Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Административный менеджмент \ 4767. Дипломна робота Управління житлово-комунальним господарством міста Миколаєва: механізми та шляхи підвищення ефективності

Дипломна робота Управління житлово-комунальним господарством міста Миколаєва: механізми та шляхи підвищення ефективності

« Назад

Код роботи: 4767

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Адміністративний менеджмент

Тема: Управління житлово-комунальним господарством міста Миколаєва: механізми та шляхи підвищення ефективності

Кількість сторінок: 113

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 2000 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади управління житлово–комунальним господарством

1.1. Поняття «житлово–комунальне господарство»

1.2. Нормативна база управління житлово–комунальним господарством

1.3. Зарубіжний досвід управління житлово–комунальним господарством

Висновок до першого розділу

Розділ 2. Механізми управління житлово–комунальним господарством міста Миколаєва

2.1. Основні проблеми управлінням житлово–комунальним господарством

2.2. Особливості управління житлово–комунальним господарством

2.3. Аналіз показників житлово–комунального господарства міста Миколаєва

Висновки до другого розділу

Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності управління житлово–комунального господарства міста Миколаєва

3.1. Проблеми функціонування житлово–комунального господарства міста Миколаєва

3.2. Пропозиції щодо удосконалення управління житлово–комунального господарства міста Миколаєва

Висновки до третього розділу

Висновки

Список використоних джерел

Додатки

Актуальність теми дослідження. Одним з найважливіших напрямків зміцнення й розвитку соціально-економічного потенціалу України є формування ефективної системи місцевого самоврядування. Близько 12 тисяч українських органів місцевого самоврядування несуть на своїх плечах основний тягар повсякденних турбот своїх громадян. Невирішені економічні, політичні, правові й соціальні проблеми істотно ускладнюють конкретну роботу муніципальних органів, не дають можливості забезпечити населення якісними та доступними адміністративними послугами.

У період глибоких соціально-економічних перетворень в Україні виникають нові труднощі розвитку територіальних громад, що здобувають особливий характер у зв'язку з формуванням правової держави, становленням системи народовладдя, ринкової економіки.

Створення в Україні ефективного управління житлово-комунальним господарством, суть якого зводиться до діяльності по керівництву людьми, спрямоване на забезпечення комплексного реформування та розвитку ЖКГ з метою найбільш повного задоволення потреб населення, підприємств, організацій і установ в усіх видах житлово-комунальних послуг, шляхом використання праці, досвіду, таланту цих людей з урахуванням їх задоволеності працею.

Актуальність теми дослідження пов’язана також з об’єктивними умовами необхідності вивчення впливу органів місцевого самоврядування на розвиток і функціонування системи управління житлово-комунальним господарством, надання якісних послуг населенню сіл, селищ, міст та потребою у підвищенні його організації.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є виявлення особливостей та проблем управління житлово-комунальним господарством, визначення шляхів підвищення ефективності управління житлово-комунального господарства міста Миколаєва.

Для досягнення мети поставлено наступні завдання:

– проаналізувати теоретично-правові засади управління житлово-комунальним господарством;

– вивчити зарубіжний досвід управління житлово-комунальним господарством і дати характеристику основним проблемам;

– охарактеризувати механізми управління житлово-комунальним господарством міста Миколаєва;

– виявити шляхи підвищення ефективності управління житлово-комунального господарства міста Миколаєва та надати пропозиції щодо покращення.

Об’єкт дослідження: суспільні відносини, які виникають в процесі організації діяльності місцевого самоврядування.

Предмет дослідження: особливості та проблеми управління житлово-комунальним господарством.

Методи дослідження. Методологічною основою магістерської роботи є сукупність методів і прийомів наукового пізнання, комплексний підхід до аналізу ефективності управління житлово-комунальним господарством та правового статусу ЖКГ, зумовлений специфікою теми роботи, що дає можливість досліджувати проблеми управління житлово-комунальним господарством в їх єдності. Застосовуючи історико-правовий і порівняльно-правовий методи, автор досліджує вітчизняне та зарубіжне законодавство щодо регулювання адміністративно-правового статусу та організації діяльності житлово-комунального господарства в Україні та м. Миколаєві.

Системний підхід дозволив визначити проблемні питання правового регулювання житлово-комунального господарства, а також розв’язати їх у межах сучасної національної правової системи. Застосовувались також методи класифікації, групування, узагальнення, статистичний тощо.

