Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансы предприятий \ 4782. Дипломна робота Управління фінансовим станом фермерського господарства на прикладі підприємства СТОВ «Зоря»

Дипломна робота Управління фінансовим станом фермерського господарства на прикладі підприємства СТОВ «Зоря»

« Назад

Код роботи: 4782

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Фінанси підприємств

Тема: Управління фінансовим станом фермерського господарства на прикладі підприємства СТОВ «Зоря»

Кількість сторінок: 106

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 1800 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Теоретичні підходи до визначення фінансового стану підприємства

1.2. Методики оцінки фінансового стану підприємства та їх інформаційне забезпечення як основа управління фінансовим станом підприємства

1.3. Основи управління фінансовим станом підприємства

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТОВ «ЗОРЯ»

2.1. Загальна характеристика та аналіз господарської діяльності підприємства СТОВ «ЗОРЯ»

2.2. Дослідження фінансово-економічної діяльності підприємства

2.3. Аналіз фінансового стану фермерського господарства

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА СТОВ «ЗОРЯ»

3.1. Основні напрямки удосконалення діяльності підприємства СТОВ «ЗОРЯ»

3.2. Моделювання фінансового стану фермерського господарства за допомогою програми Project Expert

3.3. Оцінка ефективності управління фінансовим станом фермерського господарства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Актуальність дослідження. Для успішного функціонування підприємства необхідне оптимальне поєднання основних факторів виробництва: основних, оборотних фондів та трудових ресурсів. Повне, ефективне використання наявних ресурсів забезпечить досягнення поставлених цілей підприємства.

В сучасних умовах ринкової економіки фахівці сільського господарства повинні досконало володіти питаннями його організації, планування, вивчати і задовольняти потреби споживачів у певній продукції, бути обізнаними з ринковими економічними взаємовідносинами, щоб на кожному конкретному підприємстві вміти науково обґрунтовувати високі темпи і пропорційний розвиток усіх галузей, визначити шляхи інтенсифікації й раціонального використання виробничого потенціалу, підвищення ефективності та прибутковості виробництва.

Фінансово-господарська діяльність підприємства в умовах ринкової економіки по-новому ставить питання регулювання його розвитку. Невтручання держави в господарську діяльність підприємств змушує їх самостійно шукати шляхи адаптації до ринкових умов, знаходити методи удосконалювання своєї діяльності для забезпечення нарощування економічного потенціалу і конкурентоздатності.

Формування ринкових відносин і їхній розвиток - це не автономний процес. Становлення нових фінансових відносин, що торкаються досвіту, розподіл і використання фінансових ресурсів, позначається на розвитку і функціонуванні підприємств як самостійних господарських одиниць. Одним з негативних моментів у нинішніх умовах є відсутність чітких уявлень про фінансову позицію підприємства. Пристосовуючи до своєрідних умов, продиктованих ринком, підприємства випробують значні фінансові труднощі в зв'язку з неправильним перерозподілом коштів і джерел їхнього утворення. Значною мірою цьому сприяють інфляційні процеси, а також відсутність єдиної методології оцінки фінансового положення підприємства. У зв'язку з цим постає питання про створення єдиної методики оцінки, аналізу фінансового положення підприємства і його фінансового планування.

Актуальність теми даної дипломної роботи полягає в тому, що виникає об’єктивна необхідність дослідження питань пов’язаних із оцінкою фінансового стану підприємства, адже саме вона забезпечує своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.

Вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних засад оцінки фінансового стану вітчизняних підприємств внесли вчені-економісти: В. Андрущенка, В. Базилевича, О. Василика, В. Вишневського, А. Даниленка, О. Данілова, Ю. Іванова, А. Крисоватого, І. Лютого, В. Мельника, Ц. Огня, В. Опаріна, Г. П’ятаченка, А. Соколовської, Л. Тарангул, В. Тропіної, В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія та ін.

Метою дипломної роботи є дослідження існуючої системи аналізу фінансового стану підприємства, інформаційну базу та основні показники оцінки фінансової діяльності підприємства, а також визначити основні напрямки її вдосконалення.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

1. Розглянути теоретичні підходи до визначення фінансового стану підприємства.

2. Проаналізувати методики оцінки фінансового стану підприємства та їх інформаційне забезпечення як основа управління фінансовим станом підприємства.

3. Охарактеризувати основи управління фінансовим станом підприємства.

