Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Контролінг - 80 питань

« Назад

Код роботи: 4765

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Контролінг

Тема: 80 питань

Кількість сторінок: 151

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 650 грн

1. Абсолютні та відносні вартісно-орієнтаційні показники

2. Безбюджетна діяльність (beyond budgeting)

3. Біхевіористичні корпоративні фінанси та контролінг поведінки

4. Бюджетний контроль і оцінка виконання бюджету

5. Бюджетування та бюджетний контроль в системі оперативного фінансового контролінгу

6. Вартісно-орієнтований контролінг

7. Вплив неокласичної та інституціональної парадигм економіки на цілі та задачі контролінгу

8. Вплив фінансової комунікації на вартісні параметри підприємства

9. Еволюція сутності й значення контролінгу в світовій практиці та в пострадянському просторі

10. Етапи розробки та впровадження системи збалансованих показників

11. Європейська та американська концепції контролінгу

12. Завдання контролінгу у процесі трансформації фінансової звітності відповідно до IFRS

13. Загальна схема та календар бюджетування

14. Звітність за результатами виконання бюджетів (репортинг)

15. Звітність згідно з IFRS/IAS/GAAP, як інформаційна база для прийняття управлінських рішень: зміст, необхідність, користувачі

16. Інтегральні методи фінансової діагностики підприємств: дискримінантний аналіз

17. Карти збалансованих показників

18. Каталог завдань та функцій стратегічного та оперативного контролінгу

19. Контролінг поведінки та PMS

20. Конфлікти інтересів та стратегічні наслідки трансфертного ціноутворення

21. Концепція Business Performance Management в системі стратегічного контролінгу

22. Концепція зростання доходів власників (shareholder-value) А. Раппапорта

23. Концепція контролінгу, орієнтована на функціонування координації

24. Концепція п'ятикутника (PENTAGON)

25. Мета, завдання і функції контролінгу

26. Метод дисконтування грошових потоків (DCF) в управлінні вартістю компанії

27. Методи розрахунку трансфертних цін, що базуються на витратах (змінних, повних, граничних)

28. Методи трансформації секторального бета у коефіцієнт бета конкретного підприємства

29. Методика визначення трансфертних цін, що базуються на витратах

30. Місце контролінгу в системі прийняття фін. рішень

31. Мотивація персоналу в системі контролінгу, система винагороди за Вайцманом

32. Недоліки традиційного бюджетування та альтернативи бюджетуванню

33. Основні завдання та функції стратегічного та оперативного контролінгу

34. Основні переваги впровадження на підприємстві ERP-систем

35. Основні підходи до побудови систем фінансових показників: логічно-дедуктивний та емпірично-індуктивний

36. Особливості розрахунку коефіцієнтів бета для підприємств, корпоративного права яких не мають обігу на фондовому ринку

37. Особливості розрахунку показника CVA

38. Переваги та недоліки побудови системи збалансованих показників на підставі показника ROI

39. Переваги та недоліки централізованої й децентралізованої структури контролінгової служб підприємства

40. Переваги та проблеми впровадження системи управління вартістю на підприємстві

41. Планування прибутків та збитків компанії

42. Подвійна (дуальна) трансфертна ціна, як компромісне рішення при внутрішньому ціноутворенні

43. Порядок консолідації корпоративної фінансової звітності (згідно П(С)БО 20 й IAS 27)

44. Порядок розробки системи внутрішніх рейтингів

45. Постановка системи управління фінансової компанії на базі EVA

46. Права, функціональні обов’язки та відповідальність фінансового контролера

47. Проблематика розрахунку ставки дисконтування

48. Проблеми та помилки при впровадженні та функціонуванні контролінгу на вітчизняних підприємствах

49. Проблемні питання використання моделі CAPM для розрахунку ціни залучення власного капіталу

50. Прогнозування та бюджетування cash-flow

51. Проектний підхід до впровадження системи фінансового контролінгу на підприємстві

52. Проформа показників, що характеризують фінансові результати підприємств згідно з IFRS/IAS/GAAP

53. Реалізація стратегії розвитку підприємства на основі збалансованої системи показників. SWOT-аналіз BSC

54. Рейтингова система оцінювання кредитних ризиків

55. Розмежування компетенцій контролінгу та внутрішнього аудиту

56. Розрахунок фінансових результатів згідно з IFRS

57. Роль корпоративної інформаційної системи в реалізації функцій фінансового контролінгу на підприємстві

58. Середньоринкова премія за ризик (MRP) та ризик країни (CRP)

59. Система бюджетів (майстер-бюджет) на підприємстві

60. Системи та форми внутрішньо-фірмового контролю

61. Скоригована теперішня вартість (APV) та ринкова додана вартість (MVA): порядок розрахунку та практичне використання

62. Справедлива вартість (Fair Value): необхідність та способи визначення

63. Ставка дисконтування та проблематика її розрахунку в країнах, що розвиваються (Emerging Markets)

64. Стратегічне фінансове планування в системі контролінгу

65. Структура фінансово-економічних служб підприємства та місце служби фінансового контролінгу

66. Сутність вартісно-орієнтованого підходу в управлінні корпоративними фінансами

67. Сутність контролінгу, історичні аспекти його становлення і розвитку

68. Сутність та концептуальні основи стратегічного фінансового контролінгу

69. Сутність та механізм трансфертного ціноутворення на базі ринкових цін

70. Сутність, функції та цілі трансфертного ціноутворення

71. Теорема Прайнрайха-Люка

72. Теоретичне обґрунтування необхідності запровадження систем мотивації на підприємствах

73. Теорія обмежень Е. Голдрата (ТОС), як інструмент реалізації стратегії підприємства

74. Трактування цілей та сутності контролінгу різними економічними школами

75. Трансфертні ціни, встановлені на договірній основі, переваги та недоліки від їх застосування

76. Управлінський підхід до складання фінансової звітності (management approach)

77. Фактори, що впливають на вибір методів трансфертного ціноутворення

78. Фактори, які обумовлюють необхідність побудови системи контролінгу на підприємстві

79. Цілі, завдання та основні інструменти функціональних сфер контролінгу

80. Цільове управління, як основа стратегічного фінансового контролінгу