Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) \ 4784. Бакалаврська робота Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Бакалаврська робота Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності в Україні

« Назад

Код роботи: 4784

Вид роботи: Бакалаврська робота

Предмет: Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД)

Тема: Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Кількість сторінок: 70

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 1000 грн

Вступ

Розділ 1. Сутність та структура фінансового механізму ЗЕД

1.1. Валютно-фінансовий механізм ЗЕД

1.2. Фінансовий механізм ЗЕД на мікро- та макрорівнях

1.3. Механізм регулювання інвестиційної сфери ЗЕД

1.4. Державне регулювання ЗЕД України

Розділ 2. Аналіз стану фінансового механізму регулювання ЗЕД в Україні

2.1. Стан оподаткування суб’єктів ЗЕД

2.2. Кредитування суб’єктів ЗЕД

2.3. Механізм страхування ризиків ЗЕД

Розділ 3. Шляхи вдосконалення фінансового механізму ЗЕД в Україні

3.1. Сучасні проблеми фінансового механізму ЗЕД в Україні

3.2. Основні напрямки реформування та розвитку фінансового механізму ЗЕД в Україні

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Фінансовий механізм включає види, форми, методи фінансових відносин та способи їх кількісного визначення. Кількісні параметри та способи їх визначення є найбільш рухомими частинами фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності. Чітко працюючий, ефективний фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності дуже важливий як для держави в цілому, так і для суб’єктів підприємницької діяльності, бо він формує обличчя держави у зовнішньоекономічних стосунках з іншими країнами та надає можливість максимально ефективно використати наявні ресурси та потенціал. Для більш глибокого розуміння фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності треба визначити що собою являє зовнішньоекономічна діяльність та хто її має право здійснювати на території України.Отже суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:

а) фізичні особи, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України;

б) юридичні особи зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місце знаходження на території України, в тому числі юридичні особи, майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних суб’єктів господарської діяльності;

в) об’єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб які не є юридичними особами за законами України, але які мають постійне місце знаходження на території України і яким за законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;

г) структурні одиниці іноземних суб’єктів господарської діяльності які не є юридичними особами за законами України (філії, відділення тощо), але мають постійне місце знаходження на території України;

д) спільні підприємства за участю суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місце знаходження на території України;

е) інші суб’єкти господарської діяльності, передбачені законами України.

Об’єктом даної роботи є фінансові аспекти ЗЕД та напрями зовнішньоекономічних зв’язків України.

Предметом дослідження виступають проблеми функціонування фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності та механізму митного регулювання зовнішньоекономічних відносин України.

Мета кваліфікаційної роботи полягає в вивченні та наданні характеристики фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин, а також в обґрунтуванні пропозицій щодо підвищення його ефективності.

Для досягнення встановленої мети у роботі вирішено наступні завдання:

1) розкрито поняття механізму зовнішньоекономічної діяльності, визначено їх суб’єкти;

2) охарактеризовано стуктуру фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності;

3) надана характеристика правовому регулювання зовнішньоекономічних відносин в Україні;

4) розкрито особливості інтеграції України до системи міжнародних економічних зв’язків;

5) проаналізована експортно-імпортна діяльність та проблеми регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні;

6) обґрунтовано принципи і функції митної політики України.

Таким чином, наукова новизна даного дослідження полягає у виокремленні і обґрунтуванні фінансових аспектів зовнішньоекономічної діяльності. При цьому, як напрям подальших досліджень слід вказати необхідність обґрунтування та визначення напрямів узгодження взаємодії національних підприємств із закордонними інвесторами.

Структура даної роботи складається з трьох розділів. Перший розділ розкриває сутність та структуру фінансового механізму ЗЕД, державне регулювання ЗЕД в Україні та ін. Другий розділ даної роботи аналізує стан фінансового механізму регулювання ЗЕД в Україні, а саме кредитування, оподаткування суб’єктів ЗЕД та страхування ризиків. Третій розділ пропонує шляхи вдосконалення фінанового механізму ЗЕД в Україні.

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності це сукупність валютних, фінансових та кредитних методів, інструментів і важелів впливу на зовнішньоекономічну діяльність держави.

Основою регулювання зовнішньоекономічної діяльності будь-якої держави є набір економічних та неекономічних (адміністративних) методів впливу на систему зовнішньоекономічних відносин. Було визначено, що зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність господарюючих суб’єктів України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємозв’язках між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. Розглядаючи існуючій економічний стан нашої країни, слід зазначити, що для подальшої інтеграції України до системи міжнародних зв’язків та майбутнього покрашення економіки в цілому, у першу чергу необхідно сформувати привабливого іміджу нашої країни у зарубіжних партнерів та розвитку довіри між ними та нашою державою. Такий імідж може бути сформований лише за умов дотримання суб’єктами господарювання тих правил та норм, що існують у світовій практиці зовнішньоекономічних відносин.

