Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономическое управление предприятием \ 4771. Курсова робота Теорія та практика концепції «КАЙЗЕН» в управління виробничим процесом ПАТ «Кожухівське»

Курсова робота Теорія та практика концепції «КАЙЗЕН» в управління виробничим процесом ПАТ «Кожухівське»

« Назад

Код роботи: 4771

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економічне управління підприємством

Тема: Теорія та практика концепції «КАЙЗЕН» в управління виробничим процесом ПАТ «Кожухівське»

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТ «КОЖУХІВСЬКЕ»

1.1. Основні тенденції розвитку галузі птахівництва в Україні

1.2. Загальна характеристика господарської діяльності підприємства

1.3. Аналіз сильних та слабких сторін підприємства

РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ «КАЙЗЕН»

2.1. Історія виникнення концепції «Кайзен»

2.2. Методи та інструменти концепції

2.3. Теоретичні умови використання концепції в сільськогосподарських підприємствах

РОЗДІЛ ІІІ. ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «КАЙЗЕН» В УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПРОЦЕСОМ ПАТ «КОЖУХІВСЬКЕ»

3.1. Практичне запровадження концепції в реальних умовах господарювання ПАТ «Кожухівське»

3.2. Напрями покращання діяльності підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Актуальність теми. Глобальна економічна криза, в який залучена і Україна, позначила проблеми в національній економіці, підвищила увагу до проблем якісного її реформування на основі корінних перетворень у реальному секторі. В умовах кризи стало очевидним, що орієнтація на надприбутки і екстенсивне зростання в світі глобальної конкуренції застаріли. Подолання рецесії неможливо без підвищення економічної ефективності функціонування всіх суб'єктів господарювання та становлення вітчизняних підприємств на шлях інноваційного розвитку. Однак, впровадження інновацій часто вимагає значних капіталовкладень.

Криза зумовила істотне скорочення зовнішніх фінансових інвестицій і привів до згортання кредитування та інвестиційних програм у промисловості. У цих обставинах впровадження концепції постійного поліпшення «кайдзен», розробленої в японській компанії Тойота, є перспективним напрямком організаційних змін в кризовій ситуації, оскільки дозволяє знизити нераціональні витрати, але при цьому значно підвищити якість, гнучкість і продуктивність виробничо - економічних систем. Досвід таких всесвітньо відомих компаній, як «Toyota», «Nissan», «Canon», «Honda», тому підтвердження.

Отже, реалізація механізму антикризового управління на основі концепції кайдзен, максимально адаптованої до практики менеджменту вітчизняних підприємств є завданням стратегічного характеру, вирішення якої дозволить забезпечити економічне оздоровлення і подальший поступальний розвиток українських підприємств.

Принципи кайдзен називають найбільш ефективною філософією японського менеджменту. У бізнесі ця концепція управління стала застосовуватися після другої світової війни і вважається ключем до успіху, якого вдалося досягти в Японії багатьом підприємствам в різних видах економічної діяльності. Автором стратегії постійних поліпшень по праву вважають Імаі М. Подальший розвиток теорії відображено в працях Синго С.

Спроби адаптувати концепцію на інші економіки і культури також увінчалися успіхом. Підтвердженням цьому є ряд робіт західних авторів, присвячених проблематиці управління організаціями в стилі кайдзен, серед яких М. Коленсо. Успіх організаційних змін в японських і західних компаніях обумовлюють підвищений інтерес російських і вітчизняних учених до проблем побудови бізнес-моделей відповідно до принципів кайдзен. Так, вчені РЕА ім. Г.В. Плеханова розглядають кайзден в якості системи поліпшення бізнес-процесів. Роботи вітчизняних економістів присвячені проблематиці управління витратами підприємств з використанням інструментарію концепції кайдзен.

Метою дослідження є розробка напрямів удосконалення діяльності підприємства шляхом вивчення теоретичних та практичних засад впровадження системи Кайдзен.

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань дослідження:

1. Розглянути основні тенденції розвитку галузі птахівництва в Україні.

2. Надати загальну характеристику господарської діяльності підприємства.

3. Здійснити аналіз сильних та слабких сторін підприємства.

4. Розглянути історію виникнення концепції «Кайзен».

5. Навести методи та інструменти концепції.

6. Розкрити теоретичні умови використання концепції в сільськогосподарських підприємствах.

7. Розробити механізм практичного запровадження концепції в реальних умовах господарювання ПАТ «Кожухівське».

8. Навести напрями покращання діяльності підприємства.

Предметом дослідження є механізм та інструменти упровадження концепції Кайдзен на підприємстві.

Об’єкт дослідження – ТОВ «Кожухівське».

Для виконання поставлених завдань було використано наступні методи досліджень:

- методи теоретичного пізнання, які допомогли розглянути та охарактеризувати суть та основні принципи концепції Кайдзен;

- методи економічного аналізу (порівняння і групування, визначення середніх величин, методи комплексної оцінки, метод економічного прогнозу), за допомогою яких буде здійснено аналіз фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства.

Практичне значення дослідження полягає у розробці шляхів вдосконалення господарської діяльності досліджуваного підприємства за рахунок упровадження у виробництво концепції Кайдзен, які дозволять підприємству вдосконалити систему управління персоналом, підвищити продуктивність праці працівників, та, як наслідок, підвищити ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому.

Інформаційна база дослідження. При виконанні роботи були використані підручники та навчальні посібники, наукові статті, Інтернет-джерела, а також дані фінансової звітності досліджуваного підприємства.