Теоретико-методологічною основою роботи стали вітчизняні й закордонні дослідження проблеми управління житлово-комунальним господарством, які проводилися фахівцями в різних галузях науки: економіки (О. Білянський, В. Бутиріна, В. Гавриленко, Є. Гайко, Є. Гелеверя, О. Головченко, Н. Клєвцевич, О. Зелінська, Л. Карбовник, Т. Качала, О. Коваленко, М. Косматенко, В. Костецький, Л. Кравцова, Н. Матвєєва, М. Мельник, С. Мельник, Н. Галазюк, О. Ореховська, І. Осипенко, І. Панасенко, П. Піонтківський, В. Полуянов, Н. Коваль, Р. Сиротяк, Солодкий, В. Срібний, Є. Стаценко, Я. Суха, М. Фігурка, О. Хом'як, Т. Чижова, І. Чистякова Л. Шаповал, А. Шутенко), державного управління (І. Драган, С. Гайденко, В. Логвиненко, О. Малюга, Н. Олійник, О. Рибалка, Е. Салієв, О. Шевська), права (О. Буханевич, О. Базарна, О. Соколовська), географії (Є. Петрук). При цьому дослідження деяких науковців (Н. Гура, І. Драган, Т. Качала, В. Логвиненко, В. Полуянов) мали фундаментальний характер.

Нормативно-правову базу наукової роботи становлять Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» інші нормативно-правові акти України та зарубіжних країн, а також правові акти Миколаївської міської ради.

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що в роботі вперше комплексно досліджені особливості управління житлово-комунальним господарством в місті Миколаєві. Основні результати проведеного дослідження:

- обґрунтоване і сформульоване поняття житлово-комунальні послуги як послуги із забезпечення та підтримання комфортних побутових умов проживання населення та здійснення діяльності господарюючих суб'єктів, що включають в себе такі взаємопов'язані види послуг: житлові та комунальні;

- визначено, що для підвищення якості житлово-комунальних послуг потрібно запровадити ефективну систему управління якістю, враховуючи особливості та структуру кожного підприємства житлово-комунальної сфери;

- удосконалено визначення поняття «підприємства сфери житлово-комунальних послуг», як організаційно-правова форма підприємств, які створюються органами місцевого самоврядування, або територіальною громадою або в яких територіальна громада бере значну участь.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес. Сформульовані в роботі теоретичні положення, висновки та рекомендації може бути використано для подальших теоретичних розробок проблем житлово-комунального господарства в Україні.

Структура роботи. Відповідно до мети, завдань, предмету і логіки дослідження магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг магістерської роботи становить 113 сторінок, з яких основного тексту – 89 сторінок.

Висновки

Сучасний стан житлово–комунальної сфери України можна в цілому охарактеризувати як кризовий. Посилюється дана ситуація тим, що криза в житлово-комунальному господарстві має застарілий характер.

В результаті дослідження, можемо вважати гіпотезу, висунуту на початку дослідження, підтвердженою: для підвищення ефективності управління ЖКГ (на прикладі міста Миколаєва) важливим є впровадження в систему ЖКГ посад управителів будинків.

У магістерській роботі здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано нове вирішення актуального наукового завдання управління житлово–комунальним господарством в Україні. Реалізована мета й завдання дослідження дають можливість зробити наступні висновки:

1. Розглянувши теоретичні засади управління житлово–комунальним господарством, слід зазначити, що житлово–комунальне господарство – це складна система взаємопов’язаних галузей, функціональна діяльність яких повинна бути спрямована на досягнення відповідної мети – надання якісних житлово–комунальних послуг.

Серед особливостей житлово-комунального-господарства слід назвати: по-перше розосередження центрів надання послуг відповідно системі розселення, що обумовлює особливу роль місцевих органів самоврядування; по-друге, монополізація галузі; по-третє, недосконалість нормативно–правової бази; по-четверте, необхідність незалежно від платоспроможності населення запровадити гарантоване забезпечення мінімум житлово–комунальних послуг; по-п’яте, невисока якість житлово–комунальних послуг, яка обумовлена низьким рівнем мотивації як споживачів так і постачальників галузі тощо.

2. Аналіз зарубіжного досвіду управління житлово-комунальним господарством різних країн світу показує, що потрібен комплексний підхід до реформування управління житлово-комунальним господарством узгоджений з програмами модернізації інших галузей. Політика модернізації ЖКГ Польщі, Естонії, Латвії, Угорщини базувалась на зацікавленні приватного інвестора, проте співпрацювали інвестори на взаємовигідних умовах зі сформованими майже по всій країні житловими товариствами або ж навіть асоціаціями житлових товариств. Угорщина є лідером по впровадженню інновацій у ЖКГ.

Загалом у зарубіжних країнах незалежно від форм власності на підприємства ЖКГ схема фінансування модернізації основних фондів завжди залишається однаковою. Підприємство–оператор (тобто той, хто ці фонди обслуговує й надає ЖКГ–послуги) залучає довгострокове фінансування на фінансових ринках, після чого на залучені кошти обновляє фонди, потім 10–15 років виплачує кредит за низькими ставками. А вже потім, ще через 5–10 років, підприємство нарешті починає отримувати нормальний прибуток. Цей процес є постійним. Тому в реальності підприємство поступово залучає кошти, поступово обновляє фонди, поступово отримує прибуток.

