Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Налогообложение субъектов хозяйствования \ 4772. Шпаргалка з курсу Оподаткування суб’єктів господарювання - 119 питань

Шпаргалка з курсу Оподаткування суб’єктів господарювання - 119 питань

« Назад

Код роботи: 4772

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Оподаткування суб’єктів господарювання

Тема: 119 питань

Кількість сторінок: 251

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 1000 грн

1. Принципи обліку і звітності в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності

2. Законодавчо-нормативна база з оподаткування діяльності підприємств

3. Податковий кодекс України, його структурна характеристика, сфера дії, сутність і значення

4. Класифікація податків: загальнодержавні податки та збори, місцеві податки та збори, прямі та непрямі податки

5. Основні елементи податку та збору

6. Облік і податкова звітність в оподаткуванні підприємства, їх взаємоз’язок із бухгалтерським фінансовим обліком і фінансовою звітністю

7. Актуальні проблеми в оподаткуванні видів економічної діяльності та суб’єктів господарювання

8. Напрямки вдосконалення обліку і звітності в оподаткуванні суб’єктів підприємництва в Україні

9. Законодавче регулювання економічних відносин платника податків з податковими органами

10. Джерела сплати податків та зборів до бюджетів юридичними особами та порядок погашення податкових зобов’язань

11. Облік і податкова звітність як підсистема в управлінні суб’єкта підприємницької діяльності, її призначення та характеристика

12. Облік і звітність в оподаткуванні, його взаємоз’язок із системою бухгалтерського фінансового обліку та організація на підприємстві

13. Недоліки в оподаткуванні суб’єктів підприємництва та видів економічної діяльності

14. Сутність та значення податку на прибуток підприємства, його законодавче регулювання

15. Податковий кодекс України та основні правила ведення обліку господарської діяльності з метою оподаткування прибутку підприємства

16. Платники податку, об’єкт, база оподаткування податком на прибутком

17. Бухгалтерський та податковий прибуток підприємства

18. Основні відмінності методик визначення прибутку в бухгалтерському обліку та прибутку до оподаткування

19. Порядок визначення та визнання доходів, їх склад і характеристика

20. Методика обліку доходів, використання даних фінансового обліку та ведення регістрів обліку доходів для складання податкової декларації з податку на прибуток підприємства

21. Склад витрат та порядок їх визнання за правилами ПКУ

22. Податкова та бухгалтерська собівартість, їх відмінності

23. Особливості обліку витрат платника податку на прибуток та їх документальне забезпечення

24. Особливості обліку витрат діяльності платника податку на прибуток, які мають обмеження щодо включення до складу витрат з метою оподаткування та їх документальне забезпечення

25. Характеристика витрат, які підлягають амортизації в податковому обліку

26. Характеристика витрат, які не підлягають амортизації в податковомуобліку

27. Методи нарахування амортизації і порядок визначення сум амортизаційних відрахувань для включення до собівартості

28. Методика податкового розрахунку амортизаційних відрахувань

29. Особливості врахування платниками податків та зборів перехідних положень ПКУ

30. Постійні та тимчасові податкові різниці

31. Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці»

32. Облік відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань

33. Характеристика та методика складання податкової декларації і облік податку на прибуток

34. Терміни сплати податку та фінансові санкції за їх порушення

35. Особливості оподаткування операцій особливого виду

36. Порядок виправлення платником самостійно виявлених помилок, допущених при визначені об’єкта оподаткування та суми податку на прибуток

37. Суть і об’єкти оподаткування податком на додану вартість

38. Платники податку на додану вартість

39. База та ставки оподаткування податком на додану вартість. Місце поставки товарів та послуг

40. Первинний та аналітичний облік операцій з податку на додану вартість

41. Податкові періоди та особливості їх застосування

42. Облік податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість, дата їх виникнення та порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку

43. Алгоритм визначення і обліку частки оподатковуваних і неоподатковуваних операцій

44. Документальне оформлення операцій з податку на додану вартість

45. Податкова накладна, інші первинні документи та вимоги до їх складання

46. Порядок заповнення податкової накладної та розрахунку коригування

47. Вантажна митна декларація в обліку податку на додану вартість

48. Реєстр отриманих і виданих податкових накладних: призначення, зміст та порядок ведення

49. Касовий метод як альтернативний загальному порядку обліку податку на додану вартість

50. Особливості обліку податку на додану вартість за окремими видами економічної діяльності та господарськими операціями

51. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість: методика і особливості обліку ПДВ

52. Визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті до або відшкодуванню з бюджету

53. Порядок бюджетного (автоматичного) відшкодування податку на додану вартість

54. Податкова декларація з податку на додану вартість: її форми, структура і зміст, порядок складання та подання

55. Терміни сплати податку на додану вартість до бюджету

56. Порядок виправлення платником податку на додану вартість самостійно виявлених помилок в обліку та декларуванні податку на додану вартість

57. Платники і види ставок податку на доходи фізичних осіб, податкові агенти

58. Об’єкт і база оподаткування, загальний оподатковуваний дохід та доходи, які до нього не включаються

59. Податкові соціальні пільги та податкові знижки, порядок їх застосування

60. Методика обліку нарахування, утримання та сплати податковим агентом податку до бюджету

