Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Отчетность предприятий \ 4781. Дипломна робота Загальні вимоги до складання фінансової звітності на базі підприємства ПП «Укрпартнер»

Дипломна робота Загальні вимоги до складання фінансової звітності на базі підприємства ПП «Укрпартнер»

« Назад

Код роботи: 4781

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Звітність підприємств

Тема: Загальні вимоги до складання фінансової звітності на базі підприємства ПП «Укрпартнер»

Кількість сторінок: 75

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 1200 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Законодавчо-нормативна база та принципи підготовки фінансової звітності

1.2. Склад, структура, порядок формування та якісні характеристики фінансової звітності

РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА БАЗІ ПІДПРИЄМСТВА ПП «УКРПАРТНЕР»

2.1. Загальна характеристика фінансово-економічної діяльності підприємства ПП «Укрпартнер» та основних напрямків його діяльності

2.2. Порядок формування фінансової звітності та аналіз фінансового стану підприємства ПП «Укрпартнер»

РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПП «УКРПАРТНЕР»

3.1. Шляхи удосконалення законодавчо-нормативної щодо складання фінансової звітності в Україні

3.2. Пропозиції щодо удосконалення фінансового стану підприємства ПП „Укрпартнер” на базі аналізу фінансової звітності підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Актуальність теми. Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, а це неможливо без ефективного управління ним. В свою чергу управління виступає творчим процесом керівника, що ґрунтується на виважених рішеннях прийнятих на основі даних, що відображають реальний стан речей на підприємстві. Дані, що є основою прийняття рішень, представляються у формі фінансових звітів відповідних звітних періодів. Тому неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства при вирішенні поточних та перспективних господарських проблем.

Для прийняття правильних управлінських рішень на рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів. Як наслідок процес підготовки та складання фінансових звітів повинен бути організований відповідно до законодавства та забезпечувати користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати діяльності і фінансовий стан підприємства. А так як є і зовнішні користувачі то фінансова звітність забезпечує у повній мірі їх потреби, пов’язані з інформацією про даний суб’єкт господарювання.

Отже, фінансова звітність є провідною категорією, що покликана забезпечити користувачів в інформації і як наслідок створити умови для ефективної та цілеспрямованої роботи підприємства.

Цілями цієї роботи є висвітлення основних категорій фінансової звітності та особливостей складання її на підприємстві, тобто, розкриття значення і основних принципів фінансової звітності у відповідності з діючими нормативно–правовими актами; характеристика фінансово-господарської діяльності та постановка фінансового обліку на підприємстві, звітність якого є об’єктом дослідження. Наступною ціллю є розкриття змісту, структури та порядку складання балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів і власного капіталу з метою вдосконалення обліку, та складання звітності і використання її показників для управління.

Фінансові звіти складає більшість підприємств у всіх країнах світу. Вигадати універсальний звіт, який відображав би фінансове життя підприємства у всій його багатогранності, поки що не вдалося. Як показує практика, оптимальним є складання кількох різних звітів, кожний з яких розкриває ту чи іншу грань діяльності підприємства. Так, баланс містить інформацію про стан активів, зобов’язань і власного капіталу підприємства на конкретну дату (як правило, на останній день основного або проміжного звітного періоду – року, кварталу або місяця). Це дає можливість судити про масштаби підприємства, а наявність графи “на початок звітного періоду” дозволяє дійти висновків і щодо деяких тенденцій його розвитку. Водночас за показниками балансу важко судити, наприклад, про те, наскільки успішною була діяльність підприємства у звітному періоді, які доходи було отримано і які витрати здійснено. Цю інформацію містить звіт про фінансові результати. А оскільки звітних форм кілька, дуже важливо, щоб наведені у них показники взаємно доповнювали один одного, а коли потрібно – узгоджувалися між собою.