Для українського житлово–комунального господарства проблемами, які потребують нагального вирішення є: слабка система управління якістю на комунальних підприємствах; аварійний стан матеріально–технічної бази; низький рівень платоспроможності населення; неспроможність комунальних підприємств конкурувати між собою, це обумовлено монополізацією галузі.

3. Для підвищення якості житлово–комунальних послуг потрібно запровадити ефективну систему управління якістю, враховуючи особливості та структуру кожного комунального підприємства. Розробка подібної системи суттєво підвищить раціональність використання паливно–економічних, матеріально–технічних та трудових ресурсів.

Тарифи, встановлювані як на житлові, так і на комунальні послуги, повинні бути гнучкими і прогнозованими. Вони повинні носити строковий характер, узгоджений з періодом регулювання тарифів на центральному і місцевому рівнях.

Заходи щодо підвищення ефективності управління у сфері ЖКГ, дозволять підвищити ефективність функціонування системи ЖКГ, створити конкурентне середовище та зробити житлово–комунальний комплекс самоокупним, тобто таким що зможе функціонувати при забезпеченні стандартів якості надання житлово–комунальних послуг і умов проживання громадян.

Аналіз показників діяльності ЖКГ міста Миколаїв свідчить про необхідність якнайшвидшого реагування та реалізацію заходів з реформування ЖКГ Миколаєва тому що існує диспропорція між фізичними обсягами виробництва послуг та фінансово–економічними показниками діяльності профільних підприємств, поступове зниження рівня озброєності житлового фонду необхідними елементами комунального обладнання, зменшення рівня рентабельності діяльності практично всіх житлово–експлуатаційних контор.

4. Підвищенню ефективності управління житлово–комунального господарства міста Миколаєва заважають наступні проблеми, які потребують вирішення: монополізації даної сфери, звідси низька конкурентоспроможність комунальних підприємств; низька якість житлово–комунальних послуг, які надають комунальні підприємства; відсутність відповідної нормативно–правової бази; вдосконалення системи управління житлово-комунальним господарством м. Миколаєва; аварійний стан матеріально–технічної бази житлово-комунального господарства та як наслідок, значні витрати води, теплової енергії, коштів на поточний та капітальний ремонт житлового фонду; закритий механізм ціноутворення за послуги ЖКГ.

Для підвищення якості управління житлово–комунальним господарством в місті Миколаєві автор пропонує провести ряд заходів:

- обов’язкове підписання тристоронніх договорів на надання житлово–комунальних послуг, для контролю якості та відповідного об’єму наданих послуг;

- аудит на встановлення тарифів на житлово–комунальні послуги;

- аудит матеріально–технічної бази комунальних підприємств та житлового фонду (для ремонту найбільш аварійних ділянок); зробити процес ціноутворення публічним та відкритим (висвітлення розрахунку тарифів окремим розділом в пошуковій системі сайту Миколаївської міськради);

- підвищення мотивації працівників комунальних підприємств, які надають житлово–комунальні послуги, за допомогою економічних заохочень, гарантії кар’єрного росту, підвищення кваліфікації та перекваліфікації працівників тощо;

- розробити та доповнити вже існуючі проекти залучення інвестицій в житлово–комунальну сферу.

Таким чином, виконання поставлених задач, які прописані в програмі реформування житлово–комунальної сфери міста Миколаєва належним чином та своєчасно, забезпечить ефективне управління галуззю.

Практичні рекомендації з подальшого використання даної роботи та перспективи дослідження розробленої теми можна запропонувати такі:

1. Управлінню освіти Миколаївської Міської ради на базі Чорноморського державного університету імені Петра Могили пропонується провести наукову конференцію з теми «Житлово–комунальне господарство України: сучасний стан та перспективи розвитку» (Додаток А).

2. Пропонується Миколаївській міськраді щорічно проводити невелику за кількістю біг-бордів PR акцію: «Миколаїв чисте місто!» (Додаток В).

Список використоних джерел

1. Аванесова Н. Е. Оцінка ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі з позицій ключових зацікавлених сторін: дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук: 08.00.04 / Н. Е. Аванесова. — Х., 2009. — 236 с.

2. Августин Р. Р. Теоретико-методологічні основи діяльності природних монополістичних структур / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галазюк // Вісн. Львівської комерційної академії: Зб. наук. праць. Серія економічна. - Вип. 33. - С. 180-184.

3. Адамов Б. І. Удосконалення управління комунальними структурами міст. - К.: Внд-во КНЕУ. - 2004. - 231 с.

4. Адміністративне право України / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. - К., 2006. - 544 с.

5. Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління: матеріали Всеукр. підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 25 жовт. 2013 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 446 с.

6. Амброзевич П. С. Кульменко Л. Г. Основні напрями вдосконалення регулювання діяльності суб‘єктів природних монополій у житлово-комунальному господарстві / П. С. Амброзевич, Л. Г. Кульменко // Вода і водоочисні технології. – 2005. - № 1. - С. 23-27.

7. Бабаєвська О. Б. Величко В. В. Сучасні заходи вдосконалення фінансової забезпеченості підприємств житлово-комунального господарства [Електронний ресурс] / О. Б. Бабаєвська, В. В. Величко. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/

19805/1/93_%D0%91%D0%B0

_%D0%9E%D0%91.pdf.

8. Базарна О. В. Житлово-комунальне господарство України: стан, проблеми та перспективи розвитку / О. В. Базарна // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління. - 2011. - Вип. 4. - С. 177-184.

9. Барабанова О. А., Васильев В. А., Москалев П. В. Семь инструментов управления качеством. Бенчмаркинг. Развертьівание функции качества. - М.: Изд-во «МАТИ» - РГТУ им. К. З. Циолковского, 2003, - 48 с.

10. Беззубко Л. В., Конєва Г. М. Державне управління в сфері житлово-комунального господарства. – НВЖ «Держава та регіон», Серія: Державне управління. – 2009. – С. 141 – 144.

11. Бичківський Р. СУЯ: оцінювання ефективності функціонування / Р. Бичківський, А. Гунькало // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2005. - № 4. - С. 42-46.

12. Боженко Л. І., Гутта О. Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції / Л. І. Боженко, О. Й. Гутта. - Львів: Світ, 2001. - 176 с.

13. Борисенко І. О. Регіональні проблеми організаційно-економічного забезпечення ефективності функціонування житлово-комунального комплексу / І. О. Борисенко // Регіональна економіка. - 2002. - №4. - С. 58-64.

14. Бутін Є. П. Управління розвитком ринку житлово-комунальних послуг з урахуванням закордонного досвіду // Економічні інновації. - 2009. - № 38. - С. 35-39.

15. Бутиріна В. М. Підвищення ефективності функціонування житлово-комунального господарства в промисловому місті: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.05 / Бутиріна Віра Миколаївна. - Донецьк, 2009. - 24 с.

16. Ващенко В. О., Мельниченко О. А. Реформування вітчизняного житлово-комунального господарства: класифікація проблем та роль держави у їх вирішенні [Електронний ресурс] / В. О. Ващенко, О. А. Мельниченко. – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/

zbirnik/2012-01(7)/12moardv.pdf.

17. Векслер Е. М. Менеджмент якості: [навч. посіб.] / Векслер Е. М., Рифа В. М., Василевич Л. Ф. - К.: ВД «Професіонал», 2008. - 320 с.

18. Витрищук К. О. Сучасні тенденції регіональної політики розвитку житлово-комунального господарства України в контексті досвіду Польщі та Балтійських держав [Електронний ресурс] / К. О. Витрищук. – Режим доступу: http://www.pu.if.ua/depart/

Finances/D1%83%D0%BA.pdf.

19. Власова В. А. Проблеми ЖКХ и информационние технологии / В. А. Власова // Восточно-Европейский журнал передовьіх технологий. - 2012. - №56. - С. 48-53.

20. Воронин Г. П. Освоение систем качества - путь на мировой рынок / Г. П. Воронин // Стандарты и качество. - 2001. - №5-6. - С. 44-48.

21. Гавриличенко Є. В. Сучасна парадигма механізму функціонування житлово-комунального господарства // Збірник «Комунальное хазяйство городов». – 2008. - №78. - С. 192-197.

22. Гайденко С. М. Міжнародний досвід та вітчизняні тенденції розвитку житлово-комунального господарства на регіональному рівні [Електронний ресурс] / С. М. Гайденко. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/

bitstream/handle/123456789/

65019/02-Gaidenko.pdf?sequence=1.

23. Галазюк Н. М. Сучасний стан та проблеми розвитку природних монополістичних структур у вітчизняній економіці / Н. М. Галазюк, С. С. Іваночко, А. А. Кіпершайн // Вісн. Львівської комерційної академії: Збірник наукових праць. Серія економічна. - 2010. - Вип. 33. - С. 167-171.

24. Галянтич М. К. Житлове право України / М. К. Галянтич. - К., 2007. - 528 с.

25. Генцлер И. Г. О некоторых вопросах управления многоквартирными домами. Международный опыт / И. Г. Генцлер // Законы России. Опыт, анализ, практика. –2013. – № 8. – С. 12–18.

26. Гладчук Т. П. Досвід реформування житлово-комунального господарства в країнах Європейського союзу [Електронний ресурс] / Т. П. Гладчук. – Режим доступу: http://kul.kiev.ua/

images/chasop/2011_4/376.pdf.