4. Надати загальну характеристику та аналіз господарської діяльності підприємства СТОВ «ЗОРЯ».

5. Дослідити фінансово-економічну діяльність підприємства.

6. Провести аналіз фінансового стану фермерського господарства.

7. Окреслити основні напрямки удосконалення діяльності підприємства СТОВ «ЗОРЯ»

8. Розглянути моделювання фінансового стану фермерського господарства за допомогою програми Project Expert.

9. Провести оцінку ефективності управління фінансовим станом фермерського господарства.

Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність СТОВ «Зоря».

Предметом дослідження є теоретичні основи та методичні підходи до аналізу та оцінки фінансового стану підприємства.

Для вирішення поставлених у роботі завдань використовувалися наступні методи: економічного аналізу, синтезу, порівняння, аналогії, наукової абстракції, індукції, дедукції, спостереження, групування, узагальнення, прогнозування.

Інформаційну базу роботи становили підручники, навчальні посібники, наукові праці та статті вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів з питань теорії і практики аналізу та оцінки фінансового стану підприємства, дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності СТОВ «Зоря».

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел.

Дослідження сукупності теоретичних, методичних та практичних засад аналізу фінансового стану підприємства дозволило сформулювати висновки, які висвітлюють вирішення основних завдань курсової роботи відповідно до поставленої мети.

На основі узагальнення та аналізу праць вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань аналізу та оцінки фінансового стану зроблено висновок, що фінансовий стан - це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика діяльності підприємства в певному періоді, що відображає ступінь забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами, раціональності їх розміщення, забезпеченості власними оборотними коштами для своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями та здійснення ефективної господарської діяльності в майбутньому.

Основними інформаційними джерелами для оцінювання фінансового стану підприємства є показники фінансової, статистичної звітності підприємства і дані поточного бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність повинна надати дохідливу, доречну, достовірну та порівнянну інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності підприємства, руху його грошових коштів, змін у складі власного капіталу.

Таким чином, на основі аналізу звітних даних визначаються основні тенденції формування й використання фінансових ресурсів підприємства, причини змін, що сталися, сильні та слабкі сторони підприємства та резерви поліпшення фінансового стану підприємства у перспективі (прогнозування майбутнього фінансового стану).

Варто зазначити, що стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства.

Слід підкреслити, що всі показники фінансового стану підприємства перебувають у взаємозв'язку та взаємозумовленості. Тому оцінити реальний фінансовий стан підприємства можна лише на підставі використання певного комплексу показників з урахуванням впливу різних факторів на відповідні показники.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації. Затверджено Міністерством фінансів України, Фондом державного майна України від 26.01.2001 р. за №49/121.

2. Александров А. В. Статистическое управление отклонениями [Електронний ресурс] / А. В. Александров // Промышленное обозрение. Фармацевтическая отрасль. - 2011. -№ 3 (26). - С. 100-104

3. Базилевич В. Д. Державні фінанси / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. - К.: Атіка, 2012. - 368 с.

4. Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України. – 2005. − №3. − С.117-128.

5. Білик М. Д. Удосконалення методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємства [Текст] / М. Д. Білик // Економіст. - 2010. - № 11. - C. 40-43.

6. Борисов А. Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2003. – 895 с.

7. Бородушко И. В. Стратегическое планирование и контроллинг / И. В. Бородушко, Э. К. Васильева. - СПб.: Питер, 2006. - 192 с.

8. Бурлачков В. Турбулентность экономических процессов: теоретические аспекты / В. Бурлачков // Вопросы экономики. - 2009. - № 11. - С. 90-97.

9. Василенко Л. П. Фінанси підприємства у схемах і таблицях [Текст]: навчально-наочний посібник / Л. П. Василенко, Л. В. Гут, О. П. Оксеєнко. - К.: Дакор, 2011. - 344 с. - ISBN 966-8379-11-Х.

10. Верхоглядова Н. І. Фінансовий стан суб’єктів господарської діяльності промислових підприємств: Монографія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – 204 с.

11. Вітлінський В. В. Моделювання економіки / В. В. Вітлінський - К.: КНЕУ, 2009. - 408 с.

12. Городинська Д. М. Економічна стійкість підприємства / Д. М. Городинська // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - №10 (42). - С. 141-146.

13. Гриньова В. М. Фінанси підприємств [Текст]: навчальний посібник / В. М. Гриньова, В. О. Коляда. - К.: Знання-Прес, 2011. - 423 с.