Інформація, яка викладена в фінансової звітності підприємства дозволяє виробити необхідні заходи і процедури, спрямовані на:

- виживання підприємства в умовах конкурентної боротьби;

- запобігання банкрутства і великих фінансових невдач;

- лідерство в боротьбі з конкурентами;

- росту економічного потенціалу підприємства;

- ріст обсягу виробництва і реалізації;

- максимізацію прибутку і мінімізацію витрат;

- забезпечення рентабельної роботи підприємства.

У цьому і полягає актуальність теми.

Тема роботи: „Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Метою даної роботи є вивчення принципів формування фінансової звітності підприємства, проведення фінансового аналізу підприємства на її основі.

Задачами даної роботи є:

- вивчення нормативно-законодавчої бази по темі дослідження;

- вивчення методології формування показників звітності;

- аналіз системи бухгалтерського обліку досліджуваного підприємства;

- проведення аналізу фінансового стану підприємства з метою виявлення резервів поліпшення його платоспроможності;

- прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності виходячи з реальних умов господарської діяльності і наявності власних і позикових ресурсів;

- розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

Предметом дослідження є процес складання фінансової звітності підприємства.

Об'єктом дослідження є фінансова звітність ПП «Укрпартнер», його господарська і фінансова діяльність, а також фінансовий стан.

Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

В процесі роботи над темою дослідження були вивчені теоретичні аспекти формування фінансової звітності, розглянуто призначення та склад фінансової звітності підприємства, та дана характеристика кожної форми звітності. Практична частина роботи містить коротку характеристику підприємства ПП „Укрпартнер”, а також тут була дана оцінка системи обліку підприємства, що аналізується і проаналізований порядок складання бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів і звіту про власний капітал. В третій частині розглянуті пропозиції по вдосконаленню фінансової звітності та використані матеріали аналізу для надання пропозицій щодо поліпшення фінансового стану підприємства.

При оцінці системи обліку на підприємстві були вивчені, методи ведення бухгалтерського обліку і методика складання звітності, що відповідають чинному законодавству і П(С)БО.

При досліджені теми роботи було з’ясовано, що ПП «Укрпартнер» знаходиться на загальній системі оподаткування, здає 5 форм фінансової звітності та веде бухгалтерський облік автоматизовано за допомогою програми 1С Бухгалтерія 7.7.

Основним джерелом для аналізу фінансового стану послужив бухгалтерський баланс підприємства і звіт про фінансові результати.

Аналіз містив у собі наступні етапи:

- аналіз фінансової структури балансу;

- горизонтальний і вертикальний аналіз;

- розрахунок показників.

Аналіз фінансового стану починався з його загальної оцінки за даними балансу шляхом складання згрупованого нетто (активу) і балансу для визначення кредитоспроможності і ліквідності підприємства. Отриманий результат показав реальну вартість майна підприємства. Реальна оцінка активів і пасивів підприємства необхідна, насамперед, банкові для впевненості в кредитоспроможності підприємства, а також підприємствам, що вступають в економічні відносини. Перегруповування статей в активі проводилася по ступені зменшення ліквідності активів, у пасиві – по ступені збільшення термінів погашення зобов'язань.

Найбільш загальне представлення про зміни в структурі засобів і їхніх джерел було отримано за допомогою вертикального і горизонтального аналізу. Вертикальний аналіз показав структуру засобів підприємства і їхніх джерел у відносних показниках, тому що вони деякою мірою згладжують негативний вплив інфляційних процесів, що можуть істотно спотворювати абсолютні показники і тим самим утрудняти їхнє зіставлення в динаміку. При горизонтальному аналізі абсолютні показники доповнюються відносними темпами росту (зниження), що дозволяє аналізувати не тільки зміну окремих показників, але і прогнозувати їхнє значення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999.р. № 996-ХІV // Головбух, Нормативні акти, - 2000. – с. 4-8.

2. Положення (стандарти бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, зі змінами та доповненнями, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 р., зареєстроване в Міністерстві юстицій України 21.06.99 р. № 391/3684. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG3684.html.

3. Закон України “Про охорону праці” від 03 травня 1995р. № 210/95 – ВР зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ohranatruda.in.ua/pages/20/.