27. Головко В. О. Теоретико-методичні засади визначення сутності категорії «ефективність діяльності підприємства» / В. О. Головко // Комунальне господарство міст. - 2011. - №98. - С. 88-94.

28. Головчак Г. В. Інформаційне забезпечення управління якістю житлово-комунальних послуг в Україні / Г. В. Головчак // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2009. - №647. - С. 20-27.

29. Григорович А. В. Програмне управління розвитком житлово-комунального господарства міста: дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки України. - К., 2006. - 20 с.

30. Гриджук І. А. Інституціональні детермінанти конкурентних переваг підприємств житлово-комунального господарства [Електронний ресурс] / І. А. Гриджук. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/

?op=1&z=1037.

31. Гура Н. О. Облік у житлово-комунальному господарстві: теорія і практика / Н. О. Гура. - К.: Знання. - 2013. – 351 с.

32. Данилюк М. О. Теорія і практика процесно-орієнтованого управління витратами: наукове видання / М. О. Данилюк, В. Р. Лещій. - Івано- Франківськ: Місто Н. В., 2002. - 248 с.

33. Димченко О. В. Житлово-комунальне господарство в реформаційному процесі: аналіз, проектування, управління: монографія / О. В. Димченко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ. - 2009. – 356 с.

34. Димченко О. В. Роль програмно-цільових механізмів бюджетного процесу в реформуванні житлово-комунального господарства / О. В. Димченко, В. В. Димченко // Держава та економіка. - 2010. - № 6. - С. 40-44.

35. Драган І. О. Державне управління розвитком житлово-комунального господарства й принципи його реформування / І. О. Драган // Економіка та держава. - 2009. - № 4. - С. 87-90.

36. Драган І. О. Закономірності державного регулювання розвитку житлово-комунального господарства на регіональному рівні [Електронний ресурс] / І. О. Драган. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/

Vnadu_2009_2_19.pdf.

37. Джуран Дж. Качество в истории цивилизации. Звоюция, тенденции и перспектива управления качеством / Дж. Джуран; [пер. с англ.]: в 3-х т. - М.: РИА «Стандарты и качество», 2004. - 256 с.

38. Досвід реформування житлово-комунального господарства в країнах ЄС // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 4. - С. 376-378.

39. Дулко Є. Проект стратегії сталого розвитку міста Миколаєва [Електронний ресурс] / Є. Дулко. – Режим доступу: http://www.slideshare.net/

EvgeniyaDulko/1-29473535.

40. Ефективність муніципальної послуги по забезпеченню населення м. Миколаєва послугами з утримання житла необхідного рівня та якості за 2014 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.frgn.mk.ua/

wp-content/uploads/2014/

04/analitika_3.pdf.

41. Єгіозар’ян А. Адаптація до умов України досвіду інших країн світу стосовно розвитку ЖКГ [Електронний ресурс] / А. Єгіозар’ян. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/

e-book/conf/2012-2/doc/2/08.pdf.

42. Житлово-комунальне господарство міста. Офіційний сайт Миколаївської міської ради [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gorsovet.mk.ua/

structure/department/01.ua.

43. Завада А. Л. Жилищно-коммунальное хозяйство: проблеми отрасли с точки зрения антимонопольного законодательства / А. Л. Завада // Экономика Украини. - 2013. - №11. - С. 4-14.

44. Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, Затверджено Законом України від 24 червня 2004 року N 1869-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/

laws/show/1869-15.

45. Загребельний О. О. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства. [Електронний ресурс] / О. О. Загребельний. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/

e-book/conf/2014-3/doc/1/10.pdf.

46. Закон Украины «О государственной службе» от 16.12.1993 // Ведомости Верховного Совета Украины. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

47. Закон України «Про місцеве самоврядування». Науково- практичний коментар. – К.: Парламентське видавництво, 1999.

48. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» {Із змінами, внесеними згідно із Законом N 882-УІ (882-17) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 24, ст.297} // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 47, ст. 514.

49. Закон України «Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» від 24 червня 2004 р. № 1869-ІУ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1869-15.

50. Запатрина И. В. Жилищно-комунальная инфраструктура: реформы и система их финансового обеспечения / И. В. Запатрина; НАН Украины; Ин-т экон и прогрозиров. – К., 2010. – 336 с.

51. Зарубинский В. М., Зарубинская Н. С. Финансовое управление предприятием на основе использования открытой информации // Актуальные проблеми экономики. - 2002. - №12. - С. 31-41.

52. Зерова О. М. Сутність фінансового управління та його особливості в житлово- комунальному господарстві // Економіка будівництва і міського господарства. – 2009. – №4. – С. 209-214.