14. Дзьоба В. Б. Методи та критерії в системі контролінгу / В. Б. Дзьоба // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 12. - С. 69-73.

15. Дутченко О. О. Проблеми використання методик оцінки фінансового стану підприємств [Текст] / О. О. Дутченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. - Т.17. - C. 260-264.

16. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. Т. 2 О-Я / [С. В. Мочерний, Я. С. Ляріна, О. А. Устенко, С. І. Юрій]; за ред. С. В. Мочерного. – Львів: Світ, 2006. – 563 с.

17. Єлецьких С. Я. Імітаційна модель управління фінансово стійким розвитком підприємства на основі результатів сценарного аналізу / С. Я. Єлецьких // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 8 (146). - С. 60-68.

18. Забродский В. А. Диагностика финансовой устойчивости функционирования финансово-экономических систем / В. А. Забродский, Н. А. Кизим. – Х.: Бизнес Информ, 2000. – 108 с.

19. Захарченко В. О. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / В. О. Захарченко, С. І. Счасна // Фінанси України. - 2009. - № 1. - C. 137-145.

20. Карпенко Г. В. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства / Г. В. Карпенко // Економіка держави. - 2010. - №1. - С. 61-62.

21. Киров А. В. Управление финансовой устойчивость предприятия / А. В. Киров // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3. Экономика, Экология. - 2011. - № 1 (18). - С. 154-159.

22. Колісник Г. Система управління витратами підприємницьких структур / Г. Колісник // Економічний аналіз. Вип. 4. – 2009. – С. 219-223.

23. Кондрашов С. Ю. Совершенствование методов финансовой оценки предприятий / С. Ю. Кондрашов // Проблемы материальной культуры. - 2006. - №8. - с. 57-61.

24. Котляр М. Л. Методи та прийоми аналізу фінансового стану підприємства [Текст] / М. Л. Котляр // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 5. - C. 57-61.

25. Крылов Э. И., Власова В. М., Журавкова И. В. Методологические вопросы анализа финансового состояния во взаимосвязи с инвестиционной привлекательностью предприятия // Финансы и кредит. – 2002. - №15. – с. 27-35.

26. Крылов Э. И. Методологические вопросы анализа финансового состояния во взаимосвязи с инвестиционной привлекательностью предприятия. // Финансы и кредит – 2002. - №15. – с. 27-36.

27. Кудь Л. І. Проблеми аналізу фінансового стану підприємства [Текст] / Л. І. Кудь // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.6. - C. 275-280.

28. Лагун М. І. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств при визначенні його потенціалу [Текст] / М. І. Лагун // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 9. - C. 64-69.

29. Лагун М. І. Методичні аспекти аналізу фінансового стану підприємств у контексті прийняття управлінських рішень [Текст] / М. І. Лагун // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 7. - C. 16-20.

30. Лагун М. І. Теоретична характеристика основних методичних аспектів проведення аналізу фінансового стану [Текст] / М. І. Лагун // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 3. - C. 33-37.

31. Мазоренко Д. І. Аналіз ринку і рекомендації до використання машин і знарядь для основного обробітку ґрунту в Україні / Д. І. Мазоренко, В. І. Пастухов, М. В. Бакум та ін. // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – Луганськ: ЛНАУ, 2011. - № 30. – С. 89-97.

32. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій. Затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 23.02.1998 р. за №22.

33. Мних Є. В. Економічний аналіз [Текст]: підручник / Є. В. Мних. - К.: Центр НЛ, 2012. - 412 с.

34. Мороз Е. Г. Економічні особливості застосування факторингу в Україні / Е. Г. Мороз, І. В. Грисюк // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: Збірник наукових праць. - 2010. - № 3. - С. 47-57.

35. Науменкова С. В. Оцінка впливу галузевої приналежності на рівень перспективної платоспроможності позичальника // Вісник НБУ. – 2005. - №6. - с. 18-25.

36. Науменкова С. В., Бойко С. О. Фінансові складові оцінки інвестиційної привабливості регіонів // проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.3: Збірник наукових праць: Наукове видання. – Суми: Мрія-1 ЛТД; Ініціатива, 2000. – с. 62-74.

37. Обущак Т. А. Сутність фінансового стану підприємства / Т. А. Обущак // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №9. - С. 92-100.