Узагальнючи вищезгадану інформацію, можна сказати, що основними чинниками, які стримують розвиток зовнішньоекономічної діяльності ЗЕД в Україні є наступні:

- недостатня конкурентоспроможність її продукції на міжнародних ринках;

- невідповідність основної маси вітчизняних товарів світовим стандартам якості;

- недосконала система управління зовнішньоекономічною діяльністю;

- нестабільна податкова система тощо.

Важливою частиною системи зовнішньоекономічних відносин є її відрегульований і чітко функціонуючий фінансовий механізм. Під таким механізмом треба розуміти систему фінансових відносин, яка спираючись на світовий досвід забезпечить реалізацію інтересів нашої держави у зовнішньоекономічних стосунках. Невідємною частиною фінансового механізму ЗЕД є страхування ризиків.

Страхування зовнішньоекономічних операцій з боку суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснюється в Україні на договірних засадах і є добровільним, якщо інше не передбачено законами України. Згідно с Законом України «Про страхування» ст.7 є перелік видів обов`язкового страхування. Страхування зовнішньоекономічних операцій здійснюється в Україні щодо ризиків, які існують у світовій практиці.

Страхування зовнішньоекономічних операцій в Україні здійснюється комерційними страховими компаніями (державними, акціонерними, іноземними, змішаними, та іншими), а також іншими суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності, до статутного предмету діяльності яких входять страхові операції (страхування). Вибір страхової компанії (страхувача) здійснюється суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності самостійно. За підсумками даної роботи можна сказати, що для підвищення ефективності фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності в Україні слід:

- розвивати систему зовнішньоекономічних зв’язків;

- покращувати систему митного регулювання;

- створювати комплексну інформаційну систему в галузі зовнішньої економічної діяльності;

- більш активно впроваджувати міжнародні стандарти, вимоги і процедури сертифікації;

- створення єдиної інформаційної бази даних тендерів, що проводяться в зарубіжних країнах;

- впровадження в практику господарської діяльності міжнародних стандартів бухгалтерського і статистичного обліку.

Україні слід здійснювати політику, яка покращить стан економіки та буде формувати сприятливе відношення з боку інших країн у разі вступу до системи міжнародних економічних зв’язків та сприяти розвитку зовнішньої торгівлі.

Список використаних джерел

1. Андрійчук В., Кириченко О. Реформи і зовнішня торгівля. // Політика і час. – 2004. - с. 24-31.

2. Арутюнян С. С. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. - 168 с.

3. Багрова І. В., Гетьман О. О., Власик В. Є. Міжнародна економічна діяльність України. Навчальний посібник (за ред. І. В. Багрової). – К., Центр навчальної літератури. – 2004, - С. 26.

4. Банк розвитку України: у пошуках моделі кредитування // «Дзеркало тижня. Україна», - №10, - 2013.

5. Березний А. Шлях до ГАТТ / СОТ. // Політика і час. - 2006. - с. 25-29.

6. Борисова Л. П. Позиционирование Украины на рынке товаров и услуг в восточном партнерстве / Л. П. Борисова // Бізнесінформ. – 2012. – №3. – С. 78-82.

7. Боротьба з економічними злочинами: камо грядеши // «Дзеркало тижня. Україна», - №13, - 2013.

8. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. - К.: Основи, 1996. - с. 241.

9. Васенко B. K. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності / Навчальний посібник. — Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 216 c.

10. Василик О. Д. Податкова система України: Навчальний посібник. – К.: ВАТ «Поліграф книга». – 2004. – 478 с.

11. Васюренко В. О. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - № 1(10). - 2011. - С. 75-79.

12. Васюренко В. О. Методичні аспекти фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання [Текст] / В. О. Васюренко, Л. І. Піддубна - Економіка розвитку. - Харків: Вид. ХНЕУ. - 2009. - № 4(52). - С. 56-58.

13. Васюренко В. О. Фінансова безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Текст] / В. О. Васюренко, Н. В. Синюгіна // Економіка розвитку. - №3(63). - Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. - С. 60-64.

14. Васюренко В. О. Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств: теоретичне узагальнення та прикладний аналіз [Текст]: монографія / В. О. Васюренко. - Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. - 100 с. (Укр. мов.)

