Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансовый анализ \ 4777. Розрахункова робота Фінансовий аналіз ПАТ "Одеса-Авто"

Розрахункова робота Фінансовий аналіз ПАТ "Одеса-Авто"

« Назад

Код роботи: 4777

Вид роботи: Розрахункова робота

Предмет: Фінансовий аналіз

Тема: Фінансовий аналіз ПАТ "Одеса-Авто"

Кількість сторінок: 83

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 700 грн

Завдання 1. Навести стислу характеристику підприємства та результатів його діяльності за звітний період

Завдання 2. Оцінити динаміку майна та фінансових результатів діяльності підприємства

Завдання 3. Структурно-динамічний аналіз балансу підприємства

Завдання 4. Оцінка ліквідності підприємства

Завдання 5. Оцінка фінансової стійкості підприємства

Завдання 6. Оцінка рівня ділової активності підприємства. Оцінити рівень оборотності капіталу та майна підприємства у аналізованому періоді за основними середньорічними індикаторами

Завдання 7. Оцінка доходів та витрат підприємства

Завдання 8. Аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства

Завдання 9. Аналіз грошових потоків

Завдання 10. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за звітний період за даними фінансової звітності

Завдання 11. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства

Список використаної літератури

Додатки

1. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій [Електронний ресурс]: вiд 27.01.1998 № 759/10/20-2117. - Режим доступу: www.rada.kiev.ua.

2. Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації [Електронний ресурс]: від 26.01.2001 №49/121 - Режим доступу: www.rada.kiev.ua.

3. Домарецький В. А., Остапчук М. В., Українець А. І. Технологія харчових продуктів. – К.: НУХТ, 2003. – 572 с.

4. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 592 с.

5. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы / В. Г. Белолипецкий. – М.: Инфра-М, 2009. - 550 с.

6. Березін О. В. Економіка підприємства / О. В. Березін. - К.: Знання, 2009. - 390 с.

7. Бланк І. А. Основы финансового менеджмента / І. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2007. - 487 с.

8. Болюх А. М. Економічний аналіз / А. М. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбатюк. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

9. Большой экономический словарь: 22000 терминов / Под ред. А. Н. Азрилиян. – М.: Институт новой экономики, 2009. - 880 с.

10. Величко В. В. Економіка підприємства / В. В. Величко – Харків: ХНАМГ – 2010. – 169 с.

11. Волощук Л. О. Фінансовий аналіз / Л. О. Волощук. Одеса: ВМВ, 2009. - 112 с.

12. Гетьман О. О. Економіка підприємства / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 488 с.

13. Горбонос Ф. В. Економіка підприємств / Горбонос Ф. В., Черевко Г. В. - К.: Знання, 2010. - 463 с.

14. Грещак М. Г. Економіка підприємства / М. Г. Грещак. - К.: КНЕУ, 2009. - 816 с.

15. Гринчуцький В. І. Економіка підприємства / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 304 с.

16. Грицюк Е. О. Економіка підприємства / Е. О. Грицюк. - К.: Дакор, 2009. - 303 с.

17. Дем’яненко М. Я. Фінансовий словник-довідник / М. Я. Демяненко, Ю. Я. Лузан. – К.: ІАЕУААН, 2005. – 507 с.

18. Загородній А. Г. Фінансовий словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко. – К.: Знання, 2004. – 294 с.

19. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства [Костенко Т. Д., Підгора С. О., Рижиков В. С., Панков В. А., Герасимов А. А., Ровенська В. В.]. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с.

20. Іванілов О. С. Економіка підприємства / О. С. Іванілов. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 728 с

21. Кіндрацька Г. І. Економічний аналіз / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. - К.: Знання, 2008. – 487 с.

22. Ковальчук І. В. Економіка підприємства / І. В. Ковальчук. - К.: Знання, 2008. - 679 с.

23. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств / М. Я. Коробов. – К.: Знання, КОО, 2006. – 378 с.

24. Круш П. В. Економіка підприємства / П. В. Круш, В. І. Подвігіна, Б. М. Сердюк. – К.: Ельга-НКНТ, 2007. – 780 c.

25. Куденко М. Ю. Економіка підприємства / М. Ю. Куденко. - Х.: Академія внутрішніх військ МВС України, 2009. - 218 с.

26. Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу / Г. І. Купалова. - К.: Знання, 2008. - 639 с.

27. Литвин Б. М. Економіко-аналітична діяльність в організації / Б. М. Литвин.- К.: Хай-Тек Прес, 2009. - 423 с.

28. Макарьян Э. А. Финансовый аналіз / Э. А. Макарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Макарьян. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2006. – 235 с.

29. Мельник Л. Г. Економіка підприємства: Конспект лекцій. / Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева. – Суми: Університетська книга, 2003. – 412 с.

30. Мних Є. В. Економічний аналіз / Є. В. Мних. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 412с.

31. Мошенський С. З. Економічний аналіз / С. З. Мошенський, О. В. Олійник. – Житомир: Рута, 2007. – 704 с.

32. Обущак Т. Сутність фінансового стану підприємства / Т. Обущак // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9. – С. 92–98

33. Онисько С. М. Фінанси підприємств / С. М. Онисько, Марич. П. М. – Львів: Магнолія Плюс, 2005. – 366 с.

34. Осмоловский В. В. Теория анализа хозяйственной деятельности / В. В. Осмоловский. - Минск: Новое знание, 2006. – 188 с.

35. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства / С. Ф. Покропивний. – К.: КНЕУ, 2003. – 528 с.

36. Приймак В. І. Математичні методи економічного аналізу / В. І. Приймак. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 296 с.

37. Прокопенко І. Ф. Методика і методологія економічного аналізу: навчальний посібник / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 430 с.

38. Радионова В. М. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции / В. М. Радионова, М. А. Федотова. – М.: Перспектива, 2010. - 604 c.

39. Русак Н. А Финансовый анализ субьекта хозяйствования / Н. А. Русак, В. А. Русак. – К.: Перспектива, 2005.- 461 с.

40. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства / Г. В. Савицька. – К.: Знання, 2005. – 662 с.