38. Павловська О. В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємств [Текст] / О. В. Павловська // Фінанси України. - 2009. - № 11. - C. 54-62.

39. Партин Г. О. Фінанси підприємств [Текст]: навчальний посібник / Г. О. Партин, А. Г. Загородній. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. - 379 с.

40. Пономарьов І. Ф. Удосконалення механізму управління політикою платоспроможності підприємства / І. Ф. Пономарьов, Е. І. Полякова, О. А. Легченко // Економіка пром-сті. -2007. - № 1. - С. 119-132.

41. Попіна С. Економіко-математичний аналіз задач оптимального управління запасами // Економічний аналіз. Вип. 4. – 2009. – С. 291-293.

42. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання [Текст]: підручник / П. Я. Попович. - Тернопіль: Економічна думка, 2011. - 416 с.

43. Промышленная логистика: логистико-ориентированное управление организационно-экономической устойчивостью промышленных предприятий в рыночной среде / Под ред. А. А. Колобова. – М.: МГТУ им. Баумана, 1997.

44. Рудницька О. М. Шляхи покращення фінансового стану українських підприємств / О. М. Рудницька, Я. Р. Біленька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Збірник наукових праць. - 2009. - № 639. - С. 132-138.

45. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства. – К.: Знання, 2007. – 668 с.

46. Смачило В. В. Оцінка фінансової стійкості підприємств / В. В. Смачило, Ю. В. Будникова // Економічний простір: Збірник наукових праць. - 2008. - №20/2. - С. 35-40.

47. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання [Текст]: навчальний посібник / О. О. Терещенко. - Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2011. - 554 с.

48. Тыжненко Л. А. Значение комплексной оценки финансового состояния для осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия // Економіка розвитку. – 2006. – № 2. – С. 74-77.

49. Федоренко В. Г. Оцінка та діагностика фінансового стану підприємств / В. Г. Федоренко, Е. Р. Якушев, Т. В. Гаврилова // Економіка та держава. – 2004. – №1. – С. 26-29.

50. Фінанси підприємств / [А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк, С. О. Булгакова та інші]; під ред. А. М. Поддєрьогіна. — [6_е вид.]. — К.: КНЕУ, 2006. - 552 с.

51. Фінансова стратегія в управлінні підприємствами: Монографія / А. Г. Семенов, О. О. Єропутова, Т. В. Перекрест, А. В. Лисенко. – Запоріжжя: КПУ, 2008. – 188 с.

52. Фінансовий словник-довідник / М. Я. Демяненко, Ю. Я. Лузан, П. Т. Саблук та ін.; За ред. М. Я. Дем’яненка. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 555 с.

53. Финансовый менеджмент / Под ред. акад. Г. Б. Поляка. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2004. – 527 с.

54. Фридинський В. О. Фінансова санація підприємства / В. О. Фридинський, В. Г. Плотніков, А. І. Деревянко // Вісник Національного технічного університета "ХПІ". - 2011. - № 8. - С. 79-83.

55. Хотомлянский А. Л. Анализ показателей финансового состояния предприятия / А. Л. Хотомлянский, М. Д. Белявцева, В. М. Чаплинская // Вестник Приазов. гос. техн. ун-та: Сб. науч. тр. – Мариуполь, 1996. – №2. – С. 228-234.

56. Цал-Цалко Ю. С. Статистичний аналіз фінансової звітності: теорія практика та інтерпретація: Монографія. – Житомир: Житомир. держ. технолог. ун-т, 2004. – 506 с.

57. Верланов О. Ю. Оцінка фінансового стану підприємств: питання методології та методики: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.01.08 [Електронний ресурс] / О. Ю. Верланов: - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08voypmm.zip. - 15.04.2011.

58. Вікнянська В. А. Фінансовий стан підприємства, його оцінка та напрями покращення [Електронний ресурс] / В. А. Вікнянська: - Режим доступу: http://intkonf.org/polonka-yus-zamorskiy-po-dovga-trachab-otsinka-finansovogo-stanu-na-pidpriemstvi-ta-napryamki-yogo-pokraschennya/. - 15.04.2011.

59. Головко І. В. Економічний аналіз фінансового стану підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.09 [Електронний ресурс] / І. В. Головко: - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09givfsp.zip. - 10.04.2011.

60. Ніпіаліді О. Ю. Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.12 [Електронний ресурс] / О. Ю. Ніпіаліді: - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2012/06noypto.zip.