4. Інструкція про порядок відкриття та закриття рахунків в національній і іноземній валюті від 12.11.2003 № 492. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG8493.html.

5. Правила № 997 - Правила торгівлі, затвердженного постановою КМУ від 01.07.98р. № 997 КПАП – Кодекс України про адміністративне правопорушення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP980997.html.

6. Зміни та доповнення до чинних Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів станом на 1 січня 2005р. К., 2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/LB05102.html.

7. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. №419. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP000419.html.

8. Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19.12.06 р. №1213. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE13237.html.

9. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 10.01.07.№2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendaciyi-z-1024317.html.

10. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 22.12.08р. №1524. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF08077.html.

11. „Фінансова звітність за 2008 рік: звести всі рахунки” І. Лісна „Все про бухгалтерський облік” від 23.01.2009р. №7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vobu.com.ua/ukr/guide/view/862.

12. „Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності„ газета „Все про бухгалтерський облік” від 23.01.2009 р. - №7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/natsstandarti-buhobliku-v-derzhavnomu-sektori/metodichni-rekomendatsiyi-z-perevirki-porivnyannosti-pokaznikiv/.

13. „Поради як заповнити річну фінансову звітність” газета „Все про бухгалтерський облік” від 23.01.2009р. №7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vobu.com.ua/ukr/guide/view/379.

14. Бедрій Я. І., Дембіцький С. І. та інші. Охорона праці. / Я. І. Бедрій, С. І. Дембіцький. Львів, 1997. – 258 с.

15. Білуха М. Т. Курс аудиту: підручник / М. Т. Білуха. – К., 2003. – 96 с.

16. Бутинець Ф. Ф. Аудит: Підручник. / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир, 2002. – 672 с.

17. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник, за ред. Бутинця Ф. Ф., Житомир, 2005. – 459 с.

18. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник, за ред. Чабанова Н. О., Київ, 2004. – 676 с.

19. Голова С. Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчальний посібник. / С. Ф. Голова. -Дип-к, ТОВ „Баланс-Клуб”, 2000. - 768 с.

20. Гольцова С. М., Плікус І. Й.. Звітність підприємств: Навчальний посібник. / С. М. Гольцова, І. Й. Плікус. - Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. - 292 с.

21. Геврик Є. О. Охорона праці. Навч. посібник / Є. О. Геврик: Київ, 2003. – 405 с.

22. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. / Н. М. Грабова. - Київ, 2005. - 266 с.

23. Давидов Г. М. Аудит / Г. М. Давидов. Київ, - 2004. – 456 с.

24. Жидецький В. Ц., Джириглей В., Мельников О. В. Основи охорони праці. Підручник. / В. Ц. Жидецький, В. Джириглей, О. В. Мельников. — Вид. 5-те, доповнене. — Львів: Афіша, 2000. — 350 с.

25. Завгородній В. П. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Національних стандартів / В. П. Завгородній. - Київ: А.С.К., 2003 – 847 с.

26. Літвак С. М., Михайлюк В. О. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. / С. М. Літвак, В. О. Михайлюк. Миколаїв. - ТОВ “Компанія ВІД”. – 2001. – 230 с.

27. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік, Підручник. / О. В. Лишиленко - Київ ЦНЛ, 2005. - с. 527.

28. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України [Текст]: підручник / Н. М. Ткаченко. – 5-те вид., доп., перероб. – К.: А.С.К., 2000. – 784 с.

29. Усач Б. Ф. Аудит: Навч.посіб. / Б. Ф. Усач. – К., 2002. – 232 с.

30. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. / Б. Ф. Усач. - К.: Знання-Прес, 2001. – 253 с.

31. Стражев В. И. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / В. И. Стражев. - М.: Выш. шк., 1996 - 363 с.

32. Все для бухгалтера в торговле // 2007 - №5 (203) . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://i.factor.ua/books/185/.

33. Дебит-Кредит // 2007 - №10-12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dtkt.com.ua/show/1nid0344.html.