53. Іваніченко В. В. Стимулювання працівників за випуск конкурентоспроможної продукції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / В. В. Іваніченко. - Х. - 2006. - 20 с.

54. Іванків О. Я. Етапи впровадження системи управління якістю на підприємствах житлово-комунального господарства» - Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. № 2 (60) - 2012. - 360 с.

55. Іванків О. Я. Передумови реформування житлово-комунального господарства - Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: матеріали Третьої наук.-практ. конф. молодих науковців, асп., здобувачів і студ. (17 - 18 лист. 2010 р.) / відп. ред. Л. Г. Ліпич. - Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. - 504 с. / с. 135-137.

56. Інвестиційний паспорт Миколаєва на 2014 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://invest.mk-oda.gov.ua/data/

upload/publication/p_

nikolaev_city_ua.pdf.

57. Ісаєнко Д. В. Стратегія формування державної соціальної політики регулювання розвитку житлового будівництва в Україні / Д. В. Ісаєнко // Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління - Х.: Вид-во «ДокНаукДержУпр». - 2013. - Вип. 4 (8). - С. 96-102.

58. Калита П. Загальнолюдські цінності, соціально спрямований бізнес і системне управління / П. Калита // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2008. - № 2. - С. 53-57.

59. Качала Т. Реформування житлово-комунального господарства в контексті регіонального розвитку / Т. Качала // Економіка України. – 2010. - №9. – С. 84-93.

60. Кириченко О. А. Державна стратегія реформування житлово-комунального господарства України [текст] / О. А. Кириченко, В. С. Нотевський // Актуальні проблеми економіки. – 2011. –№ 4. – С. 63-70.

61. Кирсанов С. А. Зарубежный опыт управления многоквартирными домами / С. А. Кирсанов // ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера. – 2013. – № 10. – С. 12–23.

62. Клєвцевич Н. А. Партнерство бізнесу та держави як новий інструмент державної інвестиційної політики у сфері ЖКГ / Н. А. Клєвцевич //Вісн. соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць Одеського державного економічного університету. - 2008. - № 30. - С. 173-178.

63. Коваль Н. В. Проблеми функціонування житлово-комунального комплексу та його вплив на соціально-економічний розвиток України / Н. В. Коваль // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 197-203.

64. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. - К. - 2003. - 544 с.

65. Кондратьева М. Н. Организация и управление жилищно-коммунальньїм хозяйством: К 64 учебное пособие для студентов вьісших учебньїх заведений / М. Н. Кондратьева. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 160 с.

66. Конспект лекцій з курсу «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної і дистанційної форм навчання й екстернату спеціальності 6.050200 - «Менеджмент організацій») – Харків: ХНАМГ, 2007. – 99 с.

67. Конституція України: Закон від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР.

68. «Кращі практики місцевого самоврядування» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.auc.org.ua/sites/files/files/BP15(1).pdf.

69. Кришталь Т. М. Концептуальні напрямки розвитку системи управління міським комплексом / Т. М. Кришталь // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. (Серія «Економічні науки»). Вип. 8. – 2003. – С. 264-273.

70. Курінний Є. В. Комунальне управління: ознаки, принципи, поняття // Право України. - 2003. - №12. - С. 25-29.

71. Лановенко О. А. Социальная Эффективность предоставления социальньїх услуг: критериаль- ньіе показатели ее оценки / О. А. Лановенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. — 2010. - № 889. - С. 142-147.

72. Лебедєва І. Б., Касьянова Л. П., Новак О. В. Інноваційний менеджмент. - Алчевськ: ДГМІ 2004. - 206 с.

73. Ліва О. Якість послуг та ціноутворення у сфері ЖКГ: проблеми та шляхи вирішення [Електронний ресурс] / О. Ліва. - Режим доступу: http://conference.spkneu.org/2012/12/liva-o/.

74. Ліпич Л. Г., Іванків О. Я. Обґрунтування динамічної характеристики безперервного поліпшення якості послуг житлово-комунального господарства - Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. - Випуск 7 (27). - Ч3. Ред. кол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З. В. - Луцьк, 2010. - 328 с.

75. Ліпич Л. Г., Іванків О. Я. Тенденції підвищення рівня якості послуг житлово-комунального господарства - Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць. - Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2011. - № 1 (17). - 318 с.

76. Логвиненко В. І. Методологічні підходи щодо особливостей реформування і розвитку житлово-комунального господарства регіону [Електронний ресурс] / В. І. Логвиненко. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/

Economics/33730.doc.htm.

77. Лукин А. А. Казахстан. О реформе в жилищно-коммунальном хозяйстве [Электронный ресурс] / А. А. Лукин. – Режим доступа: http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?

older_id=93&mat_id=40&

page_id=790&from=search.

