Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бухгалтерский учет \ 4780. Звіт з практики Фінансовий стан підприємства ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» та ринок лізингу

Звіт з практики Фінансовий стан підприємства ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» та ринок лізингу

« Назад

Код роботи: 4780

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Бухгалтерський облік

Тема: Фінансовий стан підприємства ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» та ринок лізингу

Кількість сторінок: 33

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Ознайомлення з підприємством

2. Вивчення діяльності підприємства

3. Вивчення кошторису витрат

4. Вивчення методики оцінки доходів

5. Вивчення порядку формування прибутку

6. Кредитна, інвестиційна та інноваційна політика

7. Оцінка фінансового стану підприємства

8. Поліпшення фінансового стану підприємства

9. Вивчення взаємовідносин з бюджетом

Висновки

Список джерел

Додатки

Розвиток лізингу є неможливий без створення умов, сприятливих для організаційно-правових механізмів лізингу, які забезпечили б ефективну взаємодію всіх його учасників. Тобто йдеться про ринок лізингу, який виступає складовою частиною сучасного ринку капіталу як головного елементу системи господарювання та механізму реалізації ринкової економіки.

Ринок лізингу в Україні є формою реалізації дієвих інструментів фінансування капіталовкладень підприємств. Він сприяє взаємодії суб'єктів господарювання з приводу отримання доступу до найновішої техніки і сучасних технологій, відіграючи таким чином важливу роль у процесі активізації інвестиційних процесів та модернізації економіки країни.

Питання з дослідження теоретичних засад організації лізингових відносин вивчали такі вітчизняні науковці, як С.І. Брус, Н.Н. Внукова, Б.Л. Луців, В.І. Міщенко, Р.П. Саблук, Н.Г. Слав'янська, Г.О. Холодний, Т.І. Хомуляк, В.С. Марцин та ін. Сучасні аспекти розвитку ринку лізингу в Україні, його інфраструктуру розглянуто в небагатьох працях. Зокрема актуальними є питання аналізу впливу фінансово-економічної кризи на розвиток лізингових відносин в Україні, окреслення основних тенденцій та визначення перспектив розвитку вітчизняного ринку лізингу.

Метою практики є формування вмінь та навичок щодо дослідження фінансової діяльності ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль».

Об’єктом дослідження є ринок лізингу.

Предметом дослідження є фінансова діяльність ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль».

Під впливом фінансово-економічної кризи вітчизняний ринок лізингу зазнав істотних втрат, особливо функціональна складова його інфраструктури, про що свідчить банкрутство значної кількості лізингових компаній у цей період. Більшість лізингових компаній в умовах кризи займалися лише обслуговуванням поточних договорів лізингу, не укладаючи нових, що позначилося на зменшенні кількості та вартості договорів фінансового лізингу протягом 2008-2009 рр.

Регулятивна складова інфраструктури ринку, що реалізується через вплив нормативно-законодавчої бази на діяльність лізингових інститутів на ринку лізингу, сприяла позитивним змінам під час реалізації положень нового Податкового кодексу України. Як позитивний наслідок введення новацій, ринок лізингу в Україні за 9 місяців 2011 р. зріс більш ніжна 4 млрд грн.

Інформаційна складова інфраструктури ринку впливає на швидкість та якість отримання даних про поточний стан ринку лізингу в Україні, тенденції його розитку. На сучасному етапі розвитку лізингу в Україні вона зокрема формується за допомогою українського об'єднання лізингодавців та Всеукраїнської Асоціації лізингу "Укрлізинг". Інформаційний проект "Лізинг Україна", відображає діяльність лізингових компаній в Україні.

Райффайзен Лiзинг Аваль - унiверсальна лiзингова компанiя, яка займається фiнансуванням дiяльностi юридичних осiб, надаючи повний комплекс послуг лiзингу. За перший рiк дiяльностi компанiя стала лiдером на українському ринку лiзингу.

ТОВ "Райффайзен Лiзинг Аваль" створено у червнi 2006 року як дочiрню компанiю Райффайзен Банк Аваль (60% уставного капiталу), одного iз найбiльших банкiв України, та Райффайзен Лiзинг Iнтернешнл (40% уставного капiталу), холдингової компанiї з головним офiсом у Вiднi. Таким чином, Райффайзен Лiзинг Аваль входить в австрiйську групу Райффайзен, яка має 35-рiчний досвiд роботи на ринках лiзингу країн Центральної та Схiдної Європи та представлена власними лiзинговими компанiями в 17 країнах.

Банкiвська група Райффайзен розвивалась на протязi 140 рокiв без жодного випадку банкрутства. Райффайзен Лiзинг Аваль стала членом Асоцiацiї "Українське Об'єднання Лiзингодавцiв" у квiтнi 2007 року. Незважаючи на все ще досить складну економiчну ситуацiю в Українi, зокрема у фiнансовому секторi, за пiдсумками 2010 року компанiя зайняла третє мiсце за обсягом портфелю лiзингових угод (якщо не брати до уваги такий специфiчний для українського ринку продукт як лiзинг залiзничних вагонiв) i сьоме мiсце - за вартiстю активiв, переданих у лiзинг у 2010 роцi.

1. Посібник з лізингу: навч. посібн. / за ред. Л. Я. Снігур. – К., 2009. – С. 349.

2. Ряды лизингодателей редеют. [Электронный ресурс]. – Доступный з http://www.leasing.org.ua/ua/publications/pid=3028.

3. Рейтинг лізингових компаній за результатами 2011 року. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.leasing.org.ua/ua/rating/2011/.

4. Підсумки діяльності лізингодавців за 2010 рік. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.leasing.org.ua/ua/bulletin/.

5. Підсумки діяльності лізингодавців за 2009 рік. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.leasing.org.ua/ua/bulletin/.

6. Валовий внутрішній продукт. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ukrstat.gov.ua/.

7. Інвестиції в основний капітал. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ukrstat.gov.ua/.

8. Підсумки діяльності лізингодавців за 9 місяців 2011 року. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.leasing.org.ua/ua/bulletin/.

9. Наявність і стан основних засобів за 2010 рік. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ibd/nsoz/nsoz09_u.htm.