Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Менеджмент персоналу - 198 питань

« Назад

Код роботи: 4761

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Менеджмент персоналу

Тема: 198 питань

Кількість сторінок: 347

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 1200 грн

1. Метод, методологія, методика

2. Сутність менеджменту персоналу й напрями його розвитку

3. Менеджмент персоналу як об'єктивне соціальне явище та сфера професійної діяльності

4. Цілі та функції МП

5. Об’єкти та суб’єкти МП

6. Принципи та засоби МП

7. Зв'язки менеджменту персоналу з внутрішнім і зовнішнім середовищем організації

8. Продукт (результат) менеджменту персоналу

9. Мета, завдання, предмет, об’єкт навчальної дисципліни МП

10. Взаємозв’язки дисципліни МП з іншими навчальними дисциплінами

11. Менеджмент персоналу як предмет наукових досліджень

12. Ключові поняття МП: менеджменнт, персонал, організація

13. Організація як соціальний інститут і об'єкт менеджменту

14. Спільна праця в організації її переваги та недоліки у порівнянні з індивідуальною працею

15. Обєктивна необхідність управління спільною працею

16. Персонал організації та його структура

17. Основні якісні характеристики персоналу

18. Зміст і завдання стратегії та політики менеджменту персоналу організації

19. Характеристика пасивної політики МП

20. Характеристика реактивної політики МП

21. Характеристика превентивної політики МП

22. Характеристика активної політики МП

23. Відкрита та закрита політика МП

24. Зовнішні та внутрішні чинники стратегії та політики менеджменту персоналу

25. Механізм реалізації стратегії та політики менеджменту персоналу

26. Принципи стратегії та політики менеджменту персоналу

27. Залежність стратегії та політики менеджменту персоналу від генеральної стратегії розвитку організації

28. Характеристика та відмінності в політиці менеджменту персоналу в умовах бюрократичної та патерналістичної моделей ринку

29. Нормативно-правова база менеджменту персоналу

30. Кодекс законів про працю України та його значення в менеджменті персоналу

31. Закон України «Про оплату праці» та його значення в менеджменті персоналу

32. Закон України «Про охорону праці» та його значення в менеджменті персоналу

33. Структура і призначення «Класифікатора професій ДК 003-95»

34. Документи, які належать до нормативно-правової бази МП та розробляються керівництвом організації для внутрішнього використання

35. Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу

36. Структура і призначення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

37. Призначення міжгалузевих норм та нормативів

38. Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці (МОП)

39. Документи, які належать до науково-методичного забезпечення МП і розробляються керівництвом організації для внутрішнього використання

40. Сутність понять „інформаційне забезпечення” та „інформаційна система МП”

41. Відмінність між даними та інформацією. Вимоги, яким повинна відповідати інформація

42. Розподіл ролей між лінійними керівниками та службою персоналу у вирішенні завдань менеджменту персоналу

43. Основні тенденції у галузі менеджменту персоналу, характерні для зарубіжних фірм та компаній

44. Матеріально-технічне забезпечення менеджменту персоналу

45. Фінансове забезпечення менеджменту персоналу. Джерела коштів на оплату праці та інші форми матеріального заохочення найманих працівників

46. Знання керівниками основ психології менеджменту – необхідна передумова ефективного управління спільною діяльністю

47. Сутність функцій і ролей, які виконує керівник

48. Особисті якості керівника, вимоги до нього як до лідера

49. Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу

50. Потреби та ціннісні орієнтації працівників, урахування їх у процесі мотивації трудової поведінки

51. Сутність понять „комунікація” і „спілкування”

52. Компоненти структури спілкування

53. Функції спілкування в управлінні персоналом

54. Сутність зворотного зв’язку, його значення для ефективного управління

55. Стресові фактори й управління ними

56. Типи та основні причини конфліктів в організації

57. Управління конфліктною ситуацією

58. Формування позитивного соціально-психологічного клімату

59. Соціально-психологічні резерви колективу та методи їх використання для підвищення ефективності діяльності організації