У широкому сенсі, кайдзен - концепція забезпечення постійних поліпшень у всіх аспектах діяльності організацій або її окремих підрозділів за допомогою внутрішніх резервів, без залучення великих інвестицій ззовні. Система японського менеджменту увазі досягнення таких конкретних цілей, як підвищення ступеня задоволеності споживачів; усунення втрат (тимчасових, фінансових, матеріальних та ін.); підвищення якості (товарів, послуг, взаємин, процесів, виконуваних завдань та ін.); зниження витрат на розробку, виробництво, утримання запасів і поширення. Відповідно до цього, основу управління кайдзен утворюють дві головні функції: підтримку і вдосконалення.

Підтримання - це дії, спрямовані на забезпечення наявних технологічних, організаційних та операційних стандартів, і їх підтримку за рахунок навчання співробітників та трудової дисципліни. Удосконалення - це заходи щодо поліпшення існуючих стандартів. Отже, уявлення про управління в системі японського менеджменту зводиться до підтримання та поліпшення стандартів діяльності підприємств.

Згідно концепції кайдзен, зміни повинні бути системними і піддаватися постійному перегляду. При конструюванні організації, здатної як на еволюцію, так і на революцію, культура кайдзен здатна внести величезний вклад. Головний внесок полягає в наступному: потреба в невеликих поліпшення в цілому враховується в рамках системного підходу кайдзен, який набуває постійний характер, а не є частиною повторюваної ініціативи.

З цього випливає, що ефективними нововведення будуть тільки вузько направлені зміни, орієнтовані на вирішення конкретної проблеми. Обумовлено це тим, що масштабні інновації припускають революційні зміни і вимагають значних капіталовкладень в нові технології та обладнання. На противагу західним теоріям інноваційного розвитку кайдзен робить упор на людські зусилля, мораль, комунікацію, навчання, командну роботу, залучення в процес змін і самодисципліну.

Не можна не відзначити, що в кайдзен у великій мірі задіяний людський чинник, що створює передумови підвищення готовності всіх працівників приймати зміни і брати участь в них. Реорганізація діяльності на основі концепції кайдзен зводиться до незначних, поступовим змін бізнес - моделі підприємства завдяки використанню сучасних методів організації виробництва і забезпечення якості продуктів, і процесів.

ПАТ «Кожухівське», яке впродовж багатьох років спеціалізується на виробництві племінної продукції яєчних курей і харчових яєць та м'яса, є одним з найпотужніших виробників продукції птахівництва в Україні.

Проведений аналіз показав, що на ринку сільськогосподарської продукції є багато конкурентів-виробників. Аналіз споживчих якостей продукції показав, що ПАТ «Кожухівське» відстає від своїх конкурентів за якістю продукції та особливо за асортиментом.

Після впровадження в управління концепції Кайдзен ТОВ «Кожухівське» матиме наступні шляхи оптимізації витрат підприємства:

- вдосконалення системи управління витратами;

- забезпечення зростання товарообігу і вдосконалення його структури;

- підвищення ефективності використання основних фондів;

- підвищення продуктивності праці;

- вдосконалення торговельно-технологічного процесу;

- налагодження оперативного контролю за раціональним використанням матеріальних ресурсів.

Таким чином, резерви зменшення непродуктивних витрат становлять 38 тис. грн. (14%). Також за рахунок оптимізації витрат на збут ТОВ «Кожухівське» зможе зекономити 94 тис. грн. за рік.

1. Masaaki Imai. Kaizen: The Key to the success of Japanese companies. McGraw-Hill, ISBN-10: 007554332X.

2. Бондаренко С. С. Інструментарій реалізації концепції постійного вдосконалення на вітчизняних підприємствах / С. С. Бондаренко// Вісник Хмельницького національного університету. - 2008. - № 4, Т. 1 (114). - С. 150 - 153.

3. Вумек Джеймс П., Джонс Даниел Т. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании / П. Вумек Джеймс, Т. Джонс Даниел. - М.,: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 152 с.

4. Имаи М. Кайдзен: Ключ к успеху японских компаний: Пер. с англ. - 2-е изд. / М. Имаи - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 274 с.

5. Коленсо М. Стратегия кайзен для успешных организационных перемен: Пер. с англ. / М. Коленсо - М.: ИНФРА-М, 2002. - 175 с.

6. Масааки Имаи. Гемба кайдзен: Путь к снижению затрат и повышению качества. Gemba Kaizen: A Commonsense, Low-Cost Approach to Management. Издательство Альпина Паблишер, 2012; Кайдзен для рабочих / Пер. с англ. – М.: Институт комплексных стратегических исследований. 2008. – 250 с.

7. Масааки Имаи. Кайдзен: Ключ к успеху японских компаний / Масааки Имаи; Пер. с англ. — 5-е изд. / Масааки Имаи. — М: Альпина Паблишерз, 2011. – 350 с.

8. Оно Т. Производственная система Тойоты: уходя от массового производства. / Т. Оно. – М.: Издательство ИКСИ, 2012. – 192 с.

9. Рингис Анастасия. Кай и дзен: как и зачем украинские собственники внедряют на предприятиях японскую систему менеджмента кайдзен / А. Рингис // Инвестгазета. – 2012. – 12-18 марта (№ 10). – С. 42-43.

10. Роговая Ирина. Кайдзен: опыт внедрения 5S / И. Роговая // Менеджер по персоналу. – 2012. – № 2. – С. 28-38.

11. Синго С. Изучение производственной системы Тойоты с точки зрения организации производства: Пер. с англ. / С. Синго. — М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2006. - 312 с.

12. Управління затратами підприємства: Монографія / Козаченко Г. В., Погорелов Ю. С., Хлапьонов Л. Ю., Макухін Г. А. - К.: Лібра, 2007. - 320 с.

13. Вадан О. Кайдзен. Системные принципы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bizentropy.biz/articles/79-kajdzen-sistemnye-principy.html.

14. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.