Распечатать страницу

Курсова робота Міжнародні міграції в Україні

« Назад

Код роботи: 4775

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Міжнародні економічні відносини

Тема: Міжнародні міграції в Україні

Кількість сторінок: 50

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

1.1. Сутність, структура та основні риси світового ринку праці

1.2. Передумови та причини міжнародної міграції населення світу

1.3. Етапи та види міграцій в Україні

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

2.1. Сучасні тенденції у міжнародній міграції населення світу

2.2. Основні світові міграційні коридори

2.3. Державне регулювання міжнародних міграційних процесів

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ МІГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ ЗА 2017 ТА 2018 РОКИ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність теми. Міжнародна міграція населення є наслідком формування, розвитку та занепаду націй та держав. Вона є результативною функцією цілого комплексу економічних і неекономічних чинників: від різниці у рівнях поточних доходів, рівнях безробіття і необхідності пошуку роботи до таких чинників, як війни, стихійні лиха та інші позаекономічні події. Тому під словом «міграція» розуміється постійне або тимчасове переселення людей через існуючі державні кордони, обумовлене економічними, політичними, соціальними, а також, інколи, військовими чинниками. Саме тому явище міграції у історичному аспекті є і було необхідним атрибутом міжнародних відносин, а також спільного існування різних соціальних груп, народів і країн у цілому.

Сьогодні, в умовах дедалі зростаючих демографічних труднощів, складних наслідків екологічних змін, а також завдяки новій динаміці глобальної політики та економіки, технологічній революції та соціальним мережам у наступні кілька десятиліть міжнародна міграція скоріш за все змінить свій масштаб, досяжність та складність. Такі перетворення будуть пов’язані з розширенням можливостей, що будуть сприятливі для мігруючого населення країн усього світу – від економічного розвитку та скорочення бідності до соціальних та культурних інновацій.

Однак саме ці перетворення також загострять вже наявні проблеми та призведуть до виникнення нових – від проблеми незаконної міграції до захисту прав мігрантів. Тому більшість світових держав, до складу яких відносяться не лише ті, що розвиваються, сьогодні відчувають нестачу дієвих методів для ефективного управління міжнародною мобільністю людей, не кажучи вже про належне реагування на нову динаміку та прискорення цього процесу. І сьогодні, незважаючи на тимчасовий спад через світову економічну кризу, очікується, що глобальна міграція у наступні роки відновиться до передкризового рівня і з часом буде зростати.

Мета роботи визначення загальної суті процесу міжнародної міграції населення, його значущості і впливу на розвиток окремих країн і світової економіки у цілому, а також методів, щодо його регулювання. Наразі ця тема актуальна, бо стрімкий розвиток такого явища, як міграція населення, з одного боку, дає все ширші можливості людям для безперешкодного в’їзду до інших країн, а отже і ширші можливості знайти кращу та більше оплачувану роботу, таким чином поліпшити умови життя. Але з іншого боку, саме міграція несе непередбачувані наслідки як для людей, так і для країн-приймачів. А, отже, і постає нагальна потреба у поглибленому вивченні цього процесу і тих проблем, що можуть бути пов’язані з ним, за для його раціоналізації і ефективного керування в умовах дедалі стрімкішого розвитку світової економіки.

Ця тема була досліджена такими вченими, як: П. Кругман, П. Стокер, К. Макконнелла, В. Хьюго, А. Кирєєва, А. Поручник.

Основні завдання роботи:

1) вивчення поняття «міжнародна міграція населення»;

2) наведення основних причин, які впливають на розвиток міжнародної міграції;

3) вивчення основних видів міжнародної міграції;

4) аналіз наслідків міжнародної міграції населення;

5) аналіз сучасних тенденцій міжнародної міграції населення;

6) аналіз сучасного стану основних міграційних коридорів світу;

7) дослідження основних методів державного регулювання міжнародних міграційних процесів;

8) аналіз міграційного процесу в Україні за 2017 та 2018 роки.

Робота складається зі Вступу, 3-х розділів, Висновків, Списку використаних джерел та Додатків. Методи, використані при написанні даної роботи: опис, порівняння, наведення та аналіз статистичних даних. В цілому, розвиток міжнародної міграції і її сучасні тенденції дуже суперечливі, і тому дуже важко казати про її позитивні чи негативні сторони. Протягом усього розвитку міжнародної міграції, деякі країни боролися з її посиленням, деякі, навпаки, намагалися зменшити її розміри, але остаточно можливо сказати те, що міжнародна міграція – дуже складний процес, який потребує детального вивчення, особливо у сформованих сучасних складних і стрімко змінних економічних умовах.

Міжнародна міграція населення - зовнішня, або міждержавна, міграція населення, переміщення людей через державні кордони, пов'язане головним чином зі зміною їх постійного місця проживання. В умовах глобалізації виробництва, зростання взаємозалежності в сучасному світі, країни дедалі більше втрачають свою замкненість та відокремленість, а, отже і дедалі стрімкіше зростають обсяги міграції населення світу.