78. Лукьянченко А. А. Градообслуживающая коммунальная сфера: теория и практика обеспечения устойчивого развития: (Монография) / Национальная академия наук Украины. Ин-т Экономико-правовых исследований. - Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2007. - 209 с.

79. Лючков И. Относительно основных приоритетов реформирования ЖКХ Украины на современном этапе [Электронный ресурс] / И. Лючков. – Режим доступа: http://patriot-dnipro.ru/

view_post.php?id=499.

80. Мамонов К. А., Коноплінна О. О. Стан та особливості функціонування житлово-комунального комплексу України [Електронний ресурс] / К. А. Мамонов, О. О. Коноплінна. – Режим доступу: http://www.khai.edu/csp/

nauchportal/Arhiv/EUPMG/2013/

EUPMG213/Mamonov.pdf.

81. Матеріали 9-ї міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів та науковців Державної академії житлово-комунального господарства. 14-15 квітня 2011 р. «Актуальні проблеми реформування і розвитку житлово-комунального господарства України та основні шляхи їх вирішення». – Режим доступу: http://dajkg.com.ua/docs/

konf-vyklad-04.2011-part1.pdf.

82. Механізми розвитку житлово-комунального господарства: системи управління, ціноутворення, підготовки кадрів: монографія / Б. М. Данилишин, М. А. Хвесик, О. І. Дацій та ін. - Донецьк: Юго-Восток, 2008. - 351 с.

83. Монастирський Г. Л. Муніципальний сектор економіки: ресурсний потенціал та функціональне навантаження / Г. Л. Монастирський // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - № 2. - С. 220-230.

84. Олійник Н. І. Досвід прибалтійських країн у проведенні модернізації житлового фонду / Н. І. Олійник // Вісн. НАДУ. – 2009. – № 2. – С. 95-104.

85. Онищук Г. І. Світовий досвід ефективності реформування у сфері міського господарства // Економіка промисловості. - 2004. - №2 (24). - С. 8-13.

86. Ореховська О. В. Регулювання розвитку міста через вдосконалення інвестиційного забезпечення житлово-комунального господарства: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.05 / О. В. Ореховська; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк, 2009. - 20 с.

87. Осипенко И. Н., Дорофиенко В. В. Менеджмент в жилищно-коммунальном хозяйстве. – Харьков: Основа, 1999. – 352 с.

88. Осипенко И. Н. Менеджмент в жилищно-коммунальном хозяйстве / И. Н. Осипенко. – К: 2012 – 203 с.

89. Основні напрями реформування житлово-комунального господарства в економіці України / Н. М. Галазюк, С. С. Іваночко, А. А. Кіпершайн // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – № 20.7. – С. 143-148.

90. Павлов В. І., Мишко О. В. Трансформація системи управління якістю товарів в Україні. Монографія. – Рівне: НУВГП, 2009. – 202 с.

91. Панасенко И. В. Управление жилищно-коммунальным комплексом в современных условиях // Економика промышленности. - 2009. - №1. - С. 173-181.

92. Паспорт житлово-комунального господарства Миколаївської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/

attachments/content-attachments/

3761/%D0%9F%D0%B0%D1%81

%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1

%82%20%D0%B6%D0%B8%

%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0

%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA

%D0%BE%D1%97%20%D0%BE

%D0%B1%D0%BB%D0%B0%

D1%81%D1%82%D1%96.pdf.

93. Проект «Внедрение механизма общественного контроля эффективности политики развития ЖКХ в г. Николаеве» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://frgn.mk.ua/?page_id=1565.

94. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - Ст. 170. - № 24. - С. 379-429.

95. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. з наступними змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

96. Пісьмаченко Л. М. Державне управління у галузі житлового і комунального господарства: проблеми та шляхи їх вирішення / Л. М. Пісьмаченко // Економіка та держава. - 2008. - № 4. - С. 74-76.

97. Полтавець В. Д. Діяльність органів місцевого самоврядування щодо забезпечення якості надання громадських послуг: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. управління: спец. 25.00.04 місцеве самоврядування / В. Д. Полтавець. - Київ, 2008. - 19 с.

98. Популярна юридична енциклопедія / В. К. Гіжевський, В. В. Головченко, В. С. Ковальський та ін. - К., 2012. - 528 с.

99. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1995 р. № 150 «Про концепцію розвитку житлово-комунального господарства в Україні» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/

laws/show/150-95-%D0%BF.

100. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 р. № 139 «Про схвалення Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки та на період до 2010р.» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/

laws/show/139-2002-%D0%BF.

101. Рідош Є. Реформа відносин у ЖКГ: орієнтуємось на сусідів [Електронний ресурс] / Є. Рідош. – Режим доступу: http://jkg-portal.com.ua/

ua/analiticnews/analitikarizne/

11591-reforma-vdnosin-u-zhkg-na-susdv.