60. Специфіка діяльності служб персоналу у ринкових умовах

61. Роль служби персоналу у формуванні конкурентоспроможного персоналу

62. Структура служби персоналу

63. Функції та завдання служби персоналу

64. Співробітництво служби персоналу з іншими структурними ланками організації

65. Права, обов’язки й відповідальність керівника служби персоналу

66. Професійно-кваліфікаційні вимоги до сучасного керівника служби персоналу

67. Номенклатура справ з кадрового діловодства

68. Склад кадрової документації та її призначення

69. Документаційне забезпечення руху кадрів

70. Основні вимоги до складу та ведення особових справ працівників підприємства

71. Правила заповнення, ведення та зберігання трудових книжок працівників в організації

72. Сутність та призначення штатно-посадової та алфавітної книг у діяльності служби персоналу

73. Комп'ютеризація кадрового діловодства

74. Об’єктивні й суб’єктивні чинники зміни потреб організації у персоналі

75. Інформаційна база для визначення поточних і перспективних потреб організації у персоналі

76. Аналіз наявної чисельності та структури персоналу

77. Сутність штатно-номенклатурного та балансового методів визначення потреб організації у персоналі

78. Сутність нормативного методу визначення потреб організації у персоналі

79. Сутність методів екстраполяції, експертних оцінок та математичного моделювання

80. Зовнішній та внутрішній ринки праці як джерела поповнення й оновлення персоналу

81. Переваги та недоліки зовнішніх і внутрішніх джерел поповнення й оновлення персоналу

82. Маркетинг ринку праці та ринку освітніх послуг

83. Методи професійного підбору персоналу

84. Співбесіда з кандидатом

85. Тестові випробування як метод оцінювання кандадатів на робочі місця

86. Графологічна експертиза як метод оцінювання кандидатів на вакантні робочі місця

87. Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності

88. Сутність, соціально-економічне значення і завдання розвитку персоналу

89. Основні положення концепції людського капіталу

90. Сутність та ступені професійно – технічної освіти

91. Первинна професійна підготовка робітників на виробництві

92. Первинна професійна підготовка персоналу у вищих навчалних закладах

93. Форми підвищення кваліфікації та перепідготовка робітників

94. Післядипломна освіта керівників, професіоналів і фахівців

95. Основні риси програми «Магістр бізнес-адміністрування» (МВА)

96. Система неперервного навчання персоналу

97. Сутність, значення та організація планування трудової кар'єри

98. Планування й організація професійно-кваліфікаційного просування робітників

99. Професійно-кваліфікаційне просування керівників, професіоналів і фахівців

100. Створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад керівників

101. Поняття, види та фактори руху персоналу

102. Позитивні та негативні наслідки плинності персрналу

103. Показники обороту, плинності та стабільності персоналу, методи їх визначення

104. Основні процеси руху персоналу: уведення в посаду, адаптація, професійні переміщення, підвищення по службі, пониження посади, звільнення

105. Розкрити сутність процесу уведення в посаду

106. Сутність, види та етапи адаптації

107. Типи переміщень працівників

108. Абсентеїзм, його причини, економічні наслідки і методи регулювання

109. Підстави для припинення трудової угоди

110. Наслідки та практичні дії роботодавців за умов скорочення працівників

111. Система заходів пристосування персоналу до економічних змін

112. Практика пристосування персоналу до економічних змін у зарубіжних фірмах та компаніях

113. Методи розрахунку втрат від надмірного руху та звільнення працівників

114. Значення та завдання регулювання трудової діяльності персоналу організації

115. Чинники ефективності діяльності організації

116. Сутність та значення визначення мети діяльності структурного підрозділу

117. Сутність та значення планування діяльності трудового колективу

118. Кадрове та нормативно-правове забезпечення ефективності діяльності персоналу

119. Організаційно-економічне та інженерно-технічне забезпечення ефективності діяльності персоналу

120. Значення ресурсного забезпечення трудової діяльності персоналу для підтримання встановленого ритму виробництва

121. Сутність поточного обслуговування та оперативного регулювання виробничих і трудових процесів

122. Облік, контроль та оцінювання результатів діяльності

123. Сутність і значення адміністративних методів управління персоналом

124. Сутність і значення економічних методів управління персоналом

125. Сутність і значення правових методів управління персоналом

126. Сутність і значення соціально-психологічних методів управління персоналом

127. Сутність і значення регламентування посадових обов’язків

128. Засоби регламентування діяльності першого керівника організації та його заступників