На основі проробленої роботи можливо зробити ряд наступних висновків.

По-перше, основою для міжнародної міграції населення є світовий ринок праці, який являє собою систему відносин, що виникають між державами з приводу узгодження попиту та пропозиції світових трудових ресурсів, умов формування робочої сили, оплати праці та соціального захисту. Розвиток цих відносин призводить до виникнення транснаціональних потоків робочої сили, котрі сьогодні набирають постійного та систематичного характеру.

По-друге, вдалося встановити, що існує дві групи причин, які породжують міграцію населення, на сам перед, економічно активного: це загальні, що визначають тенденції розвитку всіх форм міжнародних економічних відносин, і специфічні, які пов'язані тільки з міграцією.

До першої групи причин належать:

- інтернаціоналізація господарського життя; нерівномірність соціально-економічного розвитку окремих країн;

- структурні зрушення в економіці країн та інші.

Друга група причин включає в себе:

- відмінності між країнами в рівні заробітної плати і соціального забезпечення;

- нестачу робочої сили певних спеціальностей і кваліфікацій;

- відносний надлишок робочої сили в багатьох країнах, що розвиваються;

- відмінності між країнами в можливостях і умовах професійного зростання.

По-третє, існує багато різноманітних видів міжнародної міграції:

- еміграція, імміграція, рееміграція, «витік інтелекту»;

- остаточна, тимчасова, сезонна, маятникова;

- переміщення висококваліфікованої чи малокваліфікованої робочої сили та інші.

В четвертих, міжнародна міграція населення приносить негативні і позитивні наслідки як для самих мігрантів, так і для країн-донорів і країн, що приймають мігрантів.

На основі досліджень сучасних тенденції у міжнародній міграції населення світу вдалося встановити, що у сучасних умовах маємо тенденцію найбільшого збільшення кількості мігрантів за усю історію міжнародної міграції. Важливо зазначити, що на сьогодні на 29 країн найбільших приймачів мігрантів припадає 75 відсотків усіх міжнародних міграційних потоків, а також відбувається переорієнтація мігрантів, зменшення їх кількості у Європі та США, і зростання - у країнах Азії та Латинської Америки, здебільшого за рахунок біженців.

1. Батманов Е. С., Томилов П. С. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебное электронное текстовое издание. / Е. С. Батманов, П. С. Томилов – Е.: ГОУ ВПО УГТУ−УПИ, 2013. – 111 с.

2. Бестужева С. В. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. / С. В. Бестужева. – Х.:2017. – 384 с.

3. Биффель Г. Миграция и её роль в интеграции Западной Европы. Проблемы теории и практики управления / Г. Биффель, 2010. – 432 с.

4. Дахно І. І., Бовтрук Ю. А. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. / І. І. Дахно, Ю. А. Бовтрук. – К.: МАУП, 2010. – 216 с.

5. Киреев А. П. Международная экономика: В 2-х ч. Ч.1 Международная экономика: движение товаров и факторов производства. / А. П. Киреев. – М.: Международные отношения, 2009. – 416 с.

6. Кухарська Н. О. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. Посібник / Н. О. Кухарська. - Х.: Одісей, 2014. – 456 с.

7. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України / В. Є. Новицький. – К.: КНЕУ, 2011. – 948 с.

8. Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнирко та ін. - К.: Либідь, 2008. – 308 c.

9. Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (UNDP) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/ga/undp/.

10. Annual Report of the Ministry of Overseas Indian Affairs, Government of India, 2016-09. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mea.gov.in/images/pdf/annual-report-2014-15.pdf.

11. Державний комітет статистики України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://ukrstat.gov.ua.

12. История миграции – это история человечества // [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://emigration.russie.ru/news/7/10735_1.html.

13. Международная организация труда // [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Международная_организация_труда.

14. Международная организация по миграции // [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Международная_организация_по_миграции.

15. Міні-словник основних математичних термінів // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://quantile.ru/05/05-AT.pdf.

16. Eurostat. Various years. Labor Force Survey, Eurostat database, Luxembourg, 2017. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database.

17. International Organization for Migration. 2017. Global Estimates and Trends, IOM database, Geneva, Switzerland. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/facts-and-figures/global-estimates-and-trends.

18. International Labor Organization. 2017. Global Employment Trends Update. Geneva: International Labor Organization. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09332/09332(2017-May).pdf.

19. Migration Policy Institut // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.migrationpolicy.org/

20. Organization for Economic Cooperation and Development // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org.

21. Spain’s National Statistics Institute // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ine.es/en.

22. UK Border Agency. Accession Monitoring Reports. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/aboutus/reports/accession_monitoring_report/.