102. Рыбак В. В. Развитие жилищно-коммунальной сферы городского хозяйства / В. В. Рыбак // Социально-экономические аспекты промышленной политики: [Сб. науч. тр.] / [Редкол.: А. И. Амоша и др.]. – Донецк: Ин-т экономики промышленности НАН Украины, 1999. – С. 56-68.

103. Сергієнко В. І., Торкатюк В. І., Шутенко Л. М., Олещенко О. М. Коментар до законодавчих аспектів регулювання відносин в житлово-комунальному господарстві. - Харків: ХНАМГ, 2007. - 262 с.

104. Середа В. Черкаси хочуть переймати досвід Угорщини [Електронний ресурс] / В. Середа. – Режим доступу: http://www.golosua.com/ua/

main/cherkassyi-hotyat-perenimat-

opyit-vengriipo-ochistke-stochnyih-vod.

105. Скорик А. П. Удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством України [Електронний ресурс] / А. П. Скорик. – Режим доступу: http://pratsi.opu.ua/app/

webroot/articles/1312867634.pdf

106. Сладкий В. О. Особенности функционирования и основные направления реформирования жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе развития экономики / В. О. Сладкий // Экономика: проблемы теории и практики: [Сб. наук. тр.]. Вип. 92. – Днепропетровск: Днепропетровский национальный университет, 2001. – С. 42-48.

107. Смерека С. Необхідність реформування сфери послуг житлово-комунального господарства: зарубіжний досвід / С. Смерека // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. - С. 182-187.

108. Соколовська О. Зміст та особливості поняття «житлово-комунальне господарство» / О. Соколовська // Підприємництво, господарство і право. – 10/2009. – N10. – С. 175-178.

109. Стан міського житлово-комунального господарства в Україні та перспективи його реформування очима громадян: соціологічне опитування [Електронний ресурс]. – Центр соціальних технологій «Соціополіс», 2014. – Режим доступу: http://www.sociopolis.com.ua/

Research/Message /?id=361&type=.

110. Стеценко А. А. Зарубіжний досвід реалізації державних програм у сфері житлово-комунального господарства [Електронний ресурс] / А. А. Стеценко. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/

ej/ej14/txts/Stetsenko.pdf.

111. Строкань Т. М. Регіональний розвиток житлово-комунального господарства України. - Черкаси: ЧДТУ, 2011. - 326 с.

112. Суровягин Г. Новые тарифы ЖКХ в состоянии увеличить статистику самоубивств [Электронный ресурс] / Г. Суровягин. – Режим доступа: http://rian.com.ua/story/

20141225/361367304.html.

113. Тертиця О. О. Напрям реформування сфери ЖКГ: зарубіжний досвід та вітчизняна практика / О. О. Тертиця // Бізнес - навігатор: наук.-вироб. журн. - 2010. - № 2(19). - С. 110-114.

114. Тетера В. Гармонізація нормативної бази на основі сучасних міжнародних та європейських стандартів / В. Тетера, А. Нелепов, О. Цициліано // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2008. - № 3. - С. 40-46.

115. Указ Президента України «Про прискорення реформування житлово- комунального господарства» від 19 жовтня 1999р. №1351/99 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/

laws/show/1351/99.

116. Україна комунальна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://statistic.jkg-portal.com.ua/

ua/statistic/statistichnij-

bjuleten-zhkg-2013/.

117. Фонд развития города Николаева: Кто виноват в коллапсе ЖКХ Николаева? Что делать жителю при повышении тарифов на ЖК — услуги? Как защитить права жителей на качественную услугу содержания многоквартирного дома в Николаеве? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mukola.net/

blogprint.php?id=60690.

118. Фурман Р. С. Житлово-комунальне господарство: закордонний і вітчизняний досвід його реформування та розвитку [Електронний ресурс] / Р. С. Фурман. – Режим доступу: http://intkonf.org/furman-rs-

zhitlovokomunalne-gospodarstvo-

zakordonniy-i-vitchiznyaniy-dosvid-

yogo-reformuvannya-ta-rozvitku/.

119. Хазиков А. Г. Управление жилищно-коммунальным хозяйством. - М., 1999. – 672 с.

120. Черевиков Є. Л. Передумови розвитку публічно-приватного партнерства у сфері житлово-комунального господарства України / Є. Л. Черевиков // Економіка і прогнозування. - 2010. - № 1. - С. 99-110.

121. Чубукова О. Ю. Підходи до формування державного сектору національної економіки / О. Ю. Чубукова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2010. - № 1(9). - С. 49-53.

122. Яковлєв О. К. Державний сектор економіки як феномен сучасних ринкових відносин // Вісн. соціально-економічних досліджень: Зб. наук. праць Одеського державного економічного університету. - 2010. - № 39. - С. 312-315.