61. Методика проведення перерахунків сум податку на доходи фізичних осіб

62. Облікова інформація для заповнення і порядок подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (ф. №1-ДФ)

63. Порядок складання та подання платником податку податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб

64. Платники, об’єкт та ставки плати за землю. Порядок обчислення, обліку плати, пільги щодо сплати плати за землю за видами земельних ділянок

65. Порядок обчислення, обліку, пільги щодо сплати податку за землю за видами земельних ділянок

66. Складання і подання Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата)

67. Платники, податкові агенти, об’єкти, база оподаткування та ставки екологічного податку, порядок його обчислення, обліку і сплати

68. Порядок складання і подання податкової декларації екологічного податку

69. Платники, об’єкт оподаткування, ставки збору, порядок обчислення і обліку збору за спеціальне використання води

70. Порядок сплати збору за спеціальне використання води і подання податкової декларації

71. Платники, об’єкт, ставки, порядок обчислення, обліку і перерахування збору за спеціальне використання лісових ресурсів

72. Порядок подання лісокористувачами Податкового розрахунку збору

73. Плата за користування надрами: платники, об’єкт оподаткування, порядок обчислення, обліку, сплати податкових зобов’язань з плати за користування надрами і подання податкової звітності (податкових розрахунків)

74. Платники, об’єкти та ставки оподаткування рентною платою

75. Порядок обчислення, сплати і податкова звітність за рентною платою

76. Платники та об’єкти обчислення зборів у вигляді цільової надбавки до тарифів, порядок їх сплати, складання і подання податкової звітності

77. Платники, порядок обчислення, звітності і сплати збору за користування радіочастотним ресурсом України

78. Платники, об’єкти, база оподаткування акцизним податком. Підакцизні товари та ставки

79. Порядок обчислення, дата виникнення і облік податкових зобов’язань з акцизного податку

80. Особливості обчислення акцизного податку з тютюнових виробів і алкогольних напоїв, облік і документування операцій з акцизними марками

81. Порядок складання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари та декларації з акцизного податку

82. Платники, об’єкт, база оподаткування та ставки збору за першу реєстрацію транспортного засобу, порядок його обчислення, обліку, сплати і подання Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів

83. Платники, об’єкт, та ставка збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, порядок його обчислення,обліку і сплати. Вимоги до подання Звіту про суму нарахованого збору та довідки про самостійно виявлені помилки

84. Види і платники мита та об’єкти оподаткування митом, порядок його сплати

85. Види місцевих податків, платники, об’єкти, облік і особливості податкової звітності за ними

86. Види місцевих зборів, їх характеристика і порядок справляння

87. Облік збору за місця паркування транспортних засобів та податкова звітність

88. Облік збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності

89. Облік туристичного збору та податкова звітність

90. Платники місцевих зборів, об’єкти, ставки, облік, строки сплати та подання податкової звітності

91. Збір за місця паркування транспортних засобів: платники, об’єкти, ставки, облік, строки сплати та подання податкової звітності

92. Види підприємницької діяльності, що підлягають патентуванню, термін дії торгового патенту та порядок його використання

93. Особливості обліку, сплати торгового патенту та відображення в податковій декларації з податку на прибуток підприємства

94. Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні

95. Фіксований сільськогосподарський податок як альтернативний метод оподаткування, платники та об’єкт

96. Порядок обчислення, звітності і сплати фіксованого сільськогосподарського податку

97. Особливості оподаткування податком на прибуток виробників сільськогосподарської продукції, які обрали загальну систему оподаткування

98. Порядок обліку доходів і витрат виробників сільськогосподарської продукції та порядок їх індексації

99. Особливості складання і порядок подання декларації з податку на прибуток виробників сільськогосподарської продукції та порядок сплати податку на прибуток

100. Спеціальні режими оподаткування сільськогосподарських підприємств податком на додану вартість, їх сутність

101. Скорочена податкова декларація з податку на додану вартість сільськогосподарських підприємств, порядок її складання і подання

102. Особливості оподаткування податком на додану вартість у сфері житлово-комунальних послуг

103. Касовий метод в обліку податку на додану вартість, визначення, суть, механізм застосування

104. Особливості оподаткування операцій з оплатою бюджетними коштами

105. Оподаткування субсидій, субвенцій, дотацій, капітальних трансфертів

106. Спрощена системи оподаткування, обліку і звітності суб’єкта малого підприємництва за єдиним податком

107. Облік єдиного податку суб’єктом підприємницької діяльності. Книга обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва та особливості її ведення

108. Порядок складання і подання декларації суб'єктом малого підприємництва

109. Нормативно-правове регулювання економічних відносин платника податків з контролюючими органами та види відповідальності за їх порушення

110. Порядок узгодження сум податкових зобов’язань та оскарження рішень податкових органів

111. Презумпція правомірності рішень платника податків, податковий обов’язок та податкові консультації

112. Розстрочення і відстрочення, списання податкових зобов’язань платника податку

113. Податковий борг платника податку і порядок його погашення

114. Податкове повідомлення. Податкова вимога

115. Джерела сплати податкових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків

116. Податкова застава. Податкова порука, арешт активів

117. Сутність пені, початок, зупинення і закінчення строків її нарахування

118. Розмір пені та порядок її обчислення

119. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства, їх розмір та порядок обчислення