15. Відновлення кредитування: запустити не можна відкласти// «Дзеркало тижня. Україна», - №8, - 2013.

16. Вічевич Алла Миколаївна, Максимець Олена Віталіївна. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. — Л.: Афіша, 2004. – 140 с.

17. Георгіаді Неллі Георгіївна, Князь Святослав Володимирович. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник для студ. напряму 6.0502 "Менеджмент" / Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л.: Львівська політехніка, 2004. – 196 с.

18. Голомовзий Віктор Миколайович, Панкова Людмила Архипівна, Григор'єв Олександр Юрійович, Босак Андрій Остапович, Калиновська Наталія Леонідівна. Митне регулювання: Навч. посібник для студ. спец. 7.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" всіх форм навчання / Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. – 240 с.

19. Гончарук А. І. Підтримуємо вітчизняних експортерів. // Діловий вісник. - 2007. - с. 4-5.

20. Декрет Кабінету Міністрів України “Про єдиний митний тариф” від 11.01.1993 р. №4-93, зі змінами та доповненнями.

21. Декрет КМУ “Про акцизний збір” від 26.12.92 р. №18-92, зі змінами та доповненнями.

22. Демпинг и антидемпинг – нормальные средства ведения торговой войны. // Бизнес. – 2001. - № 35 (450). – С. 16.

23. Дмитренко А. Внешнеторговое «зеркало» украинской экономики // Фондовый рынок. – № 3. – 2005. – С. 14.

24. Експорт. Імпорт. Транзит: митне оформлення товарів / Упорядник О. В. Старцев. - К.: Істина, 2000.- 352 с.

25. Єгоров О. Б. Митна економіка (Україна – СОТ – ЄС): Посібник, Київський центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України. – Одеса. – Пласка ЗАТ. – 2005.

26. Заблоцька Р. О. Світовий ринок послуг: підручник / Р. О. Заблоцька – К.: Знання країни, 2009. – 280 с.

27. Закон України “Про дію міжнародних договорів на території України” від 10 грудня 1992 року. // Закони України. - Т. - с. 362.

28. Закон України “Про єдиний митний тариф” від 5.02.92 р. № 2097-ХІІ.

29. Закон України “Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон в Україні” від 13 жовтня 1992 року. // Закони України. - Т.4. - с. 89-98.

30. Закон України “Про захист іноземних інвестицій в Україні” від 10 вересня 1991 року // Закони України. - Т.2. - с. 167.

31. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 року №959-ХІІ // Закони України. В. Ф. Опришко та ін.: Верховна Рада України. Інститут законодавства. - К.: 1996. – Т.І. - с. 333-369.

32. Закон України “Про іноземні інвестиції” від 13 березня 1992 року. // Закони України. - Т.2.

33. Закон України “Про митну справу в Україні” від 25 червня 1991 року //Закони України. - Т.2. - с. 42-44.

34. Закон України “Про ПДВ” від 3.04.97 р. №168/97-ВР, зі змінами та доповненнями.

35. Закон України “Про ратифікацію договору між Україною і Сполученими Штатами Америки про заохочення на взаємний захист інвестицій”. // Закони України. - Т.7. - с. 392.

36. Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19 березня 1996 року. // Закони України. - Т.10. - с. 111-118.

37. Закон України “Про торгово-промислові палати в Україні” від 2 грудня 1997 року. // Діловий вісник. - 1998. – Т.2. - с. 10-12.

38. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991р. № 959-ХІІ.

39. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 р. № 964-ІV.

40. Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в сфері зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.1998р. № 351-ХІV.

41. Закон України «Про страхуванняю». – К., Україна-бізнес, № 5, - 1996.

42. Законом України «Про застосування спеціальних заходів по імпорту в Україні» від 22.12.1998 р. № 332-ХІV.

43. Зовнішньоекономічна діяльність та митна справа: Зб. нормат. актів: Станом на 1 січня 2004 р. / Микола Ілліч Камлик (упоряд.) - К.: Атіка, 2004. - 680 с.

44. Зовнішньоторгівельна політика в економіках перехідного періоду. - К.: Інститут економічного розвитку Всесвітнього банку, Українська академія державного управління при Президентові України. - 1997.

45. Кандиба Андрій Миколайович. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підруч. для студ. з екон. спец. агр. вищих навч. закл. III-IV рівнів акредитації. - К.: Аграрна наука, 2004. - 506 с.

46. Коваленко Л. О., Голуб В. М. та ін. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібн. - Київ: Інст. змісту та методів навчання Міністерства освіти України; 2009 – 232 с.

