значенню за два періоди.

Матеріаловіддача у 2010 році становила 1,701, у 2011 - 1,562. Зниження матеріаловіддача свідчить про зниження ефективності використання матеріальних ресурсів.

Отже, можна зробити висновок, що економічні та фінансові результати ПАТ «Красилiвський цукровий завод» погіршилися.

1. Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник / Г. І. Купалова. - К.: Знання, 2008. – 250 с.

2. Кіндрацька Г. І. Економічний аналіз: підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. – 440 с.

3. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб.- 2-ге вид., випр. і доп. / Савицька Г. В. – К.: Знання, 2005. - 662 с.

4. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. проф.Ф. Ф. Бутинця. - Житомир, ПП ”Рута”, 2003. - 680 с.

5. Економічний аналіз: Навч.посібник / За ред. проф. М. Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

6. Кармазін В. А. Економічний аналіз: практикум / В. А. Кармазін, О. М. Савицька. - К.: Знання, 2007. – 668 с.

7. Теорія економічного аналізу: Методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи для студентів напряму 6.030601 “Менеджмент” / Укл.: М. М. Нашкерська, Н. О. Микитюк, О. І. Тивончук. – Львів: Видавництво “Львівська політехніка”, 2011. - 120 с.

8. Інтернет-сайт [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.smida.gov.ua.