129. Засоби регламентування діяльності структурних підрозділів

130. Засоби регламентування діяльності посадових осіб

131. Зміст і призначення Правил внутрішнього трудового розпорядку

132. Сутність і значення робочого часу як універсальної міри кількості праці

133. Законодавство України про регулювання робочого часу і відпусток

134. Регулювання робочого часу протягом тижня

135. Законодавче обмеження робочого часу для окремих категорій персоналу

136. Обмеження роботи в нічний час, у вихідні та святкові дні

137. Робота в надурочний час

138. Законодавче регулювання тривалості відпусток

139. Правила внутрішнього трудового розпорядку як засіб регулювання робочого часу в конкретній організації

140. Регулювання режимів праці й відпочинку протягом зміни, доби, тижня та року

141. Гнучкі режими праці

142. Методи аналізу ефективності використання робочого часу

143. Фотографія робочого дня

144. Поняття та значення умов праці в організації

145. Фактори умов праці та їх вплив на здоров’я, працездатність людини, продуктивність праці та інші економічні показники

146. Характеристика елементів умов праці

147. Державне регулювання умов праці

148. Гігієнічна класифікація умов праці

149. Оцінювання умов праці на виробництві

150. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці

151. Основні напрями поліпшення умов праці на виробництві

152. Економічні та соціальні показники оцінювання ефективності заходів з удосконалення умов праці

153. Об’єктивна необхідність та значення оцінювання персоналу

154. Сутність та завдання оцінювання персоналу

155. Етапи процесу оцінювання персоналу

156. Система оцінки персоналу та її види

157. Модель комплексної оцінки персоналу

158. Методи оцінювання персоналу

159. Сутність і переваги оцінки персоналу за досягненням поставлених цілей

160. Атестація керівників, професіоналів і фахівців

161. Центри оцінки персоналу, їх переваги у порівнянні з іншими методами оцінювання персонал

162. Місце мотивації персоналу в системі ринкових відносин

163. Потреби людини як основна ланка мотивації персоналу, їх класифікація

164. Сутність, значення і взаємозв’язок категорій „мотив”, „інтерес”, „стимул” і „стимулювання”

165. Сучасні трактування сутності мотивації персоналу

166. Матеріальна мотивація трудової діяльності: сутність, основні положення і значення

167. Чинники, які впливають на рівень матеріальної мотивації

168. Еволюція політики доходів і її вплив на стан матеріальної мотивації

169. Взаємозв’язок заробітної плати, ефективності та доходів

170. Сутність та функції заробітної плати

171. Чинники диференціації заробітної плати

172. Основні складові організації заробітної плати за умов ринкової системи господарювання

173. Тарифна система оплати праці та її місце в мотиваційному механізмі

174. Вдосконалення тарифних умов оплати праці керівників, професіоналів, фахівців і робітників за традиційного підходу до побудови їх

175. Суть та показники соціальної ефективності менеджменту персоналу

176. Суть методу порівняння в аналізі економічної ефективності менеджменті персоналу

177. Суть та показники економічної ефективності менеджменту персоналу

178. Нормування праці та його роль у визначенні заробітної плати

179. Роль систем оплати праці в посиленні в посиленні мотивації трудової діяльності

180. Класифікація систем заробітної плати

181. Сутність та показники організаційної ефективності менеджменту персоналу

182. Преміальне положення:структура,вимоги до побудови

184. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності

185. Об'єктивні передумови виникнення соціального партнерства та чинники його розвитку

186. Роль Міжнародної організації праці (МОП) в розвитку соціального партнерства

187. Основні міжнародні норми з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин

188. Сутність та значення соціального партнерства

189. Форми та принципи соціального партнерства

190. Роботодавці та наймані працівники як основні сторони соціального партнерства

191. Функції держави у соціальному партнерстві

192. Суб’єкти соціального партнерства

193. Колективний договір як форма оптимізації інтересів соціальних партнерів

194. Зміст колективного договору та відповідальність за його невиконання

195. Виробнича демократія як складова форм соціального партнерства

196. Загальні засади ефективності в економіці та управлінні

197. Сутність понять «ефект», «ефективність», «ефективність менеджменту персоналу»

198. Групи витрат роботодавців на персонал