47. Козик В. В., Панкова Л. А., Карп'як Я. С., Григор'єва О. Ю., Босак А. О. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - 2.вид., перероб., доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

48. Коломієць Ігор Ф. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в процесі його інтернаціоналізаії / НАН України; Інститут регіональних досліджень. - Л., 2004. – 246 с.

49. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30 т. 141.

50. Костриця М. М. Геоекономічні пріоритети України в контексті інтеграційних процесів / М. М. Костриця // Вісник ЖДТУ. – 2010. – №4. – С. 239-242.

51. Масловська Л. Управлінські аспекти зовнішньоекономічної діяльності України в перехідний період // Економіка України. – 2006. – № 8. – С. 67-72.

52. Митний Кодекс України від 12.12.91 р. № 1970-ХІІ, зі змінами та доповненнями.

53. Мілаш В. С. Захисні застереження в зовнішньоекономічному договорі. - Полтава: АСМІ, 2004. - 180 с.

54. Нам необхідно виконати дві умови - збільшити доходи та знизити відсоткові ставки // «Дзеркало тижня. Україна», - №45, - 2012.

55. Науменко В. П., Пашко П. В., Руссков В. А. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. – К.: Знання. – 2004.

56. Основы страхования предпринимательского риска // Финансы. - 2006. - №11.

57. Пашко П. В., Пісной П. Я. Митна політика та митна безпека України // Фінанси України. – 2006. - №1. – С. 74-85.

58. ПДВ: відшкодування чи шкода? // «Дзеркало тижня. Україна», - №6, - 2013.

59. Перекриття фіктивного імпорту змінить структуру ЗЕД-операцій // «Дзеркало тижня. Україна», - 2012.

60. Податковий кодекс: червнева оранка // «Дзеркало тижня. Україна», - №24, - 2012.

61. Положення НБУ // «Про кредитування», № 246 від 28.09.95, - Київ.

62. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене МЗЕЗторгом України від 5.10.95 р. №75.

63. Постанова КМУ “Положення про вантажну митну декларацію” від 9.06.97 р. № 574, зі змінами та доповненнями.

64. Програма “Україна – 2010”. // Київ. - 2008.

65. Рада дозволила використовувати гривню у зовнішній торгівлі // «Дзеркало тижня. Україна», - 2011.

66. Світ фінансів // Науковий журнал Тернопільського національного економічного університету, - Випуск 3. – Т., - 2010.

67. Світова економіка. Підручник. // А. С. Філіпенко та ін. - К: Либідь. - 2000.

68. Сіденко В., Панфілов Т., Романюк П. Протекціонізм чи вільна торгівля? Зарубіжний досвід державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і політика України. // Політика і час. - 2006. - №11. - с. 40-46.

69. Указ Президента України від 19.03.1992 “Про заходи щодо стимулювання зовнішньоекономічної діяльності”. // Інформаційно-реферативний щомісячник. - К., 1992. - №2. - с. 67.

70. Указ Президента України від 20 квітня 2005 р. № 676/2005 «Про спрямування і координацію діяльності Державної податкової адміністрації України та Державної митної служби України».

71. Україна: податково-пільговий мазохізм // «Дзеркало тижня. Україна», - №12, - 2013.

72. Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні узагальнення щодо сутності та змісту [Текст]: монографія / під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. С. Пономаренка, д-ра екон. наук, проф. М. О. Кизима, канд. екон. наук, доц. О. Г. Зима // Лібермановські читання-2010: економічна спадщина та сучасні проблеми. - Х.: ФОП Павленко О. Г.; ВД «ІНЖЕК», 2010. - С. 427-440.

73. Фондове переродження // «Дзеркало тижня. Україна», - №14, - 2013.

74. Державна підтримка Українського експорту // [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://ukrexport.gov.ua

75. Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку: http://www.ssmsc.gov.ua.

76. Державна митна служба України: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MK120909.html.

77. Державний комітет із статистики: http://www.ukrstat.gov.ua.

78. НБУ http://bankografo.com/nbu-dinamika-finansovogo-stanu-bankiv-ukrayini-na-1-sichnya-2012-roku.html.

79. Офіціний сайт Укрексімбанку: http://www.eximb.com/ukr/about/press/2013/05/18/765/.

80. Стаття 11. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності: http://kodeksy.com.ua/pro_zovnishn_oekonomichnu_diyal_nist/statja-11.htm.

81. Стаття 14. Ведення розрахунків та кредитування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності: http://kodeksy.com.ua/pro_zovnishn_oekonomichnu_diyal_nist/statja-14.htm.